Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Nya bestämmelser för elnätsverksamhet (NU21)

Ett företag som tillhandahåller starkströmsledningar för överföring av el bedriver nätverksamhet. Regeringen föreslår ändrade bestämmelser för nätverksamhet med syfte att genomföra delar av EU:s elmarknadsdirektiv. Utöver det handlar förslagen bland annat om

  • hur driften av en ledning eller ett ledningsnät ska vara organiserad
  • att överföring och distribution i nätverksamhet ska redovisas var för sig
  • att elanvändare i vissa fall ska kunna ansluta småskalig elproduktion till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget
  • när Energimarknadsinspektionen, nätmyndigheten, ska pröva tvister om villkoren för anslutning till elnätet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-05-05

Nya bestämmelser för elnätsverksamhet (NU21)

Ett företag som tillhandahåller starkströmsledningar för överföring av el bedriver nätverksamhet. Regeringen föreslår ändrade bestämmelser för nätverksamhet med syfte att genomföra delar av EU:s elmarknadsdirektiv. Utöver det handlar förslagen bland annat om

  • hur driften av en ledning eller ett ledningsnät ska vara organiserad
  • att överföring och distribution i nätverksamhet ska redovisas var för sig
  • att elanvändare i vissa fall ska kunna ansluta småskalig elproduktion till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget
  • när Energimarknadsinspektionen, nätmyndigheten, ska pröva tvister om villkoren för anslutning till elnätet.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.