Några kulturfrågor

Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-03
Granskad
2014-11-03
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:193

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Några kulturfrågor

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Feministisk strategi

5Kulturlöftet – ett gemensamt ansvar för konst och kultur

6Film för alla

6.1Digital bio och den svenska filmens kulturarv

7Satsning på språk- och läsförståelse

8Konstnärernas villkor

8.1Konstnärsallianserna

8.2Bildkonstområdet

8.3Den statliga inkomstgarantin för konstnärer

9Funktionshinderperspektivet

10Populärkulturen

11Public services finansiering

2                   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som

Yrkanden (13)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som får till uppgift att kartlägga och ta fram en strategi för att uppnå ett jämställt kulturliv.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning som motsvarar den norska kulturlagen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur det framtida filmstödet ska se ut.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka inom EU för att sänka momsen på e-böcker.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda möjligheterna till att skapa en tredje anställningsform för bild- och formkonstnärer.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur enprocentsregeln kan spela en större roll i framtida byggnationer och investeringar och vilka eventuella sanktioner som kan vara aktuella mot byggherrar som inte tillämpar den.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillse att tydliga riktlinjer och information om enprocentsregeln tas fram och på lämpligt sätt sprids till framför allt statliga myndigheter, kommuner och landsting.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att enprocentsregeln blir en bindande miniminivå i budgeten för offentliga byggprojekt.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att utställningsarrangörer som får statliga bidrag ska tvingas att tillämpa MU-avtalet.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utforma en nationell strategi för bild- och formkonst.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag på hur museisektorn ska införa och tillämpa ett funktionshinderperspektiv, på samma sätt som uppdrag getts om genusperspektivet, inom sin verksamhet.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör inrätta ett populärkulturcentrum för film, musik, dataspel, serietecknande och annan samtida populärkultur.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med syfte att ta fram en ny finansieringsmodell för public service som garanterar både en långsiktigt hållbar finansiering och public service oberoende.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.