Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Betänkande 2018/19:JuU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 december 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Drygt 48 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 26,3 miljarder kronor. Kriminalvården får drygt 9 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5,8 miljarder. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma till riksdagen med ett förslag om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen ställer sig bakom ett förslag till anslag för utgiftsområde 4 som har lagts fram gemensamt av Moderaterna och Kristdemokraterna. Delvis bifall till propositionens förslag till anslag (punkt 1). Bifall till propositionens förslag till bemyndiganden (punkt 2). Bifall till en motion med ett tillkännagivande om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer. Delvis bifall till vissa övriga motioner. Avslag på resterande övriga motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-12
Trycklov: 2018-12-12
Betänkande 2018/19:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-06, 2018-12-11

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Drygt 48 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 26,3 miljarder kronor. Kriminalvården får drygt 9 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5,8 miljarder. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Justitieutskottet riktar också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma till riksdagen med ett förslag om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-12-13
Debatt i kammaren: 2018-12-14
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:JuU1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Debatt om förslag 2018/19:JuU1

Webb-tv: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 54 Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fru talman! Brottsligheten utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. För mig som socialdemokrat är det otroligt viktigt att bekämpa brotten men också brottens orsaker.

Sverige är i grunden ett tryggt land, men vi har problem som vi måste möta med kraft. Därför har vi under den föregående mandatperioden skärpt lagar för att bekämpa terrorism, för att knäcka den organiserade brottsligheten och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vi har samtidigt påbörjat den största polissatsningen på 20 år med målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.

Allt detta är viktiga beståndsdelar i ett medvetet jobb för att öka tryggheten i vårt samhälle, och jag är som ordförande i justitieutskottet glad för att det råder rätt bred samsyn också i det viktiga arbete vi har framför oss.

Rättsväsendet

Det vi däremot i denna stund, fru talman, är djupt oeniga om är hur seriöst det är att i detta läge, med en övergångsregering och en övergångsbudget, driva igenom en annan budgetram och på område efter område förändra förutsättningarna i grunden.

En övergångsbudget är ingen permanent lösning. Den tar sig inte an de stora samhällsproblemen med nya reformer. Det är inte heller det den är till för. Den finns för att viktiga samhällsfunktioner, välfärd och myndigheter ska fungera ungefär som tidigare. Den behövs för att skapa stabilitet, och den är just en övergångsbudget i väntan på att en regering ska tillträda och presentera sin ekonomiska politik.

Trots att Sverige har en övergångsregering som följer spelreglerna och lägger fram en övergångsbudget röstade Moderaterna och Kristdemokraterna i onsdags igenom sin budgetmotion med Sverigedemokraternas stöd. Det står partierna fritt att göra så. Men i mina ögon är det inte ansvarsfullt, och det för inte heller Sverige närmare en regeringslösning.

Jag är övertygad om att vi i detta läge, där landet leds av en övergångsregering, måste koncentrera vårt arbete på att få till en handlingskraftig regering som åtminstone kan tolereras av en majoritet av ledamöterna.

Det är inte på utgiftsområde 4 de stora frågetecknen finns. Här är förslagen mycket i linje med tidigare budgetar. Det är saker som liknar det vi själva har aviserat och som framöver kommer att krävas för att stärka helheten i rättsväsendet. Det är en politik som oavsett regering framöver kommer att behöva läggas på bordet.

Men, fru talman, som vi vet är samhället en helhet. Därför är det intressant att också när man som vi jobbar med kriminalpolitik lyfta blicken i detta läge. Den långsiktigt bästa brottsbekämpningen är att bygga ett samhälle där de sociala klyftorna är små, där alla har rätt till arbete, där kvinnor och män har lika mycket makt och där barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor. På det sättet är välfärdspolitiken en viktig del av kriminalpolitiken.

Kriminalitet föds ur ojämlikhet och ojämställdhet. Därför är det helt fel väg att gå när man lägger fram en politik med fokus på stora skattesänkningar. Det är inte vad Sverige nu behöver, det är inte vad väljarna har efterfrågat och det är inte den politik som kommer att göra vårt land tryggare.

Det går aldrig att kombinera moderata skattesänkningar med socialdemokratiska välfärdsambitioner. Den ekvationen är en omöjlighet. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär stora skattesänkningar på ungefär 15 miljarder kronor. Trots löftet om att skattesänkningarna främst ska gå till låg- och medelinkomsttagare visar Moderaternas egen analys att man sänker skatten mest för dem som tjänar mest. Den tiondel av samhället som har de högsta inkomsterna får 4 700 kronor mer på kontot nästa år medan den tiondel som tjänar minst får nöja sig med 200 kronor.

Detta i kombination med kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken, nedskärningar på bostadsbyggandet som kommer att leda till byggande av färre hyresrätter och nedskärningar på utbildningar skapar inte trygghet och sammanhållning i samhället utan i stället större utanförskap och klyftor.

Med slopat stöd till barns och ungas fritid, mindre pengar för att arbeta med en jämlik skola, skrotade ungdomskontrakt i kampen mot ungdomsarbetslöshet och nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten växer inte jämlikheten och jämställdheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Mer av utanförskap och ökade klyftor och mindre av jämlikhet och jämställdhet - det är ett riktigt dåligt recept om man menar allvar med att man vill öka tryggheten i vårt samhälle och minska kriminaliteten. Då räcker det inte med satsningar på rättsväsendet.

Moderaternas och Kristdemokraternas budget representerar en helt annan politik än den vi socialdemokrater gick till val på och vill bedriva. Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige där investeringar i välfärd och trygghet går före skattesänkningar för dem som tjänar mest. Vi vill ha ett samhälle där vi både stärker rättsväsendet och bekämpar brotten men också brottens orsaker.

Eftersom riksdagen i onsdags beslutade om andra utgiftsramar än övergångsbudgetens väljer vi socialdemokrater att i betänkandet lägga fram vår politik och vår synpunkt i ett särskilt yttrande och deltar inte i anslagsbesluten på utgiftsområde 4, i enlighet med den praxis som finns här i riksdagen.

(Applåder)


Anf. 55 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi har nu fastlagda ramar för Utgiftsområde 4 Rättsväsendet att förhålla oss till. Precis som föregående talare väljer vi i Sverigedemokraterna att visa vår politik genom ett särskilt yttrande, eftersom vår politik på många punkter skiljer sig från de fastlagda ramarna.

Fru talman! Sverige befinner sig i ett allvarligt läge där den grova kriminaliteten har bitit sig fast och där rättsväsendet under fyra år med en rödgrön regering inte har fått tillräckliga resurser, befogenheter eller straffskärpningar som skulle kunna vända utvecklingen. Sverigedemokraterna var tidigt ute och föreslog fler utbildade poliser. Men i början av förra mandatperioden var samtliga partier förutom Sverigedemokraterna överens om att vi hade tillräckligt många poliser och att rättsväsendet inte behövde några särskilda resursförstärkningar. Detta var, med facit i hand, en allvarlig misskalkylering från de andra partierna. Det är också själva orsaken till den situation som vi befinner oss i i dag.

Nu är dock tonläget ändrat. Fler partier vill satsa på rättsväsendet, och framför allt på Polismyndigheten. Det välkomnar Sverigedemokraterna. Trots det finns det stora skillnader mellan de olika oppositionspartierna. Sverigedemokraterna har budgeterat för totalt 4,7 miljarder mer än regeringens övergångsbudget, varav nästan 3,3 miljarder går till Polismyndigheten. Av den summan har vi redan för nästa år avsatt 1,5 miljarder till en riktad lönesatsning, som då kan jämföras med Moderaternas och Kristdemokraternas lönesatsning om 360 miljoner kronor för nästkommande år. I sammanhanget ska det sägas att de rödgröna partierna inte vill se någon riktad lönesatsning alls till Sveriges poliser.

Vi har också valt att satsa på ett utrustningslyft för Sveriges poliser, så att de står rustade inför de tuffaste situationer som kan uppstå. För att nämna någonting mer i vår satsning på Polismyndighetens ramar har vi också valt att satsa på kameraövervakning, så att samtliga utsatta och särskilt utsatta områden skulle kunna förses med kameraövervakning för att på olika sätt motverka brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Det räcker inte att bara satsa på Polismyndigheten om rättsväsendet som helhet ska kunna leverera. Det krävs också att andra myndigheter får en resursförstärkning som kan möta upp effekterna av en resursförstärkning till Polismyndigheten. Åklagarmyndigheten och Kriminalvården är två myndigheter som redan i dag har larmat om en ansträngd situation. Sverigedemokraterna har även för i år föreslagit kraftiga resursförstärkningar, så att åklagare kan hantera fler förväntade åtal. Och Kriminalvården behöver redan nu fler anstaltsplatser och mer personal för att verksamheten inte ska bli lidande. Sverigedemokraterna har därför budgeterat för ett utökat anslag om 750 miljoner kronor till Kriminalvården för nästa år och 160 miljoner kronor till Åklagarmyndigheten.

Det tål att sägas att fler oppositionspartier även här har gjort en framryckning i sina anslagsökningar, men ett parti sticker ut. Centerpartiet har när det gäller samtliga anslagsförslag inom ramen för rättsväsendet anslagit mer medel endast till Polismyndigheten. Man har inte anslagit en enda krona mer till Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården eller Brottsoffermyndigheten. Man har inte anslagit en enda krona mer till något annat anslagsområde. Det är inte seriös politik att inte se helheten och helt utelämna resten av rättskedjan.

Det tål även i sammanhanget att nämnas att den budget som vi nu har antagit för rättsväsendets del ger mer pengar till Polismyndigheten, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Den ger också förutsättningar för en riktad lönesatsning till Sveriges poliser. Anledningen till att denna budget vann var att Sverigedemokraterna valde att stödja den. Om Centerpartiet eller Liberalerna hade fått bestämma hade riksdagen med största sannolikhet antagit den rödgröna övergångsbudgeten. De valde att lägga ned sina röster i stället för att stödja det förslag som gav mer pengar till rättsväsendet.

Även om Sverigedemokraterna hade velat se mer pengar till Polismyndigheten och våra andra myndigheter är jag ändå stolt över att med min röst ha medverkat till att vi ska kunna stärka rättsväsendet med mer resurser än vad som fanns i övergångsbudgeten. Avslutningsvis måste jag givetvis tacka Moderaterna och Kristdemokraterna för detta som äntligen har lämnat decemberöverenskommelsens principer och faktiskt gjort förändringen möjlig.


Anf. 56 Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fru talman! Det är intressant att lyssna på Adam Marttinen och Sverigedemokraterna när de står här i kammaren några dagar efter att en ny budgetram från Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna har antagits.

Min korta fråga till Adam Marttinen är: Ska kammaren på detta sätt se Sverigedemokraterna som en del av regeringsunderlaget för en högerregering? Det kan ju inte vara meningen att en övergångsregering, som inte själv kan utlysa extraval och inte kan avgå, ska administrera en högerpolitik.


Anf. 57 Adam Marttinen (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Med all respekt för min position i riksdagen och i utskottet ligger det lite grann utöver mina befogenheter att avgöra regeringsförhandlingar som inte är påbörjade. Men jag kan konstatera att vi har agerat precis likadant under hela den föregående mandatperioden då vi har haft en möjlighet att påverka politiken på ett sätt som gör att vi stärker rättsväsendet genom tillkännagivanden. Vi har även vid varje votering om anslag i budgeten försökt stärka rättsväsendet. Det betyder inte att vi per automatik är en del av regeringsunderlaget. Om vi hade varit det hade vi sett en betydligt större resursförstärkning än den som Kristdemokraterna och Moderaterna har levererat i dag. En av de viktigaste frågorna för Sverigedemokraterna är nämligen att stärka rättsväsendet och se till att antalet poliser ökar, så att vi får fler poliser ute på gator och torg. För att nå dit måste vi också se till att öka attraktiviteten i polisyrket genom en riktad lönesatsning som motsvarar de förväntningar som poliserna har, detta för att poliser som har lämnat yrket ska kunna återvända och för att de som står på tur ska söka sig till yrket.

Vi kan alltså inte säga att vi är en del av regeringsunderlaget; så mycket kan jag säga. Men vi är definitivt för en förändring, där vi går från den socialdemokratiska politik som varje år har underbudgeterat rättsväsendets myndigheter. Det skäms jag inte ett ögonblick för.


Anf. 58 Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fru talman! Jag har ingen ytterligare fråga men vill säga något. Här finns alltså ett parti som fäller en sittande regering och som driver fram en annan politik än den som enligt praxis i detta läge leder till en övergångsbudget, men detta parti har inte ledamöter som i kammaren kan svara på frågan om man är ett regeringsunderlag eller inte.

Jag vill till protokollet notera att det är fascinerande att man kan stå här nu, när man för två dagar sedan har bidragit till att vi har en helt annan budgetram än den som man själv har lagt fram förslag om, och i områdesdebatten ge en bild av att man har en helt annan politik med mycket mer resurser. Det är inte seriöst.

(Applåder)


Anf. 59 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Jag ska försöka svara på en eventuell anklagelse. Det hela är inte helt obegripligt. Jag tror att Fredrik Lundh Sammeli kan förstå hur man väljer att agera i kammaren för att få mest valuta för sin egen röst. I detta förfarande har vi ett eget budgetförslag som faller, eftersom vårt budgetförslag har varit ett mindre alternativ än Kristdemokraternas och Moderaternas förslag. Då står vi givetvis vid ett vägskäl: Ska vi välja att anta en övergångsbudget, som på ett allvarligt sätt begränsar förutsättningarna för svensk polis att växa i sin kostym och utöka sin numerär, eller ska vi välja alternativet att faktiskt göra det som vi har efterfrågat under samtliga år som vi har suttit i Sveriges riksdag och som vi lovat våra väljare att göra, nämligen medverka till ett stärkt rättsväsen? Jag tror inte att det är speciellt svårt att begripa att vi i detta läge väljer att stärka rättsväsendet snarare än att göra som Socialdemokraterna vill och stjälpa rättsväsendet.


Anf. 60 Jonny Cato Hansson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Människor ska kunna känna sig trygga i hela landet. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor i alla delar av landet.

En välfungerande rättsstat byggs genom att kampen mot brottslighet förs på ett rättssäkert sätt och genom att både brottsoffer och brottslingar behandlas rättvist och med respekt för deras fri- och rättigheter. Polisen har en central roll i en välfungerande rättsstat för att förebygga, begränsa och lösa brottslighet.

Det finns en bred politisk enighet om att polisen behöver en kraftig resursförstärkning. En sådan förstärkning ska garantera polisens lokala närvaro i hela landet, ge möjlighet till en rejäl höjning av polisens löner och dessutom skapa förutsättningar för bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Dagens utveckling, där erfarna poliser i oroväckande hög grad lämnar sitt yrke och där platserna på polisutbildningen inte fylls, måste vändas. För detta krävs större satsningar.

Samtidigt som polisen måste få mer resurser behöver dessa prioriteras annorlunda. Vardagsbrott som drabbar många, till exempel stölder, kortbedrägerier eller nättrakasserier, måste tas på större allvar. Det är brott som dessa, liksom buskörningar, skadegörelse och snatterier, som drabbar många människor i vardagen. Om samhället inte lyckas möta denna brottslighet riskerar det att skapa en känsla av otrygghet och misstro mot rättsväsendet.

Tyvärr får denna typ av brott sällan stor uppmärksamhet av polisen. Tidigare i veckan kom rapporter från Stockholmspolisen om nya riktlinjer som säger att ärenden understigande 5 000 kronor i normalfallet inte ska hanteras, åtminstone inte fram till nyår. Om polisen lägger ned utredningar i samma ögonblick som anmälan har inkommit skickar det inte bara en konstig signal till brottslingarna om att det är fritt fram så länge man inte går över 5 000-kronorsgränsen, utan det tär också på förtroendet för rättssamhället.

Att tillföra polisen mer resurser för att klara upp fler brott snabbare skulle också öka kraven på resterande rättskedja. Det är därför också viktigt att ytterligare resurser satsas på att stärka just övriga rättskedjan, bland annat Åklagarmyndigheten. För att fler grova brott ska kunna lösas och fler brottslingar dömas är det också viktigt att polisens arbete med personsäkerhet och vittnesskydd effektiviseras och ges större resurser. Även det är en viktig del i att skydda rättssystemet, eftersom vittnen i många fall är en förutsättning för fällande dom.

En stark rättskedja inkluderar förstås även satsningar på kriminalvården. Kriminalvårdens uppgift är inte bara att utmäta straff utan också att förhindra återfall i brottslighet. Kriminalvårdens behandlingsprogram är helt centrala för att den intagne ska kunna lämna ett kriminellt liv.

Fru talman! Våra utsatta områden är en av våra största utmaningar. I vissa områden känner de boende att kriminella håller på att ta över, och inte sällan handlar det om unga kriminella. Otryggheten ökar, och butiker stänger. Ungdomars brottslighet måste få omedelbara, tydliga och konsekventa reaktioner från samhället. Skärpta straff behövs, till exempel när det gäller brott mot blåljuspersonal, men vi behöver också ett bemötande som inte gör att den unge drivs in i ett kriminellt vuxenliv. För att motverka den farliga utvecklingen med unga lagöverträdare vill vi att lagstiftningen ses över så att unga människor som behöver förflyttas från skadliga miljöer kan omhändertas så snabbt som möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Det finns ingen tvekan om att det bästa sättet att minska de negativa effekterna av brott - för brottsoffer, förövare och samhället - är att arbeta för att färre brott begås. Därför är det viktigt att det brottsförebyggande arbetet prioriteras, särskilt i våra utsatta områden. Centerpartiet vill göra kommuners och andra offentliga aktörers brottsförebyggande ansvar tydligare, och vi vill även utöka stödet till det brottsförebyggande arbete som involverar civilsamhällets organisationer.

Tillsammans med riktigt tidiga insatser och täta kontakter mellan skola, kommun, föräldrar och civilsamhälle kan unga killar - för det är nästan alltid killar det handlar om - hindras från att glida in i ett destruktivt liv där deras handlingar riskerar att skada både dem själva och andra runt omkring dem. Varje ung man som förloras till brottslighet är en förlust och ett misslyckande.

Fru talman! Vissa frågor på trygghetsområdet behöver lyftas fram särskilt. Det gäller bland annat hedersbrott. Att inte få bestämma hur man vill gå klädd eller att inte själv få välja vänner eller vem man vill leva med är också att utsättas för hederskultur. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar till framtvingade självmord och mord i hederns namn. Hedersbrotten måste få ett slut.

Kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskultur som motiv. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder, och varje år tvingas unga män, pojkar, flickor och kvinnor in i arrangerade äktenskap. Hbtq-personer hindras från att vara sig själva. Vi anser att det behövs en ordentlig satsning på utbildning i hedersproblematik för att de som söker stöd från samhället ska kunna få rätt hjälp, men vi vill också se en förändring i svensk lag som säkerställer att hedersmotiv ses som en försvårande omständighet vid straffvärdesbedömningen. Vi vill dessutom att hedersbrott får sin egen brottsrubricering, som har grov fridskränkning som förebild men omfattar gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd.

Sexuella övergrepp är och har alltid varit ett stort problem som vi som samhälle har gjort alltför lite för att lösa. Vi vill se hårdare straff för sexuella övergrepp, men vill också se en ny brottsrubricering - grovt sexuellt ofredande - som tar sikte på exempelvis situationer där grupper av gärningsmän angriper en person.

Våldet mot kvinnor syns dock inte bara på gator och torg; som mest tydligt blir våldet tvärtom i nära relationer. Sedan november 2017 har Nationellt centrum för kvinnofrid, som driver den nationella stödtelefonen för kvinnor som till exempel är offer för våld i en nära relation, sett en tydlig ökning i antalet samtal till den nationella stödtelefonen. Centerpartiet vill att satsningarna på tjej- och kvinnojourer och på Kvinnofridslinjen ska öka rejält för att hjälpa dem som sitter fast i skadliga relationer.

Fru talman! Det finns mycket som måste göras för att öka tryggheten för alla i hela landet. Oavsett om du bor i Vilhelmina, i Stockholms innerstad eller i något av våra utsatta områden ska du kunna känna dig trygg på gator och torg, på bussen, på jobbet eller i skolan och i ditt hem.

Avslutningsvis vill jag meddela att Centerpartiet inte deltar i beslutet om fördelning av budgetanslagen eftersom riksdagen redan har beslutat om en annan budgetram än den som vi i Centerpartiet vill ha. Vår syn på fördelningen av anslag framgår i vårt särskilda yttrande.


Anf. 61 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! För ett par timmar sedan röstade Jonny Cato Hansson och hans centerpartistiska kollegor i kammaren nej till Stefan Löfven som statsminister. För ett par veckor sedan röstade Jonny Cato Hansson nej till Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt släppte Centerpartiet i onsdags igenom budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Fru talman! Jag har en väldigt enkel fråga: Kommer Jonny Cato Hansson nu att släppa igenom det som Annie Lööf har kallat en liten, konservativ högerregering och släppa igenom Ulf Kristersson när han kommer upp för prövning i kammaren nästa gång?


Anf. 62 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Centerpartiet och Liberalerna är de två enda partier som har öppnat för att göra en positionsförflyttning i statsministerfrågan. Vi har öppnat för att inleda blocköverskridande samtal, och sådana har som ledamot Ling vet förts under de gångna veckorna. Vi lyckades inte komma hela vägen fram.

För Centerpartiet var det ett stort steg att inleda förhandlingar med Socialdemokraterna. Nu är det dags för övriga partier att ta ansvar i den mycket svåra regeringssituation som landet befinner sig i. Hur Centerpartiet kommer att agera de kommande veckorna får vi återkomma till.


Anf. 63 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Inför den statsministeromröstning som vi hade för två timmar sedan var Liberalernas partiledare Jan Björklund tydlig: Hans förstaval var ett mittensamarbete, inte att släppa fram en liten konservativ högerregering eller att gå mot ett extraval.

Jag är medveten om att det har förts samtal. Det är också bra att detta har gjorts, även om det naturligtvis var synd att det hela inte kom någonstans.

Men det som jag nu framför allt är oroad över, fru talman, är att Jonny Cato Hansson svarar så vagt på min väldigt enkla fråga. Vi återkommer till det, säger han. Den tidigare tydligheten med att man aldrig kommer att släppa fram en liten konservativ och nationalistisk regering verkar inte gälla längre. Rätta mig gärna om jag har fel i ditt avslutande anförande, Jonny Cato Hansson.


Anf. 64 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Centerpartiet har varit tydligt genom hela valrörelsen och även efter valet med vad som är våra positioner. Återigen är Centerpartiet ett av få partier som har öppnat upp för att göra en positionsförflyttning inne i kammaren. Det krävs att man vågar ta denna situation seriöst. Miljöpartiet har till och med gått ut och sagt att de inte kommer att släppa fram en regering som de inte själva sitter i, även om det är en socialdemokratiskt ledd regering. Det kallar jag att stänga dörrar, och det behöver vi mindre av i denna svåra situation.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Centerpartiet är berett att ta ansvar för att Sverige ska få en handlingskraftig regering. Därför har vi också, trots att det har varit svårt för oss, inlett samtal med Socialdemokraterna om just en mittenregering.


Anf. 66 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Centerpartiet vill ha ett nytt ledarskap för Sverige. Men ni röstade bort Löfven, ni röstade nej till Kristersson, ni röstade nej till en övergångsbudget som innehöll nästan ingenting och ni röstade alldeles nyss nej till Löfven igen.

Ursäkta, Centerpartiet, men vilket ledarskap pratar ni om? Ni ger makten till Sverigedemokraterna. Ni gör det som Annie Lööf drämde näven i bordet i valrörelsen och lovade att ni inte skulle göra, nämligen ge Sverigedemokraterna makt och inflytande. Särskilt gäller detta inom rättspolitiken, vilket jag skulle säga är Sverigedemokraternas allra farligaste och mest odemokratiska område.

Genom att lägga ned sin röst har Centerpartiet gett SD, KD och Moderaterna makten tillsammans. Den politik som nu kan bli verklighet är en konservativ, bakåtsträvande politik utan den minsta tillstymmelse till liberalism och individens frihet. Till exempel kommer man nu, som KD, M och SD vill, att kunna införa gettolagar, så att personer som bor i vissa områden kommer att få hårdare straff och personer som bor i andra områden kommer att få mildare.

Detta ligger jättelångt ifrån den rättspolitik Centerpartiet driver. Ni pratar om att hålla ihop stad och landsbygd. I ditt anförande tog du, Jonny Cato Hansson, upp vikten av att bekämpa egendomsbrott, och du pratade om metoo och sexuella trakasserier. Det är jättebra, men det ni har röstat fram är raka motsatsen till dessa satsningar.

Varför är det så svårt att välja mellan Löfvens rättspolitik och Åkessons gettolagar?


Anf. 67 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Jag vill först vara tydlig och säga att vi är helt överens om att Sverigedemokraternas politik, inte bara på rättsområdet utan i allmänhet, är skadlig för Sverige. Detta är kanske en av få saker som Centerpartiet och Vänsterpartiet delar uppfattning om.

Jag skulle inte påstå att Centerpartiet släpper fram Sverigedemokraterna och ger dem fritt fram. Då hade vi inte haft den svåra regeringssituation som vi har, där vi till och med röstade nej till vår egen statsministerkandidat för att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande.

I budgetomröstningen har Centerpartiet valt att följa praxis. Även om vi är inne på ett nytt område med övergångsbudget har vi valt att lägga fram vår egen politik, rösta för den och sedan inte delta i resterande omröstningar. Att Sverigedemokraterna har valt att agera på ett annat sätt och frångå praxis måste ju de stå till svars för - inte Centerpartiet.


Anf. 68 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Det finns ingen praxis just nu, Jonny Cato Hansson. Vi sitter med en budget Sverige inte har haft tidigare, och vi är i en situation där Sverige aldrig har varit tidigare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Med den argumentationslinje som Centerpartiet har tycker jag att det blir tydligt att ni bara står upp och är antirasister i valrörelsen. Då slår ni näven i bordet; det är då ni står upp. Men sedan sätter ni er väldigt gärna bekvämt i er nyliberala stol och säger att någon annan får ta ansvaret.

Du sa, Jonny Cato Hansson, att det inte finns så mycket som Vänsterpartiet och Centerpartiet har gemensamt som partier. Nej, det finns väl inte det. Vänsterpartiet är antirasister varje dag. Vi ser till att ta ansvar för Sverige. Vi budgetförhandlar med regeringen. Ni vägrar att göra det och lägger fram en kravlista som omöjligt kan gå igenom.

Jag förstår att Centerpartiet befinner sig i en svår situation, och jag beklagar det.


Anf. 69 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Jag vill vara tydlig med att Centerpartiet är antirasister varje dag i veckan. Centerpartiet har inte bara i valrörelsen utan även efter valet varit tydliga med hur vi ser på Sverigedemokraternas inflytande.

Om det nu är så att Vänsterpartiet så gärna hade sett en mittenregering hade man kunnat underlätta denna process genom att släppa fram en sådan i stället för att ställa en massa krav som skulle försvåra för Centerpartiet och Liberalerna att gå med på en mittenregering. Vänsterpartiet har alltså inte heller gjort processen lättare under de senaste veckorna. Man var också tydlig i kammaren i dag med att man inte kommer att släppa fram en regering som man själv inte har inflytande över. Då blir det svårare för Centerpartiet och Liberalerna, så jag menar att Vänsterpartiet också har ett stort ansvar i detta.


Anf. 70 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Det är lite yvigt i debatten, får man väl säga.

Jag tänkte förhålla mig till det som ligger på bordet för dagen, vilket kan vara mer intressant och angeläget. I mitt inledningsanförande talade jag lite om det som jag anser är en brist. Jag blev lite förvånad när Centerpartiet i sitt anförande talade just om helheten - om rättskedjan som en helhet - och om att vi måste satsa på Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och resten av rättskedjan för att allting ska hänga ihop och ge en bra effekt.

När man tittar på siffrorna i Centerpartiets förslag till budget ser man dock att det står noll kronor mer än i övergångsbudgeten, som dessutom är ganska skralt tilltagen från början. Jag måste ställa frågan: Hörde jag fel när jag hörde Centerpartiet tala om satsningar på resten av rättskedjan, eller läser jag möjligen fel i budgeten på något sätt? Noll betyder i min värld nämligen inte någon större satsning på resten av rättskedjan, utan det betyder noll och ingenting.


Anf. 71 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Det har ju blivit tydligt här i kammaren att Sverige befinner sig i ett svårt parlamentariskt läge. I denna situation har Centerpartiet valt att lägga fram en begränsad budget med mycket reformutrymme kvar.

Centerpartiet har genom åren varit väldigt tydliga med att vi anser att en satsning på hela rättskedjan behövs, precis som jag redogjorde för i mitt anförande, och det kvarstår. Men i detta parlamentariska läge har vi valt att lägga fram en mer begränsad budget.


Anf. 72 Adam Marttinen (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Man kan såklart göra lite som man vill i detta läge. Man kan dock också välja att visa på sitt alternativ från sitt partis politiks sida och sedan göra som vi har gjort och anpassa sig till de ramar som sätts av riksdagen - nu har det förvisso blivit Moderaternas och Kristdemokraternas ramar - och sedan skriva ett särskilt yttrande där man förklarar vilken typ av satsningar man vill göra som parti. Det är väl lite grann det som särskilda yttranden är till för, och det äventyrar inte på något sätt en övergångsbudget eller andra ramar i sammanhanget. Det förklarar i stället vilken politik det enskilda partiet står för.

Där hade Centerpartiet haft möjlighet att bekänna färg. När Centerpartiet gör det i detta läge blir summan noll till Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och alla andra utgiftsområden förutom Polismyndigheten. Då skulle ni i konsekvensens namn också haft noll kronor till Polismyndigheten.


Anf. 73 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Att Centerpartiet och Sverigedemokraterna inte riktigt delar uppfattning om hur man ska hantera det svåra parlamentariska läget är ganska tydligt.

Vi tyckte att det var en svår avvägning huruvida vi skulle lägga fram en egen budget eller inte, men i den här situationen valde vi att göra det för att tydliggöra vissa av de satsningar som vi vill göra. Men vi tyckte också att det var dags att ta ansvar, och därför har vi lagt fram en begränsad budget men som ändå tydliggör vissa skillnader. Samtidigt har vi varit tydliga med, både tidigare och nu, att det behövs satsningar på hela rättskedjan. Som en konsekvens av detta satsar vi mer på polisen.


Anf. 74 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! En nedbantad övergångsbudget är egentligen inte så mycket att debattera, särskilt inte när den dessutom blivit nedröstad av det konservativa blocket. Vänsterpartiet stöder den övergångsbudget som regeringen har lagt fram. Det är inte vår budget och inte den politik vi vill ha, men det är det mest rimliga alternativet i en svår parlamentarisk situation.

Vänsterpartiet vill ha fler poliser och fler anställda i äldreomsorgen, vi vill bygga fler bostäder och satsar på omfördelning av skattesystemet. Skatt måste tas ut på arv och förmögenheter för att man ska kunna satsa på utsatta områden.

I budgetförhandlingar med regeringen förra mandatperioden fick vi igenom ett nittiotal reformer för jämlikhet och välfärd. Vi vill fortsätta arbetet med att skapa ett Sverige för alla och inte bara några få.

Fru talman! Det finns många utmaningar i Sverige i dag. Vi måste punktmarkera de arga, kränkta unga män som skjuter i våra bostadsområden. Vi måste inte bara se till att polisen finns i utsatta områden, utan det är nu dags att resten av samhället kliver in och tar sitt ansvar. Ingen mer får skjutas av kriminella nätverk som krigar om områden, pengar och narkotika och har alldeles för stor tillgång till vapen och som utnyttjar ensamkommande flyktingbarn till att agera kurirer för att sälja narkotika, vapen eller sina egna kroppar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Vi måste skapa trygghet för alla, särskilt för kvinnor som strukturellt är drabbade av mäns våld, som våldtas, mördas och varje dag trakasseras sexuellt.

Fru talman! Vad som nu sker på andra utskotts budgetområden är att rena brottsförebyggande åtgärder tas bort. Arbetsförmedlingen ska till exempel enligt det konservativa blocket nu läggas ned - en av många myndigheter som ser till att människor kommer från utanförskap till innanförskap. De konservativa ger 23 gånger mer i plånboken för dem som har högst inkomster i stället för att ge till dem som behöver det allra mest. Jämlikhet är brottsförebyggande. Vad vi nu får är i stället ett samhälle som dras isär.

De som bor i utsatta områden, där det skjuts och där insatserna verkligen behövs, får ingenting. Man drar ned på möjligheten att utbilda sig trots att företagare skriker efter utbildad personal. Säg mig: Vad är mer brottsförebyggande än arbete? Vad är mer brottsförebyggande än bostäder som folk har råd att bo i? Vad är mer brottsförebyggande än ett jämlikt samhälle? Svaret är: Absolut ingenting.

I stället för att satsa på personer som bor i utsatta områden satsar Kristdemokraterna pengar på dem som bor i Djursholm och Bymarken. KD inför ett ytterligare RUT-bidrag, så nu ska vi alla via våra skattemedel betala skatteavdrag till rikingar som ska kunna få hjälp med att flytta tunga, dyra möbler i sin egen bostad. Säg mig: Hur hjälper det oss som hemma har en Billy-bokhylla?

Moderaterna ser till att personer som tjänar över 42 000 i månaden får betala mindre i skatt. När ett parti som till 90 procent pratar om polisen och polisens höjda löner är det skrattretande att den här skattelättnaden är mer anpassad för oss som är riksdagsledamöter och våra feta arvoden än för polisernas knapra löner. Jag föreslår att vi som stiftar lagar sänker våra arvoden och i stället höjer polisernas, socialsekreterarnas och lärarnas löner. Men med Moderaternas och Kristdemokraternas politik kommer det aldrig att ske. För de konservativa är det viktigare att sko sig själv än att hjälpa andra.

M och KD försöker bakvägen ta makten tillsammans med Sverigedemokraterna. Mörkerkrafter och rasisterna flyttar fram sina positioner genom etablerade konservativa partiers maktfullkomlighet. Centerpartiet och Liberalerna är antirasister i valrörelsen, men när det väl gäller släpper de fram en budget som styrs av Sverigedemokraternas intressen. Det är det som är skillnaden på höger och vänster. Det är det som är skillnaden på att vara antirasist och maktfullkomlig.

Fru talman! Det finns ingen praxis mot att lägga ned sina röster om en övergångsbudget. Sverige har aldrig haft en sådan tidigare. Men det är allas ansvar att inte ge mörka krafter makten. Det ansvaret tar Vänsterpartiet.

Övergångsbudgeten är inte vår favorit. Den innehåller en nedbantad version av nästan ingenting. Men Vänsterpartiet tar ansvar i en svår situation, för det går inte att regera Sverige på en reservationstext. Men det är det som nu kommer att ske. Så blir det när man låter spelet ta över i en svår parlamentarisk situation.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Jag hänvisar till det särskilda yttrandet. Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.


Anf. 75 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Man kan inte annat än bli lite rörd av omtanken från Vänsterpartiet. I dessa juletider är vanföreställningar som att tomten finns och sådant vanligt förekommande, och de har spridit sig in till kammaren, skulle man kunna säga.

Liberalerna har röstat på sin egen ekonomiska politik och tidigare på de ekonomiska ramarna. Därför har vi ett särskilt yttrande, och jag ska redogöra för vad det handlar om.

Att rättsstaten kostar menar vi liberaler inte är någonting som man kan komma dragande med i högtidstal, utan vi gör här avtryck och markerar hur mycket vi värdesätter den. Rättsstaten är ju vårt skydd mot barbariet eller att den starkes makt ska råda. Det finns ingenting som är så viktigt för utsatta människor och ingen socialpolitik som är så viktig som att återskapa en trygg och säker rättsstat som hjälper de människor som har störst behov av det.

Det komplicerade parlamentariska läget har inneburit att vi nu har en övergångsbudget som har toppats upp av Moderaterna och Kristdemokraterna till det klart bättre. Men det är, menar jag och Liberalerna, inte tillräckligt. Det är därför som vi i vår budget har nästan 1 miljard mer till polisen. Vi satsar mer på åklagarna och kriminalvården och en halv miljard mer på det viktiga brottsförebyggande arbetet, för det är så mycket som krävs om man ska minska brottsligheten. Jag återkommer till det, fru talman.

Vi är glada över att kunna redovisa detta, för det har inneburit att vi i vår budget valt att inte göra vissa andra saker. Vi har exempelvis inte sänkt några dieselskatter, utan vi har valt att satsa resurser på rättsväsendet. Det är något som man har stor nytta av, och det är så centralt. Vi talar ju inte om Polarforskningssekretariatet. Det är visserligen också en viktig myndighet, men den är inte lika viktig som Polismyndigheten för samhällets fortbestånd. Jag är glad över att socialdemokraterna här nickar och har samma insikt.

Vi har tidigare hört här att minskad brottslighet och ökad trygghet kräver mycket mer än ett starkt rättsväsen. Det är något även jag vill understryka. Man måste såklart jobba med de breda socialpolitiska penslarna om man ska minska brottsligheten, så som vi hörde tidigare.

I den mån jag eventuellt någonsin skulle hålla med om någonting som Vänsterpartiet har sagt, fru talman, är det att det till exempel är viktigt med en fungerande skola, med en socialpolitik som ser till att vi håller droger borta och med att vi skapar en meningsfull fritid för människor så att de har möjlighet att göra vettiga saker. I mentala istider skapas brottslighet, och det är vad vi ser.

Fru talman! Om man ska tala resultat har Sverige på många håll blivit mycket bättre när det gäller kriminalitet. Färre ungdomar hamnar i brottslighet. Men ett visst antal hamnar tidigare allt djupare och längre ned i ett träsk av brottslighet och blir någon form av kanonmat till den grova organiserade brottsligheten.

Breda penslar är viktigt. Men det här gäller inte bara det socialpolitiska. Det är viktigt att också jobba brett med Tullverket, Skatteverket och en mängd myndigheter. Det gäller inte minst att arbeta inom kommunerna med det så kallade hedersvåldet och hederskulturen och hela den komplexitet som gör att människors frihet kränks och grova brott begås.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Kommunerna behöver ha ett förebyggande arbete när det gäller ungdomar. Vi behöver en ny socialtjänstlag, vilket inte ligger på oss i justitieutskottet. Under de kommande åren behöver vi dock tala om en sådan. Vi har en lag som tillkom på 70-talet som används i en helt annan värld. I dag har vi en ny tid i ett nytt Sverige. Andra åtgärder krävs om man ska avbryta social misär och brottslighetens orsaker. Detta tycker jag dock att delvis andra får debattera, fru talman.

Låt oss mäta resultatet, vilket är vad man gör när man lägger fram en budget och tittar på var förstärkningar behövs. Man önskar ju att det finns pengar till allting. Vad ser vi och vilket resultatet blir när vi i vårt budgetförslag bränner av 3,8 miljarder mer än som anges i utskottets förslag och ytterligare en duktig bit än vad majoriteten i utskottet, det vill säga Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna, gör?

Den nationella trygghetsundersökningen är oroande, om jag får uttrycka mig så. Man kan mäta antalet anmälda brott. Det ligger rätt konstant. Man kan dock konstatera att det finns en djup oro över att en större mängd brottslighet aldrig anmäls.

I ett tidigare anförande nämndes bedrägerier. Jag kan berätta att jag själv utsätts för åtminstone ett par bedrägeriförsök per dag. Jag brukar dock generellt inte lämna ut mina bankkoder och sådant på telefon till andra människor som ringer och vill ha dem. Det hoppas jag att ingen annan här inne heller gör. Få borde göra det.

Vi kan vidare mäta uppklarade brott. Vi kan tala om när polisen svarar, om domstolarnas handläggning, om antalet åtal som leder till lagföring, om kvaliteten i polisens utredningar och om hur fullt det är i fängelserna. Resultatet av rehabilitering i fängelse kan vi också tala om. Stöd till brottsoffer är en annan sak.

På alla dessa områden går det inte tillräckligt bra. Utvecklingen är allvarlig. Stora områden i Sverige har karaktären av att den svenska rättsstaten har dragit sig tillbaka och något annat har rullat in. Detta måste brytas. Jag är rädd att vi annars snart kommer bortom en gräns för att det ska kunna repareras. Läget är alltså allvarligt.

Vad gäller polisen kan man i Liberalernas motion - och delvis i vårt särskilda yttrande - se att vi vill göra fortsatta justeringar av organisationen. Vi lyfter i andra sammanhang också upp att det är viktigt att polisen arbetar på rätt tider. Det måste vara rätt antal som gör rätt saker. Vi måste ha poliser med rätt verktyg.

Den lista med åtgärder som rikspolischefen har redovisat till utskottet och Justitiedepartementet är också ett område som vi får återkomma till i ett annat sammanhang. Vi måste svara på detta så snart vi lyckas få en ny regering på plats.

Det är vårt ansvar - vi som sitter här i kammaren - att för det första se till att det kommer en regering på plats och för det andra att vi får en politik som möter detta. Polisen behöver ha rätt verktyg.

Den behöver också rätt hjälp, vilket jag har talat om tidigare, fru talman. Samarbetsmyndigheterna som gör insatser mot grov brottslighet måste få nya direktiv. De måste jobba mycket mer med brottsbekämpning. Vi vet att polisen nu tar initiativ för att på allvar möta SKL och Socialstyrelsen, vilket nämndes tidigare. Socialtjänstlagen är för flat, och man missar målet. På grund av missriktad välvilja gör man inte de insatser som är så viktiga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Det finns mer att säga om detta, men för tids vinnande gräver jag inte djupare i det som har att göra med åklagarna och domstolarna. De senare hade för övrigt på sina håll fram till nyligen planer på uppsägningar. Detta skulle ske samtidigt som vi vet att det tar allt längre tid att avgöra mål.

Vidare behöver Kriminalvården mer resurser. Det är fullt på häkten, i Sis-institutionerna, i fängelser och på våra förvar. Det senare är dock inte med nödvändighet Kriminalvårdens uppgift. Allt detta kräver att vi behöver satsa mycket mer härifrån. Detta redovisar vi delvis i vårt särskilda yttrande, fru talman.

Slutligen är jag glad över att kammaren har gjort en markering om att man vill göra av med mer resurser på brottsskadeersättning. Det är såklart väldigt tråkigt i grunden att människor utsätts för brott och lider skada. Men man har rätt till skadestånd. Liberalernas uppfattning är dock att nivåerna på skadestånd är sedan många år tillbaka alldeles för låga i Sverige. Inte sällan känns det som ett hån mot dem som har utsatts för ett brott.

Fru talman! Liberalerna avstår från att delta i beslutet, men jag vill peka på vårt särskilda yttrande.


Anf. 76 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Johan Pehrson har nu killgissat sig igenom ett inlägg på nio minuter. Det började med en inledning om att Vänsterpartiet tror på tomten. Sedan går han över till Polarforskningssekretariatet, och därefter rullar det på i en harang som, tror jag, handlade om Liberalernas rättspolitik.

Jag har ett tips och en fråga.

Tipset är: Förbered dina inlägg!

Frågan är: Vad är Liberalernas brottsförebyggande arbete? Och vilka delar av det som Vänsterpartiet tog upp tyckte du var så himla bra? Du delade våra åsikter och tyckte så mycket om dem att du var tvungen att prata mer om Vänsterpartiet än om Liberalerna. Detta är ju jätteintressant, och jag vill höra mer om det.


Anf. 77 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Kvaliteten i inläggen är väl varierande. Jag tyckte att det för Vänsterpartiets del drog iväg lite och handlade om allmänekonomisk politik. Synen på arvsrätten kom in som en del i rättspolitiken när vi ju skulle tala om justitieutskottets betänkande. Jag kände att jag var tvungen att markera, för det drog iväg.

Det finns en konstig syn på hur välstånd skapas. Välstånd ska tydligen skapas genom höga skatteintäkter. Det bästa man kan önska sig av en tomte - som naturligtvis inte finns - är att Vänsterpartiet någon gång inser att välstånd skapas genom företagsamhet och hårt arbete av medarbetare i dessa företag. Detta skapar tillväxt i Sverige, och det är så vi får ett välstånd att fördela. Vänsterpartiet kan inte sitta här i kammaren och dela ut pengar som inte skapas någonstans. Det var utifrån en sådan önskan jag talade.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Vad gäller innehållet i vårt förebyggande arbete talar jag ofta om skola, socialtjänst, innehåll i människors liv och kampen mot arbetslöshet. Detta är kanske de viktigaste breda saker som vi måste jobba med för att förebygga brottslighetens orsaker.


Anf. 78 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Visst har man två olika politiska och ekonomiska teorier som man bygger sin bas på beroende på om man är socialist eller liberal. Det är inte så att en är rätt och en är fel. Vi har ju en kapitalistisk ekonomi som används betydligt mer och är mer utbredd.

Det är oftast detta Liberalerna hänvisar till. Ni har en ganska naiv bild om att det bara är företagare som skapar välstånd, att det finns ett slags närande och tärande. Då är du och jag, Johan Pehrson, tärande. Vi står här med höga arvoden och debatterar dagarna igenom.

Jag tror att vi bara får acceptera att vi har olika åsikter om den ekonomiska politiken. Det vi håller med varandra om är hur betydelsefulla frågorna om skola, socialtjänst och arbetslöshet är för att minska brottsligheten. Där tycker jag att vi ska ta varandra i hand, snarare än att skylla på att den andra inte kan räkna eller inte kan ekonomisk politik, för det stämmer inte.


Anf. 79 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Med tanke på de där försonande dragen är man lite sugen på att bara sträcka ut handen, men det är väldigt svårt. Jag kan göra det för att Linda Westerlund Snecker är en väldigt trevlig person, men hennes analys är ändå förfärande. Jag kan som liberal älska höga skatteintäkter för att de ger mig resurser till att göra bra saker, till exempel satsa på fler poliser. Men det har absolut noll att göra med höga skattenivåer. Denna vanföreställning måste drivas ut, helst ur detta hus. Det skulle underlätta tillvaron för alla oss.

Vi kanske skulle åka på studieresa till Venezuela? Jag slår till med Nordkorea också. Vi har några fler - ska vi ta Kuba på en gång? Sedan åker vi en tur runt i västvärlden och ser vilken ekonomisk modell som har lyckats bäst med att skapa förutsättningar för välstånd och välfärd.

Jag önskar Vänsterpartiet en god jul med många goda böcker. Jag ska skicka över några vid tillfälle.


Anf. 80 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Jag har haft förmånen att följa Liberalernas utveckling i kriminalpolitiken under föregående mandatperiod och till dagens datum. Jag måste säga att jag är ganska imponerad av den resa som Liberalerna har gjort från första året i opposition, 2014, till i dag. I dag är Liberalerna ett av de oppositionspartier som satsar allra mest pengar på rättsväsendet. Man är väl medveten om viktiga förslag om en riktad lönesatsning till Sveriges poliser. Man har nödvändiga straffskärpningar. På en rad olika områden har man med rätta varit väldigt kritisk till den rödgröna regeringen, som passivt har suttit på läktaren i kriminalpolitiken i fyra år. Det hedrar Liberalerna.

Det jag undrar över är vilken roll Liberalerna kommer att spela i framtiden. Kommer ni att skapa förutsättningar för att driva igenom allt det som ni tycker är så viktigt, inklusive lönesatsningar, straffskärpningar och resurser till resten av rättsväsendet, tillsammans med de partier som tycker likadant, eller kommer Liberalerna att kasta all sin rättspolitik över bord till förmån för några ministerplatser i en rödgrön regering?


Anf. 81 Johan Pehrson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Det är lite för tidigt att säga. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vara tydlig så här före jul, när vi inte vet vad som händer efter den statsministeromröstning vi nyss hade. Sverige behöver ha en regering som håller och klarar de utmaningar vi står inför. Det målas upp en bild av en ganska tuff lågkonjunktur. Vi ser vad som kan hända i Europa och vad som kan hända vad gäller vår yttre säkerhet. Vi debatterar också utmaningar gällande vår inre säkerhet. Vi behöver ha en stabil och hållbar regering. Sedan kan den formas på olika sätt.

Det är ingen hemlighet, Adam Marttinen, att Liberalerna har fört samtal med Socialdemokraterna. Det är klart att socialdemokrater som lutar sig vänsterut eller stoppar huvudet i sanden inte är någonting vi har nytta av. Men jag tillhör dem som menar att Socialdemokraterna har bidragit till att utveckla vårt land. Skulle de dras åt rätt håll vore det fantastiskt bra. Det vore tänkbart. Men det ska också vara möjligt. Det finns flera alternativ. Jag tillhör dock, som Adam Marttinen kanske har sett, dem som tror att det kan vara bra att man stöder Ulf Kristersson i en senare omröstning.


Anf. 82 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Det är lite grann detta som eventuellt är bristen med Liberalernas hållning sett till det stora hela. I kriminalpolitiken tycker jag som sagt att Liberalerna har haft en positiv utveckling och en bra insikt i de förutsättningar som skapar en starkare polis och ett starkare rättsväsen. Men det är klart att det är oroande om det finns risk att ni avstår från att genomföra er egen politik med motiveringen att den kan bli beroende av Sverigedemokraterna, som det heter i debatten. Då blir ju er politik inte värd namnet. Om ni avstår från att genomföra er egen politik ifall det krävs stöd från Sverigedemokraterna kastar ni som sagt er politik över bord och sätter er i knät på en socialdemokrati som får diktera villkoren för hur ni utformar er kriminalpolitik.


Anf. 83 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Få områden lämpar sig så bra för fokus på sakfrågor som vårt område, rättsområdet. Vad leder till bättre brottsförebyggande? Vad leder till bättre brottsbekämpning? Vad leder till ökad trygghet?

Jag tittar på alla partiers förslag och kan konstatera: Här ser vi vilja, här ser vi kraft, här ser vi önskningar. Jag kan se att Sverigedemokraterna har satsat ännu mer än Liberalerna. Men jag kan också säga att jag bara tar ansvar för oss. Jag tittar väldigt sällan på vad andra gör. Jag lyssnar dock på andra och tar till mig av det.

Jag har redovisat varför vi tycker att det här området är viktigt. Det är av ren omtanke. Rättsstaten är vårt viktigaste värn. Detta handlar om det viktigaste värnet för den liberala rättsstaten. I andra stater, där man har skurit ned, har det gått åt pipan rätt snabbt. Därför är det skyddet för den liberala rättsstaten vi pratar om i dag.


Anf. 84 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Bland det bästa jag vet är att cykla runt eller jogga i Malmö. Även om det ibland denna tid på året kan vara kallt, regna horisontellt och vara blåsigt är det ändå fantastiskt. Men man kan på turen också komma till platser där det blir lite svårare att andas, och inte bara för att det är jobbig motion. Det är platser som gör att man stannar upp, om inte annat så i tanken. Det beror inte på att det är backigt, utan på att man ser ljus som tänts av anhöriga till personer som blivit ihjälskjutna där. Det här kan också ske under väldigt lång tid efteråt, för naturligtvis tar smärtan aldrig slut hos anhöriga till dödsoffren.

Nu i veckan var det en man som blev ihjälskjuten utanför en förskola. Det ska inte vara på det sättet. Det får inte vara så här. Varje gång någon skjuts till döds, oavsett om det är i Malmö, i Stockholm, i Uppsala, i Göteborg eller någon annanstans i landet, är det någon som förlorar sin son, sin bror eller en barndomskompis.

Under den senaste mandatperioden satsade den rödgröna regeringen mycket och stort på att motverka kriminalitet och brottslighet. Straff skärptes, exempelvis gällande vapenbrott och sexuellt våld. Polisen fick mer resurser, vilket har behövts. Polisen har också fått fler verktyg. Polisen behöver fortsatt stärkas, men inte heller det kommer att räcka. Vi måste göra fler saker.

Fru talman! Den organiserade ekonomiska brottsligheten måste motverkas på alla plan. Det myndighetsövergripande arbetet mot organiserad brottslighet är avgörande. Det måste fortsätta och intensifieras. Polisen har pekat på åtgärder som andra myndigheter behöver vidta för att delta i det här arbetet. Alla måste vara med och bistå.

Det handlar naturligtvis i grunden om de preventiva och förebyggande åtgärderna, om hur vi bygger samhället och vilka förutsättningar vi ger. Skolan är naturligtvis helt avgörande. Det har också varit talande emellanåt när polischefer har uttalat vikten av politiska satsningar på skolan för att den ska fungera och för att alla som växer upp ska få den chans som en utbildning är grunden för. Men det måste också finnas skyddsnät senare i livet. De sociala skyddsnäten är en sak, men en sådan sak som komvux kan inte heller överskattas som verktyg för att möjliggöra fler chanser för människor.

Vi måste också när vi talar om rättspolitik tala om vikten av och att fatta beslut om avhopparverksamheten. Den som vill lämna kriminalitet måste också få hjälp med att göra det. Det liv som den kriminelle har haft är långt ifrån någon enkel tillvaro. Att komma ur det kräver ett arbete som man måste kunna få hjälp med.

Fru talman! Slutligen ska jag säga några ord om den väldigt speciella situation vi befinner oss i. I onsdags röstades budgeten från Moderaterna och KD, reservationen eller det som har kallats för servettskissen igenom. Att vi har en ny budget innan vi har en ny regering är ett underbetyg rent konstitutionellt. Det är beklagligt att vi inte har kunnat lösa den situationen utan bakvägen har fått en budget som det blir väldigt svårt att styra med.

Bara här tidigare på förmiddagen upptäcktes i kulturutskottet att det visst inte gick att förändra den fria entrén för statliga museer som man hade tänkt skulle inbringa 80 miljoner på helåret. Det behövdes lite mer tid, så det blev bara 60 miljoner. Det fattas 20 miljoner. Då drar man ned på den satsning på biliotek som skulle ske i utsatta områden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Det är någonting som är direkt avgörande för det område som vi nu talar om. Det ska finnas verksamheter och alternativ för människor som växer upp i de områdena. Det blev så här på grund av slarv eller någonting annat från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Vi väljer naturligtvis att inte delta i beslutet på det här området. Egentligen är skillnaderna mindre än på många andra områden. Det finns en gemensam strävan efter att stärka polisen och hela rättskedjan. Vi hade naturligtvis velat se att en annan budget hade lagts fram som hade byggt Sverige starkare. Därför kommer vi inte att delta i beslutet.


Anf. 85 Tomas Tobé (M)

Herr talman! Sverige befinner sig i ett läge där vi inte har fått en ny regering. Jag tror att alla i den här kammaren kan hålla med om det är problematiskt. Men det är inte problematiskt främst för de politiska partierna eller riksdagsledamöterna. Det handlar framför allt om att Sverige skulle behöva ha en ny regering på plats.

Vi kommer från ett läge där vi har haft en regering som har höjt skatterna med 60 miljarder och samtidigt lyckats med att svika det mest grundläggande samhällskontraktet. Därför är en ny kriminalpolitik någonting som verkligen behövs. Vi är i ett läge där vi har en övergångsregering. Men vi har ingen övergående brottslighet. Vi har inga övergångsgäng i våra utsatta områden. Vi har ingen övergående poliskris som snart är borta.

Vi har ett stort problem som en ny regering med stöd av många partier i den här kammaren behöver hantera. Vi har 200 kriminella gäng, 5 000 livsstilskriminella och 61 utsatta områden. I ett antal av de områdena vågar jag hävda att vi också har tappat kontrollen vissa tider. Vi ser dödsskjutningar som just nu fortsätter.

Tittar vi på skjutningarna bland unga män är det tio gånger så många skjutningar i Sverige jämfört med i Tyskland. Vi ser internationella stöldligor som turnerar runt i Sverige och nu står för en majoritet av alla inbrott. Bedrägerier ökar lavinartat. Nyligen fick vi ta del av en nyhet, att polisen i Stockholm nu helt slutar utreda hela kategorier av bedrägerier.

Vi har en polistäthet som just nu är den lägsta på tio år. Jag utgår från att alla partier i justitieutskottet har blivit kontaktade av domare, domstolarna, åklagare och Kriminalvården. Alla pekar på att det nu behövs ökade resurser.

Vi har i justitieutskottet mycket diskuterat någonting som är väldigt allvarligt. Det gäller ökningen av utsatta för sexualbrott. Just nu sker det väldigt mycket. Det är inte bara en koppling till att vi har haft en viktig diskussion om meetoo. Det verkar som att vi nu har en mycket kraftig ökning. Det är brott som är väldigt allvarliga. Det är någonting som kan ge ärr för livet i människor, och i synnerhet är det unga kvinnor som drabbas.

Fru talman! Det är mot den bakgrunden som Moderaterna och Kristdemokraterna har bestämt sig för att något måste göras. Nu är inte läge att sitta och vänta, utan nu är läge att börja agera. Det är fullt rimligt att politiska partier i kammaren lägger fram de politiska förslag som vi har lovat våra väljare och sedan står upp för dem hela vägen. Jag är förvånad över att fler partier inte har valt att göra det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

För oss handlar förslaget till budget i grunden om att vi nu vill stärka hela rättssystemet. Det handlar om att gå från att prata om att det ska satsas på polisen till att de facto göra det. När det kommer till polisen lägger vi nu fram satsningar som innebär en ökning med en halv miljard för 2019. Det ökas upp till 1,1 miljard 2020 och 2,3 miljarder till 2021.

Det handlar såklart om att få in resurser så att vi verkligen kan gå mot 10 000 fler polisanställda. Det skulle ge Polismyndigheten lite bättre möjlighet att arbeta med kameraövervakning i utsatta områden och skaffa bättre resurser till utrustning.

Vi väljer också att nu ta det första steget mot någonting som är helt nytt. Det är en riktad lönesatsning till svensk polis. Vi har sagt att lönen borde öka med ungefär 3 000 kronor i månaden. Vi tar nu med denna budget det första steget.

Vi väljer att satsa mer på Åklagarmyndigheten. Ska vi klara av att krossa gängkriminaliteten, kunna få bättre utredningar för att vi ska kunna lagföra fler våldtäktsmän, måste vi också se till att Åklagarmyndigheten kan anställa och inte ha anställningsstopp.

Detta är någonting som är på riktigt. Det är därför som det är så oerhört viktigt att kammaren är beredd att fatta beslut som möjliggör att Åklagarmyndigheten kan få en satsning på ytterligare 75 miljoner.

Vi väljer att satsa på domstolarna. Det är otroligt viktigt för att vi ska ha en rättsstat värd namnet för att försvara den liberala demokratin. Jag hör här att det delas ut en hel del omdömen. Konservativ verkar vara ett nytt modeord, har jag noterat. För mig handlar det om att verkligen stå upp för den liberala demokratin.

Att det har funnits besparingar på domstolarna är någonting man egentligen borde skämmas för. Vi lägger nu fram satsningar som innebär ytterligare 130 miljoner. Det innebär att vi nu kan se till att vi får domar snabbare om det är så att man är skyldig. Vi kan se till att vi får fler domar som kommer i mycket närmare anslutning till när brottet har begåtts.

Vi kommer att behöva satsa mer på Kriminalvården. Det kommer sammantaget för 2019 att innebära ytterligare 166 miljoner. Jag tror dessutom att vi kommer att få anledning att återkomma om vi ska lyckas både med att ha bra rehabilitering och kunna vända många människor så att de slutar att begå brott och leva ett kriminellt liv.

Vi kommer att behöva göra straffskärpningar. Vi har i dag för svaga straff kopplat till människor som begår väldigt många av brotten i Sverige och i synnerhet när det kommer till gängkriminaliteten.

Sedan, fru talman, måste jag säga att jag är otroligt glad över att utskottet nu ställer sig bakom ett tillkännagivande om att fördubbla kränkningsersättningen. Skadestånd till brottsoffer har inte justerats på över 30 år i Sverige. Detta innebär att vi nu äntligen för in ett perspektiv som har saknats i svensk kriminalpolitik under alldeles för lång tid, nämligen brottsoffrets. Vi tar med brottsoffrets perspektiv i stället för gärningsmannens.

Sammantaget, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag. Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna ser detta som det första steget under denna mandatperiod till att kunna göra Sverige tryggare.

(Applåder)


Anf. 86 Linda Westerlund Snecker (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Moderaterna stormar in i Sverigedemokraternas famn på vilka villkor som helst. Ni använder en svår parlamentarisk situation för att servera ett rasistiskt parti möjligheten att få makt och inflytande, Tomas Tobé. Det är tydligt att Moderaterna har förberett detta länge. Ni gjorde under den förra mandatperioden över 100 tillkännagivanden i justitieutskottet tillsammans med bland andra Sverigedemokraterna. Jag hade väntat mig mer än så av ett parti som anser sig vara statsbärande. Men det är väl så när ett parti avsätter en statsminister men inte har någon som helst plan för vem som ska regera i stället eller för hur makten ska kunna tas.

I ditt anförande, Tomas Tobé, tog du upp de straffskärpningar som Moderaterna vill införa. Ni vill bland annat ta bort mängdrabatten och straffrabatten, dubbla straffen för vissa människor, ha livstid för mord och ta bort den villkorliga frigivningen. På redan överfulla anstalter, som Kriminalvården har varnat för, kommer detta att leda till kaos.

Det finns ingen höjd för denna politik i er budget. Jag kan berätta vad ni borde ha budgeterat för Kriminalvården: 945 miljoner kronor mer per år. Era straffskärpningar kostar 945 miljoner mer per år, och det är innan alla de anstalter och häkten som behövs för att kunna genomföra straffskärpningarna har börjat byggas.

Min fråga är: Hur räknar ni i Moderaterna egentligen?


Anf. 87 Tomas Tobé (M)

Fru talman! Tack för frågan, Linda Westerlund Snecker! Jag ska återkomma till den.

"Moderaterna stormar in i Sverigedemokraternas famn" - jag tycker att det är ett rätt intressant perspektiv. Moderaterna och Kristdemokraterna presenterar ett förslag, och det är korrekt att Sverigedemokraterna har valt att stödja det. På vilket sätt har förslaget förändrats av att Sverigedemokraterna har röstat för det? Sanningen, fru talman, är att det inte har förändrats över huvud taget, eftersom det är Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.

På samma sätt är det när det kommer till tillkännagivanden som görs i justitieutskottet. Det har till och med hänt, fru talman, att jag och Linda Westerlund Snecker har varit helt överens. Vi har till och med gjort gemensamma tillkännagivanden under mandatperioden. Jag har inte känt mig det minsta mer kommunistisk för det. Jag har inte känt att jag tycker att det är problematiskt. Jag har snarare tyckt så här: Vad bra att vi kan vara överens om detta.

Om det finns en majoritet för politiken bör den gälla. Jag tycker att de allra flesta partier i denna kammare borde ta sig en tankeställare. Hur vore det om vi stod upp för vår egen politik här i kammaren? Hur vore det om vi slutade paralyseras av att det finns ett åttonde parti i Sveriges riksdag och i stället började fokusera på att lösa samhällsproblem?

Vad gäller kostnader för straffskärpningar är det korrekt: Det är sådant som såklart kan medföra ökade kostnader. Vi har lagt fram ett stort antal straffskärpningar som till viss del kommer att behöva utredas. Även där kommer vi att behöva ta höjd i kommande budgetar för ökade kostnader, när det kommer till straffskärpningar.


Anf. 88 Linda Westerlund Snecker (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Visst kan man stå upp för sin politik, och det gör Vänsterpartiet. Men vi står inte upp för vår politik tillsammans med rasister. Det är skillnaden mot vad Moderaterna gör.

Jag träffade i onsdags Förorten mot våld och mammor som har fått sina barn skjutna ute i förorten. Det är de som är allra hårdast drabbade av den utsatta situationen i förorterna. Men vad de vill ha är inte längre straff utan en välfungerande skola, bostäder och missbruksvård. Men i stället kommer Moderaterna att pumpa in skattemedel till att bygga anstalter och låsa in folk. En person som sitter på anstalt kostar 1 miljon per år. Det är otroligt många lärare, socialsekreterare och poliser som vi kan anställa för dessa miljoner, i stället för att låsa in människor.

Det är er politik, Tomas Tobé, som kommer att se till att vi inte kan anställa de människor som behövs ute i förorterna.


Anf. 89 Tomas Tobé (M)

Fru talman! Linda Westerlund Snecker säger att Vänsterpartiet står upp för sin politik, tills Sverigedemokraterna eventuellt skulle tycka likadant. Då står ni inte längre upp för er politik, Linda Westerlund Snecker. Det är ett intressant perspektiv, som man får reflektera över.

Det är korrekt - jag tror att de allra flesta mammor och för den delen även pappor vill ha en bra skola, bra fritidsgårdar och ett starkt socialt arbete. Men vad de mammor - för det är faktiskt oftast mammor - som jag har träffat i de utsatta områdena vill ha är en närvarande polis och hjälp med att få bort de kriminella gäng som drar in deras tolv- och trettonåringar i att börja sälja narkotika. Mammorna har inte några som helst problem med att många av dessa individer skulle vara inlåsta längre.

Jag tror att vi kommer att behöva göra väldigt mycket mer om vi ska klara av att vända utvecklingen i de utsatta områdena, och där är inkapacitering av ett antal farliga människor en helt central del. Men där tycker Moderaterna och Vänsterpartiet väldigt olika.


Anf. 90 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Det är ingen överdrift att påstå att Sverige befinner sig i ett svårt parlamentariskt läge. Det är mer än tre månader sedan valet, och vi har fortfarande ingen regering.

Övergångsregeringen har presenterat en övergångsbudget, ren från nya politiska reformer. Men att en budget saknar nya politiska förslag innebär inte att den är apolitisk. Övergångsbudgeten är full av de senaste fyra årens rödgröna politik. Samtidigt saknar den vad vi ska diskutera och har diskuterat här i dag: rejäla och direkt nödvändiga satsningar på rättsväsendet.

I Sverige utgår all offentlig makt från folket, och riksdagen är dess främsta företrädare, inte regeringen. Vi har ingen övergångsriksdag. Väljarna lade sin röst på vart och ett av våra partier därför att de vill att vi ska förverkliga vår politik. Kristdemokraterna kommer i varje läge att ta den chansen.

Fru talman! Häromdagen avrättades en man utanför en förskola i Malmö på morgonen, vid lämningstid. Den senaste månaden har det rapporterats om skottlossningar i Veddesta, Helsingborg, Uppsala, Hisingen, Malmö, Eskilstuna och Örebro. Hittills i år har det skett 274 skjutningar i Sverige, och 42 personer har dödats.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Det är tio gånger vanligare i Sverige än i Tyskland att unga män dödas, som Tomas Tobé sa i sitt anförande. Oskyldiga drabbas alldeles för ofta. Jag ska ta några exempel, fru talman. Det handlar om utbytesstudenten som skulle äta sin första pizza i Sverige och blev skjuten på pizzerian, den 63-årige man som dog när han plockade upp en handgranat i Vårby gård, 16-åringen som precis börjat gymnasiet i Malmö och som miste livet vid en busshållplats och om åttaåringen - åttaåringen - som föll offer för en handgranat när han hälsade på svenska släktingar. Dessa är offer som aldrig har haft en hand i de kriminella uppgörelser som ligger bakom den ökning av det dödliga våldet som vi ser.

Fru talman! I grovt kriminella och extremistiska miljöer finns över 15 000 aktiva individer. Det problem som dessa individer utgör är enormt, och det påverkar hela samhället. Våldet dödar. Drogerna bryter ned. Personalen på sjukhus får inte arbeta fredat utan hotas med våld. Välfärdssystemen utnyttjas. Hela stadsdelar hålls som gisslan, och personer där vågar inte vittna. På vissa platser går det inte att driva företag utan att förhålla sig till de kriminellas makt. Kvinnors frihet beskärs. Demonstrations- och yttrandefriheten hotas.

Riksdagen har möjlighet att agera. Kristdemokraterna tar den chansen i varje läge. Kampen som behöver tas mot de kriminella kan inte vänta. Vi menar att vänsterregeringen gjorde för lite, men problemen har hopat sig i decennier. Det kommer att ta lång tid att vända utvecklingen. Just därför har Kristdemokraterna och Moderaterna bestämt sig för att agera direkt nu när chansen finns i Sveriges riksdag. Med vår budget får polisen 1 ½ miljard mer under nästa år. Det innebär att vägen mot 10 000 fler polisanställda är finansierad.

Samtidigt genomför vi en kraftig lönesatsning som fullt utbyggd kommer att leda till 3 000 kronor i lönehöjning i snitt för poliser. Det förtjänar de, och det behöver de med tanke på den viktiga roll som de spelar för att säkra tryggheten i vårt land. Vår lönesatsning kommer att bidra till att fler söker sig till polisutbildningen, och vi hoppas också att det kommer att leda till att många av de som har valt att sluta arbeta som poliser ska återvända till yrket. Poliser är nämligen förutsättningen för och motorn i det förebyggande arbetet. Utan en lokalt starkt förankrad polis i lokalsamhället kommer inte företag att poppa upp eller sociala insatser vara lika verkningsfulla - mammor och pappor som vill vara ute och nattvandra kommer inte att känna sig trygga - och andra insatser från civilsamhället har inte en chans mot de grovt organiserade brottslingar som sätter hela områden i skräck. Därför är polisen nyckeln till ett fungerande förebyggande arbete.

När polisen stärks är det viktigt att resten av rättsväsendet också stärks. Därför satsar vi 75 miljoner kronor på Åklagarmyndigheten. Antalet ärenden kommer att öka med våra satsningar. Man har från myndigheten själv varnat för att den kan bli en flaskhals utan rätt resurser och pekar också på att kompetens kan försvinna - förmodligen har det redan gjort det eftersom det har varit anställningsstopp på Åklagarmyndigheten. Detta måste förhindras om vi ska kunna bekämpa kriminaliteten.

Vi ökar anslagen till domstolarna med 130 miljoner kronor. De senaste två åren har ärenden i migrationsmål, brottmål och familjemål ökat. Den ökningen lär fortsätta. Den grova brottsligheten utgör ett hot mot säkerheten i våra domstolar, och säkerheten måste förstärkas. Moderna it-lösningar kan effektivisera arbetet, och Kristdemokraterna vill dessutom se att det öppnas domstolar på fler orter i landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

När polisens förmåga stärks och straffskärpningar genomförs, tillsammans med att åklagarna och domstolarna får mer resurser, kommer trycket också att öka på Kriminalvården. Situationen är, som vi har hört i debatten här tidigare i dag, redan hårt ansträngd. Vi gör en kraftig satsning på Kriminalvården nästa år med 251 miljoner kronor. Som Tomas Tobé var inne på i sitt replikskifte med Linda Westerlund Snecker tar vi också höjd för att det här kommer att behöva byggas ut ytterligare de kommande åren.

Utöver de här satsningarna förstärker vi tullen. Det gör vi inte i det utgiftsområde som vi debatterar i dag, men det är värt att nämna i sammanhanget, för vapen och narkotika ska inte fritt kunna smugglas in i landet och stöldgods inte fritt kunna smugglas ut ur landet. Tullen måste få ökade befogenheter att gripa misstänkta.

Fru talman! Brottsofferperspektivet behöver stärkas i svenskt rättsväsen. Den frågan har Kristdemokraterna drivit länge. Vi tar ett stort steg i den riktningen med den satsning som Moderaterna och Kristdemokraterna gör för att fördubbla kränkningsersättningen från 2020.

I ett svårt parlamentariskt läge har Kristdemokraterna och Moderaterna tillsammans tagit ansvar. Vi har sett till att polisen, domstolarna, åklagarna och Kriminalvården får stora resurstillskott. Alternativet vore att göra ingenting, men det har inte varit något alternativ för Kristdemokraterna. Vi har lovat väljarna att i alla lägen ta chansen att påverka och få igenom vår politik. När vi ser problem och har förslag på lösningar på dem gör vi allt för att genomföra de lösningarna - för att få stopp på skjutningarna, trycka tillbaka kriminaliteten och öka tryggheten i hela Sverige.

Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 91 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Det var ett år sedan metoo bröt ut. Det blev tydligt hur stor kvinnors systematiska utsatthet för mäns våld är. Det pågår just nu ett stort arbete runt om i Myndighetssverige med att informera om bland annat samtyckeslagstiftning och olika politiska beslut som togs för att kunna undvika och motarbeta sexuella trakasserier. Jämställdhetsmyndigheten håller just nu bland annat på med ett projekt om resekurage för att stoppa svenska män från att köpa sex av kvinnor och barn utomlands. Det sker kompetensutveckling hos domstolar, jurister och socialsekreterare.

Äntligen finns det ett systematiskt uppmärksammat arbete som kommer att stärka kvinnor och barn som har varit utsatta. Problemet är att Kristdemokraterna kommer att lägga ned det här arbetet i och med denna budget. Ni vill lägga ned Jämställdhetsmyndigheten som har funnits i ett år och gör ett fantastiskt arbete för att motverka precis det som inte får ske igen.

Andreas Carlson tog i sitt anförande upp att det är väldigt viktigt med brottsofferperspektivet, och jag kan inte annat än att hålla med. Men det är just sådana här handfasta politiska reformer som också ser till att det inte blir fler brottsoffer. Här måste vi börja förebygga. Vi måste se till att patriarkala strukturer inte längre gör att kvinnor blir utsatta. Vi vet att det här är oerhört utbrett. Varför väljer då Kristdemokraterna att stampa sönder allt gott i form av politiska reformer som metoo har fört med sig?


Anf. 92 Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Fru talman! Linda Westerlund Snecker ger sken av att vi skulle stampa sönder precis allt gott som har skett i spåren av metoo. Vi tycker inte att det som metoo har gett uttryck för är något gott, men däremot är det positivt att det har kommit upp till ytan - att det har debatterats och lett till fler anmälningar - men vi stampar inte sönder det på något sätt genom att avveckla den myndighet som var kraftigt kritiserad när den infördes och som i den sammanslagning av olika satsningar som gjordes också förstörde mycket av fungerande verksamhet som hade varit igång under flera år och betytt väldigt mycket, inte minst för utsatta kvinnor. Det är de delarna som vi vill stärka, men vi ser också ett mycket stort behov av att tillföra resurser till Polismyndigheten. Vi debatterar utgiftsområde 4. Vi har hört och vet att våldtäktsanmälningar i dag läggs på hög på grund av resursbrist inom polisen. När vi nu har chansen att verkligen ta krafttag mot de övergrepp och trakasserier som har skett kan vi se till att öka takten i utredningarna hos Polismyndigheten genom att kraftigt förstärka polisens resurser.

Linda Westerlund Snecker har inte lagt fram några sådana förslag från Vänsterpartiets sida. Vi har hört skälen till att man inte lägger fram satsningar på Polismyndigheten, men jag vill påminna hela kammaren om vad rikspolischefen har sagt, nämligen att det saknas resurser och att man är i stort behov av resurser för att kunna nå upp till de ambitioner som vi gemensamt har.

Vi är inte nöjda med att bara vänta och se när vi får en regering. Vi agerar nu. Men vi tycker inte att den viktigaste åtgärden för att ta tag i alla de strukturer som har lyfts fram som helt förkastliga i metoo-rörelsen handlar om Jämställdhetsmyndigheten, utan det är större än så. Vi vill se till att de verksamheter som fungerade väldigt bra men som avvecklades, flyttades eller slogs sönder när man tog fram Jämställdhetsmyndigheten får komma tillbaka och fortsätta. Det finns flera år av fungerande arbete där som kan ge ännu mer kraft i det arbete som jag tror att vi är överens om att det behövs ännu mer av.


Anf. 93 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Det är så himla typiskt. I en rättspolitisk debatt, där bara män och jag har deltagit, talar jag om kvinnors utsatthet och de strukturella trakasserier som män utsätter kvinnor för - det har skett ett feministiskt vrål som säger att det räcker nu; vi accepterar inte det här längre. Då börjar Kristdemokraterna tala om polisen. Det är för sent när polisen blir inkopplad. Då har brottet redan begåtts.

Det funkar inte att tänka att vi stoppar kvinnors utsatthet genom att anställa fler poliser. Fler poliser behövs - ja. Men då är det redan för sent.

Det är det förebyggande arbetet som måste göras. Vi måste få bukt med destruktiva mansroller som skapar våldtäktsmän. Men Kristdemokraterna har inte greppat att feminism och jämlikhet stoppar utsatthet. Det gör inte polisen. Polisen arbetar när brottet redan har begåtts.


Anf. 94 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Vi kan ha en allmänpolitisk debatt också. Jag tycker inte att det är problematiskt att lyfta fram olika förslag på olika politiska områden. Men vi har en process i riksdagen - det vet Linda Westerlund Snecker - som innebär att vi debatterar utgiftsområde för utgiftsområde. Därför är det inte helt onaturligt att man i debatten som rör rättsväsendet fokuserar på rättsväsendets myndigheter och de resurstillskott som vi där gör.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Rättsväsendet

Jag kan lyfta fram många satsningar som vi i Kristdemokraterna gör i våra motioner och i vår budget. Vi satsar på civilsamhället. Jag tror att det behövs fler förebilder, både manliga och kvinnliga. Vi tror på en familjepolitik som innebär att man tidigt i livet ska få lära sig att ta ansvar och att behandla andra människor med respekt och värdighet - oavsett vilket kön de har.

Där ligger grunden för att kunna slå tillbaka de övergrepp och helt förkastliga beteenden som finns. Det handlar om att starta tidigt och att ha positiva förebilder redan i familjen. Därför satsar Kristdemokraterna på familjepolitik och civilsamhället, för att möta detta och lägga grunden för ett gott samhälle.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 17 december.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-12-17
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag inom utgiftsområde 4

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2019Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 3.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och motionerna

  2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 8,

  2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

  2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-3,

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 20 och 21,

  2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

  2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 1-3, 6 och 8-10 samt

  avslår motionerna

  2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 7, 12, 14 och 25,

  2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

  2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 15,

  2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

  2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 10 och 13,

  2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C),

  2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 8,

  2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 21,

  2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 4, 5, 7 och 11 samt

  2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. (L).b) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 114 000 000 kronor under 2020-2022.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 4 punkt 2.
 2. Fördubblad kränkningsersättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 12.