Till innehåll på sidan

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Betänkande 2023/24:SfU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 november 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Förändringar i utlänningslagen (SfU5)

Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-10-24
Justering: 2023-10-26
Trycklov: 2023-10-30
Reservationer: 2
Betänkande 2023/24:SfU5

Alla beredningar i utskottet

2023-10-17, 2023-10-24

Förändringar i utlänningslagen (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 december 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-11-07
Debatt i kammaren: 2023-11-08

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Jessica Rosencrantz (M)

Fru talman! Sverige har under senare år haft en omfattande invandring som i kombination med en bristande integration har bidragit till att Sverige har stora problem med ett växande utanförskap och skuggsamhälle och allt som följer i dess spår.

För att bryta och vända den negativa utvecklingen behöver en rad åtgärder vidtas, och den moderatledda regeringen genomför nu det paradigmskifte inom svensk migrationspolitik som vi fick väljarnas mandat för förra året.

Vi ser redan nu att antalet asylsökande till Sverige har minskat sedan regeringen påbörjade sitt arbete. Men Sverige tar fortfarande emot fler asylsökande per capita än flera andra länder i Europa, däribland Sveriges nordiska grannländer. Mer behöver alltså göras.

Sommaren 2021 gick den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen fram med ändringar i utlänningslagen som enligt den skulle medföra en långsiktigt hållbar migrationspolitik. För oss moderater var det uppenbart att de ändringar som föreslogs inte var tillräckligt långtgående och allt annat än långsiktigt hållbara.

Därför lade vi tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna redan då fram dagens förslag som skarpa motförslag i riksdagen. Då nådde vi inte hela vägen eftersom S, MP, C och V röstade emot förslagen. Nu lägger den moderatledda regeringen på nytt fram förslagen.

De förslag som regeringen nu lägger på riksdagens bord kommer att bidra till att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige så att vi kan få ordning på integrationen och mottagandet av dem som kommer hit samt minska det växande utanförskapet.

Det är glädjande att även Socialdemokraterna nu väljer att ställa sig bakom förslagen, men det är alltså förslag som Socialdemokraterna röstade nej till för bara ett par år sedan. Socialdemokraternas samtliga samarbetspartier säger också fortsatt nej. Hur trovärdig är då Socialdemokraternas retorik om en stram migrationspolitik?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Två saker blir uppenbara för mig. För det första: En röst på Socialdemokraterna riskerar även i nästa val att bli en röst på Miljöpartiets, Vänsterpartiets eller Centerpartiets migrationspolitik. För det andra: Det krävs en moderatledd regering för att minska invandringen, få ordning på integrationen och bekämpa skuggsamhället.

Som ett led i regeringens paradigmskifte föreslås i propositionen lagändringar som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa avseenden och även begränsar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Med propositionen anpassar vi nu kravet på en person med tillfälligt uppehållstillstånd så att det blir samma ordalydelse som i familjeåterföreningsdirektivet, det vill säga att en anknytningsperson ska ha välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd för att ha rätt till familjeåterförening. För att upprätthålla en restriktiv migrationspolitik är det viktigt att det svenska regelverket inte är mer generöst än vad som krävs enligt EU-rätten och internationella konventioner.

Migrationskommittén ansåg precis som vi att kravet skulle formuleras på det sättet. Men den dåvarande S-MP-regeringen valde att ändra det till välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd. Med den lydelsen kan det alltså inte uteslutas att kraven blir lägre än om kravet formuleras på det sätt som utgår från familjeåterföreningsdirektivet.

I propositionen föreslås vidare att åldersgränsen ska höjas för när uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras en make eller sambo. I dag får uppehållstillstånd vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. Regeringen föreslår att den åldersgränsen höjs till 21 år. Att flickor precis blivit myndiga ska inte fungera som ett kryphål för att tvångsgiften ska ges en fristad i Sverige. Förslaget att även unga vuxna ska omfattas bör därmed innebära att fler tvångsäktenskap kan förhindras och att färre unga vuxna tvingas leva i redan ingångna tvångsäktenskap.

I propositionen föreslås också att det försörjningskrav som gäller som huvudregel vid anhöriginvandring ska tillämpas i fler fall när anknytningspersonerna är alternativt skyddsbehövande jämfört med i dag. Vi moderater anser att det är en rimlig utgångspunkt att den som vill återförenas med sina anhöriga också kan försörja dem.

Ett försörjningskrav bedöms också kunna öka drivkrafterna för anknytningspersonerna att komma i arbete och bli självförsörjande liksom att ordna en egen bostad för familjen. Att försörjningskravet ska gälla i fler fall bör kunna leda till att integrationen främjas både för anknytningspersonen och för de anhöriga som vill återförenas.

I propositionen föreslås även att den nuvarande särregleringen om att tremånadersfristen för försörjningskrav för kvotflyktingar ska räknas från inresan i Sverige ska tas bort. Det finns inte något krav enligt EU-rätten att tidsfristen ska räknas på ett annat sätt för kvotflyktingar jämfört med andra flyktingar.

Propositionen innehåller även förslag som innebär att möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Det föreslås i stället att barn och vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är synnerligen ömmande. För barn ska det dock inte krävas att de omständigheter som kommer fram har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Detta var gällande ordning enligt utlänningslagen fram till 2014 och det som Migrationskommittén 2021 föreslog skulle gälla. Men även där valde S-MP-regeringen att gå fram med en annan bestämmelse som innebar större möjligheter till uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.

Det förslag som vi nu har lagt fram på riksdagens bord bör i förlängningen kunna bidra till en mer enhetlig och förutsägbar rättstillämpning. För en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det rimligt att den som inte längre har grund för sitt uppehållstillstånd återvänder till sitt hemland. En tydligare reglering bör också minska risken för att vissa personer väljer att stanna kvar i Sverige utan uppehållstillstånd i hopp om att ändå få tillstånd en dag.

Jag är glad över att vi nu har majoritet i riksdagen för att genomföra dessa beslut som jag menar är viktiga led i paradigmskiftet inom den migrationspolitik som Sverige behöver. Steg för steg stramar den moderatledda regeringen åt migrationen för att Sverige ska klara av integrationen, minska utanförskapet och ge de människor som kommer hit och har skyddsskäl ett värdigt mottagande och rimliga chanser att komma in i samhället. Så har inte varit fallet under de gångna åren.

Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

I detta anförande instämde Magnus Resare (M).


Anf. 2 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det är bara att konstatera att regeringen och Sverigedemokraterna har lagt fram en proposition som med en rad förslag kommer att undergräva och kränka barns rättigheter något oerhört. Det är försämringar för barn men också försämringar för jämställdheten, försämringar för nyanländas hälsa och försämringar för integrationen.

Vi ser ett oroväckande mönster hos regeringen. Det är alltid inskränkningar och försämringar för dem som söker skydd och trygghet i Sverige. Men det är också försämringar i samhället i övrigt vad gäller välfärd, skola, sjukvård, bostadsbyggande och så vidare.

Samtidigt vill regeringen att färre ska söka skydd i Sverige för att förbättra integrationen genom att införa en rad åtgärder som vi med absolut säkerhet vet leder till sämre integration. Det är en mycket svår och hopplös konflikt som är omöjlig att lösa.

Det är svårt att föreställa sig på vilket sätt de åtstramningar vi ska rösta om i dag skulle förbättra integrationen. Att göra det svårare för barn och föräldrar att återförenas eller att försvåra för barn som har levt större delen av sina liv i Sverige att stanna kvar innebär snarare en försämring av möjligheterna till en trygg och långsiktig integration.

All kunskap visar att tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav och familjesplittring - alltså det som denna regering vill se mer av - leder till försämrad integration.

Därför måste jag fråga Moderaterna: På vilket sätt blir integrationen bättre av att kränka barns rättigheter, som man gör med propositionen? På vilket sätt blir integrationen bättre av att hålla barn och föräldrar separerade?


Anf. 3 Jessica Rosencrantz (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Tack, Tony Haddou, för frågan! Jag tycker att det är en del överord som används i Tony Haddous anförande, men jag kan ändå försöka bemöta de synpunkter som framförs.

Jag menar inte att barn kränks genom de här förslagen. Tvärtom existerar fortsatt särskilda omständigheter som i flera fall ska gälla just för prövning av barn. Barns omständigheter tas där särskilt i beaktande.

Det är regeringens bestämda uppfattning att de förslag som vi lägger fram är helt i linje med barnkonventionen och alla andra gällande konventioner. Precis som man har fastslagit tidigare är det inte ett kriterium i sig allena att bara vara barn, men det är en faktor som vägs in. Det räcker alltså inte med att vara barn för att få uppehållstillstånd, men det måste vägas in, som ett exempel.

Att regeringen nu vidtar åtgärder för att säkerställa att människor inte kommer hit genom tvångsäktenskap och andra förtryckande omständigheter tycker jag är att beakta just den jämställdhet som Tony Haddou nu menar ifrågasätts.

Som svar på frågan om hur integration skapas kan jag säga att jag menar att det bland annat är genom drivkrafter att komma in i det svenska samhället och att uppnå en egen försörjning. Att ställa den typen av krav på människor för att de ska få återförenas med sina familjer är ett integrationspolitiskt verktyg.

Det är uppenbart enligt det som Tony Haddou beskriver att man är ganska nöjd från Vänsterpartiets sida med hur migrationen och integrationen har fungerat hittills. Vi är det inte. Svenska folket verkar inte heller vara det, och det är därför regeringen har fått mandatet att genomföra ett paradigmskifte inom migrationspolitiken.

Sverige kan inte fortsatt ta ett så oproportionerligt stort ansvar för invandringen till Europa, utan fler länder måste ta ansvaret. Men framför allt är det dags för Sverige att gå ned till nivåer som gör att vi klarar av att integrera människor i vårt samhälle. Det har varit ett fullständigt misslyckande från tidigare regeringar.

(Applåder)


Anf. 4 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det här är lite uppochnedvända argument. Man stramar åt den humanitära skyddsgrunden när det är svårt sjuka barn som i större utsträckning kommer att riskera att utvisas ur Sverige. Det är framför allt också de barn som har levt här i väldigt många år, som har en stark anknytning och som har rotat sig som riskerar att utvisas med det förslag som vi beslutar om i dag.

Om man förstår integration för vad det är, nämligen att människor som kommer till Sverige från andra länder närmar sig majoritetsbefolkningen i fråga om exempelvis inkomster, arbetsvillkor och bostadssituation, ser man att Moderaterna genomgående har en mycket stark politik för att öka det vi kallar för segregation och minska det vi kallar för integration.

Det är tydligt att vi har en regering som gör segregationen värre och gör integrationen mindre möjlig med sådana förslag som man lägger fram i dag. De människor som har kommit till Sverige kommer inte att närma sig majoritetsbefolkningen i fråga om arbete, ekonomiska villkor eller bostadssituation med er politik. Det är kärnan i er politik. Det blir ökade klyftor för människor som lever här, och det blir ökade klyftor för människor som kommer till Sverige. De kommer att få det mycket svårare. Hindren är glasklara.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Otryggheten i att inte veta hur länge man får stanna i det nya landet och om man får återförenas med sin familj - om man ens vet var de är eller om de lever när man befinner sig på flykt - gör det självklart mycket svårare med integration. Det är svårt att lära sig det nya språket. Det är svårt att nå upp till försörjningskraven. Alla de här bitarna gör att man ställs utanför. Det är den politik ni driver. Ni håller människor längre utanför i stället för att låta dem komma in i samhället.

Återigen: På vilket sätt blir integrationen bättre genom att hålla barn och föräldrar separerade? Det är ju det ni gör. Dels kränker ni barns rättigheter när ni stramar åt den humanitära grunden för dem, dels håller ni barn och föräldrar separerade.


Anf. 5 Jessica Rosencrantz (M)

Fru talman och Tony Haddou! Om Tony Haddou inte vill se segregation och utanförskap föreslår jag att han blundar, för det är precis så samhället ser ut omkring oss i dag. Det är det samhälle som Vänsterpartiet har stöttat genom att stötta den föregående regeringen.

Vi försöker vända utvecklingen, för situationen är helt ohållbar. Jag kan bara beklaga att Vänsterpartiet inte tycks ha vaknat upp till den insikten ännu. De flesta av Sveriges riksdagspartier har gjort det, och det är därför vi förhoppningsvis har en majoritet för förslagen i dag.

Jag menar att vi har haft en katastrofal situation där de människor som kommer till Sverige inte ens har en rimlig chans att integreras. Det är inte ett värdigt mottagande. Handen på hjärtat, tycker verkligen Tony Haddou att människor som kommer hit har goda chanser att integreras? De flesta indikatorer tycks tyda på motsatsen, så någonting bör nog göras annorlunda jämfört med det som har gjorts under de gångna åtta åren.

Det är min fulla övertygelse att bland annat försörjningskrav, att få incitament att bli en del av det svenska samhället och att nå egen försörjning är en faktor. Sedan finns det i många av de förslag som nu ligger på riksdagens bord ventiler för särskilda omständigheter där man kan göra individuella bedömningar. Men huvudregeln i flera av de här fallen bör vara att det stramas åt så att man har egen försörjning om man tar hit sina anhöriga. Det ska inte heller räcka att bara ha varit i Sverige i ett antal år för att sedan kunna åberopa att man ska få stanna, utan man ska ha skyddsskäl i grunden.

Detta är viktiga åtstramningar som är en del i att få en hållbar migrationspolitik för att ytterst klara integrationen. Jag hoppas att också Vänsterpartiet en dag kommer att vakna till den insikten.


Anf. 6 Jonny Cato (C)

Fru talman! Moderaternas totala omsvängning i migrationspolitiken blir allt tydligare och allt större. Barnperspektivet saknas helt i det förslag till lagstiftning som i dag ligger på riksdagens bord.

Begränsad möjlighet till familjeåterförening och en mycket, mycket smalare humanitär grund är det yttersta beviset på att regeringen inte står på barnens sida. Barn är barn, och barn är alltid särskilt utsatta. Svårt sjuka barn riskerar att utvisas från Sverige och behöva lämna den trygghet och den sjukvård som vi kan erbjuda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag förstår att det här handlar om integration för Moderaterna. Jag har därför en enkel fråga: Hur blir integrationen i Sverige bättre, och hur minskar utanförskapet, av att svårt sjuka barn utvisas?


Anf. 7 Jessica Rosencrantz (M)

Fru talman! Tack, Jonny Cato, för frågan! Jonny Cato verkar förvånad över att migrationspolitiken har en koppling till integrationspolitiken.

Jag tycker att de här två frågorna hänger intimt samman, och jag tycker också att de förslag som regeringen nu lägger på riksdagens bord är delar i en nödvändig omläggning av vår migrationspolitik. Den är nödvändig för att säkerställa att de människor som har skyddsskäl och kommer till det här landet ska kunna få stanna i Sverige och även få ett värdigt mottagande. På samma sätt innebär det att om man inte har skyddsskäl bör man återvända till sitt hemland.

Sedan finns det fortsatt möjligheter att under särskilda omständigheter beviljas uppehållstillstånd. Men vi stramar åt möjligheten för att den inte ska vara alltför generös. Så ja, det kommer att kvarstå möjligheter att stanna kvar på annan grund än regelrätta skyddsskäl, men det är rimligt att denna möjlighet inte är för expansiv. De människor som vi välkomnar till Sverige ska ha skyddsskäl.


Anf. 8 Jonny Cato (C)

Fru talman! Det blir löjligt att säga att Centerpartiet inte förstår att integration och migration hänger ihop. Givetvis förstår vi det. Men vi drar inte samma slutsatser i fråga om hur de påverkar varandra.

När jag hör ledamoten känns det som att Moderaterna lever kvar i 2015-2016. Det har hänt mycket i svenskt mottagande. Det har hänt mycket i svensk migrationspolitik. Tittar vi på hur det nu ser ut i Europa kan vi konstatera att det inte är primärt Sverige utan andra delar av Europa man kommer till. Mycket har alltså redan hänt.

Jag vill ändå dröja kvar vid detta med integration och migration. Forskningen säger att det viktigaste för att kunna integreras är att man känner sig trygg i Sverige. Då behöver man exempelvis ha sin familj här. Innan man har möjlighet till familjeåterförening är det betydligt svårare att känna trygghet, och känner man sig inte trygg är det betydligt svårare att lära sig svenska språket, etablera sig på arbetsmarknaden och komma in i och bli en del av vårt gemensamma Sverige.

Men när vi pratar om integration undrar jag återigen hur svårt sjuka barn - en 11, 12, 13 eller 14åring - kan göra så mycket skada för integrationen och öka utanförskapet så mycket att de ska utvisas. Jag vill ha svar på min fråga: Hur blir integrationen bättre av att vi utvisar svårt sjuka barn?


Anf. 9 Jessica Rosencrantz (M)

Fru talman! Jonny Cato säger att vi inte lever kvar i 2015. Nej, det stämmer. Däremot verkar väldigt många andra länder i Europa göra det eftersom de inte har lärt sig Sveriges läxa. I en tid när vi ser att migrationsströmmarna till Sverige minskar ökar de till Europa. Vi ser hur länder som Tyskland och andra lider under hårt tryck och nu pratar om hur de ska införa en mer restriktiv migrationspolitik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Varför ser det ut som det gör i Sverige just nu, det vill säga att trycket minskar? Jo, därför att vi har lagt om delar av politiken. Men det finns fortsatt mer att göra. Som jag började med att säga i mitt anförande tar vi fortfarande emot fler per capita än många andra europeiska länder, inklusive de nordiska grannländerna. Mycket är alltså gjort, men allt är inte gjort.

Jag menar att jag redan har svarat på Jonny Catos fråga. Utgångspunkten för att få stanna i Sverige bör vara att du har skyddsskäl. Om du inte har skyddsskäl bör du som huvudregel lämna landet. Det är också helt uppenbart att om vi ska ha en reglerad migrationspolitik bör vi fokusera på att hjälpa dem med skyddsskäl.

Däremot finns det fortfarande kvar en möjlighet att beviljas uppehållstillstånd om du har synnerligen ömmande omständigheter. Där kommer också bedömningen att vara mer generös just vad gäller barn. För barn behöver inte situationen vara lika allvarlig som för vuxna, utan där är man mer generös i sin bedömning.

Så jo, det kommer även fortsättningsvis att finnas vissa möjligheter att vara kvar. De möjligheterna bör dock inte vara hur stora som helst. Om vi i Sverige ska klara integrationen måste vi ha en rimlig migrationspolitik där färre människor söker sig till Sverige än vad det har varit historiskt, för då har vi inte klarat av integrationen. Vi har fått ett växande utanförskap och ett växande skuggsamhälle i vars spår väldigt många människor far illa. Jag tycker att även Jonny Cato borde ta ansvar för detta och faktiskt rösta för de här förslagen.

(Applåder)


Anf. 10 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Unicef Sverige menar att de här förslagen inte är förenliga med barnkonventionen.

När den humanitära skyddsgrunden för barn begränsas betyder det i verkligheten att ett barn med en hjärtsjukdom som fått sin operation i Sverige riskerar att utvisas till hemlandet även om barnet inte kan få den eftervård som det behöver efter sin operation. När den humanitära skyddsgrunden minskas betyder det att färre barn som är födda och uppvuxna i Sverige kommer att få en möjlighet att stanna kvar. När den humanitära skyddsgrunden minskas betyder det att vi går emot vad över 70 procent av svenskarna tycker, nämligen att mycket svårt sjuka människor, inklusive barn, ska få möjlighet att få uppehållstillstånd i vårt land.

Den här förändringen gjordes av en anledning 2014, nämligen att den väldigt smala ventil som regeringen nu vill tillbaka till inte tillgodosåg barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det var alltså ett för smalt undantag för att barn i en mycket svår och utsatt situation, till exempel mycket svårt sjuka barn, skulle kunna få det skydd som faktiskt majoriteten av svenskarna fortfarande är överens om behövs.

Den humanitära skyddsgrunden behövs. Den behöver också vara större för barn, för i Sverige är barnkonventionen lag.


Anf. 11 Jessica Rosencrantz (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Tack, Annika Hirvonen, för frågan på snarlikt tema som den föregående frågeställarens!

För att återgå till mina tidigare svar på samma frågor har vi i Sverige haft en orimlig migrationspolitik som har inneburit att vi inte har klarat av integrationen. Det innebär att vi behöver ändra en del i regelverket för att säkerställa att de som verkligen har skyddsskäl är dem som vi tar emot i Sverige och att vi därmed också kan ge dem ett värdigt mottagande och rimliga chanser till integration. Så är inte fallet i dag. Så har inte fallet varit under de gångna åtta år som Annika Hirvonens parti har varit med och styrt tillsammans med Socialdemokraterna.

Vi försöker nu vända den här utvecklingen. En del av de många förslag som nu läggs och kommer att läggas på riksdagens bord handlar om att se över också den del som Annika Hirvonen beskriver. Som jag svarade Centerpartiet alldeles nyligen kommer det fortsatt att finnas möjligheter att få stanna på annan grund än att man har skyddsskäl.

Det stämmer dock att vi anser att det har varit för generös tillämpning och för bred grund för att beviljas uppehållstillstånd på andra skäl än skyddsskäl. Vi menar att detta bör leda till en mer rättssäker och förutsägbar rättstillämpning där man alltså inte kan få uppehållstillstånd bara för att man har stannat kvar i Sverige, gått under jorden eller på andra sätt helt enkelt ignorerat det faktum att man när man inte längre har skyddsskäl bör lämna landet.

Det kommer också att vara särskilda omständigheter som bedöms just vad gäller barn. Allvarsgraden är lägre för barn än för vuxna om man ska bedömas enligt den här kategorin.

Jag menar att det fortsatt finns möjligheter att bevilja både barn och vuxna uppehållstillstånd på andra grunder än skydd. Det bör dock stramas åt jämfört med i dag.


Anf. 12 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Jag befarar att den här förändringen kommer att leda till att svårt sjuka barn som inte kan få vård i hemlandet kommer att utvisas tillbaka ändå.

Jessica Rosencrantz säger att den här ventilen har varit för bred. Jag tycker inte det. När vi har barn som är tolv år gamla, som är födda och uppvuxna i Sverige och som fortfarande inte får skydd, fortfarande inte får stanna här trots att de har bott hos Migrationsverket hela sina liv, är det en extremt smal ventil som ni gör smalare.

Frågan är vilka barn ni vill utvisa. Är det barnen som samhället har omhändertagit för att föräldrarna har misshandlat dem? Är det dessa barn som nu oftare ska skickas till hemlandet med sina våldsamma föräldrar? Är det barn som har fått operation i Sverige och som inte kan få den eftervård de behöver i hemlandet? Eller är det barnen som är födda och uppvuxna i Sverige och som bara har levt här som ska få det ännu svårare än vad det är redan i dag att få en trygg punkt i världen?

Fru talman! De förslag som nu ligger på riksdagens bord handlar om att gå rakt på de mest utsatta barnens rättigheter i strid med barnkonventionen. Institutet för mänskliga rättigheter ifrågasätter inte bara förenligheten med barnkonventionen utan till och med förenligheten med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Frågan är: Vilka barn är det - svårt sjuka barn, barn som samhället omhändertagit för att föräldrarna misshandlat dem eller barn som aldrig har varit någon annanstans utan levt hela sina liv här - som Jessica Rosencrantz tycker ska utvisas?


Anf. 13 Jessica Rosencrantz (M)

Fru talman och Annika Hirvonen! Jag vill sätta saker i perspektiv; det är nästan inga av de förslag som regeringen går fram med för att minska invandringen till Sverige som Miljöpartiet står bakom. Det är helt uppenbart att Miljöpartiet och Moderaterna med resten av regeringen har dragit helt olika slutsatser. Miljöpartiet verkar vara fortsatt nöjda eller skulle snarare egentligen önska att vi har ännu större invandring till Sverige. Jag menar att det har varit en ohållbar situation. Låt oss vara ärliga med att vi har helt olika utgångspunkter för den här diskussionen och att Miljöpartiet röstar nej till i princip allt som vi lägger fram på riksdagens bord.

Om man vill ha reglerad invandring, det vill säga inte ha helt öppna gränser eftersom vi inte lever i en perfekt värld, måste man också stå upp för den reglerade invandringen. Då är det inte vår uppgift i kammaren att prata om de individuella fallen, utan vi ska prata om vilka regelverk vi vill ha.

Jag menar att utgångspunkten och grunden för att människor ska kunna komma till Sverige återigen bör vara att man har just skyddsskäl. Det är många människor i den här världen som har skyddsskäl, eftersom världen på ren svenska ser för jäklig ut - ursäkta! Då är det viktigt att de som kommer hit har just skyddsskäl och att det är dem vi ger ett värdigt mottagande.

Sedan ska det finnas en ventil, en möjlighet att beakta andra omständigheter. Den kommer fortsatt att finnas. Men det är i någon mån att undergräva den reglerade invandringen att säga att den som har varit här länge men fortfarande saknar skyddsskäl ska ha möjlighet att stanna. Det bör vara en begränsad möjlighet. Den kommer fortsatt att finnas, särskilt för barn där man gör en egen bedömning.

Men jag går tillbaka till pudelns kärna; den här regeringen anser att vi behöver ändra kurs för svensk migrationspolitik. Det är uppenbart att Miljöpartiet inte delar den bedömningen.


Anf. 14 Tony Haddou (V)

Fru talman! Denna debatt hade kunnat handla om att göra Sverige till en bättre plats för de barn och familjer som söker skydd här. Den hade kunnat handla om en flicka eller pojke som efter många års väntan äntligen får återförenas med sina föräldrar. Den hade kunnat handla om hur vi på bästa sätt ser till att barn får avsluta sin flykt här i Sverige, i trygghet och med sina syskon och familjer och att barn får fler, inte färre, rättigheter och möjligheter i Sverige. Den hade kunnat handla om att barn blir bättre lyssnade på under asylprocessen och att barn på bästa sätt får bearbeta sina trauman efter krigets fasor eller en uppväxt på flykt. Men det gör den inte, fru talman. Det beklagar jag.

I stället har flera partier här i riksdagen tävlat om vem som kan behandla människor på flykt mest illa. Resultaten har vi sett de senaste åren. Politiken har svängt, och migrationslagstiftningen har genomgått stora, snabba och rättsosäkra förändringar, inte minst med korta, tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta krav för familjeåterförening, som innebär djupa försämringar och grova inskränkningar för barn på flykt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Det är bortom allt förstånd att den här regeringen fortsätter, den här gången med kirurgisk precision, att angripa, undergräva och kränka barns rättigheter med de förslag som de lagt fram här i dag och som vi ska rösta om om några timmar.

Vi i Vänsterpartiet reserverade oss mot dessa förslag när de var uppe i Migrationskommittén. Och vi reserverar oss mot samtliga förslag i dag. Vi anser att Sverige ska ha en mänsklig flyktingpolitik som grundar sig i trygghet, som är förutsägbar och som gör så att man får avsluta sin flykt här i Sverige. Den ska grundas i att barn får vara tillsammans med sin familj och ges det skydd de har rätt till och en plats att kalla hemma här i Sverige.

Vi reserverade oss mot regeringens politik eftersom vi anser att det måste finnas möjlighet att få uppehållstillstånd av humanitära skäl utan kraftiga begränsningar. Vi anser också att familjer måste kunna få återförenas i Sverige utan dessa näst intill omöjliga krav.

Nu är vi här. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, de så kallade Liberalerna och Socialdemokraterna kränker barns rättigheter och rättigheten till återföring och familjeliv något fruktansvärt. Det är i strid med barns fundamentala rättigheter och barnkonventionen, som Sverige skrivit under och gjort till svensk lag. Vi vänder oss starkt emot den politik som har presenterats här i dag.

Fru talman! Krig och konflikter vänder upp och ned på hela barnets värld. Barn har väldigt sällan valt att lämna sitt land och kan i lägre grad än vuxna överblicka konsekvenserna av en flykt.

I debatterna här i riksdagen har man många gånger hört från högerpartierna, i deras raljanta ton, att människor bara flyr, inte har skyddsskäl, inte ska komma hit och så vidare. Men vet ni vad? Människor har aldrig valt flykten. Och rekordfå tar sig till Sverige. Vi lever inte i 2015. Faktum är att man väntar till sista sekunden. Man rycks från sina rötter som en sista utväg och flyr undan krig, konflikter och förföljelser runt om i världen.

De föräldrar som gör det har en enda uppgift när de är på flykt. Den är precis samma som alla andra föräldrar har. Man gör allt i sin makt för att skydda sina barn. Hur skräckslagna de än är, hur traumatiserade de än är, hur trötta barn på flykt än är gör man allt man kan och mer därtill för att de ska få något slags trygghet och för att de ska överleva.

Om man separeras från sin familj är man i en mycket mer utsatt, otrygg och osäker livssituation. Det påverkar både föräldrarnas och barnens mående, liv och framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för människor i sådana situationer är att få leva tillsammans med sin familj. Det är det mest centrala i det vi pratar om här i dag. Det handlar om barns möjligheter att ha en meningsfull tillvaro och att återhämta sig efter krig och flykt, men det handlar också om föräldrarnas möjligheter att vara nära sina barn i trygghet och att kunna etablera sig och planera för framtiden här i Sverige.

Besluten vi fattar i dag, om familjeåterföreningen stramas åt på det sätt som regeringen föreslår, kommer inte bara att försvåra eller fördröja möjligheten till familjeåterförening. Den kan också komma att bli omöjlig i många fall. Anknytningen ska stramas åt, och unga föräldrar ska hållas separerade.

De som har fått status som alternativt skyddsbehövande och som flytt undan krig och konflikt kommer att få det mycket svårt i detta system. Det är långt ifrån förenligt med barnkonventionen som svensk lag, och det kommer återigen, liksom med migrationslagstiftningen, att slå hårdast mot de mest utsatta: barn, kvinnor, äldre, analfabeter, långtidssjukskrivna och personer med funktionsvariationer. De kommer att få kämpa mycket mer, många gånger förgäves, i ett system av omöjligheter, krav och hinder för att få vara nära sin familj och sina barn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Att få återförenas är dessutom ofta den enda säkra och lagliga möjligheten för barn på flykt att komma till ett tryggt land. Vi vet att fler barn kommer att tas med på illegala och farliga resor för att söka asyl. Redan i dag görs detta eftersom rätten att vara med sin familj många gånger är inskränkt, både genom lagstiftning och genom praktiska hinder.

Om fler barnfamiljer på flykt skulle tillåtas återförenas skulle det innebära att man slipper ta den livsfarliga vägen över Medelhavet. Ni vet redan hur situationen på Medelhavet ser ut för människor på flykt. Många gånger är det ett val mellan att riskera att dö på land eller längs flyktvägen. Men att medvetet förvärra situationen, att stänga av lagliga och säkra vägar, som den här regeringen gör nu, är oanständigt och oansvarigt med tanke på hur världen ser ut.

Fru talman! Besluten vi fattar i dag riskerar i praktiken att tvinga barnfamiljer att leva åtskilda. Men de innebär också att barn som etablerat sig i Sverige eller är svårt sjuka tvingas lämna landet. Det är vad knapptrycken här i dag innebär: svåra humanitära konsekvenser för många människor och framför allt barn. Det är ingenting annat än en restriktiv, avskyvärd och djupt cynisk förlängning av den utlänningslag vi röstade om för två år sedan.

Jag kommer aldrig att acceptera att rätten att leva med sin familj, med dem man älskar och med sina barn ska avgöras av hur mycket man tjänar, hur stor bostad man lyckas få tag på och så vidare. Vi kan inte fortsätta tvinga mammor eller pappor att välja vilket av deras barn de ska få återförenas med, om de ens får den möjligheten.

Den inslagna linjen med uppställda försörjningskrav som nu utökas är en motbjudande klassfråga. Det är inte värdigt ett land som sagt sig ha höga ambitioner vad gäller barns rättigheter.

Trots alla åtstramningar som redan finns ska man dessutom skruva åt den humanitära ventilen i svensk utlänningslag. Det drabbar uteslutande asylsökande barn, som kommer att få betala ett högt pris. Redan i dag är det otroligt svårt för barn att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Djupt restriktivt tillämpas reglerna redan i dag. Men rent mänskligt behöver det finnas en ventil. Jag hade önskat fler ventiler för barn på flykt och att de skulle tillämpas bättre så att barns bästa någon gång får stå i centrum i en asylprocess. Men vi är inte där, och det finns inget som kan rättfärdiga att man aktivt skruvar åt den humanitära ventilen.

De barn som har etablerat sig i Sverige eller är svårt sjuka kommer att tvingas lämna landet i mycket högre utsträckning än som redan sker i dag. Det är ingenting annat än ren illvilja och orättfärdighet, och det ska rättas till så fort den här regeringen avgår.

Socialdemokraterna får fundera ordentligt på hur de vill ha det framöver. Att följa Sverigedemokraterna och högernationalisterna i migrationspolitiken är en nederlagsstrategi som för med sig fruktansvärda konsekvenser. Socialdemokraterna får fundera över hur de vill ha det i framtiden, för det här förslaget måste rullas tillbaka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Vi ska ha en framtid i Sverige som rymmer barns rättigheter och deras rätt till trygghet och familjeliv. Det måste i framtiden värnas och respekteras.

Fru talman! När barnkonventionen blev svensk lag hoppades många barnfamiljer att de skulle bli hjälpta. I stället blev de besvikna när de insåg att utlänningslagen fortfarande hade prioritet över barnkonventionen och att Sveriges önskan att begränsa invandringen utestängde deras barn från de rättigheter Sverige skrivit under på och lagstiftat om.

Jag träffade Ahmed i Göteborg förra veckan. Han hade gång på gång fruktlöst försökt återförenas med sina två döttrar och sin fru som var i Gaza innan kriget bröt ut. När han väl uppfyllt de högt ställda kraven krävdes det att familjen skulle intervjuas vid konsulatet i Jerusalem. Jag behöver inte berätta om situationen i Gaza, för hela världen vet att det är omöjligt att lämna området - något svensk lagstiftning aldrig tar hänsyn till när familjer ska återförenas. Hindren har alltid funnits kvar. Sedan föll bomberna över Ahmeds familj, och han förlorade dem över en natt.

Jag träffade Leila som gjort allt för att få träffa sin mamma och sina syskon som befinner sig i Afghanistan. Jag tror inte att jag behöver berätta om situationen i Afghanistan heller. Redan i dag är det svårt att få möjlighet att återförenas. Om det skulle möjliggöras är den svenska ambassaden där borta ändå stängd, och då behöver man resa till Iran. Det finns redan så många hinder, inte minst för kvinnor och barn, i ett talibanstyre. Det är skamligt att vi inte undanröjer dessa hinder. Vi har en regering som ser till att det blir fler och fler hinder. Vi borde undanröja dessa.

Jag träffade Mahad i Tensta för några veckor sedan. Han har sin treåriga flicka i Somalia, som han inte får återförenas med. Han uppfyller alla krav, men varje gång han försöker är det långa väntetider och begränsade möjligheter till inresa. Han vet inte vad han ska göra. Han är i kontakt med Migrationsverket i stort sett varje dag. Som förälder förstår jag hans desperation.

Det är detta hela debatten handlar om: deras livsöden, deras förlorade barn och deras liv.

Det är svårt att se vad som är humant i en ordning där människor tvingas leva skilda från sina barn, syskon och familjer. Det är svårt att över huvud taget hitta det minsta lilla mänskliga i regeringens politik.

Denna proposition lever inte upp till några ambitioner alls om att göra Sverige till ett bättre land. Vänsterpartiet kommer att återkommande lägga fram förslag för att stärka familjeåterföreningen och barns rättigheter. Vi ska ha ett Sverige där deras liv och deras framtid också spelar roll. Vi kommer att kämpa för ett framtida Sverige som rymmer barns rättigheter, trygghet och familjeliv och där alla barn - oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte - får tillgång till detta. Barnkonventionen måste i framtiden värnas, respekteras och efterlevas. Det gör den inte med den regering Sverige har i dag, och det beklagar jag.

Jag yrkar avslag på hela propositionen och bifall till Vänsterpartiets reservation 1 och 2.

(Applåder)


Anf. 15 Ingemar Kihlström (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Tony Haddou har i ett kärnfullt och engagerat inlägg pratat mycket om barns rättigheter och möjligheter. Jag är lite förvånad över att Vänsterpartiet inte ser till alla barns rättigheter och möjligheter.

Jag kan konstatera att i en av Vänsterpartiets reservationer saknas problematiken vad gäller tvångsäktenskap. Det, om något, handlar väl om att skydda barns rättigheter och möjligheter att välja själva?

I propositionen som nu ligger på bordet finns ett förslag som har brett stöd. Förutom regeringen med samarbetsparter stöder också Socialdemokraterna och Centerpartiet förslaget att höja åldersgränsen för uppehållstillstånd på grund av anknytning när det gäller makar eller sambor till 21 år.

Man kan ju själv räkna ut att om en 18-åring är någons make eller maka har giftermålet skett innan personen fyllde 18 år och alltså när den var ett barn. Jag kan konstatera att Vänstern visserligen säger att det inte finns någon kunskap om vad den här åtgärden skulle innebära, men jag är ganska säker på att det finns stor kunskap om det. Ute i vår värld har främst unga flickor tvingats gifta sig, i många fall med betydligt äldre män. De har varit barn. Vänsterpartiet får gärna svara på hur man skyddar dessa unga flickors rättigheter genom att säga nej till förslaget i propositionen.

(Applåder)


Anf. 16 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det blev många frågor, men jag ska försöka besvara dem i den ordning Kristdemokraterna ställde dem.

Skulle vi inte bry oss om allas barn? Vet du vad - det är ju exakt det vi gör. Precis som jag sa i anförandet tycker vi att barnkonventionen ska gälla alla som söker asyl här, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Det har ni bevisat nu inför att vi ska rösta att ni inte vill. Ni vill inte att de här barnen ska omfattas av barnkonventionen. Det var mitt svar på den första frågan.

För två år sedan ville Kristdemokraterna ha försörjningskrav även på barn. Jag undrar vilket barnarbete du tycker att barn ska ta. Det kan du få svara på i din replik.

När det kommer till tvångsäktenskap har Sverige en 18-årsgräns. Det är inte svårare än så. Den ska gälla. Konsekvensen av det ni lagt fram är helt enkelt att barn får vänta ytterligare tre år.

Det är bra att vi får en debatt om detta. Det är jättebra att Kristdemokraterna säger att de bryr sig om unga flickor - för det är ju exakt de som ryker. Det är dem man offrar genom att besluta om det förslag vi debatterar i dag. De som har rotat sig här i Sverige kommer troligtvis inte att få stanna kvar. De som är svårt sjuka kommer inte att få vara kvar.

Det är en logisk kullerbytta som Kristdemokraterna gör här. Det sista jag skulle prata om nu var barn. Ni undergräver barns rättigheter å det grövsta genom era beslut, men det enda ni hänger upp er på är tvångsäktenskap. Vi har 18-årsgräns i Sverige.

(Applåder)


Anf. 17 Tredje vice talman Kerstin Lundgren

Jag påminner om att samtliga ledamöter alltid talar via talmannen.


Anf. 18 Ingemar Kihlström (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Jag märker att jag trampade på en öm tå, eftersom merparten av inlägget handlade om det jag inte frågade om.

Vi kan konstatera att det finns ventiler för att tillgodose barns rättigheter, precis som Jessica Rosencrantz sa. Dem kommer jag att belysa senare.

I propositionen står det att i familjeåterföreningsdirektivet artikel 4, punkt 5, anges det att medlemsstaterna för att garantera bättre integration och förhindra tvångsäktenskap får kräva att anknytningspersonen och dess make eller maka ska ha uppnått en viss ålder - högst 21 år - innan maken eller makan kan återförenas med anknytningspersonen.

Jag återkommer till frågan. Tycker Tony Haddou att det är rätt att en flicka som är 18 år ska få återförenas med sin make när det är uppenbart att det skett ett tvångsäktenskap när hon varit barn? Är det att sätta barnperspektivet i centrum?

Det är fint att stå här och tala stora ord, men för att gå in på den specifika frågan vill jag gärna höra hur Tony Haddou ser på detta. Man konstaterar att det är i enlighet med familjeåterföreningsdirektivet att sätta den här gränsen för att motverka dessa tvångsäktenskap. Det är naturligtvis så att man här i Sverige enligt lagen inte gifter sig före 18 års ålder. Men Tony Haddou ser alltså inte problematiken som finns med de unga flickor och kanske även pojkar som fått gifta sig vid tidigare ålder.

En majoritet i utskottet ser att det här är en problematik som vi kan komma till rätta med genom att göra en justering till 21 år. Så var det också i lagen som gällde 2015. Ge gärna svar, Tony Haddou, på hur Vänsterpartiet ser på detta ur ett barnperspektiv!

(Applåder)


Anf. 19 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det är inte svårare än att det är en 18-årsgräns som gäller i Sverige och att det är Sverige de har anknytning till och kommer till.

Jag svarade tidigare exakt på dina frågor. I det direktiv som du hänvisar till framgår det att man får höja detta om det finns en analys och trovärdiga bevis. Ni har dock inte tagit fram någon analys i propositionen. Det är just det som har blivit kritiserat. Ni har lagt fram en tunn proposition. Ni har struntat i konsekvenser och analyser helt och hållet, för ni bryr er inte om det. Ni vill bara genomföra Sverigedemokraternas politik rakt igenom, och så tar ni inte fram analyser över huvud taget. Sedan står du här och hänvisar till ett direktiv. Det direktivet kräver analys. Ni får gärna ta fram en sådan.

Det är en 18-årsgräns i Sverige. Men då kan jag också fråga er: Om det är så att man i hemlandet gifter sig vid 17 års ålder, varför höjer ni då inte till 18 år? Ni vill ju dra det till gränsen. Ni har uttalat att ni vill dra allting till EU:s lägsta gräns för allt inom migrationspolitiken när det gäller vad EU-rätten har för bestämmelser. Ni bryr er inte om analyser eller någonting, utan ni bara kör på utan att bry er över huvud taget.

Sedan är det precis som jag sa tidigare: Det är inte så att ledamoten här bryr sig om unga flickor. Då hade man aldrig röstat för de förslag man lägger fram i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

(TREDJE VICE TALMANNEN: Jag ska räkna antalet "du" som jag hör i debatten.)


Anf. 20 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Jag lovar att uppföra mig så gott det går.

Jag hade faktiskt inte tänkt argumentera om de här frågorna i sak. Jag tror att vi kan vara överens om att vi inte är överens. Vi kan bara konstatera att det är en försvinnande liten och antagligen minskande del av Sveriges befolkning som köper det som Tony Haddou har att sälja. Men vi lämnar sakfrågan åt sidan.

Det som jag var intresserad av att fråga om var den ganska öppna regeringsförhandling som vi fick höra om i Tony Haddous inledande anförande, där han riktade vad som i alla fall lät som ett ultimativt krav till ett annat parti i den här kammaren angående en framtida regeringsförhandling. Det partiet bör tänka över hur det vill göra om det vill återta regeringsmakten, tror jag att Tony Haddou sa. Det gick lite snabbt, så jag säger det med reservation för att jag kan ha hört fel. Jag undrar om Tony Haddou skulle vilja utveckla detta något.


Anf. 21 Tony Haddou (V)

Fru talman! Ledamoten tyckte att det gick för fort. Men det här var utan tvekan det långsammaste anförande jag hållit i riksdagen.

Det här med vad den övervägande delen av den svenska befolkningen tycker togs även upp av Moderaterna. Men över sju av tio svenskar vill att barn och föräldrar återförenas i Sverige - så har vi väl klarat ut vad svenska folket tycker om barns rättigheter. Vi har väldigt höga ambitioner i Sverige när det kommer till barns rättigheter. De rättigheterna står väldigt högt, men det är dem ni undergräver i dag. Vi kommer att kämpa för att de ska stå mycket högre än vad de gör när den här regeringen ställer till skada.

Jag tror att Ludvig Aspling ställde en fråga om Socialdemokraterna. Jag har inte uttryckt något ultimatum över huvud taget. Jag sa att Socialdemokraterna får fundera ordentligt på hur de vill ha det framöver. Vi som vänsterparti vill absolut rulla tillbaka de här förslagen. Det tror jag att andra partier i riksdagen liksom svenska folket också vill, så att man håller starkt i barnkonventionen.

Det är framför allt två saker jag vill framhålla. För det första ska barn få återförenas med sina föräldrar. Detta måste vara mycket starkare än vad det är i dag. För det andra behöver den ventil vi röstar om i dag, den humanitära grunden, vara starkare. Det är inte svårare än så. Jag har tidigare talat om barn som har rotat sig i Sverige eller är svårt sjuka men som ska utvisas. Redan i dag tillämpas det här starkt restriktivt. Det köper inte vi över huvud taget. Då får Socialdemokraterna fundera över hur de vill ha det framöver.

(Applåder)


Anf. 22 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Det var faktiskt ett ganska klargörande svar till viss del.

Tony Haddou säger att sju av tio vill att vi ska ha en mer generös anhöriginvandring. Det här bygger antagligen på någon opinionsundersökning, skulle jag gissa. Men nu är det så att Sveriges riksdag tillsätts via allmänna val enligt regeringsformen. Sju av tio i dessa val har inte röstat för Vänsterpartiet. Det tror jag att Tony Haddou är medveten om. Hade så varit fallet hade den här debatten sett ganska annorlunda ut. Det är ändå i riksdagen som vi bestämmer vilka lagar som ska styra Sverige och inte via opinionsundersökningar, vilka vi alla vet har sina uppgångar och nedgångar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Det är alltså inte ett ultimativt krav från Vänsterpartiets sida att man ska riva upp de ganska beskedliga reformer som vi går fram med i det här läget. Okej! Men då uppstår en fråga. Det var styrkeord som Tony Haddou kom med: Det här är omänskligt, det är förnedrande, vi kommer att skicka barn i döden och så vidare. Det här är det värsta som hänt sedan vem vet när. Det var extremt starka uttryck som Tony Haddou kom med i sitt anförande. Jag tvivlar inte på att detta kommer av en genuin känsla. Så är det säkerligen. Däremot kan man fundera på hur Tony Haddou kan uttrycka sig på det sättet och sedan säga att Vänsterpartiet i en regeringsförhandling är beredda att fimpa allt detta.

Tony Haddou har en replik kvar. Skulle vi inte kunna få ett klargörande? Är det ett ultimativt krav eller inte? Om det inte är ett ultimativt krav: Hur kommer det sig att ni i Vänsterpartiet är beredda att kompromissa när ni uttrycker er på det sätt ni gör?

(Applåder)


Anf. 23 Tony Haddou (V)

Fru talman! Vi vill absolut rulla tillbaka de här förslagen. Det kan inte bli klarare än så. Vi vill ha en mänsklig flyktingpolitik i Sverige. Men framför allt behöver de här förslagen som ni lagt fram rullas tillbaka. Tydligare än så blir det inte. Eller jo - jag kan förklara det ännu tydligare: Vi gillar inte denna politik. Den är jättedålig. Därför vill vi rulla tillbaka den.

Undersökningen som du ifrågasatte kommer från Novus, som du troligtvis känner till. De gjorde denna opinionsundersökning efter valet, och den var framför allt inriktad på regeringspartierna. Ni tillhör inte regeringspartierna. Ni är i opposition när ni känner för det, och så gör de det som ni vill. Opinionsundersökningen visade tydligt att sju av tio svenskar vill att barn och föräldrar ska återförenas.

Det är ganska fint för Ludvig Aspling att stå och ta replik och slänga sig med ord och så vidare. Ni tar ju inte ansvar. Ni skjuter fram er politik. Ni skjuter fram tre partier, och så utför de helt och hållet det som ni vill. Det enda ni har att komma med då är att skylla på invandrare. Högerpartier ser inte till att skolan får pengar. De ser inte till att välfärden får pengar. De rullar ut nedskärningar över hela landet. Alla får det sämre. Man gör ingenting åt hushållens ekonomi. Priserna bara stiger. Jag skulle kunna fortsätta i en timme. Ni försämrar Sverige något så oerhört. Då är det väldigt bekvämt för Sverigedemokraterna att stå här och säga att det är invandringens fel och ha tre papegojor bakom sig som säger precis samma sak. Jag förstår att det är väldigt bekvämt. Men faktum är att det är de här barnen som offras när det kommer till kritan. Det som offras är barn och hela barnkonventionen, som har stått högt i Sverige och som har sett till att vi kan skydda barn.

(Applåder)


Anf. 24 Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Förslagen som behandlas i betänkandet ligger i allt väsentligt i linje med Migrationskommitténs förslag. Det är viktigt att det finns en ventil, men det är också viktigt att denna ventil är restriktiv för att en bra migrationspolitik ska kunna upprätthållas.

Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag.


Anf. 25 Jonny Cato (C)

Fru talman! Om jag ska vara helt ärlig är jag något förvånad över att Socialdemokraterna inte har mer att säga. I Centerpartiets respektive Socialdemokraternas migrationspolitik är det mer som förenar än skiljer oss åt - även om man inte alltid kan tro det.

Jag är inte särskilt förvånad men genuint besviken över att Socialdemokraterna totalt saknar barnperspektiv. Vi har i dag hört att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet använder överord om lagstiftningen som ligger på bordet. Men jag tycker inte det. Mycket av det vi röstar om i Sveriges riksdag är tillkännagivanden och sådant som inte är skarp lagstiftning. Men, vänner, detta är på riktigt. Vi pratar om att svårt sjuka barn ska utvisas och att människor som är födda och uppväxta i Sverige inte längre ska få stanna här. Vi pratar om att försvåra möjligheten för barn att återförenas med sina föräldrar.

Jag har tre frågor till Anders Ygeman om socialdemokratisk solidaritet. Är det solidariskt att hålla barn separerade från sina föräldrar? Är det solidariskt att utvisa svårt sjuka barn? Är det solidariskt att utvisa barn som är födda och uppväxta i Sverige?

(Applåder)


Anf. 26 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Ja, jag tycker att det har använts överord i debatten. Tidigare debattörer har påstått att detta strider mot barnkonventionen, och ändå står det inte i någon reservation. Om man nu är så säker på att det strider mot barnkonventionen, varför finns det inte med i reservationerna? Jag tror inte att detta strider mot barnkonventionen, men skulle det göra det kommer det att framgå av rättstillämpningen senare.

Fru talman! Med sina frågor vill Jonny Cato dölja vad detta egentligen handlar om, nämligen vilket skydd de som inte har asylskäl ska få. Vi menar, i likhet med Centerpartiet, att det ska finnas en ventil i ömmande fall för dem som inte har asylskäl. Men om man ska kunna upprätthålla en strikt migrationspolitik måste denna ventil vara smal. Annars finns det risk att ventilen blir större än asylpolitiken och att vi då ger skydd till människor som saknar skyddsbehov i stället för till dem som har skyddsbehov.

Jag skulle kunna svara nej på åtminstone två av Jonny Catos tre frågor. Detta skymmer dock inte att Jonny Cato försöker plocka retoriska poäng, och det vänder jag mig emot.


Anf. 27 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag konstaterar att Socialdemokraterna försöker tona ned frågan. Men låt oss komma ihåg hur viktig denna fråga var för Socialdemokraterna 2021 när vi slöt migrationsöverenskommelsen. Det satt otroligt långt inne både i Migrationskommittén och i förhandlingarna efteråt. Det är uppenbarligen en fråga som gör skillnad på riktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag är inte förvånad över att Socialdemokraterna inte står upp för rätten till familjeåterförening och rätten för människor som är födda och uppväxta här att stanna. Jag är dock genuint förvånad när det gäller rätten för svårt sjuka barn. Miljöpartiet gav ett exempel på att man kan få högklassig sjukvård här i landet men inte eftervård. För mig är detta knappast socialdemokratisk politik. Det handlar om rättvisa och om att vi ska hjälpa våra barn. Som jag sa tidigare är barn särskilt utsatta, och ännu mer svårt sjuka barn. Jag kan inte förstå hur Socialdemokraterna inte kan stå upp för att svårt sjuka barn ska få vård i Sverige.

Jag står också upp för att asylrätten ska gälla. Den som har ett avslag ska utvisas. Men det måste finnas en humanitär ventil, och den viktigaste humanitära ventilen måste väl ändå den för svårt sjuka barn.


Anf. 28 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag står upp för både familjeåterförening och svårt sjuka barn. Överorden handlar om vad konsekvenserna kommer att bli, och här har Jonny Cato och jag olika uppfattning. Jag har svårt att tro att man kan komma fram till uppfattningen att man inte står upp för familjeåterförening som innebär att det ställs krav på försörjning, för det kommer ytterst att avgöra under vilka förhållanden dessa familjer kommer att leva och vilka förhållanden vi har i det svenska samhället. Jag hoppas och tror att Centerpartiet står upp för att barn ska ha goda uppväxtvillkor och att människor ska kunna försörja sig själva genom eget arbete.


Anf. 29 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag är chockad över Socialdemokraternas hantering av detta. Det är ju ett allvarligt och skarpt läge med dessa förslag. Jag beklagar djupt att Socialdemokraterna krokar arm med regeringen och Sverigedemokraterna i försämringarna av familjeåterförening och i inskränkningarna av humanitära skäl och barns rättigheter. Anders Ygeman kallar det stora ord, men det är ju dessa inskränkningar vi kommer att se och som kommer att göra Sverige till ett mycket sämre land.

De åtstramningar vi röstar om i dag drabbar i stor utsträckning barn, i synnerhet svårt sjuka barn och barn med stark anknytning till Sverige. Trots det tänker Socialdemokraterna - ett parti som har sagt sig ha höga ambitioner när det gäller barns rättigheter i Sverige - skruva åt och strama åt den humanitära skyddsgrunden.

Barnkonventionen i svensk lag kräver att Sverige i större utsträckning ska säkerställa att principen om barnets bästa tydliggörs och respekteras i både lagstiftning och praxis. Nu blir den humanitära grunden för barn snävare, vilket innebär väsentliga försämringar för barn och deras rättigheter. Om du, Anders Ygeman, inte är nöjd med att vi säger att detta strider mot barns rättigheter kan jag säga att det strider mot andan i och syftet med barnkonventionen och Sveriges ambitioner att ha en stark lagstiftning för barns rättigheter. Jag hoppas att du är nöjd med den formuleringen.

Jag minns tydligt när Socialdemokraterna för två år sedan lade fram förslaget om en ny utlänningslag. Då lät det så här: Barn bör fortsatt kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Vad är det som har fått er att ändra er nu två år senare, Anders Ygeman? Varför vill ni strama åt detta nu? Vad är det för exceptionellt som har hänt?


Anf. 30 Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Det är inget exceptionellt som har hänt. Vi drev ju denna politik i Migrationskommittén. Det kan inte ha varit någon hemlighet för ledamoten.

Det är något som är konstigt här. Jag delar inte Tony Haddous beskrivning av konsekvenserna. Det gjorde jag klart redan i förra replikskiftet. Men det är också något konstigt med Tony Haddous argumentation. Han hävdade ju i förra replikskiftet att detta strider mot barnkonventionen. Nu har han ändrat sig och menar att det inte gör det.

Det strider inte mot barnkonventionen. Det strider mot Tony Haddous bild av barnkonventionens anda och syfte. Tony Haddou menar alltså att barnkonventionen ska användas för något annat än den egentligen är till för. Det är enligt honom ett moraliskt brott.

Tony Haddou får andas in och andas ut och se att detta faktiskt ligger i linje med barnkonventionen. Det strider inte mot den, vilket han också själv indirekt bekräftar. Och skulle det inte vara på det sättet kommer ju rättstillämpningen att ändra på det. Det tror jag dock inte kommer att hända. Vi kommer att se att detta inte får de drakoniska effekter som Tony Haddou vill göra gällande.

Tillbaka till huvudpoängen: Allt det vi talar om här i dag handlar ju om människor som inte har skyddsbehov enligt vår asyllagstiftning. Frågan är hur bred den ventilen ska vara och hur många som ska få stanna i Sverige trots att de inte har skyddsbehov enligt asyllagstiftningen. Då vill Tony Haddou att det ska vara något fler, och jag vill att det ska vara något färre. Svårare än så är det inte.


Anf. 31 Tony Haddou (V)

Fru talman! Anders Ygeman säger att detta är Socialdemokraternas politik. Det var ju inte utfallet av Migrationskommittén över huvud taget. I den debatten var det också väldigt tydligt att ni menade att kommitténs utfall skulle gälla, men två år senare menar ni att det inte ska gälla längre.

Är det för många svårt sjuka barn eller för många barn med stark anknytning till Sverige som har fått stanna kvar? Är de så många? Den humanitära skyddsgrunden, alltså den ventil om särskilt ömmande skäl som vi talar om, omfattar väldigt få barn, som är sjuka och har stark anknytning till Sverige. De får stanna kvar. Anders Ygeman tycker att de är för många.

De är väldigt få. Det är djupt restriktivt. Detta tillämpas väldigt restriktivt.

Jag är därför väldigt chockad över tonen. Regeringen driver denna politik, och så säger Socialdemokraterna: Det är vår politik! Men så var det ju. Socialdemokraterna var trots allt först i migrationspolitiken.

Om man nu är beredd att göra dessa försämringar för barn och den här regeringen kommer att lägga fram fler försämringar för barn under den här mandatperioden, hur långt är Socialdemokraterna då beredda att gå? Om de låtsas att detta är deras egen politik och sedan går upp och håller ett anförande i fyra hela sekunder är det uppenbart att de antingen skäms för sin politik eller inte vill driva detta vidare.

Jag har ingen ytterligare fråga men ett tips. Det vi röstar om i dag kommer att få fruktansvärda konsekvenser för barn och asylsökande. Mitt tips är att Socialdemokraterna ska vända sig till partier som vill gå en annan väg, som vill att barnkonventionen ska hållas högt i Sverige och har höga ambitioner när det gäller detta. Detta kommer annars att riskera att barns rättigheter undergrävs i Sverige. Det är ju de som offras med denna lagstiftning.


Anf. 32 Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Jag kan bara konstatera att Tony Haddou inte försvarar sin tidigare linje om barnkonventionen. Numera konstaterar han att detta ligger i linje med barnkonventionen. Det är en bra tillnyktring. Jag välkomnar den. Jag kan också konstatera att vi är oense om två saker, nämligen vilka konsekvenser detta kommer att få och vikten av en rimlig och stram migrationspolitik.


Anf. 33 Jessica Rosencrantz (M)

Fru talman! Tack, Anders Ygeman, för anförandet! Vi verkar ändå delvis vara överens om analysen att Sverige har haft en ohållbar migrationspolitik som har lett till omfattande integrationsproblem och att vi måste ändra kurs i svensk migrationspolitik. Därför är det glädjande att Socialdemokraterna i dag ställer sig bakom många av dessa förslag. Så var det dock inte för två år sedan, som flera har konstaterat här i kammaren, utan då röstade Socialdemokraterna emot dessa förslag. Ni ville kanske stödja en del av dem, men ni gav vika för samarbetspartierna.

I kammaren i dag är det också uppenbart att Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet - det vill säga alla era politiska kompisar - är emot dessa förslag. Vi hör väldiga överord från dessa partier. Man säger att det är jättedålig och omänsklig politik, och det här ska rullas tillbaka, säger Vänsterpartiet. Det är uppenbart att man från samarbetspartierna inte alls ser ett behov av en annan migrationspolitik.

Då är min fråga till Socialdemokraterna: Hur ska svenska folket veta vilken politik de får med Socialdemokraterna om ni skulle vinna nästa val? Är ni då beredda att ge vika igen, eller kan ni lova väljarna att ni inte kommer att riva upp de här förslagen eller andra migrationspolitiska förslag som ni ställer er bakom i den här kammaren?


Anf. 34 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag var inrikesminister när migrationspolitiken lades om och när vi gjorde alla de materiella förändringarna i migrationspolitiken. Jag kan berätta för Jessica Rosencrantz vilket parti det var som sa en sak men inte klarade av att ta ansvar i kammaren. Det var Moderaterna.

Ni gjorde upp med regeringen och Socialdemokraterna om att införa id-kontroller och om möjlighet att stänga Öresundsbron. Men dagen efter att vi hade gjort upp med er meddelade ni att ni inte orkade. Ni klarade inte att ta ansvar för Sverige i den position vi var i då.

Ska jag berätta vilket parti som orkade ta ansvar? Jo, det var Miljöpartiet, som i en extrem situation klarade att faktiskt ompröva sin egen politik och ta ansvar för landet. Annars hade vi haft en helt annan situation nu.

Även om vi har olika uppfattningar i den här frågan är jag övertygad om att vi kommer att kunna ta ansvar för landet när det väl gäller, vilket är något som Moderaterna inte klarade.

(Applåder)


Anf. 35 Jessica Rosencrantz (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Jag kan berätta för Anders Ygeman att min bild inte är att svenska folket är nöjda med den migrationspolitiska inriktning som den förra regeringen hade. Min bild är inte att S-MP-regeringen tog ansvar för att vi skulle ha en hållbar migrationspolitik. De integrationsproblem som vi har är till stor del uppbyggda under de gångna åtta åren, då ni hade chansen att vakna lite tidigare än ni gjorde.

För två år sedan röstade ni alltså emot de här förslagen. Jag noterar att jag inte får något svar utan dimridåer. Ni tryckte på nej-knappen och röstade nej till dessa förslag för att era samarbetspartier sa nej.

Då är frågan vem som ska styra migrationspolitiken om Socialdemokraterna till äventyrs skulle vinna nästa val. Det är en väldigt enkel fråga från min sida: Kommer Socialdemokraterna att stå upp för detta även efter nästa val, eller kommer man att ge vika för Tony Haddous, Jonny Catos och Annika Hirvonens rätt ultimativa krav? Eller annorlunda uttryckt: Är det Socialdemokraternas röster och migrationspolitik som kommer att gälla - kan ni lova väljarna att ni inte kommer att rulla tillbaka dessa förslag?


Anf. 36 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag kan vara väldigt tydlig. Om Socialdemokraterna vinner valet kommer naturligtvis socialdemokratisk migrationspolitik att genomföras. Vi kommer att genomföra den tillsammans med andra partier för att få majoritet i Sveriges riksdag.

Jag har haft förmånen att samarbeta med moderater, centerpartister, miljöpartister och vänsterpartister. Som jag gav uttryck för har jag inte varit odelat imponerad av att samarbeta med Moderaterna i migrationspolitiken.


Anf. 37 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Socialdemokraterna väljer att stödja vårt förslag i detta betänkande. Jag tackar för det. Jag tycker faktiskt att det känns som ett visst styrkebesked.

Vi kommer under mandatperioden att ha ett antal betänkanden där vi inte kommer att vara överens, så det kommer att finnas många tillfällen att ha, förhoppningsvis, livliga debatter kring det som kommer. Men i den fråga som vi nu pratar om är vi överens, och jag tycker att det är gott så.

Jag måste däremot ställa en fråga till Anders Ygeman. Det gäller den humanitära skyddsgrunden, som är i huvudfokus för debatten i dag. Många är intresserade av den.

Socialdemokraterna hade alltså en uppfattning i denna fråga före den tillfälliga lagen - 2015, under migrationskrisen. De hade en annan uppfattning i och med den tillfälliga lagen - det var en bra regeländring. De stod bakom Migrationskommitténs förslag, där man hade ytterligare en annan uppfattning. Sedan gick de fram med ett annat förslag i propositionen. Och nu står Socialdemokraterna alltså bakom vårt förslag i fråga om denna regeländring.

Detta betyder att Socialdemokraterna har haft fem olika åsikter om den humanitära skyddsgrunden sedan 2016, alltså på sju år.

Man måste fråga sig: Vad beror detta på? Det är lite märkligt, speciellt eftersom Socialdemokraterna, om man ska vara helt ärlig, har trovärdighetsproblem i migrationsfrågan. Jag undrar om Anders Ygeman skulle kunna säga något i talarstolen för att övertyga sina egna väljare om att man faktiskt är trovärdig och kommer att ligga fast. Hur kommer det sig att man hade fem olika ställningstaganden på sju år, och hur övertygar man väljarna om att det inte kommer att bli mer flippfloppande om detta?


Anf. 38 Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Ludvig Aspling har fel. Vi har inte haft fem olika uppfattningar. Det är ett påhitt av Ludvig Aspling.


Anf. 39 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Anders Ygeman får en replik till. Då skulle han kanske kunna upprepa detta. Vilken humanitär skyddsgrund stod de bakom före den tillfälliga lagen, och hur förändrades den efter det? Jag kommer ihåg detta. Den blev mycket bättre efter den tillfälliga lagen än den var innan. Det var definitivt inte samma.

I Migrationskommitténs förslag förändrades den ytterligare, och i propositionen kom det sedan ett helt annat förslag. Jag undrar om Anders Ygeman verkligen inte har något som helst minne av detta. Vi andra minns det ganska väl. De flesta av oss fanns här i riksdagen. Dessutom förändras regeln nu när vi i dag voterar om denna proposition.

Jag undrar hur Anders Ygeman kan stå och blåneka till att dessa förändringar faktiskt har skett. Menar han att det inte har skett någon som helst förändring av Socialdemokraternas ståndpunkt vad gäller den humanitära skyddsgrunden sedan innan den tillfälliga lagen infördes? Är det på allvar det som Anders Ygeman står och säger?


Anf. 40 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag noterar att Ludvig Aspling inte upprepar sitt påstående. Det betyder att även han inser att han hade fel. Men det stämmer att den socialdemokratiska uppfattningen har kommit till olika uttryck. Bakgrunden till det är naturligtvis parlamentarism, att man som regering måste söka stöd i parlamentet för sin uppfattning.


Anf. 41 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Det har ännu inte beskrivits särskilt ingående vad de förslag som vi nu debatterar konkret innebär.

Ett av förslagen handlar om hur det kan vara om en förälder får asyl i Sverige och barnen befinner sig i till exempel ett flyktingläger utomlands. Då ska barnen inte längre ha möjlighet att komma till föräldern, som till exempel har fått asyl för att hon eller han har flytt från ett krig, förrän föräldern har tagit sig fram i bostadskön och fått en tillräckligt stor lägenhet och skaffat sig ett fast jobb med tillräckligt hög lön.

Även om vi tillsammans med Socialdemokraterna under vår tid i regeringen nästan halverade den tid som det tar att etablera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig en sysselsättning pratar vi fortfarande om något som för de allra flesta, även svenskar, tar flera år.

Alla vi som försökt skaffa oss en bostad på Stockholms bostadsmarknad kan vittna om hur det är. Och för dem som behöver både jobb och bostad är det svårt att skaffa sig bostad på någon av de orter i Sverige där det inte råder bostadsbrist eftersom det där är väldigt svårt att skaffa jobb.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Vi i Miljöpartiet tycker att barns rätt att återförenas med sina föräldrar måste stå i centrum, inte bara för att det är en grundläggande mänsklig rättighet att leva med sin familj. Det handlar faktiskt också om att vi vill det bästa vad gäller integration. Familjer integreras bättre än ensamstående.


Anf. 42 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag uppfattade egentligen ingen fråga från Annika Hirvonen. Men det som Annika Hirvonen ger uttryck för stämmer. Om man ska återförenas med en familjemedlem bör man ha en inkomst som gör att man kan försörja den familjemedlemmen och en bostad där den familjemedlemmen kan bo. Där är vi helt överens.


Anf. 43 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Man undrar om Anders Ygeman tar denna debatt på allvar eller inte. Det var inte detta jag sa. Vi i Miljöpartiet tycker att rätten att återförenas med sin familj ska vara överordnad. Vi tycker att det är viktigt att barn får komma till sina föräldrar i Sverige så fort som möjligt och får börja skolan i en så låg ålder som möjligt och inte vänta i flyktingläger i flera år på att föräldrarna ska komma fram i bostadskön. Vi tycker att det är en inhuman politik. Vi yrkar avslag på det i vår reservation i detta betänkande.

Vi håller alltså inte med Socialdemokraterna om att man ska separera små barn från deras föräldrar i väntan på att föräldrarna ska komma fram i bostadskön och skaffa sig fast jobb. Vi vet att det är lättare för barn att klara svensk skola om de får komma i så låg ålder som möjligt och så fort som möjligt. Vi vet att familjer integreras snabbare och bättre än ensamstående vuxna gör. Därför är det bra också för integrationen att familjer får återförenas så fort som möjligt.

Det förslag som Socialdemokraterna nu ställer sig bakom är ett förslag som kommer att försämra möjligheterna för människor att integreras.

Detta är inte så himla svårt. Tänk er själva hur det är! Hur lätt är det att ta till sig ett nytt språks grammatik om man ligger vaken på nätterna och har ont i magen för att ens barn befinner sig på en farlig plats någonstans långt borta?


Anf. 44 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Det är möjligt att Annika Hirvonen missförstod mig. Jag sa att vi var överens om beskrivningen. Här finns det däremot en skillnad. Jag tror att det är bra för integrationen om man kan försörja sig själv och om man kan försörja sin familjemedlem. Jag tror att det är bra för integrationen om man har en bostad och om man har en bostad där den familjemedlem man ska återförenas med har tillräckligt med plats. Jag tror till och med att detta är helt avgörande grunder för att man ska kunna integreras.

Där kommer vi till olika slutsatser - det är alldeles uppenbart. Och vi kommer till olika slutsatser när det gäller detta förslag. Förslaget handlar i sin helhet om på vilka grunder den som inte har asylskäl ska kunna komma till Sverige - det gäller inte dem som har skyddsskäl enligt asyllagstiftningen. I argumentationen från dem som är emot förslaget framstår det ibland som att det skulle handla om människor som har skyddsskäl och deras möjlighet att komma till Sverige, men det är faktiskt motsatsen det handlar om. Det handlar om de personer som saknar egna asylskäl och på vilka grunder de ska kunna komma till Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Då menar jag att det är viktigt, och det tror jag att Annika Hirvonen och jag är överens om, att det finns en ventil även för dem som saknar egna skyddsskäl. Frågan är hur bred den ventilen ska vara. Miljöpartiet och Annika Hirvonen har kommit fram till att den ska vara något bredare, medan Socialdemokraterna har kommit fram till att den ska vara något smalare. Där är vi helt enkelt inte överens, och jag tror att det är en fråga som kommer att fortsätta att diskuteras.

(Applåder)


Anf. 45 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2.

Tidöregeringen med Sverigedemokraterna i spetsen ger en ibland anledning att fundera och reflektera. En av saker som jag ibland reflekterar över är vad svenska värderingar egentligen är.

När svenska folket i mätningar ska förklara vad de anser är svenska värderingar kommer frågor om jämlikhet och om alla människors lika rätt och värde i topp. Strax där bakom kommer värderingar om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

Det är så även jag vill beskriva svenska värderingar. För mig är svenska värderingar jämlikhet och alla människors lika rätt och värde. Det är demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

Därför, fru talman, är det inte bara regeringens migrationspolitik som genomgår ett paradigmskifte, utan det är våra svenska värderingar och synen på människor på flykt som genomgår ett paradigmskifte. Vi går från att vara ett öppet, frihetligt och givmilt Sverige till att bli ett kallare och mer slutet Sverige med en människosyn som inte hör hemma bland svenska värderingar. Tidöpartierna tar med förslagen om en smalare humanitär grund och ett kraftigt försvårande av familjeåterförening stora kliv i nedmonteringen av det öppna Sverige där alla människoliv är lika mycket värda.

År 2021 fick Sverige, som bekant, en ny migrationspolitik. Den gäller fortfarande, i några timmar till. Den var i Centerpartiets värld långt ifrån perfekt, men den var tillräckligt bra för att vi skulle ställa oss bakom den. Migrationspolitiken kombinerade verkligen medmänsklighet och humanism med ordning och reda. Vi fick en bred humanitär grund, och barn fick möjlighet att återförenas med sina föräldrar samtidigt som vi närmade oss andra EU-länders migrationspolitik. Bland annat gick vi från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd.

Jag hade hoppats att vi 2021 skulle få en bred migrationspolitisk överenskommelse på plats. Men tyvärr vägrade Moderaterna då att överge sitt absoluta krav på volymmål. I stället tog Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ansvar och gjorde svåra kompromisser för att Sverige skulle få en migrationspolitik som närmade sig EU-nivå, detta samtidigt som vi värnade om de mest utsatta, fick en bred humanitär grund och gav möjligheter till familjeåterförening. Det är ingen hemlighet att jag tycker att det är sorgligt att Socialdemokraterna nu tar ytterligare steg i att närma sig Sverigedemokraternas migrationspolitik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Det kan vara bra att påminna om att utgångspunkten generellt när det gäller familjeåterförening redan i dag är att den anhöriga i Sverige ska kunna försörja den person som ska flytta hit. Det finns flera skäl till att det är bra att försörjningskrav är utgångspunkten. Det handlar dels om att många andra EU-länder ställer krav på försörjning vid anhöriginvandring, dels att det är bättre för integrationen om den som den anhöriga flyttar till i Sverige är etablerad på den svenska arbetsmarknaden.

Men - för det kommer såklart ett stort men: För att förhindra att familjer splittras och tvingas leva isär finns det nödvändiga undantag från försörjningskravet för personer som får asyl. Den som får asyl i Sverige får antingen status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Den som får flyktingstatus har, enligt gällande EU-rätt, rätt att återförenas med sin familj under de tre första månaderna efter beviljat uppehållstillstånd, utan försörjningskrav. Denna rättighet går enligt EU-rätten inte att inskränka. Det ska vi nog vara väldigt glada för, för annars hade troligtvis regeringen tagit bort även den rätten.

Den som får asyl och i stället beviljas alternativ skyddsstatus föreslås inte längre ha rätt till undantag från försörjningskravet under de tre första månaderna. Det innebär i praktiken att familjer kommer att hållas separerade, i många fall under väldigt, väldigt lång tid. Detta är inte bra för integrationen och inte heller humant mot de familjer som hålls splittrade. Det är motsatsen. Det är dålig integration, och det är direkt inhumant.

Även om familjeåterföreningsdirektivet inte gäller för alternativt skyddsbehövande och det enligt EU-rätten är möjligt att ta bort undantaget är det viktigt att komma ihåg i den här debatten att kommissionen i sina riktlinjer har uttalat tydligt stöd för att personer som beviljas alternativ skyddsstatus ska ha samma rätt till internationellt skydd som flyktingar.

Därför uppmanar kommissionen till och med medlemsstaterna att ge samma rättigheter till alternativt skyddsbehövande som till flyktingar. Det gjorde Sverige i lagstiftningen 2021. Då lyssnade vi på EU-kommissionen. Det vore alltså ett direkt steg bakåt att nu totalt strunta i kommissionens uppmaning.

Sverige har genuint stora integrationsutmaningar. Integrationen behöver bli bättre. Vi behöver ställa krav, som Socialdemokraterna var inne på. Men en grundläggande faktor i integrationen är att man behöver känna sig trygg och säker innan man är mottaglig för att lära sig det svenska språket, etablera sig på arbetsmarknaden och komma in och bli en del av det gemensamma Sverige. Möjligheten och rättigheten att återförenas med sin familj är en stor del av att känna den tryggheten. Familjeåterförening är därför många gånger inte bara en viktig pusselbit utan en nödvändighet för en snabb och lyckad integration.

Fru talman! Som om inte det vore nog är det inte bara rätten till familjeåterförening som vi behandlar här i dag. Sverige har, i likhet med många andra EU-länder, en möjlighet att bevilja barn och vuxna uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det tycker vi i Centerpartiet är bra. Vi står, återigen, bakom den lagstiftning som infördes 2021 som innebär att vuxna har rätt till uppehållstillstånd av humanitära skäl om det finns synnerligen ömmande omständigheter och att barn har rätt till uppehållstillstånd och kan få stanna om det finns särskilt ömmande skäl.

När vi står här i talarstolen och pratar om förslagen om särskilt ömmande omständigheter och så vidare förstår jag att det låter komplext och kan vara svårt att förstå. Men det vi egentligen pratar om är människors livsöden. Det är det vi pratar om när vi pratar om de här många gånger svårbegripliga begreppen. Denna lagstiftning och dessa svåra begrepp ger mycket utsatta barn, exempelvis svårt sjuka barn eller barn som är födda och uppvuxna i Sverige, större möjlighet att få stanna. Det är det begreppen syftar till. Vi pratar alltså om svårt sjuka barn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Varje moderat, kristdemokrat, liberal och socialdemokrat som röstar ja till en smalare humanitär grund röstar också ja till att göra det svårare för svårt sjuka barn att få den vård de behöver.

Fru talman! Lagen ger också vuxna personer som bott i Sverige under mycket lång tid, som levt laglydigt, som lärt sig det svenska språket, som har ett arbete och som har integrerats möjlighet att beviljas uppehållstillstånd. Jag förstår ärligt talat inte problemet med det.

De förändringar som nu ligger på riksdagens bord kommer att innebära att fler familjer tvingas leva isär, att barn kommer att växa upp utan sina föräldrar, att föräldrar går miste om sina barns uppväxt. Vi röstar i dag om att hålla familjer borta från varandra, men vi röstar också för begränsningar som innebär att mycket svårt sjuka barn inte längre får stanna i Sverige. Det är fråga om sjuka barn som inte på grund av asyl utan på grund av humanitära omständigheter i dag får stanna i vårt land.

Jag är stolt över att Sverige har varit ett öppet land som har hjälpt människor på flykt. Jag är inte lika stolt över att vi i dag monterar ned det öppna och frihetliga Sverige där alla människor är lika mycket värda.

(Applåder)


Anf. 46 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Jag tänkte börja med att säga något om hur propositionen kom till och varför den ser ut som den gör. Förslaget är inte något alexanderhugg som drastiskt kommer att minska migrationen till Sverige, men det är ett par viktiga bitar i ett större paket av åtgärder som vi kommer att genomföra under mandatperioden.

De förslag som berörs i sak är skärpta krav för att ta hit anhöriginvandrarare för vissa personer, höjd åldersgräns för att vägra uppehållstillstånd på grund av anknytning, färre som omfattas av undantaget från försörjningskravet vid anhöriginvandring och begränsade möjligheter att bevilja uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl.

Anledningen till att frågorna har bakats in i en proposition är att de redan till stor del har varit utredda i den så kallade Migrationskommitténs betänkande. Det döptes till det minst sagt ironiska namnet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det här var naturligtvis ironiskt eftersom betänkandet inte hann bli en proposition innan Socialdemokraterna började montera ned förslagen. Så långsiktigt var det.

Tidöpartierna var dock överens om att införa de ändringar som vi pratar om i dag redan före regeringsbildningen. Vi hade gemensamma reservationer om detta i tidigare betänkande, så det var enkelt att få propositionen på plats.

Förslagen motsvarar ungefär också det som Socialdemokraterna med sin vanliga förmåga till ärlighet försökte marknadsföra som EU:s miniminivå en gång i tiden. Det var under den tillfälliga lagen. På den punkten är det viktigt att vi är tydliga, nämligen att förslagen inte tar Sverige i närheten av någon miniminivå. Betänkandet motsvarar inte 5 procent av de reformer som vi kommer att genomföra under mandatperioden. Till de debattörer som spiller krokodiltårar under debatten kan jag bara säga: You ain't seen nothing yet!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Förslagens materiella innehåll ska jag naturligtvis säga något om. För det första skärps kravet på att vara anknytningsperson, alltså att hämta hit en anhörig när man har tillfälligt uppehållstillstånd. Den nuvarande ordningen i 5 kap. 3 § och 3 a § i utlänningslagen stadgar att en sådan person ska ha välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd under längre tid. Det kommer att förändras och i stället hänvisa till ett varaktigt uppehållstillstånd. Det senare motsvarar ordalydelsen i återföreningsdirektivet. Syftet med det är att den svenska lagen på det sättet tydligare ska följa den europeiska praxisen. Den skrivningen är mindre generös än den som gäller i dag.

För det andra kommer en ny regel att införas som innebär att Migrationsverket får möjlighet att vägra familjeåterförening när den personen som kommer till Sverige är under 21 år. Som alla förstår är det här till för att motverka den omfattande människohandel som förekommer i framför allt Mellanöstern, där kvinnor i praktiken säljs som handelsvara och Sverige på grund av migrationen från dessa områden har blivit en del i detta. Propositionen uttrycker det inte riktigt på det sättet, men det är vår uppgift i debatterna att vara raka och ärliga och säga precis vad som händer.

För det tredje kommer personer som är alternativt skyddsbehövande, det vill säga personer som inte har några personliga skyddsskäl, inte längre att kunna kringgå försörjningskravet när de vill hämta hit en anhörig genom att lämna in en ansökan inom tre månader från det att de har fått ett uppehållstillstånd. Här hade vi naturligtvis velat se ett totalstopp för anhöriginvandring för dessa kategorier, vilket EU-rätten tillåter. Men Tidösamarbetet är en kompromiss mellan flera partier, och vi har inte varit helt överens på alla punkter.

Sist men inte minst tas möjligheten till uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter bort och ersätts med en regel om synnerligen ömmande omständigheter, vilket betyder att det ska krävas betydligt starkare skäl för att få uppehållstillstånd på den grunden. Även på den här punkten är det en återgång till en ordning som till och från redan har varit gällande rätt i Sverige under många år. Regeln har varit skakig, minst sagt. Men till de debattörer som i tidigare anföranden har sagt att konsekvensanalyserna brister och att de inte vet vad förslaget kommer att innebära kan jag säga att det finns praxis att luta sig mot när regeln har varit gällande rätt. Det står till och med i betänkandet.

Låt mig gå över till reservationerna. Vad har oppositionen att säga om allt detta? Det finns två reservationer, alltså motförslag, från Centern, Vänstern och Miljöpartiet. Här finns i vanlig ordning en del intressanta saker att läsa. Vi kan börja med de rena faktafelen från Vänstern och Miljöpartiet, som i sin reservation skriver att "familjeåterförening är en grundläggande rättighet". Det är alltså inkorrekt, och det framgår glasklart i både Europadomstolens och EU-domstolens praxis att familjeåterförening specifikt inte är en grundläggande rättighet. Sverige har alltså all rätt att ställa upp försörjningskraven, som vi gör i och med de regeländringar som genomförs i dag. Det finns dessutom inom den internationella rätten gott om utrymme om att skärpa försörjningskraven ytterligare, och det finns utredare som tittar på detta redan nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

En genomgång av praxisen finns dessutom på sidan 19 i propositionen, och den är skriven på fullständigt begriplig svenska. Den är inte ett dugg svår att läsa. Där hänvisar vi till ett antal fall, bland annat Konstatinov mot Nederländerna, Haydarie m.fl. mot Nederländerna och Mugenzi mot Frankrike - plenimål som man alltid pratar om vad gäller dessa regler. Men som vanligt är det väl för mycket begärt att Vänstern och Miljöpartiet ska läsa igenom propositionen innan de skriver sina reservationer. Jag vet inte; det kan vara ett tips för framtiden.

Det andra argumentet som framförs mot förslaget är att det kommer att göra integrationen svårare. Här tror jag helt enkelt att vi får vara överens om att vi inte riktigt är överens. Vi tolkar begreppet integration olika. Miljöpartiets och Vänsterns syn på integration är ungefär att ju mer förmåner, ju mer bidrag, ju fler anhöriga, ju fler migranter i allmänhet som ett land tar emot, desto bättre är integrationen, och motsatsförhållandet är att ju färre som kommer, desto sämre är integrationen. Om det leder till att kriminella klaner kan ta över hela bostadsområden eller att det finns ett enormt utanförskap kulturellt och ekonomiskt med storskalig arbetslöshet, bidragsberoende och så vidare spelar ingen roll. Integration är ett mått på förmåner, inte ett mått på egen ansträngning eller hur väl en person faktiskt klarar sig på arbetsmarknaden. Där får vi helt enkelt agree to disagree.

Sist men inte minst har vi Socialdemokraterna. De lägger sig platt i betänkandet och har inget eget förslag. Det tackar jag för. Mycket bra! Mer av detta!

Det som dock är lite märkligt är att Socialdemokraterna verkar ha svårt att bestämma sig för vad de egentligen tycker, till exempel vad gäller en av reglerna som förändras, nämligen den humanitära skyddsgrunden. Den har vi debatterat flitigt i dag. Där har alltså Socialdemokraterna haft fem olika ställningstaganden sedan 2016. Först hade de en åsikt före 2016, det vill säga under migrationskrisen. Sedan genomfördes en klar förbättring i och med den tillfälliga lagen. Jag ska absolut inte klaga på den lagen, utan den var bra. Men det var ett annat ställningstagande. Sedan ställde sig S bakom ett förslag i Migrationskommitténs betänkande, och sedan ändrade de sig igen när betänkandet skulle bli en proposition. Till sist ändrar de sig igen genom att ställa sig bakom vårt förslag i dag. Fem olika ståndpunkter på sju år. Det tror jag är något slags rekord i Sveriges riksdag. Rätta mig gärna om det finns ett värre exempel!

Mot den bakgrunden är det lite märkligt. Man kan med rätta fråga sig vad det beror på. Vad sjutton är det här? Hur ska man tolka det?

Svaret på den frågan är antagligen att Socialdemokraterna bara har en migrationspolitik när de är i opposition. Men när de väl får chansen köper de sitt stöd genom att lämna över den här frågan till Miljöpartiet och sedan passivt titta på medan Miljöpartiet orsakar totalt kaos i Sverige. Det är naturligtvis den charaden vi kommer att få se mer av under den här mandatperioden. Socialdemokraterna lägger sig platt för regeringen nu i väntan på att sedan lägga sig platt för Miljöpartiet om vänsterpartierna, gud förbjude, skulle vinna nästa val.


Anf. 47 Annika Hirvonen (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! För att korrigera några faktafel i Ludvig Asplings anförande tänkte jag läsa upp en text från Röda Korset om barns rätt till sina föräldrar och rätten till ett familjeliv, som finns fastslagen i folkrätten:

"Principen om familjens enhet fastslogs första gången 1948 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Sedan dess har det bekräftats i flera konventioner att familjen har rätt till samhällets och statens skydd. Rätten till familjeliv skyddas bland annat i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel 8) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7). Den internationella humanitära rätten framhåller även staternas skyldighet att bevara familjens enhet och återförena familjer som splittrats på grund av väpnade konflikter."

Fru talman! Det är just det vi pratar om i dag, familjers rätt att återförenas när de splittrats på grund av väpnade konflikter, för det är flyktingar från krig som vi pratar om i dag. Det är deras rätt till familjeåterförening som försvagas.

Vi går vidare och tittar på vad barnkonventionen, som är svensk lag, säger om detta. Enligt den "ska ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat i familjeåterföreningssyfte behandlas på ett positivt, humant och skyndsamt sätt av konventionsstaterna".

Det här går dagens förslag rakt emot.


Anf. 48 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Man kan argumentera på olika sätt. Man kan använda känslor. Sedan kan man argumentera de jure, alltså utifrån gällande rätt. Jag noterar att Annika Hirvonen försöker sig på det senare. Låt mig hjälpa henne lite grann, fru talman!

Röda Korset är inte en rättskälla. Röda Korset är en remissinstans. Den kan lämna remissvar, men den är inte utslagsgivande i någon domstol. Dess åsikter är inte gällande rätt i Sverige.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är inte juridiskt bindande och tillämpas inte i svenska domstolar.

Europakonventionen, däremot, är det. Jag noterar att Annika Hirvonen lutar sig mot Europakonventionen i sin argumentation. Hon säger att de här förslagen skulle strida mot rätten till familjeliv. Jag misstänker att hon syftar på artikel 8.

Låt oss då titta på vad Europadomstolen, som tolkar Europakonventionen, säger om detta. Jag föreslår att Annika Hirvonen öppnar propositionen som vi debatterar i dag. På sidan 19 står följande: "Vad barnets bästa kräver kan inte vara ensamt utslagsgivande, men ska vara en tungt vägande omständighet." Regeringen hänvisar till Europadomstolens domar i målen Mugenzi mot Frankrike, M.A. mot Danmark och där även MIG 2018:20 samt Konstatinov mot Nederländerna och Haydarie m.fl. mot Nederländerna.

Vi citerar alltså fyra olika fall som ger stöd för vår position att de här reglerna är helt acceptabla inom ramen för Europarådet, Europakonventionen och Europadomstolen.

Jag måste bolla tillbaka den här frågan till Annika Hirvonen eftersom hon ändå försöker argumentera de jure. Kan hon nämna ett enda case från Europadomstolen som säger att de förslag som vi driver igenom nu skulle strida mot Europakonventionen? Ett enda case?


Anf. 49 Annika Hirvonen (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Ja, tyvärr kommer vi nu antagligen att se familjer där barnen hålls separerade från sina föräldrar under tiden som föräldrarna desperat försöker hitta en bostad i bostadsbristens Sverige och skaffa ett fast jobb med tillräckligt hög lön för att återigen få leva med sin familj.

Att ställa upp sådana krav som att man först ska ha hunnit fram i bostadskön innan ens barn får komma till tryggheten hos sin mamma eller pappa i Sverige, det går i strid med barnkonventionens krav på att familjeåterförening ska behandlas skyndsamt. Vi kommer antagligen att se dem som överklagar detta.

Institutet för mänskliga rättigheter har yttrat sig om förslaget som vi debatterar i dag. Man befarar att förslaget kommer att innebära att Sverige inte ens lever upp till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det är verkligen att gå under en bottennivå.

Vi ser redan i dag hur barn frågar sina föräldrar: Älskar du mig inte? Är det därför jag inte får komma till dig? Föräldrarna tvingas svara: Nej, det berodde på att Migrationsverket tyckte att det var för långt mellan jobbet och bostaden eller att bostaden var för liten. Därför måste du vänta kvar i flyktinglägret tills jag har hittat en större lägenhet.

Ni förstår ju själva hur absurt detta regelverk kommer att slå.


Anf. 50 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Det är uppenbart att Annika Hirvonen inte tänkte efter innan hon tog den här repliken. Jag bad om en rättskälla som stöder det hon säger. Jag fick ingenting. Däremot nämner hon Institutet för mänskliga rättigheter.

Annika Hirvonen! Institutet för mänskliga rättigheter är ingen rättskälla. Det är en remissinstans. De kan uttrycka åsikter om lagförslag. Det är helt okej, det är därför de är tillfrågade, men det är inte så att deras utslag är rättsligt bindande.

Hela den här debatten bygger på att vissa i den här kammaren inte har en susning om hur en rättsstat är uppbyggd och vem det är som faktiskt tolkar och avgör vad det är som gör att någonting blir gällande rätt. Det är helt otroligt att vi har så många ledamöter i den här kammaren som inte fattar detta. Det är djupt beklagligt, och det ger upphov till en hel del missförstånd, en hel del ångest och en hel del tramsiga argument från många här.

Vi återgår till saken. Annika Hirvonen säger att det finns en risk att de här förslagen strider mot Europakonventionen.

Ja, det finns ju en potentiell risk att i princip vad som helst strider mot Europakonventionen eftersom vi inte kan veta hur praxis kommer att utvecklas i framtiden, så den delen kan vi lämna därhän.

Vi vet också att vi är överens inom Tidösamarbetet om att följa Europadomstolens praxis, så om det skulle visa sig att Annika Hirvonens farhågor stämmer kommer vi att inrätta oss efter det. Det har vi redan lovat.

Men när vi pratar om gällande rätt i dag påstår Annika Hirvonen att de här förslagen strider mot gällande rätt i dag. Då måste hon ha en källa till sitt påstående. Var kommer det här ifrån? Kan Annika Hirvonen ge mig ett case från Europadomstolen som bekräftar hennes ståndpunkt att förslagen som vi kommer med strider mot Europakonventionen? Ett case?


Anf. 51 Andre vice talman Julia Kronlid

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Detta var slutrepliken, så det caset får komma i ett annat replikskifte.

(LUDVIG ASPLING (SD): Jag väntar med spänning!)

Innan vi går vidare vill jag generellt påminna alla ledamöter om att vi inte säger "du". Vi säger "ledamoten" eller namnet.


Anf. 52 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Jag ska läsa högt ur en berättelse som har nedtecknats av Sociala Missionen, om Alam från Eritrea. Hon berättar:

"Det var omöjligt för mig att leva i Eritrea. Jag ställdes inför ett dilemma. Skulle jag fly ensam eller med mitt barn? Jag var rädd. Om man lämnar Eritrea illegalt finns det en risk att man blir dödad. Så jag beslöt mig för att lämna honom. Jag tänkte att om jag inte överlever så överlever åtminstone min son. I efterhand ångrar jag mitt beslut."

Alam är en av dem som drabbats av konsekvenserna av försörjningskrav för familjeåterförening. Alam har skaffat jobb och bostad, men hon får ändå inte återförenas med sin son. Migrationsverket tycker inte att bostaden, lönen och omständigheterna runt detta är tillräckliga. De har vid det här laget varit separerade i flera års tid.

Alam ger också uttryck för det dilemma som många kommer att ställas inför: Ska jag i stället ta med mig barnet på den livsfarliga flykten? Mardrömmen är att detta är vad Tidöpartiernas förslag, som även Socialdemokraterna ställer sig bakom, kommer att leda till: att fler barn följer med på livsfarliga resor på flykt, i stället för att föräldrarna kan lita till att de kan komma på ett lagligt och säkert sätt genom familjeåterförening.

Fru talman! I replikskiftena har jag redan lyft frågan vad det innebär när vi ställer krav på att man ska ha tagit sig fram i bostadskön och ha skaffat det där fasta jobbet med tillräckligt hög lön. Vi vet att detta tar tid för de flesta av oss. Även för oss som är födda i Sverige tar det några år.

Föreställ er själva att inte få hålla om ert barn på flera års tid - ett litet barn som då var två år och nu hunnit fylla fyra eller fem. Föreställ er att följa ert eget barns uppväxt via Facetime och videosamtal. Föreställ er själva oron över hur ert barn har det i flyktinglägret, kanske i Jordanien. Att ligga vaken om nätterna med oron för detta underlättar ingens integration eller inlärning av svenska språket.

Självklart är vi alla överens om att människor ska göra det de kan för att försörja sig själva - om de kan. Och självklart är vi för att barn inte ska växa upp i trångboddhet. Men dessa förslag kommer att leda till att barn i stället växer upp i flyktingläger, under många fler år.

Det argumenteras för att detta skulle vara bra för integrationen. Men vi har jättetydliga fakta om till exempel barns möjlighet att klara den svenska skolan om de kommer till Sverige som invandrare. Vi vet att de som kommer i ettan har jättegoda chanser att klara skolan och bli behöriga till gymnasiet. Men kommer man först i högstadiet blir det tuffare. Ju tidigare barn får återförenas med sina föräldrar i Sverige, desto bättre chans har de att integreras, klara skolan och få en gymnasieexamen - biljetten in på arbetsmarknaden i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Vi vet också att familjer integreras snabbare än ensamstående vuxna. Familjeåterförening underlättar alltså också integrationen av den som kommer först.

Man kan också titta på vad de här försörjningskraven gör med människors beslut. Är man desperat tar man första bästa jobb, oavsett villkor. Jag har mött människor som valt bort att studera till läkare för att ta ett jobb som städare. Då gällde det inte ens familjeåterförening, utan det var för det permanenta uppehållstillståndets skull. Unga, välutbildade människor tar de första, enklaste jobben, de jobb som man inte behöver ha kommit lika långt i sin svenskundervisning för att få.

Det är förstås bra att folk skaffar sig jobb. Men när de som skulle ha kunnat ta mer högkvalificerade arbeten i stället tar de enkla jobben blir det ännu svårare för dem som har kommit till Sverige och är lite äldre och saknar utbildning att hitta något jobb över huvud taget. Det är alltså inte så smart att driva människor som skulle kunna utbilda sig och ta jobb som kräver högre kvalifikationer till att ta de enklaste jobben.

Fru talman! Det här förslaget handlar om att göra det svårare för krigsflyktingar att få rätt att återförenas med sin familj. Men det gör det faktiskt också svårare för gruppen kvotflyktingar.

Regeringen argumenterar för att det ska vara lika villkor. Men eftersom omständigheterna skiljer sig väldigt mycket för dem som får asyl när de väl är i Sverige och för kvotflyktingar, som får sitt beslut medan de fortfarande är i utlandet, borde regelverket vara anpassat efter detta. Kvotflyktingar kan i värsta fall komma till Sverige först efter att tremånadersfristen har löpt ut och då förlora möjligheten till familjeåterförening utan försörjningskrav. Därför tycker vi i Miljöpartiet att detta är fel väg att gå.

Fru talman! Vi har också i replikerna talat en hel del om inskränkningar i den humanitära skyddsgrunden. Det handlar om inskränkningar för svårt sjuka barn, barn som omhändertagits av svenska myndigheter för att deras föräldrar har utsatt dem för våld och barn som har levt i Sverige ända upp till tonåren och är födda här men av olika skäl ändå inte kunnat få den trygghet som ett uppehållstillstånd innebär.

Mycket har redan sagts om detta, så jag tänkte säga några ord om något som det inte har talats om i dag, nämligen den humanitära skyddsgrunden för vuxna, som också tas bort nu. När tidsbegränsade uppehållstillstånd blev huvudregel kunde vi nämligen helt plötsligt hamna i situationer där familjer splittrades. Vi såg hur 18-åringar som firade att de precis tagit studenten samtidigt fick beskedet att de nu måste lämna Sverige för att de blivit vuxna.

Den humanitära skyddsgrunden särskilt ömmande omständigheter för personer som fått en stark anknytning i Sverige gäller dessa ungdomar, bland annat. Familjemedlemmar som har haft rätt att vara i Sverige för att exempelvis deras föräldrar har fått asyl kan bli av med den rätten om de blir vuxna innan de får permanent uppehållstillstånd. Jag undrar om det egentligen är någon i den här kammaren som tycker att detta är så himla smart.

Den nya humanitära skyddsgrunden för vuxna bör finnas kvar, annars kommer vi att se många fall med familjesplittring där barn som just fyllt 18 år skickas tillbaka till hemlandet medan resten av familjen blir kvar i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Zoomar vi ut och tittar på vad dessa förslag samlat gör ser vi att de gör det svårare för människor att komma till vårt land på säkra och lagliga vägar. Vi ser en lång rad förslag, både i Sverige och i EU, som går ut på att göra livet så svårt, så jävligt, som möjligt för människor på flykt. Förhoppningen är att färre över huvud taget ska fly.

Hittills har vi inte sett de resultaten. Så desperat är situationen för många människor i världen i dag. Trots att var 50:e människa som rest över Medelhavet är antingen försvunnen eller har drunknat fortsätter människor att ta denna risk. Det säger något om vad det är man flyr ifrån. Vill vi verkligen minska antalet människor på flykt måste vi adressera grundorsakerna till att fler människor är på flykt i dag.

I dag hörde vi dock i stället återigen att den senaste klimatrapporten från FN pekar på att de oljeproducerande länderna planerar att öka sina klimatutsläpp. Den svenska regeringen har kvaddat den svenska klimatpolitiken och skurit ned kraftigt på biståndet till fattiga länder - länder där vi behöver stärka mänskliga rättigheter, fred och demokrati, just för att människor inte ska tvingas fly.

Vi i Miljöpartiet vill se en verklig politik för att minska antalet människor som är på flykt, och vi vill stå upp för mänskliga rättigheter, för barns rätt att leva med sina mammor och pappor och för att svårt sjuka barn inte ska utvisas till länder där de inte kan få vård. Därför yrkar jag bifall till Miljöpartiets två reservationer i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 53 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Det viktigaste skälet till att vi behöver en ny, stram asylpolitik är att en väldigt stor del av asylinvandringen som vi har består av ett gigantiskt bedrägeri. Hur vet jag då detta? Jo, för att rädslan för dessa hemländer tenderar att försvinna relativt snabbt efter att dessa personer får uppehållstillstånd i Sverige.

En opinionsundersökning från Novus från september förra året visar att åtta av tio av dem som sökte asyl i Sverige sedan har åkt på semester i det land som de sökte asyl ifrån. I Norge rapporterade Aftenposten 2018 att 24 procent av alla migranter från Somalia, 40 procent av de från Afghanistan, 55 procent av de från Iran och 71 procent av de från Irak besökte sina hemländer regelbundet.

Enligt ett internt pm från Utrikesdepartementet reste 55 000 privatpersoner från Sverige till Irak, 31 000 till Iran och 22 000 till Somalia under 2021, detta samtidigt som hundratusentals personer från dessa länder bor i Sverige för att de enligt egen utsago behöver skydd från dessa länder. Det finns också liknande undersökningar från bland annat Tyskland.

Annika Hirvonen har tidigare hävdat att ingenting av detta är sant och att allt det jag sa nu är lögn och saker som jag har hittat på. Hon har dock aldrig presenterat någon källa till varför dessa undersökningar inte stämmer trots att det har rapporterats om dem i flera trovärdiga publikationer som inte brukar hitta på saker.

Jag skulle därför gärna vilja ge Annika Hirvonen chansen att göra just det. Vilken källa har hon som säger att ingenting av detta stämmer? Och har hon en egen källa som säger att väldigt få eller inga av dessa migranter åker på semester till hemlandet?


Anf. 54 Annika Hirvonen (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Jag läste undersökningen, och den visar inte det som Ludvig Aspling påstår. Jag rekommenderar alltså Ludvig Aspling att läsa den igen.

För det första är det så att om en person som är flykting reser tillbaka till eller söker sitt tidigare hemlands beskydd är det skäl för att pröva om flyktingstatusen ska upphävas. Det har skett i ett mindre antal fall. Men det faktum att personer från Sverige reser till exempelvis Irak är inte samma sak som att det är personer som har skydd som flyktingar från Irak som gör dessa resor.

Man måste också komma ihåg att om du har fått asyl för väldigt länge sedan i ett land och det landet till exempel helt har bytt regim och du nu har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Sverige, då kanske det inte längre är farligt för dig att resa tillbaka till ditt tidigare hemland. Man måste alltså hålla många saker i huvudet samtidigt.

Jag rekommenderar Ludvig Aspling att läsa den undersökning som han hänvisar till en gång till.


Anf. 55 Ludvig Aspling (SD)

Fru talman! Detta är intressant; nu har alltså Annika Hirvonen bytt ståndpunkt helt och hållet. Från början hade jag bara hittat på alla dessa siffror, och ingenting av det var sant. Nu gör hon en annan tolkning: Det är inte personer som har uppehållstillstånd på grund av asyl från Irak som reser från Sverige till Irak, utan det är familjen Persson som skippade Thailand i år och i stället valde det soliga Bagdad för sin vintersemester. Är det vad Annika Hirvonen påstår? Det är fullständigt vansinne.

Det är fullständigt uppenbart att de som reser från Sverige till Somalia, Irak, Iran och så vidare till 99,99 procent är personer som själva har rötter i de länderna. Sedan kan det självklart vara så att de har fått ett permanent uppehållstillstånd senare. Då har de ett skydd mot återtagande av uppehållstillståndet om de åker tillbaka till hemlandet, till viss del. De reglerna håller vi också på att ändra nu, som tur är.

De kan också ha fått ett medborgarskap, och då gäller inte de reglerna alls. Men det motsäger inte min poäng här. Min poäng är att det är orimligt att de som reser från dessa länder till Sverige och söker skydd säger att de inte kan bo kvar i Irak för att Irak är för farligt för dem, samtidigt som tusentals personer reser åt motsatt håll och säger att de kan åka till Irak på semester för att det inte är särskilt farligt.

Annika Hirvonen säger här att det kanske är regimen som eftersöker vissa personer men inte andra personer och att regimen kan förändras. Nej, Annika Hirvonen, så är det inte.

De allra flesta, mer än 90 procent, av dessa personer är alternativt skyddsbehövande och inte flyktingar. Det betyder att de inte har några personliga skyddsskäl utan att de har sökt asyl i Sverige utifrån utgångspunkten att deras land generellt är för farligt att vistas i, inte att det kanske har en regim som är ute efter dem. På den punkten har Annika Hirvonen återigen totalt missförstått fakta.


Anf. 56 Annika Hirvonen (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Om vi tar exemplet Irak kan vi konstatera att det har rått krig där under ett antal perioder i historien, till exempel 2003, när Irak invaderades. Under en lång tid ockuperade också IS stora delar och förtryckte en stor del av Iraks befolkning. Detta är två händelser som alltså inte längre är aktuella.

Samtidigt som det kanske kan finnas personer som har individuella skyddsskäl i dag kan det alltså finnas personer som flydde från ett krig tidigare och som inte i dag löper den risken i sitt forna hemland.

Det är alltså inte ett dugg ologiskt. Det finns flyktingskäl, men man måste också förstå att det även för alternativt skyddsbehövande kan handla om individuella skyddsskäl, dock andra individuella skyddsskäl än de som omfattas av flyktingkonventionen.

Man måste också förstå att omständigheter i världen kan förändras på ett sätt som gör att den som i dag är svensk medborgare och som flydde hit från till exempel Sarajevo när det bombades där på 90-talet kanske inte alls löper någon risk genom att resa tillbaka till Bosnien i dag. Detta borde vara enkelt att begripa för de allra flesta.

Sverigedemokraterna vill i stället dra slutsatsen att folk ljuger och är bedragare, men detta ger inte rapporterna stöd för. Men om det är så att det finns personer som gör det som Ludvig Aspling säger finns det redan i dag ett system för att hantera detta. Det händer i ett fåtal fall, men vi pratar inte om dimensionen åtta av tio, som Ludvig Aspling felaktigt påstår.


Anf. 57 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! För Kristdemokraterna är det centralt att migrationspolitiken är långsiktigt ansvarsfull, rättssäker, human och överblickbar. De senaste åren har dock visat på motsatsen. Sverige har tagit emot fler asylsökande än vad vi klarat av att integrera, och vi har inte tagit krafttag mot utnyttjandet av asylsystemet och framväxten av parallellsamhällen. Kristdemokraterna vill därför ha en stramare migrationspolitik.

Vi kristdemokrater vill ha ett mottagande i nivå med våra nordiska grannländer. Vid en sådan nivå ges Sverige en migrationspolitik som står i relation till vår integrationskapacitet och det utrymme som krävs för att hantera den integrationsskuld som en dåligt utformad integrationspolitik i kombination med ett stort mottagande skapat.

De senaste årens omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige nu står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. För att bryta denna utveckling behöver en rad åtgärder vidtas, och några av dem är de förslag som vi nu debatterar. Dagens förslag utgör en del av den skärpning som genomförs inom svensk migrationspolitik och som innebär att Sveriges politik harmoniseras till det som gäller för både våra nordiska grannar och övriga EU-länder.

De olika aviserade förändringarna kommer att minska invandringen till Sverige till en nivå som ger möjlighet att integrera både dem som kommer och det antal som har kommit under tidigare år.

Fru talman! I Tidöavtalet blev regeringen och SD överens om att utreda och genomföra ett antal förändringar, bland annat skärpta villkor för anhöriginvandring.

Den proposition och de lagändringar som vi debatterar i dag innebär bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs, att möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande begränsas och att möjligheterna för barn och vissa vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Jag vill kort belysa några av de olika delarna.

Vi kristdemokrater har länge argumenterat för åtgärder som motverkar tvångsäktenskap, som främst drabbar barn och unga vuxna. Vi har tidigare år argumenterat för en åtgärd med en lagstiftning där man sätter en 21-årsgräns för anhöriginvandring. Det är därför glädjande för oss att vi nu i propositionen ser att förslaget till förändring är att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska få vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

Förslaget innebär att åldersgränsen för när uppehållstillstånd vid anknytning får vägras motsvarar den åldersgräns som anges i artikel 4.5 i familjeåterföreningsdirektivet. I artikeln anges att medlemsstaterna för att garantera en bättre integration och förhindra tvångsäktenskap får kräva att anknytningspersonen och dennes make eller maka ska ha uppnått en viss lägsta ålder, högst 21 år, innan återförening får ske med anknytningspersonen.

Förslaget att även unga vuxna ska omfattas av möjligheten att vägra uppehållstillstånd på grund av ålder bör därmed innebära dels att fler tvångsäktenskap kan förhindras, dels att färre unga vuxna tvingas leva i redan ingångna tvångsäktenskap. Detta är positivt utifrån målsättningen att förhindra tvångsäktenskap. Det är viktigt att säga att detta innebär en möjlighet, inte en skyldighet, att vägra uppehållstillstånd för personer under 21 år.

Fru talman! Vi ändrar också de gällande kraven för anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Nu gäller att man ska ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd.

Det är viktigt att det svenska regelverket inte är mer generöst än vad som krävs enligt EU-rätten. Genom att samma begrepp används i den svenska lagtexten ökar förutsättningarna för en tillämpning som inte går utöver vad som följer av miniminivån i direktivet.

Fru talman! I propositionen föreslås också förändringar vad gäller försörjningskrav för anhöriginvandring. Kristdemokraterna anser att det är en rimlig utgångspunkt att den som vill återförenas med sina anhöriga också kan försörja dem. Det försörjningskrav som infördes i utlänningslagen 2010 syftar framför allt till att stärka integrationen.

Som ett led i arbetet med att komma till rätta med de nuvarande problemen med bristande integration och växande utanförskap anser vi därför att försörjningskrav vid anhöriginvandring bör gälla i fler fall än i dag. Som nämnts tidigare i debatten följer det av Europadomstolens praxis att det i princip inte är orimligt att uppställa försörjningskrav som villkor för familjeåterförening.

Fru talman! Jag kan konstatera att en stor del av utskottet delar regeringens bedömning att de föreslagna förändringarna behövs för att migration och integration ska komma i balans. Förslagen i propositionen är identiska eller i alla fall i linje med vad som föreslogs i Migrationskommitténs utredningsbetänkande, som 2021 ledde fram till ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

I betänkandet anges att förändringarna är en förutsättning för att den utveckling som följt i spåren av den bristande integrationen ska kunna vändas, så att Sverige kan införa och under överskådlig tid upprätthålla en restriktiv migrationspolitik.

Det svenska regelverket ska inte vara mer generöst än vad som krävs enligt EU-rätten och internationella konventioner. De förslag som lämnas i propositionen är enligt min mening i linje med det som utskottet tidigare har uttalat och ett viktigt led i detta arbete.

Jag vill speciellt lyfta fram det som jag har nämnt: förslaget att höja åldersgränsen för när uppehållstillstånd vid anknytning får vägras på grund av ålder. Det är ett steg för att förhindra tvångsäktenskap för barn och ungdomar.

Sammantaget utgör propositionen ett av stegen och en av pusselbitarna i att forma en hållbar migrationspolitik. Vi kristdemokrater yrkar därför bifall till propositionen.

(Applåder)


Anf. 58 Tony Haddou (V)

Fru talman! En grundläggande och vedertagen syn inom utlänningsrätten är att familjer ska hållas samman, något som Kristdemokraterna tidigare förespråkat. Om man går in på Kristdemokraternas hemsida ser man även att de skriver tydligt att familjer ska kunna återförenas. Jag citerar direkt från hemsidan: "Vi tycker inte att det är rimligt att barn och föräldrar ska hållas åtskilda under lång tid."

Just detta gör hela anförandet och Kristdemokraternas politik totalt obegripliga. Man medverkar nu till ett system som uppmuntrar till familjesplittring och som i praktiken kommer att hålla familjer åtskilda. Det är iskallt från ett parti som har hållit barns rättigheter högt.

Världen har aldrig haft så många människor på flykt, och det är rekordfå - en promille eller inte ens det - som har möjlighet att ta sig till Sverige. Varför anser Kristdemokraterna att det är rätt tid nu att angripa, undergräva och kränka barns rättigheter och familjeåterförening? Det skadar helt och hållet den integration som Kristdemokraterna precis gav uttryck för.


Anf. 59 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Att man ska lyfta fram familjens betydelse är underbart att höra även från vänsterhåll. Vi tror nämligen att familjen är viktig. Familjen är byggstenen som bygger samhället.

Samtidigt kan man se att när vi hade en situation då de ensamkommande barnen skickades av sina familjer genom Europa kanske inte barnperspektivet var det stora.

Vi måste också tänka på att en av förutsättningarna för en lyckad integration är att man skapar en lämplig situation där det finns både försörjning och bostad. Det kan ge en god grund för integration.

Jag kan ställa frågan tillbaka till Tony Haddou om han tycker att den migration som vi har haft och den integration som vi har haft och resultatet av dem har lett till en situation där barn har fått förutsättningar att utvecklas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag kan konstatera att vi i dag ser barn som dras in i verksamheter som barn inte ska vara i. Vi vet att barn utför hemska dåd. De lockas att utföra saker som barn inte skulle behöva utföra.

Vi ska också tänka på att det inte är vi i Sverige som splittrar familjen. Familjen har valt att splittra familjen, kanske genom att en förälder åker för att skapa bättre förhållanden. Att vi då ska vara kravlösa, utan att säga vilka förutsättningar som det ska vara, är enligt mig inte rätt om vi ska ha barnperspektivet i centrum.

Jag kan konstatera att en förutsättning för att lyckas med integrationen är att det finns en försörjning och en bostad. Jag konstaterar att en majoritet i utskottet också kommer till samma slutsats.


Anf. 60 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det är spännande att ledamoten tar upp just ensamkommande. De som kom 2015 har samma sysselsättningsgrad som svenska ungdomar i samma ålder. Det kallar jag riktiga kämpar. Det tycker jag att vi ska vara stolta över.

I ett annat land har kanske en mamma lämnat ifrån sig sitt barn. I till exempel Afghanistan vet vi att talibanerna i väldigt många år för länge sedan skulle ta över. Därför har människor lämnat ifrån sig sina barn för att de skulle få en bättre framtid. Jag tycker att Sverige ska vara en trygg hamn för dessa barn. Det är inte svårare än så. Där tycker vi uppenbarligen helt olika. Jag är stolt över det mottagande som vi har haft.

När det kommer till integration pratar ledamoten här om bostäder och så vidare. Denna regering vill inte bygga bostäder som vanligt folk har råd med. Man har ingen arbetsmarknadspolitik över huvud taget. Man driver igenom hårda nedskärningar i skolan runt om i landet.

Sedan går ledamoten helt plötsligt in på gängkriminalitet. Vad tror ledamoten kommer att hända med barnen? De exploateras ju för vuxenvärlden när de inte får en bra skolgång när ni skär ned på skolan runt om i hela landet. Och ni satsar inte på vård över huvud taget runt om i landet. Detta kommer att göra att vi får uteblivna investeringar i landet. Men det är också denna regerings projekt att när människor ser att hela samhället raseras och när de ser att det går dåligt i hela närområdet - skolan går dåligt, sjukvården funkar inte och så vidare - då står regeringen helt utan ansvar och säger att det är invandrarnas fel. Trots att det knappt kommer några till Sverige längre kan regeringen inte göra någonting annat än att skylla på invandringen och integrationen när de har satt upp hinder för just det.


Anf. 61 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Det är alltid lite spännande att i ett replikskifte få uppleva att man får bära ansvaret för åtta års regerande från den andra politiska sidan. Denna regering hade under många perioder stöd från Vänsterpartiet.

Jag kan också konstatera att de budgetar som Vänsterpartiet har presenterat inte har inneburit att ekonomin skulle ha gått ihop. Jag gissar att Vänsterpartiet sitter i styret i många av de kommuner som också har haft ansvar för integrationen. Och det vore kanske klädsamt att fundera över vad vi skulle ha kunnat göra annorlunda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag ska tillstyrka att vi skulle ha gjort saker annorlunda, om vi går längre än åtta år tillbaka. Men jag tycker också att man ska fundera över vilken nivå på migrationen som vi kan ha. Vi kan naturligtvis stå med öppna armar, som Vänsterpartiet förespråkar, och ta emot många. Men samtidigt ska vi verkligen satsa på att ta emot dem som behöver ha hjälp. Precis som tidigare talare har varit inne på kan man fundera över om vi har haft en migration på en sådan nivå att Sverige har kunnat klara att integrera människor. Mitt svar är nej. Vänsterpartiets svar är ja. De säger att vi har haft en nivå där vi har kunnat integrera människor, att de vill fortsätta med samma nivå och att detta problem ska lösas.

Jag ser en annan lösning. Svenska folket har sett partier som vill se en annan lösning. Och vi kan konstatera att vi i utskottet har en majoritet för att göra skärpningar. Även Socialdemokraterna har sett att dessa förslag är rimliga och proportionerliga. De möter upp mot konventioner och ger också en möjlighet att integrera människor för att skapa möjligheter för familjer att vara familjer och för barn att få vara barn. Det kommer jag att bära vidare. Jag vet att vi inte har samma åsikter. Det kan vi respektera. Men jag tror ändå att denna riktning är riktig.

(Applåder)


Anf. 62 Jonny Cato (C)

Fru talman! Det är väl ingen skräll att jag också vill prata om just familjen och familjeåterförening.

I en debatt tidigare under mandatperioden frågade jag ledamoten om KD vill hålla familjer separerade. Då fick jag svaret att vi ska invänta utredningen och se vad Tidöpartierna kommer överens om. Nu har vi fått svaret: Familjer ska hållas separerade. Alla familjer är inte lika mycket värda.

Jag hade tänkt fråga varför Kristdemokraterna vill hålla familjer separerade. Men jag måste säga att det var ett anmärkningsvärt replikskifte som vi precis hörde. Det låter på ledamoten som att det är föräldrar som splittrar familjer. Det är det ju inte. Det är krig och förtryck som splittrar familjer. Hemskheter som sker runt om i världen gör att människor måste fly. Det är det som splittrar familjer. Det låter på ledamoten som att föräldrar väljer att överge sina barn. Det är inte det som detta handlar om. Det handlar om krig och förtryck. Det är därför som familjer splittras.

När ledamoten får en fråga om familjeåterförening får vi en utläggning om gängkriminalitet. I min värld borde integrationen bli bättre och utanförskapet mindre om man har sin familj nära och som ett skyddsnät.

Jag vill därför ge ledamoten möjlighet att korrigera sitt uttalande, och jag undrar om ledamoten på allvar tycker att familjeåterförening bidrar till gängkriminalitet.


Anf. 63 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Jag blev lite paff och blev lite tyst. Det är ett retoriskt knep att slänga ut en fråga. Det är ungefär som att fråga om man har slutat att slå sin fru. Det finns inget ja eller nej på den frågan.

Jag kan konstatera att Centerpartiet är generösa. De vill fortsätta att ha en hög nivå. De vill inte ställa alla krav. Jag hörde hur ledamoten i sitt anförande sa just att försörjningskravet är bra i vissa fall och att det också är bra att man har en tillräckligt stor bostad.

Tänker Jonny Cato också att det kan vara lämpligt för vissa familjer att vänta men inte för andra familjer? Jonny Cato tycker alltså att det är bra med familjer som får vänta och att det kommer att vara bra för integrationen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag kan konstatera att med den nivå som vi har haft på migrationen har vi inte lyckats åstadkomma integration, oavsett om det är fråga om barn, familjer eller ensamma personer, utan vi har skapat en situation där vi har ett växande utanförskap.

I denna proposition föreslås regler om till exempel försörjningskrav. Jag tror att det skapar en grund för att en familj ska kunna etablera sig bra och integreras i ett land och att det i sin tur leder till att man får en lycklig utveckling.

Jag skulle vilja vända frågan tillbaka till Jonny Cato. Tycker Jonny Cato att de tidigare kraven för familjeåterförening - alltså de uteblivna kraven - ledde till en god integration och att det är någon annan faktor som har skapat de integrationsproblem vi har?


Anf. 64 Jonny Cato (C)

Fru talman! Det är anmärkningsvärt om det inte finns ett enkelt svar, alltså ett ja eller ett nej, på frågan om familjeåterförening bidrar till gängkriminalitet. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Det låter också på ledamoten som att familjer lever lyckligare om de är separerade.

Sedan är det hela frågan om integration. Man kan tycka att det är synd - och detta är något jag faktiskt delar Kristdemokraternas åsikt om - att migration och integration inte behandlas av samma utskott. Men om man tittar efter förslag om integration på propositionslistan från regeringen för den kommande hösten ser man att det är lika tomt som det blanka papper jag nu håller upp. Det finns inte ett enda förslag. Det enda förslag som kommer att läggas på riksdagens bord under hösten och som enligt regeringspartierna har med integration att göra är att vi ska hålla familjer separerade. Allvarligt talat: Det är väl ingen som tror att det räcker för att fixa integrationen! Det är ju pinsamt på allvar.

Jag blir upprörd. Man kan säga att jag ibland blir känslosam och att andra också blir det, men jag tycker att det är rätt att bli känslosam när ett parti som säger sig vilja värna familjen ska hålla familjer separerade och säger att det beror på att vi behöver fixa integrationen - och sedan inte lägger fram ett enda förslag på integrationspolitikens område på hela hösten. Det enda förslag vi kommer att besluta om som har med integration att göra är det vi beslutar om här i dag, det vill säga förslaget om familjeåterförening. Det är inte bara anmärkningsvärt - det är pinsamt.

(Applåder)

I detta anförande instämde Annika Hirvonen (MP).


Anf. 65 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Tack så mycket för ett engagerat och känslosamt inlägg, Jonny Cato! Jag saknade dock ett svar på frågan om det är bra att ha ett försörjningskrav. Jag konstaterade nämligen att Jonny Cato själv sa att det är relevant. Det är konstigt att man ställer familjer mot familjer på det sättet.

Jag kan konstatera att vi har familjen i fokus. På samma sätt kan jag konstatera att det finns möjlighet att ställa upp försörjningskrav enligt den praxis som finns i Europadomstolen. Jonny Cato har inte möjlighet att svara, men han kan reflektera över följande: Om man nu är så känslosam kan man ju fundera på om Europadomstolen har fel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Vi kan konstatera att en majoritet ser att vi behöver vidta åtgärder i migrationspolitiken. Vi behöver naturligtvis göra jättemycket gällande integrationen också. Nu är jag inte ansvarig för den, och jag är inte med i det utskottet, så jag får väl bli svaret skyldig. Men jag ska naturligtvis föra frågan vidare.

Vi kommer alltid att sätta familjen i centrum, men det är samtidigt viktigt att se till att vi skapar en möjlighet för alla Sveriges familjer att leva tryggt. Vi kan konstatera att man inte har nått resultat för migrationen och integrationen under den regering som Centern väldigt frikostigt stödde under åtta år. Vi väljer en annan väg, och jag tror att den vägen är den rätta.


Anf. 66 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! När jag satt i kommunstyrelsen i Sundbyberg för tio år sedan var det Kristdemokraterna som ofta cirkulerade upprop för skydd av människor på flykt. Det har hänt mycket på tio år, inte minst med Kristdemokraternas syn på flyktingars rättigheter. Nu har vi kommit till en punkt där partiet, som oftast talar sig varmt för familjens betydelse, lägger fram lagförslag som ska hålla små barn ifrån deras mammor och pappor under flera år.

Man säger att det är för barnens bästa och att det skulle förbättra integrationen. Det är ett nyspråk där ord kan betyda lite vad som helst. Det vi vet är att barn som hålls separerade från sina föräldrar drabbas av svåra trauman som de bär med sig livet ut. Det vi också vet från de vittnesmål vi har tagit del av är att föräldrar ångrar att de inte riskerade sina barns liv genom att ta dem med på den livsfarliga flykten till Sverige - eftersom försörjningskraven har gjort det omöjligt att återförenas i Sverige.

En stor majoritet av svenskarna tycker att små barn ska få återförenas med sina föräldrar i Sverige. Kristdemokraterna tycker att det först kan ske när föräldrarna har kommit längst fram i bostadskön och skaffat sig en tillräckligt hög lön och ett fast jobb. Vi i Miljöpartiet menar att barns rätt till sin familj måste sättas i första rummet.


Anf. 67 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Vi kan konstatera att vårt parti har gjort en resa. Skulle man lyssna på en av våra företrädare här i riksdagen för tio år sedan skulle den företrädaren säkert låta annorlunda - men det tror jag att företrädare för många andra partier också hade gjort.

Jag tror ändå att det bästa för familjen i det långa perspektivet - och det är det som gäller för många av de familjeåterföreningar vi har i Sverige - är att man har en relevant försörjning och möjlighet till bostad. Jag tror ändå att det är en grund för att skapa en god integration och en familjesituation som skapar lugn och motverkar det vi kan se i Sverige i dag. Vi kan konstatera att Annika Hirvonens parti är ett av de ansvariga partierna när det gäller den migration och integration som inte har nått ett sådant resultat som vi skulle önska. Nu behöver vi göra något annorlunda.

Jag kan också passa på att fundera över var barnperspektivet är när det gäller tvångsäktenskap. Den 17-åriga, 16-åriga eller 15-åriga flicka som tvingades gifta sig med en äldre man ska enligt Miljöpartiets barnfilosofi ha möjlighet att följa med mannen in om hon precis har passerat 18-årsgränsen. I det perspektivet tycker jag att det är mer rätt att skapa möjlighet för barn att vara barn och unga vuxna att vara unga vuxna genom den justering av åldersgränsen till 21 som ska vara möjlig att välja om man befarar att det rör sig om ett tvångsäktenskap.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag skulle vilja fråga om inte Miljöpartiet ser den risken och varför de reserverar sig mot denna förändring.


Anf. 68 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Nej, jag tror inte att det förslaget kommer att motverka tvångsäktenskap. Om jag trodde det hade jag kanske landat annorlunda.

Det jag dock vet är att förslaget kommer att leda till är att färre kvinnor kommer att kunna ta sig hit på ett säkert och lagligt sätt från till exempel flyktingläger eller andra platser i världen som är farliga för dem. Familjeåterförening är den viktigaste lagliga och säkra vägen för kvinnor att fly. Att som kvinna fly längs Medelhavsrutten eller andra rutter innebär ofta detsamma som att riskera våldtäkt, misshandel och annat utnyttjande. Det är därför många kvinnor börjar äta p-piller strax innan de ger sig av på flykt.

Fru talman! Det är jätteviktigt att vi gör mycket för att motverka de problem som finns i samhället och för att förbättra integrationen. Till exempel skulle man kunna återinrätta det systematiska arbete mot segregation som Delegationen mot segregation bedrev och som Kristdemokraterna kvaddade det första de gjorde när de tog över regeringsmakten.

Integrationen kommer inte att lösas av att små barn hålls kvar i flyktingläger i stället för att få komma till sina föräldrar i Sverige. Det kommer bara att försämra dessa barns möjlighet att integreras. Det kommer att leda till trauman och till att de börjar i svenska skolan vid en högre ålder. Det kommer också att leda till att föräldrar hamnar i en situation där de ytterst måste välja antingen att riskera familjesplittring eller att ta med sig sina barn på livsfarliga flyktvägar för att komma till tryggheten här.


Anf. 69 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Annika Hirvonen och jag delar inte åsikt här, precis som jag har sagt. Vi har lite olika syn på det. Jag anser fortfarande att det är en rimlig utgångspunkt att den som vill återförenas med sina anhöriga också ska kunna försörja dem.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet inte tar chansen. Man kan alltid dividera fram och tillbaka, men en 18-årig tjej som kommer hit hade kanske varit tvångsgift vid 15 års ålder om Miljöpartiet hade fått igenom sitt förslag - det kommer troligtvis inte att bli så; vi röstar ju om en liten stund. Det är ju inte så att hon gifter sig på sin 18-årsdag om hon nu kommer hit.

I familjeåterföreningsdirektivet anges det att medlemsstaterna för att garantera en bättre integration och förhindra tvångsäktenskap får kräva att anknytningspersonen och dess make eller maka ska ha uppnått en viss ålder - högst 21 år. Vi lägger oss där. Jag tror att detta är en åtgärd som kommer att motverka några tvångsäktenskap. För mig är varje tvångsäktenskap felaktigt. Om vi med denna lagändring kan förhindra att ett barn, en ungdom eller en flicka - som det i många fall är - råkar ut för detta är det värt att göra det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag tycker att detta är att sätta barnperspektivet i fokus, och jag kan konstatera att en majoritet i utskottet delar den uppfattningen. Det tycker jag är bra.


Anf. 70 Mauricio Rojas (L)

Fru talman! Regeringens proposition om skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl bygger på premissen att den stora invandring som Sverige har haft under de senaste decennierna i kombination med en bristande integration har bidragit till framväxten av ett omfattande och mycket problematiskt utanförskap. Detta är grundpremissen som först och främst måste analyseras. Sedan kan vi diskutera rimligheten i de åtgärder som regeringen föreslår i syfte att vända den negativa utvecklingen. Detta, fru talman, är vad jag kommer att göra i mitt anförande.

Redan i början av 00-talet pekade vi i Liberalerna på omöjligheten i att bedriva en generös migrationspolitik om integrationen var otillräcklig. Tyvärr var det inte många som ville lyssna då. Problemet bara växte med tiden, inte minst i samband med en rekordstor invandring. Utanförskapet omvandlades så småningom till regelrätta parallellsamhällen där olika separatistiska krafter - klaner, islamister och kriminella gäng - och ett oförblommerat hedersförtryck har tillåtits härska. Numera är följderna av denna oförlåtliga blindhet smärtsamt tydliga. Rättsstaten och allas trygghet står på spel. Därför är vi övertygade om att det behövs ett paradigmskifte såväl inom integrations- och migrationspolitiken som på många andra områden.

Fru talman! Låt mig lägga fram några fakta som underbygger den diagnos som motiverar regeringens förslag i den proposition som vi debatterar i dag. Jag börjar med invandringen.

Mellan år 2000 och år 2022 invandrade 2,2 miljoner personer till Sverige. Denna invandring gav en nettoökning av antalet utlandsfödda personer bosatta i vårt land från 1 miljon till 2,15 miljoner. Tre fjärdedelar av denna ökning bestod av personer födda i Asien och Afrika. Denna grupp utgör i dag drygt 10 procent av landets befolkning och mer än hälften av alla utrikes födda som bor i Sverige.

Ett väsentligt bidrag till denna ökning kommer från den flyktingrelaterade invandringen. Nästan 620 000 personer fick uppehållstillstånd som flyktingar eller flyktinganhöriga under dessa år. Det var en exceptionellt hög siffra i förhållande till vår befolkning - den låg omkring fem gånger över genomsnittet för Europeiska unionen.

Denna omfattande flyktingrelaterade invandring var en del av en dramatisk demografisk förändring av Sverige. I dag uppgår andelen personer som är födda i utlandet eller som åtminstone har en förälder som är det till 35 procent av Sveriges befolkning. Det handlar om en omvälvande förändring av ett land som fram till för inte så länge sedan var mycket homogent i etniska och kulturella termer.

Fru talman! Jag tror inte att vi behöver fördjupa oss mer i denna aspekt för att bekräfta den delen av regeringens diagnos. Vi kan gå vidare och titta på den andra aspekten av regeringens diagnos, det vill säga den bristande integrationen och framväxten av ett utbrett och allt djupare utanförskap.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det handlar om problem som har en lång historia bakom sig; den sträcker sig tillbaka till åtminstone 1980-talet. Redan då kunde konstateras att det fanns områden och befolkningsgrupper, inte minst med invandrarbakgrund, som mitt i en mycket stark högkonjunktur halkade efter. Dessa tidiga tendenser förstärktes på ett avgörande sätt under 1990-talets utdragna lågkonjunktur.

Denna process kartlades i Folkpartiets så kallade Utanförskapets karta från december 2004. Genom att kombinera statistiska uppgifter gällande sysselsättning, skolresultat och valdeltagande konstaterade vi att det som definierades som utanförskapsområden hade ökat från 3 stycken år 1990 till 136 år 2002.

Den främsta orsaken till utanförskapets snabba framväxt var ett formligt sysselsättningssammanbrott i Sveriges mest utsatta bostadsområden. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det år 1990 nio närområden där mindre än hälften av de boende mellan 20 och 64 år arbetade. År 2002, tolv år senare, fanns det 91 sådana områden. År 1990 var det 24 bostadsområden som hade en sysselsättning under 60 procent. År 2002 var antalet 252.

Den process av marginalisering som kartlades i Utanförskapets karta har fortsatt att verka sedan dess, fast i en lite långsammare takt. Stiftelsen Den Nya Välfärden konstaterade i sin uppföljning av Utanförskapets karta att det år 2012 fanns 186 utanförskapsområden med en sammanlagd befolkning på runt 566 000 personer. Det är en siffra som ligger mycket nära uppskattningarna från både Delegationen mot segregation, Delmos, och polisen.

Fru talman! Detta är grogrunden till många extremt bekymmersamma företeelser som vi har bevittnat på sistone. Det utanförskap som vi varnade för redan i början av 00-talet har nu utvecklats till systemhotande strukturer - eller motsamhällen, om jag får begagna mig av Emmanuel Macrons träffande begrepp - som sakta men säkert håller på att latinamerikanisera det svenska samhället. Den våldsvåg som har sköljt över Sverige, med återkommande kravaller, bilbränder, skjutningar och sprängningar, talar i detta avseende sitt tydliga språk.

Integrationen har misslyckats för betydande invandrade grupper och likaså för deras barn. Att påstå något annat vore rent och skär verklighetsflykt.

Att inte agera med kraft här och nu kan leda till en negativ utveckling som inte längre går att vända på. Det tänker inte den nuvarande regeringen göra.

Fru talman! Denna verklighetsbeskrivning utgör grunden för den restriktiva migrationspolitik som regeringen driver fram. Den proposition som vi diskuterar i dag är en viktig komponent av denna nödvändiga åtstramning inom migrationsområdet. Det fordras givetvis mycket mer än detta för att få ordning på Sverige, men utan det steget vore allt annat utsiktslöst.

I detta sammanhang vill jag påpeka att vi liberaler önskar att det skulle vara möjligt att upprätthålla en mindre restriktiv flykting- och migrationspolitik. Men vi gör bedömningen att så inte är fallet i dagens läge, tyvärr.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Fru talman! Det finns hundratals miljoner människor i vår värld som gärna och på mycket goda grunder skulle vilja komma till oss för att söka skydd eller bättre levnadsvillkor. Förenta nationerna uppskattade att över 100 miljoner människor var på flykt år 2022, en siffra som tyvärr växer oavbrutet. Var och en av dessa medmänniskor är värd vår omtanke och solidaritet. Den avgörande frågan är hur vi agerar inför en så stor mänsklig tragedi.

För oss liberaler är detta förpliktande. Men vi tror inte att vi hjälper genom att förvärra den kritiska situationen i vilken Sverige befinner sig i dag. Den vägen leder inte till en bättre värld utan till ett sämre Sverige för alla.

Fru talman! För oss liberaler kan såväl migrationen som en växande etnisk och kulturell mångfald bidra till en mycket positiv utveckling. Men det förutsätter en fungerande integration och inte minst en invandringsvolym som inte överskrider våra integrationsmöjligheter.

Allt detta ska ske inom ramen för ett samhälle som både markerar med tydlighet och upprätthåller med kraft gränserna för den mångfald som kan accepteras i ett öppet, demokratiskt och jämställt samhälle. Detta vill jag verkligen betona så att man inte misstolkar vårt nuvarande ställningstagande.

Med det sagt vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

(Applåder)

I detta anförande instämde Rashid Farivar (SD).


Anf. 71 Jonny Cato (C)

Fru talman! I tre timmar har vi suttit och lyssnat på företrädarna för Tidöpartierna. Man höll hoppet till den liberala vakthunden, Liberalerna. Det var detta vi fick, en liberal som framför Sverigedemokraternas migrationspolitik.

Det sades inte ett enda ord om Liberalernas egna ansvar i migrations- och integrationspolitiken. Om man lyssnar på ledamoten låter det som att Liberalerna sedan 2002 har drivit en helt annan integrationspolitik. Låt mig då påminna ledamoten om att 2006-2014 var det Liberalerna som hade hand om integrationspolitiken och hade integrationsministerposten i Sverige.

Jag försöker i de här debatterna genuint förstå Liberalernas integrationspolitik. För ett tag sedan hade jag en annan debatt i ett utskott med en moderat som sa: Det här är inte vår politik. Det är en kompromiss i Tidöavtalet. Det hade jag önskat höra från ledamoten i dag.

Låt mig citera Liberalernas hemsida: "Vi anser att de föräldrar som flytt ska kunna återförenas med sina barn." Då blir min fråga: Har Liberalerna bytt migrationspolitik, eller är detta en kompromiss?

(Applåder)


Anf. 72 Mauricio Rojas (L)

Fru talman! Tack, ledamoten, för frågorna!

Vi förnekar ingen rätten att återförenas. Vad vi säger är att man ska ha försörjning och en bostad som gör det möjligt att återförenas under rimliga villkor. Det är vad vi säger.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Vad gäller ansvaret regerade vi då tillsammans. Det är lite delad skuld. Men det är sant att vi inte var förmögna att driva igenom den integrations- och migrationspolitik som vi föreslog redan i början av 00-talet.

Den värsta fienden till att vi gjorde det var Centerpartiet. Det var er partiledare som gjorde allt möjligt för att hindra oss att driva igenom en riktig integrationspolitik. Det drabbade också mig personligen, men det är en annan historia.

Historien kan berättas på många olika sätt, ledamoten. Men det viktiga är att vi har en situation i Sverige där vi inte orkar att lägga på alltmer. Det är redan tillräckligt kritiskt för att säga: Nu behöver vi bromsa.

Det är därför vi driver fram den restriktiva migrationspolitiken. Det gör vi inte för att vi inte önskar att vi skulle kunna ta emot många fler människor, och gärna alla som ville komma. Men vi måste inse att det finns en gräns och en verklighet.

Vi kan inte driva på utanförskapet. Vi har sett tillräckligt många sprängningar, skjutningar och mycket annat. Det är dessutom många barn som gör saker som vi verkligen är förskräckta av.

Därför, ledamoten, måste vi i dag ordna huset för att kunna få fler människor att komma hit, men under värdiga och bra omständigheter.

(Applåder)


Anf. 73 Jonny Cato (C)

Fru talman! Det är nog igen som kan förneka att Tidöavtalet är Sverigedemokraternas migrationspolitik. Nu hörde vi precis att den migrationspolitik som finns i Tidöavtalet har Liberalerna drivit sedan 2002. Det förvånar i varje fall mig att Liberalerna har haft Sverigedemokraternas migrationspolitik i 20 år.

Vi talar om sprängningar och skjutningar. Det förslag vi talar om här i dag är till exempel att svårt sjuka barn ska få stanna i Sverige. Snälla, förklara för mig hur svårt sjuka barn bidrar till fler sprängningar, ökad gängkriminalitet och ökat utanförskap. Jag förstår i varje fall inte den kopplingen.

Det handlar om hur någon som har fått akutsjukvården i Sverige sedan inte får eftervården här utan i stället ska utvisas. Förklara för mig hur den fyraåringen bidrar till ökad gängkriminalitet och ökat antal skjutningar.

Ledamoten talar om att de här förslagen inte alls kommer att försvåra för familjeåterförening. Det är precis det de gör. Undantagen är i praktiken den enda reella möjligheten till familjeåterförening.

Vi kan konstatera att alla liberaler här i kammaren i dag kommer att rösta för tre saker.

Det blir svårare för barn att återförenas med sina föräldrar.

Svårt sjuka barn ska lämna Sverige.

Den unge som har vuxit upp i Sverige och haft hela sitt liv här ska utvisas.

Det är mycket, vänner. Men det är inte en liberal politik. Min fråga blir: Var är den liberala vakthunden?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

(Applåder)


Anf. 74 Mauricio Rojas (L)

Fru talman! Den liberala vakthunden är väldigt vaken. Den ser verkligheten och försöker förstå den. Det är någonting som jag inte tror att ledamoten gör, åtminstone inte på samma sätt.

Vi är väldigt bekymrade. De flesta svenskar - det spelar ingen roll om man har invandrarbakgrund eller svensk bakgrund - är väldigt bekymrade. Bomberna detonerar, skjutningarna sker, kravallerna uppstår och utanförskapet finns. Då måste vi se hur vi ska hantera detta. Kan vi hantera det med en ökad invandring, som Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill? Det tror jag verkligen inte.

Jag tror att vi behöver bromsa så att vi kan ordna huset innan det brinner för alla. Det är det som håller på att hända. Om det händer skulle den politiska utveckling som vi då får inte alls gynna liberala politiska beslut. Det skulle tvärtom bli väldigt aggressivt och väldigt annorlunda än det vi skulle vilja se.

En sak till: Säg inte att vi år 2002 försökte bedriva Sverigedemokraternas migrationspolitik eller integrationspolitik, som ledamoten sa något om! Vi försökte driva en politik som skulle hindra de kravaller som sedan inträffade och allt det som sedan hände.

Därför kartlade vi utanförskapet och sa: Kolla hur det har gått! Nu måste vi göra någonting! Vi sa det för att Sverige skulle kunna upprätthålla en generös migrationspolitik. Man gjorde ingenting som är värt att nämna i dag. Därför måste vi i dag tyvärr bromsa också vad gäller migrationen. Det är någonting som vi som liberaler givetvis beklagar.

(Applåder)


Anf. 75 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag får inleda med att klargöra några saker som också Centerpartiet var inne på. Förslagen handlar om en näst intill strypt familjeåterförening i Sverige. Det är framför allt svårt sjuka barn som drabbas när vi stryper ventilen humanitära skäl. Svårt sjuka barn och barn som har rotat sig i Sverige - det är de som riskerar att utvisas när vi har tryckt på de här knapparna.

Det är helt obegripligt att Liberalerna står och pratar om svårt sjuka barn som ett integrationsproblem för att man inte mäktar med att skapa åtgärder i Sverige, exempelvis att investera i välfärd eller åtminstone ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och se till att vi får världens bästa skola. Allt detta friskriver man sig från, och så skyller man på svårt sjuka barn eller barn som har rotat sig i Sverige. Det är helt obegripligt.

Jag behöver klargöra fler saker. En opinionsundersökning från Novus gjord efter valet visar att en klar majoritet av svenska folket vill att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska kunna återförenas i Sverige. En majoritet anser även att föräldrar och barn som flytt till Sverige och är mycket svårt sjuka ska kunna få vård i Sverige och stanna här.

När man bryter ned siffrorna blir det väldigt intressant när man kommer till Liberalerna. Undersökningen visar nämligen att 80 procent av Liberalernas sympatisörer anser att barn och vuxna som tvingats på flykt ska kunna söka skydd i Sverige. 76 procent av Liberalernas sympatisörer anser att barn och föräldrar som splittrats ska återförenas här. 75 procent av sympatisörerna anser att barn som flytt till Sverige och som är mycket svårt sjuka ska stanna kvar här.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Jag förstår att Liberalerna inte har många väljare kvar, men med tanke på vad era egna sympatisörer tycker om familjeåterförening undrar jag varför ni helt och hållet går emot denna liberala vilja. Vad är exempelvis liberalt med förslagen om åtstramningar som ni vill rösta igenom i dag? Vad är liberalt med att kränka barns rättigheter å det starkaste, som ni gör här i dag i Sveriges riksdag?

(Applåder)


Anf. 76 Mauricio Rojas (L)

Fru talman! Det som ledamoten säger är intressant, för Vänsterpartiet är det parti som öppet och klart vill öka invandringen till Sverige. Den kommittémotion som ni presenterade 2022/23 är tydlig. Ni vill till och med öppna ambassaderna så att människor kan söka visum för att komma och söka asyl i Sverige. Det är verkligen makalöst. Man undrar i vilken värld våra vänner från Vänsterpartiet lever i. Det är åtminstone inte i den som de flesta svenskar verkar leva i.

Nej, vi skyller inte på sjuka barn och andra. Vi skyller på er politik. Vi skyller på alla dem som har gjort det möjligt att få en mycket stor invandring, som vi inte klarar. För det är den trista verkligheten: Vi har tagit oss an en uppgift som vi inte klarar. Vi måste ordna detta, för ingen kommer att gynnas om det fortsätter att skjutas, sprängas och dödas och om kravaller fortsätter att uppstå - ingen.

Vi måste ordna huset innan vi säger att vi öppnar dörren, vilket vi liberaler vill göra. Tro inte något annat! Därför påpekade jag i mitt anförande att vi är för invandring. Vi är för ett mångkulturellt samhälle. Vi tycker att blandningen är bra - när integrationen fungerar och när det som håller på att hända i Sverige inte händer. Det handlar om hela vårt land och vår rättsstat. Allt det som vi allihop gillar står i dag på spel, fru talman, och vi måste göra något åt det.

(Applåder)


Anf. 77 Tony Haddou (V)

Fru talman! Kan ledamoten på allvar ta ansvar och svara på frågan? Ni sitter ju i regeringen. Svara på frågan! Svårt sjuka barn och barn som har rotat sig i Sverige - hur är det ett integrationsproblem? Det är obegripligt. Kan du svara på det? Det är ju det propositionen handlar om. Vi ska utvisa svårt sjuka barn. Man stänger av den humanitära ventilen för barn. Hur är det ett integrationsproblem? Ta ansvar!

Jag tycker att de här förändringarna och det vi hör ledamoten ge uttryck för är den sämsta formen av symbolpolitik. Den syftar till att skyla över regeringens oförmåga att bygga robust välfärd, att utjämna klyftor, att se till att barnen får en bra skola och att se till att vi får en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Man skyller allting på människor som har sökt skydd här i Sverige från krigets fasor och sett till att Sverige har blivit ett bättre land. Det är helt oansvarigt att ledamoten här ger uttryck för något annat: att svårt sjuka barn ska utvisas och att det är detta som åtgärdar Sveriges integrationsproblem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Vi kan ha debatten om integration. Det är inga problem att ha en integrationsdebatt i riksdagen. Men du tar in den i en debatt som handlar om att svårt sjuka barn ska utvisas. Du gör dessa barn till ett problem, och sedan kan du inte ens ta ansvar när Centerpartiet har ställt frågor och när jag ställer frågor. Det är en skam, fru talman. Det är en skam att liberaler endast ger uttryck för mindre frihet här i riksdagen.

Jag frågar igen: Vad är friheten med denna proposition, som kränker barns rättigheter å det starkaste? Vad är friheten när man ska utvisa svårt sjuka barn och barn som har rotat sig i Sverige och som inte har något annat hemland? Det är barn som har sin anknytning i Sverige, och de har bott här i åtta, tolv eller femton år. På vilket sätt är de ett integrationsproblem? Svara gärna, och ta ansvar någon gång!

(Applåder)


Anf. 78 Mauricio Rojas (L)

Herr talman! Ledamoten ville att jag skulle säga något om frihet. Frihet är att kunna gå ut i sitt bostadsområde utan att frukta att någon spränger ett hus eller skjuter ett barn. Frihet är att kunna leva i ett samhälle där vi känner oss trygga.

Denna frihet håller vi alla på att förlora i Sverige, och det måste vi ta på allvar här och nu. Om vi förlorar den friheten har vi förlorat mycket mer än migrationspolitik och integrationspolitik. Då har vi förlorat hela meningen med att leva i ett civiliserat demokratiskt samhälle. Och det är tyvärr detta som håller på att hända. Rättsstaten står på spel i dag i Sverige.

Kom inte med att det här handlar om barn som är sjuka eller något sådant! Det här handlar om migrationspolitiken, migrationsvolymen och möjligheten att klara detta. Vi har inte haft förmågan att klara de människor som har kommit hit. Vi har sett resultaten. Vi måste bromsa.

Ni vill inte bromsa. För er spelar det ingen roll. Det är bara att läsa er kommittémotion, där man ser att ni vill ha fler och fler människor i köer runt om i världen för att söka asyl i Sverige och så vidare. Vi tror att den politiken leder till ett sämre Sverige och inte till en bättre värld.

(Applåder)


Anf. 79 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Den här propositionen handlar om att det ska bli svårare för svårt sjuka barn att stanna i Sverige. Ett barn som till exempel är hjärtsjukt och som har fått en operation i vårt land riskerar att utvisas till ett land där barnet inte kan få den eftervård som krävs. Det är vad den insnävade humanitära skyddsgrunden för barn handlar om, inte gängkriminella.

Den här propositionen handlar om att barn som befinner sig i ett flyktingläger i Jordanien ska vänta där på att mamma i Sverige kommer fram i bostadskön så att lägenheten uppfyller de nya kraven eller att man hittar ett fast jobb med tillräckligt hög inkomst innan man får krama sina barn igen.

Försörjningskraven för familjeåterförening har lett till att mammor och pappor tvingas se sina barn växa upp genom Facetime. Föreställ er själva att integreras och lära er ett nytt språk samtidigt som ni ligger vakna på nätterna rädda av oro för era barns säkerhet i hemlandet!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Den här propositionen handlar om att ställa föräldrar inför valet att ta med sina barn på den livsfarliga flyktfärden eller att riskera att inte få se dem igen om de inte hittar ett tillräckligt välbetalt jobb.

Den här propositionen löser inga skjutningar och sprängningar. Den här propositionen ger djupa sår och trauman i barn som förlorar rätten till sina familjer.

(Applåder)

I detta anförande instämde Leila Ali Elmi, Janine Alm Ericson, Rebecka Le Moine, Jan Riise och Jacob Risberg (alla MP).


Anf. 80 Mauricio Rojas (L)

Herr talman! Det finns många föräldrar i Sverige som är vakna på nätterna, ledamoten, för att de fruktar att deras barn inte kommer tillbaka hem. Du vet det. Detta måste vi fixa. Vi måste åtgärda det så att vi kan säga till alla som vill komma: Nu finns det bra villkor här. Nu kan vi öppna dörren - inte helt och hållet, för vi vet att det inte håller, men lite mer. Det är det som propositionen handlar om: att ge oss andrum för att kunna åtgärda det som måste åtgärdas.

Ledamoten vet dessutom att det finns en säkerhetsventil. Vi får låta migrationsdomstolarna pröva detta. Var går gränsen för det svårt sjuka barnet? Finns det tillräckliga skäl eller inte? Det får migrationsdomstolen avgöra. Jag tror att varken ledamoten eller jag är kapabel att säga var den gränsen går.


Anf. 81 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Det fanns en anledning till att våra partier tillsammans gjorde den här ytterst smala ventilen lite bredare 2014. Det var för att vi såg att den var för liten för att klara barnkonventionens krav.

Att få leva med sin familj är helt grundläggande. I dag röstar vi om förslag som kommer att förvägra några av världens mest utsatta barn, barn på flykt, att återförenas med sina föräldrar i Sverige. Det löser inte de problem som finns med gängkriminalitet. Jag har själv vänner som är rädda för sina barns liv till följd av den här konflikten. Detta löser inte det problemet.

Kom tillbaka med lösningar som stoppar rekryteringen av barn till kriminella gäng! Kom tillbaka med förslag som löser det enorma problemet med människor på flykt i dag! Kom tillbaka med en klimatpolitik som når klimatmålen! Kom tillbaka med en biståndspolitik som återupprättar Sveriges roll som humanitär stormakt där vi bygger fred och säkerhet globalt och stärker demokrati och mänskliga rättigheter!

Högre murar driver bara desperata människor i händerna på flyktingsmugglare. Det löser varken kriminaliteten i Sverige eller situationen för de människor som är på flykt i världen i dag.

(Applåder)

I detta anförande instämde Rebecka Le Moine, Jan Riise och Jacob Risberg (alla MP).


Anf. 82 Mauricio Rojas (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Herr talman! Det här med humanitär stormakt är fint. Men innan vi är en stormakt måste vi vara en liten makt här hemma som upprätthåller rättsstaten, tryggheten och möjligheten att leva tillsammans på ett civiliserat sätt. Innan vi predikar för världen och åtar oss den rollen, som vi har gjort många gånger, måste vi ta på oss en roll som kanske är mycket mindre, som kanske inte passar personer med stora förhoppningar men som är väldigt viktig för Sverige.

Det som detta och många andra förslag som regeringen kommer att lägga fram syftar till är att begränsa migrationen. Det har vi sagt på många olika sätt. Vi håller på att lyckas med det. Vi vet att det finns ett väldigt stort migrationstryck i många europeiska länder. I Sverige har vi inte det. Det finns någonting som fungerar. Det är signalpolitik, det är sant, men signalerna är mycket viktiga. Vi signalerar att Sverige inte kan ta emot lika många människor som tidigare. Det är viktigt för oss.

Hur det kommer att drabba barn, vuxna eller familjer får vi se. Migrationsdomstolen ska också få säga sitt. En sak är dock viktig: De människor som behöver få en försörjning och en bostad för sina barn kämpar ihärdigt för att få det, och vi borde hjälpa dem att uppfylla kraven. Då skulle det bli mycket bättre för dem och för alla. Men att fortsätta att anhopa människor som går direkt in i utanförskap i områden där polisen i dag inte kan jobba löser inga problem, varken i Sverige eller i världen.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 5.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-11-08
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 1, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:2745 av Tony Haddou m.fl. (V) och

  2023/24:2746 av Annika Hirvonen m.fl. (MP).
  • Reservation 1 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD620010
  M570011
  C21003
  V01707
  KD16003
  MP01602
  L10006
  -1000
  Totalt25933057
  Ledamöternas röster
 2. Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring och uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar det avser 5 kap. 3 d och 6 §§.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:18 i denna del och avslår motionerna

  2023/24:2491 av Jonny Cato m.fl. (C) yrkandena 5 och 14 samt

  2023/24:2747 av Jonny Cato m.fl. (C).
  • Reservation 2 (V, C, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V, C, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD620010
  M580010
  C02103
  V01707
  KD17002
  MP01602
  L10006
  -1000
  Totalt24054055
  Ledamöternas röster
 3. Lagförslaget i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:18 i denna del.