Budgetpropositionen för 2023

Proposition 2022/23:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-08
Bordlagd
2022-11-08
Hänvisad
2022-11-09
Motionstid slutar
2022-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Budgetpropositionen för 2023

Regeringens proposition 2022/23:1

Budgetpropositionen för 2023

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2023.

Stockholm den 3 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2023 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

1

Prop. 2022/23:1

Översikt av innehåll i volym 1

Volym 1a

1

Finansplan

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Den makroekonomiska utvecklingen

4

De budgetpolitiska målen

5

Inkomster

6

Utgifter

7

Statens budgetsaldo och statsskulden

8

Den

Förslagspunkter (175)

 1. Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, till följd av tekniska justeringar och av finanspolitiska skäl till 1 665 miljarder kronor för 2023 respektive 1 745 miljarder kronor för 2024 (avsnitt 4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 825 miljarder kronor för 2025 (avsnitt 4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomster i statens budget för 2023 (avsnitt 5.2 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2024 och 2025 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 5.2 och tabell 5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2023 (avsnitt 6.2 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2023 (avsnitt 6.2 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2023 (avsnitt 6.2 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2024 och 2025 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.3 och tabell 6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2023 (avsnitt 7.2 och tabell 7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2023 (avsnitt 7.2 och tabell 7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 55 340 000 000 kronor (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 18 500 000 000 kronor (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten (avsnitt 9.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 11.1 och 12.8).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 11.2 och 12.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 11.3 och 12.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 11.4 och 12.8).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 11.5 och 12.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 11.6 och 12.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 11.7 och 12.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns (avsnitt 11.8 och 12.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 11.9 och 12.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2023 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 140 000 000 kronor (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen godkänner investeringsplanen för 2023-2025 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2023 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 200 000 000 kronor (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till Riksdagsförvaltningens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2023 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksdagens ombudsmän (JO) enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2023 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 20 000 000 kronor (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 för stabilitetsfonden besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 för resolutionsreserven besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut med stöd av lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer för registrering och tillsyn av idéburna organisationer (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2023-2025 som en riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 30 000 000 000 kronor (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2023-2025 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 2Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 48. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond (avsnitt 2.1).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 49. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 51. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 52. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 53. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 54. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 55. Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2023-2034 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 56. Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2023-2034 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 57. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 50 500 000 000 kronor (avsnitt 4.6.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 58. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för samhällsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 300 000 000 kronor (avsnitt 5.6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 59. Riksdagen godkänner investeringsplanen för krisberedskap för 2023-2025 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samhällsinvesteringar (avsnitt 5.6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 60. Riksdagen bemyndigar regeringen att lokalisera Försvarsmaktens logistik med ledning och stab i Arboga och besluta att organisationsenheten i samband med det byter namn till Försvarsmaktens logistikregemente (avsnitt 4.6.14).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 61. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 62. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 63. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 20 000 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 64. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB på högst 1 000 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 65. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB på högst 460 000 000 kronor för ökade klimatinvesteringar (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 66. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 67. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 68. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som står till Riksrevisionens disposition enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 69. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 8 Migration enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 70. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 71. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot sjukdomen covid-19 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 72. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 73. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 600 000 000 kronor (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 74. Riksdagen godkänner investeringsplanen för beredskapsinvesteringar för 2023-2025 som en riktlinje för Folkhälsomyndighetens investeringar (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 75. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta att till andra stater, den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax eller andra jämförbara internationella organisationer sälja vaccindoser mot sjukdomen covid-19 som inte längre behövs för att säkerställa det nationella behovet till ett pris som inte uppfyller kravet på affärsmässighet (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 76. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta att till andra stater, den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax eller andra internationella organisationer skänka överskott av vaccindoser mot sjukdomen covid-19 som inte behövs för att säkerställa det nationella behovet och som inte kan avräknas som bistånd (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 77. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 78. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 79. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2021:1241) om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 80. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 81. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.3 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 82. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor (avsnitt 3.11.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 83. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 84. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 85. Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 3.4.1).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 86. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor (avsnitt 3.10.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 87. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 88. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och avsnitt 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 89. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 90. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 91. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 92. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.1 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 93. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.2 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 94. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.3 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 95. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.4 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 96. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 97. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 98. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1 och 3.10).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 99. Riksdagen godkänner att räntan på studielån fr.o.m. den 1 januari 2023 bestäms så att den även omfattar beräknade framtida kreditförluster på studielån finansierade genom upplåning i Riksgäldskontoret och kreditförluster på återkrav hänförliga till sådana lån (avsnitt 3.10).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 100. Riksdagen godkänner att utöver ränta motsvarande förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. den 1 januari 2023 förs även den del av räntan på studielån som avser beräknade kreditförluster och kreditförluster på återkrav hänförliga till sådana lån beviljade t.o.m. den 31 december 2022 till konto i Riksgäldskontoret och används för finansiering av konstaterade förluster (avsnitt 3.10).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 101. Riksdagen godkänner att medel motsvarande de anslagsmedel som under perioden 2014-2022 förts till ett konto i Riksgäldskontoret för finansiering av konstaterade förluster på studielån inklusive ränta levereras in till inkomsttitel på statens budget (avsnitt 3.10).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 102. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 276 000 000 000 kronor (avsnitt 3.11.9).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 103. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 104. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 105. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) på högst 350 000 kronor (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 106. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom hållbar energi under Europeiska institutet för innovation och teknik (KIC InnoEnergy SE) på högst 500 000 kronor (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) på högst 350 000 kronor (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 108. Riksdagen godkänner att regeringen under 2023 beslutar om medlemskap i den ideella föreningen Ebrains och bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 350 000 kronor (avsnitt 5.7.14).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 109. Riksdagen godkänner att regeringen under 2023 beslutar om medlemskap i konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, Infrafrontier ERIC, och bemyndigar regeringen att under 2023-2027 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 600 000 kronor (avsnitt 5.7.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 110. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) på högst 900 000 kronor (avsnitt 5.7.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 111. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) på högst 1 200 000 kronor (avsnitt 5.7.18).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 112. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) på högst 900 000 kronor (avsnitt 5.7.18).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 113. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom it-området under Europeiska institutet för innovation och teknik (KIC Digital) på högst 400 000 kronor (avsnitt 5.7.18).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 114. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) på högst 1 200 000 kronor (avsnitt 5.7.20).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 115. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 5.7.65).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 116. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 1 004 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 118. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 119. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 120. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.6.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 121. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Kungliga Dramatiska teatern AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 122. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Nordiska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i huvudbyggnaden som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 77 300 000 kronor (avsnitt 11.6.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 123. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Skansen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för underhåll och utveckling av fastigheter och kulturhistoriska byggnader samt tillgänglighetsanpassning som uppgår till högst 80 000 000 kronor (avsnitt 11.6.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 124. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i byggnationen av en ny visualiseringsdom som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 95 000 000 kronor (avsnitt 11.6.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 125. Riksdagen godkänner att Forum för levande historias uppdrag ska omfatta frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien (avsnitt 11.6.4).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 126. Riksdagen godkänner medelstilldelningen för 2023 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 265 400 000 kronor, till Sveriges Television AB med 5 349 800 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 472 300 000 kronor (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 127. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 128. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 129. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ställa ut kreditgarantier för nybyggnad och ändringar av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativa hyresrätter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 130. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 131. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 132. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 133. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 134. Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera Sveriges innehav av utsläppsenheter som har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser. En andel av de annullerade enheterna används för att bidra till att uppnå etappmålet för begränsad klimatpåverkan till 2020. Resterande andel rapporteras i möjlig mån som klimatfinansiering (avsnitt 3.25).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 135. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2023-2025 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar (avsnitt 3.26).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 136. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 137. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 138. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2023 för elberedskapsavgiften till högst 350 000 000 kronor (avsnitt 2.9.6).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 139. Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2023-2025 som en riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.10.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 140. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.10.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 141. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 142. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 143. Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 144. Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 145. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 ta upp lån i Riksgäldskontoret för vissa infrastrukturprojekt som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 62 358 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 146. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om byte av mark inom fastigheten Solna Hagalund 4:1 mot mark inom fastigheterna Solna Järva 3:14 och Solna Järva 3:15 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 147. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Transportstyrelsens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 1 600 000 000 kronor (avsnitt 3.7.12).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 148. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar samt besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Sjöfartsverkets ekonomiska resultat (avsnitt 3.7.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 149. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2023-2025 som en riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar (avsnitt 3.7.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 150. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar samt besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Luftsfartverkets ekonomiska resultat (avsnitt 3.7.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 151. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2023-2025 som en riktlinje för Luftfartsverkets investeringar (avsnitt 3.7.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 152. Riksdagen bemyndigar regeringen att avsluta den tidigare beslutade låneramen till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (avsnitt 3.7.22).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 153. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 6 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.22).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 154. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 155. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 156. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 157. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 158. Riksdagen godkänner att det tidigare målet för området Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande upphör att gälla och godkänner det mål för området Utrikeshandel, export-och investeringsfrämjande som regeringen föreslår (avsnitt 2.4).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 159. Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna de beslut som fattas för att slutföra det återköpsprogram av aktier som beslutats av styrelsen i Telia Company AB, vilket inkluderar att Telia Company AB drar in egna aktier som bolaget äger, och att därigenom öka statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till högst 43,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget (avsnitt 3.5.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 160. Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra åtgärderna enligt punkt 2 (avsnitt 3.5.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 161. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för statens räkning, helt eller delvis, konvertera svenska statens fordringar enligt befintliga hybridinstrument i SAS AB (publ), som uppgår till ett belopp om 2 500 000 000 kronor plus upplupen ränta, till nya aktier i SAS AB (publ) (avsnitt 3.5.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 162. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag för statens räkning, helt eller delvis, konvertera svenska statens utestående lånefordringar på konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, som uppgår till ett belopp om 1 500 000 000 kronor plus upplupen ränta, till nya aktier i SAS AB (publ) (avsnitt 3.5.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 163. Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att genomföra konverteringar enligt punkterna 4 och 5 (avsnitt 3.5.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 164. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023-2025 för anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) på högst 375 000 kronor (avsnitt 3.8.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 165. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ställa ut kreditgarantier för gröna investeringar som, inklusive tidigare utfärdade garantier, uppgår till högst 65 000 000 000 kronor (avsnitt 3.10.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 166. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 475 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 167. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 168. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ställa ut kreditgarantier för att säkra tillgången av råvaror som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 12 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 169. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för exportfinansiering som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 175 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 170. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 171. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 172. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 173. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 174. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2023 (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 175. Riksdagen anvisar anslaget för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (28)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.