Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2017

Beslut

Riksdagen vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken (SoU6)

Det statliga apoteksmonopolet upphörde 2009. Det innebär att det nu finns flera olika aktörer som driver apotek. Riksdagen anser att det för patienternas skull är viktigt att se till att öka tillgängligheten och kvaliteten när det gäller läkemedel och andra hälsotjänster. För att stimulera ökat samarbete mellan vården och de olika apoteksaktörerna tycker riksdagen att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett sådant samarbete. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

I nuvarande regelverk för apoteken finns en 24-timmarsregel, som innebär att en patient ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Regeln gäller dock bara apoteken, inte läkemedelsbolagen eller deras distributörer. Riksdagen anser att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna bör ses över och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att göra det.

Riksdagen menar att det snarast bör införas regler som innebär att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna. Riksdagen uppmanade regeringen att ta fram ett förslag om returrätt för läkemedel.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om apoteks- och läkemedelsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkandena. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om utvecklade modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken. Regeringen bör se över 24-timmarsregeln i förhållande till distributörerna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om returrätt av läkemedel. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-01-31, 2017-02-14, 2017-02-16

Socialutskottet vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken (SoU6)

Det statliga apoteksmonopolet upphörde 2009. Det innebär att det nu finns flera olika aktörer som driver apotek. Socialutskottet anser att det för patienternas skull är viktigt att se till att öka tillgängligheten och kvaliteten när det gäller läkemedel och andra hälsotjänster. För att stimulera ökat samarbete mellan vården och de olika apoteksaktörerna tycker utskottet att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett sådant samarbete. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta.

I nuvarande regelverk för apoteken finns en 24-timmarsregel, som innebär att en patient ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Regeln gäller dock bara apoteken, inte läkemedelsbolagen eller deras distributörer. Socialutskottet anser att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna bör ses över och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra det.

Socialutskottet menar att det snarast bör införas regler som innebär att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram ett förslag om returrätt för läkemedel.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om apoteks- och läkemedelsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.