Kulturpeng

Motion 2014/15:2849 av Paula Bieler (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett system för kulturpeng.

Motivering

Kultur, i bemärkelsen konstnärliga skapelser och uppföranden, lyfts ofta fram som en omistlig del av såväl ett samhälles som enskilda individers välmående och utveckling. Det är bland annat med bas i denna syn som statligt stöd till kulturlivet motiveras. Att vi har en levande samtidskultur är förvisso eftersträvansvärt. Däremot tycks det mig märkligt att detta sker i första hand genom stöd direkt riktade till professionella kulturskapare, enskilda konstprojekt och i allmänhet till branschen som sådan. Inte minst blir detta märkligt då skattemedel spenderas på att hålla en bransch levande snarare än att tillgodose medborgarnas önskemål. Det finns otaliga exempel på projekt, offentliga utsmyckningar och föreställningar som finansierats via offentliga medel trots att de helt saknat förankring hos, än mindre besökts eller på annat sätt visats uppskattning av, skattebetalarna. Det är min mening att stöd till kulturlivet i högre grad bör utformas så att det är just deltagande i kulturlivet som en del av den allmänna välfärden för den enskilde medborgaren som premieras. Kort sagt – våra gemensamma resurser bör rikta sig till medborgaren snarare än konstnären. Kulturlivet ska understödjas, men varken konstnärerna själva, politiker eller tillsatta bedömare ska avgöra vilken kultur som får stöd.

Ett sätt att flytta inflytande över samtidskulturen närmre medborgarna är att införa ett system där varje invånare tilldelas en kulturpeng, ett bidrag reserverat för kulturkonsumtion. Rent praktiskt skulle detta bidrag kunna utformas likt exempelvis tandvårdsbidraget, där museum, ateljéer, konserthallar och andra arenor som erbjuder kulturkonsumtion ansluts till ett system och att varje medborgare årligen tilldelas en pott som kan användas vid besök hos de anslutna kulturarenorna. På detta sätt ges stöd till kulturnäringen och samtidskulturen utan att den styrs av andra krafter än medborgarnas preferenser. Jag anser således att möjligheterna till ett sådant system bör utredas och att detta bör ges regeringen till känna.

.

Paula Bieler (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett system för kulturpeng.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.