Infrastruktur för framtiden

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2016

Beslut

Ja till infrastruktursatsningar (TU4)

622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018- 2029. 125 miljarder kronor av de pengarna ska gå till drift, underhåll och återinvestering i statliga järnvägar, 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade samtidigt fem tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen bör jobba för att få till fler globala lösningar där luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader.
 • Regeringen bör ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik för att minska sårbarheten i transportsystemet.
 • Regeringen bör verka för att det fortsatta införandet av det EU-gemensamma signalsystemet, ERTMS, sker i nära samarbete med branschen och att det samordnas med våra nordiska grannländer, men även med länder i övriga Europa såsom Tyskland. Dessutom bör driftstörningar minimeras.
 • Riksdagen vill att regeringen i sin kommande flygstrategi ska ta särskild hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna.
 • När Trafikverket ska ta beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg tycker riksdagen att verket bör göra en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntrar till innovation. Regeringen borde se till att Trafikverket gör sådana breda analyser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivanden till regeringen om att (1) ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik för att minska sårbarheten i transportsystemet, (2) verka för globala lösningar där sjöfarten och luftfarten kan bära sina klimatkostnader, (3) verka för införandet av ERTMS sker samordnat med Sveriges grannländer och i nära samråd med branschaktörerna samt med beaktande av järnvägens totala funktionssätt, (4) värna de regionala flygplatserna i sin aviserade flygstrategi, och (5) tillse att Trafikverket inför beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg gör en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntrar till innovation i anläggningsbranschen. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

330 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-29
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-08
Reservationer 40
Betänkande 2016/17:TU4

Alla beredningar i utskottet

2016-11-29, 2016-11-15

Ja till infrastruktursatsningar (TU4)

622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018- 2029. 125 miljarder kronor av de pengarna ska gå till drift, underhåll och återinvestering i statliga järnvägar, 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Trafikutskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar fem tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen bör jobba för att få till fler globala lösningar där luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader.
 • Regeringen bör ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik för att minska sårbarheten i transportsystemet.
 • Regeringen bör verka för att det fortsatta införandet av det EU-gemensamma signalsystemet, ERTMS, sker i nära samarbete med branschen och att det samordnas med våra nordiska grannländer, men även med länder i övriga Europa såsom Tyskland. Dessutom bör driftstörningar minimeras.
 • Trafikutskottet vill att regeringen i sin kommande flygstrategi ska ta särskild hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna.
 • När Trafikverket ska ta beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg tycker utskottet att verket bör göra en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntrar till innovation. Regeringen borde se till att Trafikverket gör sådana breda analyser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-09
Debatt i kammaren: 2016-12-12
4

Beslut

Beslut: 2016-12-13
22 förslagspunkter, 15 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 13 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Transportpolitiken och klimatmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:754 av Emma Wallrup m.fl. (V).

2. Infrastruktur för medborgare och näringsliv i hela Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:1512 av Peter Jeppsson m.fl. (S),

2015/16:1663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkande 1,

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2015/16:3022 av Ola Johansson (C) yrkande 4,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 10 och 14,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 20,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14,

2016/17:117 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1730 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) yrkande 4,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:3007 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2016/17:3095 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1,

2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 8 och 9,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 1 76 0 7
SD 0 0 41 7
MP 24 0 1 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 1 16 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 145 125 43 36


3. Ett jämställt och tillgängligt transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 9-11,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

4. Sårbarhet i transportsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik för att minska sårbarheten i transportsystemet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:1763 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 13,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 7 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 13 och

bifaller delvis motion

2015/16:2778 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1.

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Globala lösningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för globala lösningar där sjöfarten och luftfarten kan bära sina klimatkostnader och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 30,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 13 och

bifaller delvis motion

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 23.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 102 0 11
M 76 1 0 7
SD 41 0 0 7
MP 0 25 0 0
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 167 146 0 36


6. Gränsöverskridande trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:870 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1,

2015/16:1574 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2015/16:2463 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:560 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2016/17:3026 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) yrkande 2,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkandena 11 och 17 samt

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 41 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 296 17 0 36


7. Konkurrensneutralitet mellan trafikslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2068 av Jimmy Ståhl och Carina Herrstedt (båda SD),

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2016/17:1374 av Jimmy Ståhl och Carina Herrstedt (båda SD).

Reservation 8 (M, C, L, KD)
Reservation 9 (SD)

8. Forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:11 av Mathias Sundin m.fl. (L),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 12 och

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 28.

Reservation 10 (M, L)

9. Fyrstegsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 11 (L)

10. Samhällsekonomiska analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:700 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström (båda C),

2015/16:1906 av Saila Quicklund (M),

2015/16:3022 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:188 av Saila Quicklund (M),

2016/17:1201 av Teres Lindberg och Leif Nysmed (båda S),

2016/17:1776 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 9,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 30,

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) yrkande 1.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (SD)

11. Ekonomiska planeringsramar för 2018-2029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner vad regeringen föreslår om att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. som finansieras med anslagsmedel under perioden 2018-2029 ska uppgå till 622,5 miljarder kronor.

b) godkänner vad regeringen föreslår om att av den ekonomiska ramen ska 333,5 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet.

c) godkänner vad regeringen föreslår om att den del av den ekonomiska ramen som enligt punkt b ska användas till utveckling av transportsystemet får användas för investeringar i statliga järnvägar och vägar, trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån.

d) godkänner vad regeringen föreslår om att av den ekonomiska ramen ska 125 miljarder kronor användas till vidmakthållande av statliga järnvägar inklusive reinvesteringar samt att av den ekonomiska ramen ska 164 miljarder kronor användas till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

e) godkänner vad regeringen föreslår om att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 2010-2029.


f) bemyndigar regeringen att efter åtgärdsplaneringen slutligt besluta om fördelningen av medel mellan nationell plan och länsplaner.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:21 punkterna 1-6 och avslår motionerna

2015/16:736 av Emil Källström (C),

2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,

2015/16:2351 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 42,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 9,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 2,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkandena 1-3,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 1-3, 10, 11, 14 och 19.1,

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1-10, 13-15, 17, 19, 22, 24 och 27 samt

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1-4, 9-12, 15 och 16.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (L)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 2 11
M 0 77 0 7
SD 0 0 41 7
MP 25 0 0 0
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 143 77 93 36


12. Järnvägens signalsystem - ERTMS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1770 av Per Klarberg m.fl. (SD),

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 16,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 6 och

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 19 (SD, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 0 41 0 7
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 222 91 0 36


13. Särskilt om införandet av ERTMS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för att införandet av ERTMS sker samordnat med Sveriges grannländer och i nära samråd med branschaktörerna samt med beaktande av järnvägens totala funktionssätt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (L)

14. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen i sin aviserade flygstrategi bör värna de regionala flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 4,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 34 och

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 13 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 37 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 22 (S, MP, V)

15. Sverigeförhandlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 15,

2016/17:312 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 18,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 5,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 15 och

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (L)
Reservation 27 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 1 76 7
SD 0 41 0 7
MP 24 0 1 0
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 144 42 127 36


16. Övriga särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

17. Alternativ finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:241 av Jan Ericson (M),

2015/16:735 av Emil Källström (C) delyrkande 2,

2015/16:980 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1698 av Edward Riedl och Sten Bergheden (båda M),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 2,

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:3129 av Per Åsling (C),

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:1776 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2174 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2016/17:2980 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) yrkande 4,

2016/17:3006 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 17 och 19,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkandena 21 och 22,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 18 och 32,

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. (L),

2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) yrkandena 2, 3 och 5 samt

lägger skrivelse 2016/17:20 till handlingarna.

Reservation 28 (M, C, L, KD)
Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 0 0 77 7
SD 0 0 41 7
MP 25 0 0 0
C 0 0 19 3
V 0 18 0 3
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 126 18 169 36


18. Brukaravgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1809 av Johnny Skalin (SD),

2016/17:2365 av Johnny Skalin (SD),

2016/17:2996 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 7 och

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 21.

Reservation 31 (L)

19. Vissa frågor om upphandling av infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillse att Trafikverket inför beslut om
investeringar och upphandlingar i väg och järnväg gör en bred analys av vilken
metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntrar till
innovation i anläggningsbranschen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 8,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 31 och

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6 och

bifaller delvis motion

2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) yrkande 4.

Reservation 32 (S, MP, V)
Reservation 33 (SD)

20. Regional samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och

2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 34 (M, C, L, KD)

21. Några frågor om fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:1663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkande 3,

2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44,

2016/17:1434 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 5,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 13,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 29,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 7,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 7,

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 33 och

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (L)
Reservation 38 (KD)

22. Längre och tyngre tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50.2,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 24,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 14.2,

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 21,

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 18 och

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 39 (C, L, KD)
Reservation 40 (SD)