Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX
Sammanfattning

Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att man blir äldre. Genom Alliansens valfrihetsreformer har beslut flyttats från politiker till enskilda människor som fått mer makt över sin vardag. Det har aldrig satsats så mycket på välfärden än vad som gjordes under Alliansens regeringstid. Vi har kortat köerna i sjukvården, stärkt valfriheten och infört en lagstadgad värdegrund i äldreomsorgen. Vi vill fortsätta säkra att människor över hela landet möter en trygg hälso- och sjukvård som håller bra kvalitet. Vi vill stärka förutsättningarna för människor att leva ett rikt liv också på äldre dagar. Alla barn ska ha trygga uppväxtvillkor och det ska

Yrkanden (35)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kunskapscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänsten oftare bör väcka frågan om huruvida familjehemsplacerade barn bör bli föremål för vårdnadsöverflyttning eller adoption.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under denna mandatperiod göra en översyn i syfte att stärka skyddet mot umgängessabotage.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga och minska psykisk ohälsa bland barn och unga.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett krav på att kommunerna erbjuder föräldrar deltagande i minst ett föräldrastödsprogram under barnets uppväxt.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kömiljarden under 2015 bör utvecklas till en samordnings- och tillgänglighetsmiljard.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förkorta väntetiderna inom cancervården.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under 2015 påbörja arbetet med att samla viss avancerad cancervård på ett mindre antal sjukhus för att höja kvaliteten.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under denna mandatperiod inrätta en nationell kunskapsguide för vårdens personal.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett prestationsbaserat stimulansbidrag för kommuner och landsting som sluter överenskommelser för en förbättrad vård och omsorg om äldre.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell demensplan med syfte att främja ökade kunskaper om demenssjukdomar och spridningen av kunskaperna.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under denna mandatperiod vidta åtgärder för att landstingen bättre ska kunna planera för sin kompetensförsörjning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnmorske- och specialistsjuksköterskeutbildningen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka patientens ställning ytterligare genom att etablera en digital tjänst - Hälsa för mig - där den enskilde enkelt ska kunna samla och spara information om sin egen hälsa.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga kunskapsläget och ta fram vägledningar och utbildningsmaterial med inriktning på aktivering av äldre, tidig upptäckt och behandling av psykisk ohälsa.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under mandatperioden se över kunskapsläget vad gäller rehabilitering och hemsjukvård bland äldre.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldre människors delaktighet i kulturlivet.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla kommuner bör ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare stärka den enskildes inflytande över omsorgens innehåll genom en förenklad biståndsprövning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende - en äldreboendegaranti - för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska utveckla sin tillsyn till att även omfatta hur kommunerna fullgör sin egenkontroll.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under denna mandatperiod införa en möjlighet till s.k. framtidsfullmakter.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omvårdnadslyftet.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fritidspengen för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vårdvalet i primärvården ska vara kvar i sin nuvarande form.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återuppta arbetet med Äldreutredningen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälso- och sjukvården för personer med kroniska sjukdomar.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt måltidslyft som riktar sig till äldreomsorgen och förskolan där huvuddelen avsätts för äldreomsorgen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetenscentrumet för måltider i vård, skola och omsorg.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett krav på att kommunerna tillhandahåller valfrihet för äldre, antingen genom upphandling, ramavtal eller LOV.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsammans med huvudmännen utveckla ett system för att stärka kommunernas egenkontroll av verksamhet i såväl kommunal som privat regi.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad kvalitet och uppföljning genom att utveckla bättre bedömningsverktyg, såsom e-hälsa, öppna jämförelser och ett bedömningsstöd för handläggare i syfte att bättre kartlägga anhörigas behov och situation vid en biståndsbedömning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.