Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

Proposition 2021/22:153

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-17
Bordlagd
2022-03-17
Hänvisad
2022-03-18
Motionstid slutar
2022-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

Regeringens proposition 2021/22:153

Genomförande av elmarknadsdirektivet

Prop.

när det gäller nätverksamhet

2021/22:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Khashayar Farmanbar (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller el- nätsverksamhet. En stor del av ändringarna har sin bakgrund i Europapar- lamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om ge- mensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet). Utöver genomförandet av di- rektivet finns förslag när det gäller

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.