Till innehåll på sidan

Avveckling av stadsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund

Motion 2013/14:A364 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att senast i statsbudgeten för 2015 avveckla statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund.

Motivering

Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund sorterar under Integrations- och jämställdhetsdepartementet och administreras av Ungdomsstyrelsen. I budgeten för år 2013 avsattes 19 miljoner kronor till detta ändamål. I 4 § förordningen (2008:63) stadgas det att bidraget endast får beviljas organisationer som till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund. Beskrivningen av bidragets syften presenteras på Ungdomsstyrelsens hemsida och av den framgår det att några av de primära målen med bidraget är att bevara och stärka olika invandrargruppers ursprungliga språk, kultur och identitet i Sverige.

Vi anser att det inför kommande budgetprocesser finns två starka skäl som talar för att det aktuella bidraget bör avskaffas:

 1. Det borde inte vara förenligt med principerna om likabehandling och antidiskriminering att fördela skattemedel på basis av medlemmarnas etniska ursprung. Såsom den nuvarande förordningen är utformad innebär det i praktiken att staten bestraffar föreningar där en majoritet av medlemmarna har svensk bakgrund. Något liknande bidrag med en omvänd ordning existerar inte och hade sannolikt också framstått som otänkbart för de flesta. Bidragets nuvarande utformning innebär alltså i realiteten en diskriminering av infödda svenskar.

 2. Det finns gott om tunga belägg både i historien, inom den internationella forskningen och i den svenska samtiden för att mångkulturella och identitetsmässigt splittrade samhällen generellt fungerar sämre än samhällen där befolkningen delar en gemensam identitet, ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Det aktuella statsbidragets målsättning om att stärka olika invandrargruppers ursprungliga identitet, språk och kultur i Sverige riskerar således att få en direkt negativ inverkan på samhällsutvecklingen.

Mot bakgrund av detta är det vår mening att statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund bör avskaffas, och det senast i statsbudgeten för år 2015. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mattias Karlsson (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att senast i statsbudgeten för 2015 avveckla statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.