Kultur för alla

Debatt om förslag 15 april 2015
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkandena i punkt 4 Kultur för äldre. Avslag på övriga motioner.