Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2017

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Cirka 78 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Mest pengar går till utbildning vid landets universitet och högskolor och till barn- och ungdomsutbildning samt forskning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utbildningsutskottet har granskat regeringens resultatredovisning för det här utgiftsområdet. Inom ramen för det arbetet har utskottet också gjort en uppföljning av riktade statsbidrag och uppdrag inom skolområdet.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om utbildning och universitetsforskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Betänkande 2017/18:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Cirka 78 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Mest pengar går till utbildning vid landets universitet och högskolor och till barn- och ungdomsutbildning samt forskning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utbildningsutskottet har granskat regeringens resultatredovisning för det här utgiftsområdet. Inom ramen för det arbetet har utskottet också gjort en uppföljning av riktade statsbidrag och uppdrag inom skolområdet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om utbildning och universitetsforskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-13
Debatt i kammaren: 2017-12-14
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 16 punkt 5 och avslår motionerna

2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 8,

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:523 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3-5,

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 9,

2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 6-9 och 11,

2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 7,

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 1, 5 och 7,

2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 18 och 25,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 6, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 29, 37 och 39-47,

2017/18:1317 av Mikael Oscarsson (KD),

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:2283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 19 och 22,

2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1,

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2-4, 13, 14, 16, 17, 21 och 25,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 1, 5, 7, 10, 23, 39, 42, 47, 56 och 57,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 16,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 14 och 28-31,

2017/18:3711 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C),

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 30, 104 och 121,

2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 1, 4, 18, 25-28, 32 och 44,

2017/18:3812 av Christer Nylander m.fl. (L),

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 22 och 24-27 samt

2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4-10.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2018 bilda ett holdingbolag knutet till Malmö universitet och för anslaget 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 1 500 000 kronor,
2. under 2018 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 600 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS),
3. under 2018 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. ERIC-konsortier: European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor. Vidare bemyndigas regeringen att under 2018 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolicular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESSERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 7 750 000 kronor,
4. under 2018 för anslaget 3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel,
5. under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 16 punkterna 1-4 och 6.