Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkandena i punkt 4 Kultur för äldre. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-03-17, 2015-04-07

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen bör uppmana regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Det föreslår kulturutskottet. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.