Onsdag den 18 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:116

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:116

Onsdagen den 18 maj 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i TU15, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 april

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2021/22:460 av Alexandra Anstrell (M)
Återvinning av kompositmaterial

 

3

2021/22:484 av Jens Holm (V)
Ekocid och Stockholm+50

 

4

2021/22:487 av Thomas Morell (SD)
Underhåll på befintliga vägar och järnvägar

 

5

2021/22:488 av Patrik Jönsson (SD)
Det slitna järnvägsnätet

 

6

2021/22:490 av Johan Hultberg (M)
Initiativ för att ge det nordiska samarbetet en pånyttfödelse

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2022:10 Statens insatser för att säkra skyddsutrustning – krishantering till ett högt pris

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

8

2021/22:242 En förstärkt spelreglering

KrU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

 

9

2021/22:4706 av Ulla Andersson m.fl. (V)

SkU

10

2021/22:4717 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

11

2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. (L)

SkU

12

2021/22:4719 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

13

2021/22:4728 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

 

14

2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L)

TU

15

2021/22:4738 av Anders Åkesson m.fl. (C)

TU

 

EU-dokument

 

16

COM(2022) 204 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 juli 2022

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2021/22:KU36 Val och beslut i kommuner och regioner

1 res. (M)

18

Bet. 2021/22:KU34 Kommunala och regionala frågor

17 res. (M, SD, C, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:JuU39 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

 

20

Bet. 2021/22:JuU43 Skärpt straff för gravfridsbrott

3 res. (S, M, C, V, KD)

21

Bet. 2021/22:JuU32 Sekretess för ljuddämpare

 

 

Socialutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:FiU32 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

 

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut i TU15, dock tidigast kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:KrU8 Idrott och friluftsliv

27 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:MJU24 Naturvård och biologisk mångfald

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:UU19 Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2021/22:SkU26 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

 

28

Bet. 2021/22:SkU27 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

1 res. (S, V, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:SoU29 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:TU17 Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

 

31

Bet. 2021/22:TU15 Yrkestrafik och taxi

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

32

Bet. 2021/22:FiU36 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2021/22:JuU36 Effektivare bevisupptagning inom EU

 

34

Bet. 2021/22:JuU38 Skärpta straff för knivbrott

5 res. (M, SD, KD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2021/22:CU18 Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

 

36

Bet. 2021/22:CU19 Ett moderniserat konsumentskydd

6 res. (S, SD, C, V, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtanden

 

37

Bet. 2021/22:NU21 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

54 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

38

Bet. 2021/22:NU17 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

1 res. (M, SD, KD, L)

39

Utl. 2021/22:NU24 Kommissionens meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi

1 res. (M, SD, KD, L)

40

Bet. 2021/22:NU27 Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

 

41

Utl. 2021/22:NU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

1 res. (M, SD, KD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

42

Bet. 2021/22:SoU16 Folkhälsofrågor

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

43

Bet. 2021/22:SoU17 E-hälsa m.m.

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

44

Bet. 2021/22:SoU26 Nya regler för organdonation

6 res. (S, M, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.