Budgetpropositionen för 2019

Proposition 2018/19:1

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-15
Bordlagd
2018-11-15
Hänvisad
2018-11-20
Motionstid slutar
2018-11-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
PDF
PDF
Utdrag:
Regeringens proposition
2018/19:1
Budgetpropositionen för 2019
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2019.
Stockholm den 9 november 2018
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2019 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

Förslagspunkter (135)

 • 1.1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 401 miljarder kronor för 2019 och 1 475 miljarder kronor för 2020 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 496 miljarder kronor för 2021 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.4
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomster i statens budget för 2019 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.5
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 och 2021 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 7.1 och tabell 7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.6
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2019 (avsnitt 8.1 och tabell 8.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.7
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2019 (avsnitt 8.1 och tabell 8.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.8
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2019 (avsnitt 8.1 och tabell 8.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.9
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2020 och 2021 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.2 och tabell 8.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.11
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2019 (avsnitt 9.2 och tabell 9.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.12
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2019 (avsnitt 9.2 och tabell 9.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 43 500 000 000 kronor (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 14 200 000 000 kronor (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten (avsnitt 10.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.16
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 3.1 och 6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.17
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 3.2 och 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.18
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.3 och 6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.3
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 120 000 000 kronor (avsnitt 4.4.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.4
  Riksdagen godkänner investeringsplanen som riktlinje för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2019-2021 (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.5
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 000 000 000 kronor (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.6
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till Riksdagsförvaltningens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.7
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2019 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.8
  Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2019 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 6.4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.6
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2019-2021 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 10.4.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar (avsnitt 10.4.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.8
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2019-2021 som riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar (avsnitt 10.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 14 500 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar (avsnitt 10.4.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.10
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.12
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten (avsnitt 12.4.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.13
  Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2019 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt propositionen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 2 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsmaktens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.3.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.3.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.3
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.3.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 25 500 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.3.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om en successiv övergång till en förändrad anslagsavräkningsmodell och redovisning av beställningsbemyndiganden för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel (avsnitt 3.3.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om export av JAS 39C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygsystemet, att det i övrigt är i linje med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 och att exporten under 2019 sker till förmån för den operativa tillgängligheten till JAS 39C/D (avsnitt 3.3.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.3.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för krisberedskap för 2019-2021 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.3.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.10
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för 2019 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2019 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 14 000 000 000 kronor (avsnitt 2.6.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 600 000 000 kronor till Swedfund International AB (avsnitt 2.6.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.4
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.6
  Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2019 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 8 Migration enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU4
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 9.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.3
  Riksdagen anvisar ramanslag för budgetåret 2019 under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 10.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 11.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder (avsnitt 2.6.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.2
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel av fondandelar (avsnitt 2.6.5).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.2
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 13.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 14.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 15.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 15.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 16.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 228 700 000 000 kronor (avsnitt 2.6.9).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.2
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 16.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 utan vederlag besluta om överlåtelse av tillgångar, som används i verksamheten för toxikologiska vetenskaper vid Karolinska institutet, till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) (avsnitt 9.2.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutet till Malmö universitet på högst 8 500 000 kronor (avsnitt 9.2.30).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 700 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 9.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier: European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor och European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor. Vidare bemyndigas regeringen att under 2019 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolicular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 7 750 000 kronor. per år (avsnitt 9.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem med en medlemsavgift på högst 25 000 000 kronor (avsnitt 9.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapital-tillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 9.3.12).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.7
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 17.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 18.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor till Kungliga Operan AB för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor till Kungliga Dramatiska teatern AB för investeringar i ett nytt övermaskineri (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.3
  Riksdagen godkänner medelstilldelningen för 2019 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 016 800 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 942 300 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 436 400 000 kronor (avsnitt 13.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 250 000 000 kronor för att täcka ett underskott på rundradiokontot (avsnitt 13.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 250 000 000 kronor för att täcka ett underskott på public service-kontot (avsnitt 13.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.6
  Riksdagen godkänner målet för spelmarknaden (avsnitt 17.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.7
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 18.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn (avsnitt 2.1 och 4.6).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.3
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budget-året 2019 under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 19.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 20.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2019 ramanslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt tabell 1.1 [Här avses anslagstabellen på s. 7 i prop. 2018/19:1 utg.omr. 19.].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 [Här avses anslagstabellen på sid. 8 i prop. 2018/19:1 utg.omr. 19.].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.1
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2019-2020 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.2
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 21.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsram som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 22.1
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2019 (avsnitt 2.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2019-2021 som en riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.7.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.4
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning [här avses anslagstabellen på s. 7 i prop. 2018/19:1 utg.omr. 21].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 22.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 [här avses anslagstabellen på s. 8 i prop. 2018/19:1 utg.omr. 21].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 41 300 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att inom givna beloppsgränser för investeringar eller åtgärder o den nationella planen respektive länsplaner ta emot bidrag från kommuner, landsting eller företag i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att inom givna beloppsgränser för investeringar eller åtgärder i den nationella planen respektive länsplaner finansiera dessa genom förskottering (räntefria lån) från kommuner, landsting eller företag i enlighet med vad regeringen föreslå (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.4
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.6
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2019-2021 som riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar ( avsnitt 3.6.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.7
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för flygtrafikledning för 2019-2021 som riktlinje för Luftfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.10
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2019 (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.11
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 23.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 24.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete (avsnitt 2 och 4.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 60 000 000 kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB (avsnitt 4.6.1 och 4.8.17).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om medlemskap i European Business Registers Association och att under 2019-2026 besluta om en medlemsavgift på högst 200 000 kronor per år (avsnitt 4.9.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor (avsnitt 5.5.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 5.5.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor för systemet med statsstödda exportkrediter (avsnitt 5.5.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.7
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt tabell 1.1 [här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2018/19:1 utg.omr. 24].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 25.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2 [här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2018/19 utg.omr. 24].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 27.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2019 (avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.2
  Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2019 under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.