Till innehåll på sidan

Kultur, idrott och hälsa

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett samlat arbete mellan stat och idrottsrörelse mot osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en fristående antidopningsenhet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett äldrelyft (idrott för äldre) och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stötta forskning kring kulturens betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta utveckla konceptet Kultur på recept och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad tillgänglighet till kultur genom digital teknik och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda idrottsföreningarna i barnrättsperspektivet och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på projektet Idrott på fritids i samarbete med Skolidrottsförbundet och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fritidspengen bör återinföras för barn till föräldrar som långvarigt lever på försörjningsstöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering 

Det växande utanförskapet präglar kulturen och idrotten. Människor som lever i utanförskap har sämre hälsa, kortare livslängd och sämre upplevd livskvalité. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar är det kultur- och idrotts­upplevelser som först prioriteras ner. Familjer har helt enkelt inte råd längre att gå på fotboll och konserter eller besöka utställningar. Därtill tvingas föräldrar från socio­ekonomiskt utsatta miljöer i många fall att säga nej till barnens önskan att åka på exempelvis cuper med laget eller spela instrument.

För Moderaterna är allas rätt att ta del av kultur och idrott bland de mest prioriterade områdena. Kultur och idrott erbjuder vägar in i sociala sammanhang och ger struktur, glädje, läkedom och identitet. Hinder kopplat till social, kulturell och religiös bakgrund eller medicinska begränsningar behöver rivas ner.

Samarbete stat och idrott mot osunda kroppsideal

Unga människor, både pojkar och flickor, lever i en medial tid där orimliga kroppsideal ständigt marknadsförs. Dessa bilder skapar normer kring hur en framgångsrik människa bör vara och se ut, normer som många unga människor upplever det som omöjligt att leva upp till. Politik handlar om att se samhällsproblem och ge konkreta förslag till lösning. Unga människor far illa av orimliga krav. Missbruk, sjukdom och självskade­beteende är uttryck för detta. Regeringen behöver därför initiera en utredning kring ett fördjupat samarbete mellan stat och idrottsrörelse.

En fristående antidopningsenhet

Bruket av illegala hormonpreparat bland företrädesvis unga män som tränar styrketräning och kampsport har ökat under de senaste decennierna. Samtidigt är antalet svenska elitidrottare som fälls för fusk genom dopning mycket få. Dopning har därmed gått från att vara ett idrottsproblem till att bli ett allvarligt samhällsproblem. Anti- dopningsarbetet i Sverige sker detta till trots alltjämt inom Riksidrottsförbundet. Regeringen behöver därför ta initiativ för att skapa en fristående antidopningsenhet, detta i anslutning till ett universitetssjukhus.

Skapa ett äldrelyft

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att människor med stigande ålder håller sig friska. Att motivera äldre människor att träna regelbundet är viktigt både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Allt fler lever allt längre. Detta är en stor framgång för samhället i stort som skapar nya möjligheter men också ställer delvis nya krav på samhället.

Idrottslyftet var en stor satsning från alliansregeringen som innebar att 500 miljoner kronor årligen satsades för att stimulera idrotten för att nå fler och bryta befintliga strukturer. Tio år har gått sedan reformen genomfördes och utvärderingar visar att satsningen varit både uppskattad och framgångsrik.

Idrottslyftet har dock i allt väsentligt varit inriktat mot barn och ungdomar. Moderaterna tror dock att reformen kan utvecklas ytterligare. Regeringen bör därför inom ramen för Idrottslyftet skapa ett äldrelyft för att stimulera föreningar att ge även äldre människor möjlighet att utöva organiserad idrott.

Kultur och hälsa

Flera studier visar på kulturens förmåga att bidra till hjärnans läkning vid bland annat stress, utbrändhet och stroke. Även denna erfarenhet bör beaktas när framtidens sjukvård utformas. Regeringen bör därför initialt utvärdera resultaten av den tidigare alliansregeringens satsningar inom området kultur och hälsa och med denna erfarenhet som grund lägga fram förslag på hur detta arbete kan utvecklas.

Kultur på recept

Regeringen bör i anslutning till att den tidigare satsningen på forskning på kultur och hälsa utvärderas inkludera försöksverksamheten Kultur på recept och med denna erfarenhet som grund lägga fram förslag på hur även detta arbete kan utvecklas.

Utbilda idrottsledare i barnrättsperspektivet

Idrotten gör fantastiska insatser som betyder mycket för hundratusentals barn och ungdomar. Det finns dock barn som blir illa behandlade och utsätts för orimliga krav, pennalistiskt ledarskap och i vissa fall rena övergrepp. För att förhindra att detta sker behöver idrottsrörelsen utbildas i barnrättsfrågor. Regeringen bör utreda hur ett sådant arbete skulle kunna se ut.

Moderaterna har under de senaste åren, bland annat tillsammans med höjdhopparen Patrik Sjöberg, arbetat för att lyfta dessa frågor uppåt på den politiska dagordningen. Sjöbergs bok ”Det ni inte såg”, om de sexuella övergrepp han utsattes för av sin tränare, väckte starka reaktioner i Idrottssverige. Trots att många då upprördes över innehållet i boken kvarstår ett omfattande arbete inom idrottsrörelsen.

Tillgängliggör kultur genom digital teknik

Den digitala tekniken har tillgängliggjort kultur över hela landet. Ett exempel på detta är Folkets hus och parker som visar konserter och teaterföreställningar via direkt­överföring. Kulturarvet har på så sätt tillgängliggjorts på ett nytt sätt för människor utanför storstäderna.

Många äldre och sjuka har svårt att rent fysiskt kunna flytta sig till biografer, teatrar och utställningshallar. Den digitala utvecklingen skapar helt nya möjligheter för dessa grupper att kunna ta del av kulturens läkande och utvecklande kraft genom hela livet. Regeringen bör därför tillsätta en utredning kring hur man genom de möjligheter den digitala utvecklingen ger kan nå nya grupper med kultur.

Fysisk aktivitet på fritids

Moderaterna vill utforma en idrotts- och fritidspolitik som når alla barn och ungdomar. Moderaterna föreslår en satsning på Idrott på fritids där Svenska skolidrottsförbundet ges i uppdrag att utforma ett projekt där idrotten blir en ännu tydligare del av fritidshemmens verksamhet.

Fördjupat samarbete mellan fritids och idrottsrörelsen

Forskning pekar på att fysisk aktivitet leder till att elever presterar bättre i alla ämnen. Vi vill därför stärka fritidshemmens möjligheter till mer fysisk aktivitet och idrott på fritidshem. Det finns stora möjligheter till en ökad samverkan mellan fritidshemmen och idrottsföreningarna, exempelvis skulle Svenska idrottsförbundet med sina 1 300 föreningar runt om i landet kunna vara en viktig samverkanspartner för fritidshemmen. Regeringen bör initiera en fördjupad studie hur samarbetet mellan dessa kan fördjupas.

Återinför fritidspengen

Vi ser samtidigt att barn till föräldrar med försörjningsstöd inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning som andra barn. Alliansregeringen införde därför en fritidspeng för barn till föräldrar som haft försörjningsstöd längre än sex månader. Den gav efter ansökan möjlighet till ett extra tillskott om max 3 000 kronor för fritidsaktiviteter. Fritidspengen avskaffades dessvärre av nuvarande regering. För att möjliggöra för fler barn att delta i aktiviteter bör fritidspengen återinföras.

 

 

Olof Lavesson (M)

 

Cecilia Magnusson (M)

Saila Quicklund (M)

Isabella Hökmark (M)

Eva Lohman (M)

Yrkanden (10)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett samlat arbete mellan stat och idrottsrörelse mot osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en fristående antidopningsenhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett äldrelyft (idrott för äldre) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stötta forskning kring kulturens betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta utveckla konceptet Kultur på recept och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad tillgänglighet till kultur genom digital teknik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda idrottsföreningarna i barnrättsperspektivet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på projektet Idrott på fritids i samarbete med Skolidrottsförbundet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fritidspengen bör återinföras för barn till föräldrar som långvarigt lever på försörjningsstöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.