Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Amorteringskrav och bolånetak bör utvärderas (FiU22)

De senaste åren har flera så kallade makrotillsynsåtgärder införts, som amorteringskrav och bolånetak. Riksdagen anser att regeringen bör återkomma med en samlad utvärdering av vilka effekter åtgärderna har haft på kreditgivningen och riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Utvärderingen ska bland annat belysa konsekvenserna för olika hushållstypers möjligheter att låna till ett boende och vilka effekter åtgärderna har haft på bostadspriserna och hushållens skuldsättning. Regeringen bör också återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för hur villkoren för förstagångsköparna på bostadsmarknaden kan förbättras och hur rörligheten kan ökas på bostadsmarknaden mellan ägt och hyrt bestånd.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Riksdagen behandlade samtidigt en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF). I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten under 2019 och regeringens prioriteringar för arbetet i IMF. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om amorteringskravet och andra frågor om makrotillsyn och hushållens skuldsättning. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-12
Reservationer 14
Betänkande 2019/20:FiU22

Alla beredningar i utskottet

2020-03-10, 2020-03-03, 2020-02-18

Amorteringskrav och bolånetak bör utvärderas (FiU22)

De senaste åren har flera så kallade makrotillsynsåtgärder införts, som amorteringskrav och bolånetak. Finansutskottet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med en samlad utvärdering av vilka effekter åtgärderna har haft på kreditgivningen och vill därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Utvärderingen ska bland annat belysa konsekvenserna för olika hushållstypers möjligheter att låna till ett boende och vilka effekter åtgärderna har haft på bostadspriserna och hushållens skuldsättning. Regeringen bör också återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för hur villkoren för förstagångsköparna på bostadsmarknaden kan förbättras och hur rörligheten kan ökas på bostadsmarknaden mellan ägt och hyrt bestånd.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med att finansutskottet behandlade cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Finansutskottet behandlade samtidigt en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF). I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten under 2019 och regeringens prioriteringar för arbetet i IMF. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
13 förslagspunkter, 11 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten i Internationella valutafonden 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och

lägger skrivelse 2019/20:66 till handlingarna.

2. Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:746 av Ludvig Aspling m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

3. Amorteringskravet och andra frågor om makrotillsyn och hushållens skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen samlat bör utvärdera effekterna av makrotillsynsåtgärder och även återkomma med förslag till åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:2058 av Mats Persson m.fl. (L),

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 15 och 65,

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 23,

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 42 och

2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) samt

avslår motionerna

2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:1570 av Jan R Andersson (M),

2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 1 och

2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1-3.

4. Struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4,

2019/20:589 av Ulla Andersson m.fl. (V),

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:772 av Mikael Eskilandersson (SD),

2019/20:833 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1795 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2019/20:1835 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1-3,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 25 11 19 294


5. Medlemskap i europeiska bankunionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 6 (L)

6. Kontanthantering och betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:304 av Linda Lindberg (SD),

2019/20:1561 av Jan R Andersson (M) yrkande 2,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 27,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 1 och

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

7. Hållbart sparande och gröna investeringsbanker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 8,

2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S) och

2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkande 5.

8. Finansiell rådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 4.

9. Vissa försäkringsrelaterade frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:638 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 2,

2019/20:841 av Anders Hansson (M),

2019/20:2135 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) och

2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 2.

10. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 3,

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17 och

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

11. SBAB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 11-13 och

2019/20:2377 av Ida Drougge (M).

Reservation 12 (V)

12. Kreditupplysning och betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD),

2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


13. Inkassoverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2562 av Mats Green (M).