Nordens hus i Sverige

Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige.

Motivering

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det klimat där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det ganska naturligt att vår kultur uppvisar stora likheter med våra nordiska grannländers. Genom likheterna i levnadsbetingelser och årtusenden av nära och naturliga relationer mellan befolkningarna har en skandinavisk och nordisk kulturkrets vuxit fram. Denna nordiska kulturgemenskap har naturligtvis ett stort egenvärde, men den utgör också grunden för de nordiska ländernas nära politiska samarbete på många områden och är därför något som förtjänar att bevaras och byggas vidare på inför framtiden.

   Behovet av att fördjupa det nordiska samarbetet och betona den nordiska kulturgemenskapen är idag starkare än någonsin. Detta då det annars föreligger en uppenbar risk för att den nordiska dimensionen försvagas i kölvattnet av en ökad globalisering och allt tydligare ambitioner om centralisering och likriktning från Europeiska unionens ledning.

   Både Island och det självstyrande området Färöarna har inrättat var sitt Nordens hus, vilka fungerar som vitala samlingspunkter för nordisk dialog och nordisk kulturgemenskap. Liknande centrum för nordiskt samarbete och nordiskt kulturutbyte finns också i de självstyrande områdena Åland och Grönland i form av Nordens institut samt i Finland i form av Kulturkontakt Nord. Samtliga av de ovan nämnda institutionerna finansieras helt eller delvis av Nordiska ministerrådet.

Förekomsten av ett liknande naturligt centrum för nordisk dialog och nordiskt kulturutbyte i Sverige hade sannolikt kunnat bidra till en mer livskraftig debatt om de nordiska frågorna samt till ett ökat fokus på de förenande dragen i de nordiska ländernas kulturer och historia.

Vi anser därför att oavsett om förutsättningar för medfinansiering från Nordiska ministerrådet föreligger eller ej, så bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas.

 

.

Aron Emilsson (SD)

 

Angelika Bengtsson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Runar Filper (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.