Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Betänkande 2013/14:AU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (AU8)

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Ordet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning i ett antal lagar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om diskrimineringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2013/14:A11 yrk. 2, 2013/14:A9 yrk. 2 och 2013/14:A10 yrk. 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 62
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-05
Justering: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-12
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer: 21
Betänkande 2013/14:AU8

Alla beredningar i utskottet

2014-05-06

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (AU8)

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet ska gälla från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Regeringen föreslår också att ordet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning i ett antal lagar.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med ett undantag. Utskottet vill att företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om diskrimineringsfrågor.

Förslagspunkter

1. Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare
Utskottets förslag:
Riksdagen antar 2 kap. 12 c § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
 • Reservation 1 (S)
 • Reservation 2 (MP, V)
2. Undantag för företag med färre än tio arbetstagare i fråga om hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet
Utskottets förslag:
Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i de delar det avser 2 kap. 13 c §,
b) antar 6 kap. 1 § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) med den ändringen att hänvisningen "13 c," utgår.
 • Reservation 3 (M, FP, C, KD)
3. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen,

3. lag om ändring i skollagen (2010:800),

4. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.
4. Annan modell för skälighetsbedömningen
Utskottets förslag:
 • Reservation 4 (MP, V)
5. Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen
Utskottets förslag:
 • Reservation 5 (MP, SD, V)
6. Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen
Utskottets förslag:
 • Reservation 6 (MP, V)
7. Undantag för privatpersoner
Utskottets förslag:
 • Reservation 7 (V)
8. Undantag för bostäder
Utskottets förslag:
 • Reservation 8 (MP, V)
9. Andrahandsansvar
Utskottets förslag:
 • Reservation 9 (MP, V)
10. Tillgänglighet för vissa särskilda grupper
Utskottets förslag:
 • Reservation 10 (MP)
11. Utvärdering
Utskottets förslag:
 • Reservation 11 (S, MP, V)
12. Likabehandlings- och mångfaldsplaner
Utskottets förslag:
 • Reservation 12 (MP, V)
13. Förebyggande arbete mot diskriminering i övrigt
Utskottets förslag:
 • Reservation 13 (MP)
 • Reservation 14 (SD)
14. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
Utskottets förslag:
 • Reservation 15 (MP, V)
 • Reservation 16 (SD)
15. Obligatoriska kravprofiler vid rekrytering
Utskottets förslag:
 • Reservation 17 (V)
16. Kritiska analyser vid rekrytering
Utskottets förslag:
 • Reservation 18 (MP, V)
17. Förbud mot frågor om planerade barn
Utskottets förslag:
 • Reservation 19 (S, MP)
18. Diskrimineringsombudsmannen
Utskottets förslag:
 • Reservation 20 (S)
19. Diskrimineringsersättningen
Utskottets förslag:
 • Reservation 21 (V)
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 38, Acklamationer: 14, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 2 kap. 12 c § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S099112
  M102005
  MP00241
  FP22002
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V00181
  Totalt178994329
  Ledamöternas röster
 2. Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 2 kap. 12 c § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (MP, V)
 3. Undantag för företag med färre än tio arbetstagare i fråga om hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet
  Utskottets förslag:
  Riksdagen

  a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i de delar det avser 2 kap. 13 c §,
  b) antar 6 kap. 1 § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) med den ändringen att hänvisningen "13 c," utgår.
  • Reservation 3 (M, FP, C, KD)
 4. Undantag för företag med färre än tio arbetstagare i fråga om hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen

  a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i de delar det avser 2 kap. 13 c §,
  b) antar 6 kap. 1 § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) med den ändringen att hänvisningen "13 c," utgår.
  • Reservation 3 (M, FP, C, KD)
 5. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till

  1. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

  2. lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen,

  3. lag om ändring i skollagen (2010:800),

  4. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

 6. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till

  1. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

  2. lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen,

  3. lag om ändring i skollagen (2010:800),

  4. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.
 7. Annan modell för skälighetsbedömningen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 4 (MP, V)
 8. Annan modell för skälighetsbedömningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 4 (MP, V)
 9. Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (MP, SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (MP, SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V01801
  Totalt26061028
  Ledamöternas röster
 10. Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (MP, SD, V)
 11. Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 6 (MP, V)
 12. Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 6 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V01702
  Totalt27842029
  Ledamöternas röster
 13. Undantag för privatpersoner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 7 (V)
 14. Undantag för privatpersoner
  Utskottets förslag:
  • Reservation 7 (V)
 15. Undantag för bostäder
  Utskottets förslag:
  • Reservation 8 (MP, V)
 16. Undantag för bostäder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 8 (MP, V)
 17. Andrahandsansvar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 9 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V01801
  Totalt27843028
  Ledamöternas röster
 18. Andrahandsansvar
  Utskottets förslag:
  • Reservation 9 (MP, V)
 19. Tillgänglighet för vissa särskilda grupper
  Utskottets förslag:
  • Reservation 10 (MP)
 20. Tillgänglighet för vissa särskilda grupper

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 10 (MP)
 21. Utvärdering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 11 (S, MP, V)
 22. Utvärdering
  Utskottets förslag:
  • Reservation 11 (S, MP, V)
 23. Likabehandlings- och mångfaldsplaner
  Utskottets förslag:
  • Reservation 12 (MP, V)
 24. Likabehandlings- och mångfaldsplaner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 12 (MP, V)
 25. Förebyggande arbete mot diskriminering i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 13 (MP)
  • Reservation 14 (SD)
 26. Förebyggande arbete mot diskriminering i övrigt
  Utskottets förslag:
  • Reservation 13 (MP)
  • Reservation 14 (SD)
 27. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
  Utskottets förslag:
  • Reservation 15 (MP, V)
  • Reservation 16 (SD)
 28. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 15 (MP, V)
  • Reservation 16 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S990013
  M102005
  MP00250
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V00181
  Totalt259184329
  Ledamöternas röster
 29. Obligatoriska kravprofiler vid rekrytering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 17 (V)
 30. Obligatoriska kravprofiler vid rekrytering
  Utskottets förslag:
  • Reservation 17 (V)
 31. Kritiska analyser vid rekrytering
  Utskottets förslag:
  • Reservation 18 (MP, V)
 32. Kritiska analyser vid rekrytering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 18 (MP, V)
 33. Förbud mot frågor om planerade barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 19 (S, MP)
 34. Förbud mot frågor om planerade barn
  Utskottets förslag:
  • Reservation 19 (S, MP)
 35. Diskrimineringsombudsmannen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 20 (S)
 36. Diskrimineringsombudsmannen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 20 (S)
 37. Diskrimineringsersättningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 21 (V)
 38. Diskrimineringsersättningen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 21 (V)