Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Betänkande 2018/19:SfU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 december 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar för ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 97,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 44,4 miljarder kronor. 32,8 miljarder kronor går till barnbidrag och drygt 7,3 miljarder kronor går till pensionsrätt för barnår. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall prop. Avslag motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
Betänkande 2018/19:SfU3

Alla beredningar i utskottet

2018-12-06, 2018-12-11

Pengar för ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 97,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 44,4 miljarder kronor. 32,8 miljarder kronor går till barnbidrag och drygt 7,3 miljarder kronor går till pensionsrätt för barnår. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-12-18
Debatt i kammaren: 2018-12-19
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:SfU3, Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Debatt om förslag 2018/19:SfU3

Webb-tv: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 21 Emilia Töyrä (S)

Fru talman! Vi ska nu debattera socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3 om utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Det är ett område där vi socialdemokrater väljer att avstå från att delta i beslutet, av skäl jag kommer att ge.

Vad hände egentligen hösten 2018? Ja, just nu kan vi sammanfatta dagarna sedan den 9 september med att gå igenom alltifrån talmansomröstning till statsministeromröstning och budgetomröstning. Vi kan prata om att praxis antingen har förändrats eller brutits; vad man väljer att säga beror nog på vilka skor man står i. Vad vi i framtiden kommer att säga om den här hösten kan vi av naturliga skäl inte veta, men jag hoppas att vi kommer att se att den var ett undantag i svensk politik och att de partier som säger sig eftersträva ordning och reda även såg till att leva upp till det i praktiken.

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

I många situationer vi har sett i höst har det inte funnits en klar praxis, och då är praxis att vi gör upp om saker gemensamt - till exempel genom samtal mellan partierna. Så skedde också med övergångsregeringens budget. Samtal fördes mellan partier som kan tänkas sitta med i eller stötta en regering eller dess budget. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har alla varit inblandade i att diskutera de principer som denna budget bygger på.

Därför, fru talman, var det många som blev förvånade när flera av dessa partier ändå valde att motionera på övergångsbudgeten. Kammaren har röstat igenom ramar för utskotten som bygger på en blandning av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, och sedan är det ytterligare en del ändringar som ingen av dem hade med från början. Det har vållat stora bekymmer i många utskott när man inte vet vad det i kammaren klubbade beslutet faktiskt kommer att innebära på respektive utgiftsområde.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att inte lägga fram några egna budgetmotioner i höst, och det är av den enkla anledningen att vi tycker att en tillträdande regering ska ha möjlighet att forma sin egen politik och sina egna reformer - i enlighet med övergångsbudgetens principer. Vi trodde nog att fler skulle resonera så efter de partiöverskridande samtalen, där vi var överens.

Nu sägs det att riksdagen inte är en övergångsriksdag, och det stämmer ju. Vi är en vald församling, och en av våra viktigaste uppgifter är att utse en statsminister. Efter drygt 100 dagar har vi ännu inte nått dithän.

Fru talman! En övergångsbudget är ingen kul läsning. Det handlar verkligen bara om det mest nödvändiga som krävs för att ett land ska kunna fortsätta regeras utan större katastrofer längs vägen. Den är väl beredd men innehåller varken vallöften eller välbehövliga reformer.

För de flesta som har följt debatterna i höst är det ingen hemlighet att vi socialdemokrater skulle ha velat göra mer och annat som inte ryms eller tillåts i en övergångsbudget. Under den förra mandatperioden påbörjade vi en resa där jämlikhet är ett genomgående tema. Om inte alla människor får ta del av ett samhälles framsteg tror vi inte heller att samhället kan anses ha gjort framsteg.

Därför kan man se att de grupper som framför allt lyftes fram med en socialdemokratiskt ledd regering var de som annars trycks tillbaka: personer med låga inkomster, kvinnor och barnfamiljer. Vi tror på en generell välfärd där vi alla bidrar med det vi kan och även får ta del av det vi behöver. I detta ingår en väl utbyggd föräldraförsäkring, icke behovsprövade barnbidrag och möjligheter för individer att forma sin egen framtid och tillvaro efter de drömmar de har - inte efter storleken på släktingarnas plånbok.

Fru talman! Antalet semesterdagar per år regleras genom semesterlagen. Lagen säger att den som är heltidsanställd har rätt till 25 dagar per år, och med kollektivavtal kan man få ytterligare några dagar. Samtidigt har barn betydligt fler dagar borta från skola och förskola än så per år. Det är lite svårt att få ihop den ekvationen, speciellt för ensamstående föräldrar. Därför lanserade vi socialdemokrater i somras det vi kallar en familjevecka. Det är ytterligare dagar som kan tas ut av föräldrarna för att täcka upp vid oplanerad ledighet, till exempel studiedagar.

Precis som den övriga föräldraförsäkringen ger detta barnen tillgång till sina föräldrar - men också det motsatta. Sverige toppar världsligan över länder att växa upp i som barn, och där har vår familjepolitik spelat en stor roll. Med trygga barn skapar vi trygga vuxna och ett samhälle där vi tar hand om varandra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Fru talman! Vi fick tyvärr inte möjlighet att införa vår familjevecka den här hösten. Jag hoppas förstås att vi ska få en ny chans så fort som möjligt. Ska vi fortsätta vara bäst i klassen när det gäller barns uppväxtvillkor krävs en socialdemokratiskt ledd regering.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka fru talmannen, kammarkansliet, kanslipersonalen och de övriga ledamöterna i utskottet för en intressant - måste jag ändå säga - höst. Jag önskar er alla en riktigt skön jul och ett gott nytt år!

(Applåder)


Anf. 22 Linda Lindberg (SD)

Fru talman! För Sverigedemokraterna är familjen en av de centrala och viktigaste byggstenarna i det svenska samhället. Vår utgångspunkt är alltid att barnets bästa ska beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.

Vi lägger stor vikt vid att vi politiker ger familjerna ett flexibelt utrymme till att själva göra val utifrån sina förutsättningar och ställer oss kritiska till incitament som kvoterar eller begränsar familjers valmöjligheter. Eftersom varje familj har sina unika förutsättningar bör vi också utgå från ett pragmatiskt och enkelt synsätt utan att för den skull tappa fokus på barnet, som ju till syvende och sist är det centrala i vår familjepolitik.

Vi välkomnar att fler partier nu ställer sig alltmer kritiska till kvotering, och vi välkomnar det beslut som nyligen togs av kammaren om att inte inrätta ytterligare en pappamånad.

Vi menar att tvingande incitament som kvotering, vilket en del partier vurmar starkt för, inte är rätt väg att gå. En Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Familjen Först visar att 76 procent av de tillfrågade föräldrarna svarar att familjen själv ska bestämma. Det finns flera liknande undersökningar med samma resultat. Detta speglar sig också i vardagen ute bland familjerna.

Vi ser exempel på familjer där barn på grund av just dessa tvingande dagar har färre dagar hemma och med andra ord lämnas tidigare på förskola. Dagarna brinner helt enkelt inne, då den andra föräldern av olika anledningar inte har haft möjlighet att ta ledigt även om en önskan har funnits. Inte minst ser vi detta bland egenföretagare, som drabbats hårt.

Vi ser också familjer som drabbas. Det ekonomiska handlingsutrymmet kan där försämras betydligt beroende på vem som är hemma, exempelvis i de fall där en förälder är arbetslös och den andra förvärvsarbetar.

Vi förstår att familjer ser till sin familjs bästa och att alternativ vägs noga för att de ska få en så bra vardag som möjligt. Man kanske till och med kan vara hemma lite längre med sina barn beroende på vem som är föräldraledig. Jag menar att föräldraskapet är ett lagarbete där båda bidrar på bästa sätt till att få ihop vardagen.

Samtidigt noterar vi de rödgrönas iver att se mamman som ett offer i rollen som just mamma och att med politiska poäng få det till att vara något dåligt att vara hemma i stället för något som är privilegierande. Man glömmer att se det hela ur ett opolitiskt vardagsperspektiv, och önskan att peta och styra i familjers privatliv kan inte bli tydligare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Fru talman! Däremot menar vi sverigedemokrater att statusen i att ta ansvar och att vara med sina barn ska stärkas, givetvis oavsett vem det är som tar ansvaret. Att arbeta är viktigt, och att vi får en jämställd inkomst och - inte minst - pension är oerhört viktigt. Men samtidigt är det betydelsefulla år av barnens liv som många i dag stressar sig igenom på grund av oro för att gå miste om inkomst och karriär.

Här bör vi få in ett annat tänk, så att familjeliv och yrkesliv går att kombinera på ett bättre sätt än i dag och så att vi i större utsträckning får välmående och balanserade familjer. Det är i dag alldeles för många föräldrar som hamnar i utbrändhet och stress. Vi behöver helt enkelt sända ut andra signaler.

Att göra det lättare för familjerna att fördela föräldradagarna utan att det spelar någon större roll rent ekonomiskt är nog bättre än att kvotera. Vi föreslår att taket i föräldraförsäkringen höjs från tio till tolv prisbasbelopp samt att ersättningen höjs från 80 till 85 procent. Det gör att vi sänker inkomstbortfallet. Föräldern med högre inkomst ska kunna vara hemma utan att det påverkar familjernas ekonomi i lika stor utsträckning som det gör i dag. De ekonomiska förutsättningarna borde inte styra vem som är hemma. Det är i stället här krutet ska läggas för att öka möjligheten för föräldrar att vara hemma på samma premisser.

Vi vet också att framför allt låginkomsttagare och ensamstående har en ekonomiskt tuff situation som föräldrar. Där är bidragen en betydande del av den disponibla inkomsten.

Med det som bakgrund vill vi genomföra vissa förändringar. Vi avser att få till ett mer behovsprövat system, där bostadsbidraget stärks i stället för generella bidrag som barnbidrag. Barnbidraget är en bra reform som vi tycker om, men frågan är om det riktar sig rätt när det till fullo är ett generellt bidrag.

Därför väljer vi att sänka flerbarnstillägget, som ökar kraftigt framför allt efter barn tre, samt att använda den senaste höjningen av barnbidraget på 200 kronor till att i stället satsa dessa pengar på att höja bostadsbidraget. Det gör att de ekonomiskt svagaste får det stöd som behövs, som vi också beskriver i RUT 2018:1184. Det kan inte ha varit meningen från början att barnbidraget och flerbarnstillägget i vissa hushåll sparas på hög medan andra familjer i bästa fall lever på det ekonomiska målsnöret varje månad.

Vi föreslår också att inrätta ett förstföderskebidrag, som är ett engångsbelopp som kan sökas som stöd till inköp av exempelvis bilbarnstol eller vagn. Vi vet att det är stora kostnader i samband med första barnet och att framför allt vagn och bilbarnstol är nödvändiga produkter, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv.

Sverigedemokraterna vill också med vår familjepolitik att föräldrarna ska ges förutsättningar att vara lika delaktiga redan från graviditetens start. Därför satsar vi på att ge båda föräldrarna ekonomisk möjlighet till ledighet från jobb för att vara med på mödravårdsbesök redan från graviditetens start. Det är viktigt att denna möjlighet finns. Det är betydelsefulla ultraljudsundersökningar som görs under den första och andra trimestern av graviditeten, och vi ser i dag inte att man ger något ekonomiskt stöd åt den andra föräldern att delta vid dessa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för våra blivande föräldrar vill vi göra det lättare för mamman att bli beviljad graviditetspenning, den före detta havandeskapspenningen. Regelverket kring graviditetspengen behöver ses över, så att den som har ett fysiskt ansträngande arbete också får detta beviljat. Som det är nu är det svårt att få det beviljat, vilket leder till att ett flertal kvinnor jobbar höggravida med besvär och krämpor och ofta med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Det är inte rimligt.

I kombination med en översyn vill vi också införa tio graviditetsdagar, som kan tas ut en månad före beräknad förlossning, för att skapa de bästa förutsättningarna, med chans till förberedelser, lugn och harmoni inför förlossningen. Dessa dagar ska vara ovillkorade och betalas ut som en tillfällig föräldrapenning. Det leder också till att merparten av föräldradagarna finns kvar till den tid de är tänkta för: efter att barnet är fött.

Fru talman! Slutligen har vi från Sverigedemokraterna ingen reservation att yrka bifall till, då vår rambudget var större än den som beslutades om. Däremot ber jag att få hänvisa till vårt särskilda yttrande.

(Applåder)


Anf. 23 Emilia Töyrä (S)

Fru talman! Tack, Linda Lindberg, för möjligheten att få ställa en eller flera frågor - vi får se vad tiden räcker till!

Först det uppenbara: Sverigedemokraterna har, som ledamoten nämnde i sitt anförande, valt att rösta på en ram som ligger betydligt lägre än det Sverigedemokraterna ville göra enligt sin budgetmotion. Jag tycker att detta rimmar lite illa med de ambitioner man säger sig ha.

För det andra talade ledamoten i sitt anförande om att föräldraförsäkringen är en privat angelägenhet och ingenting som berör politiken. Då är det märkligt att det är politiska beslut som ligger bakom hur föräldraförsäkringen ska se ut.

Jag och Socialdemokraterna tycker att samhällets resurser ska användas till det samhället mår bäst av. Vi tror att ett jämställt samhälle är bättre än ett ojämställt. Vi kan också se att det som ger bäst effekt är ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen.

Man talar om olika grundnivåer som att detta skulle vara det som är avgörande för hur människor väljer att ta ut föräldraförsäkringen - för om det är kvinnor eller män som tar ut huvuddelen. Men vi kan se att detta inte har någon större effekt. De som är bättre på att ta ut föräldraförsäkringen jämställt är nämligen inte låginkomsttagare utan snarare höginkomsttagare, och detta gäller speciellt där kvinnan är höginkomsttagare.

Frågan framför allt till ledamoten Linda Lindberg är: Varför valde Sverigedemokraterna att rösta på en lägre ram som omöjliggör de satsningar ni säger er vilja göra på det här området?


Anf. 24 Linda Lindberg (SD)

Fru talman! Givetvis valde vi att stödja vår egen budget. När den föll tog vi ett helhetsgrepp på frågan. Därför blev vårt beslut att rösta på M:s och KD:s budget, som vi överlag ser som ett bättre alternativ än den som låg för beslut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Det var väldigt många frågor. Vi från Sverigedemokraterna är övertygade om att de kvoterade dagarna inte är rätt väg att gå, utan familjerna ska själva kunna besluta och styra över sin vardag. Givetvis är det politikens roll att föra en politik som ger valmöjligheter för individen, så det är klart att det är kopplat till politik. Men det är inte vår uppgift att vara inne och peta och styra i familjers vardag.


Anf. 25 Emilia Töyrä (S)

Fru talman! Inte heller Socialdemokraterna vill styra över hur föräldrar väljer att ta ut sina dagar. Om man vill vara hemma med sina barn eller inte får man styra som man vill. Däremot kanske inte samhället ska vara med och ersätta. Vill man vara hemma längre tid än föräldraledigheten kan man vara det, men det ska samhället inte stötta upp.

Sedan vill jag bara ge ett litet tips till Sverigedemokraterna. Det är åtta partier i riksdagen, och sju av dem agerar på ett visst sätt. Det åttonde väljer att gå emot praxis om och om igen, så man kan inte riktigt lita på var Sverigedemokraterna står i olika frågor. Som Linda Lindberg sa tidigare valde man först att rösta på sitt eget förslag, och sedan röstade man på nästa. Det är tvärtemot vad alla andra partier väljer att göra, vilket jag personligen tycker är lite knepigt.


Anf. 26 Linda Lindberg (SD)

Fru talman! Jag kan förstå att Emilia Töyrä tycker att det är knepigt. Men hade vi valt att lägga vår röst på Socialdemokraternas budget kanske det inte hade varit lika knepigt.

Du står här, Emilia, och menar att ni inte vill vara inne och peta i familjers vardag, men det är egentligen precis det ni gör när vi väljer att ändå stå fast vid att föreslå fler kvoterade dagar.


Anf. 27 Solveig Zander (C)

Fru talman! Jag börjar som jag började mitt förra anförande med att säga att i det första steget i budgetprocessen har man beslutat om en annan utgiftsram än den som Centerpartiet har föreslagit. Därför kommer vi att avstå från att rösta också om beslutet på det här området som handlar om familjer och barn.

Centerpartiets budgetalternativ behöver ses i sin helhet och inte i små delar, som det innebär när vi behandlar budgeten utifrån områden. Därför menar vi att man inte kan bryta ut ett område, utan man ska se vår budget som en helhet. Om man vill ta del av innehållet i vår budget ska man titta i partimotionen 2018/19:2610. Där konstaterar vi från Centerpartiet att det behövs en hel del förslag och reformer i Sverige för att medverka till att även det som gäller familjer och barn ska bli betydligt bättre. Det innebär att vi helt enkelt i detta sammanhang också vill satsa på arbetsmarknaden och möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden, för det är viktigt för alla, inte minst för föräldrar.

Ett av problemen i budgeten är att man inte har satsat tillräckligt mycket på detta. Därför menar vi att det är viktigt att vi satsar på att föräldraförsäkringen blir lika jämlik och ger samma möjligheter att använda för företagare. Vi vet att det är knepigt för företagare när det gäller att kunna använda sig av föräldraförsäkringen. Därför vill vi se en bättre föräldraförsäkring anpassad till företagare, för det är ju företagarna som skapar jobben. Det innebär att deras trygghetssystem måste anpassas till deras förhållanden. I integrationens fotspår är det ju viktigt att vi får fler företag och därmed möjligheter för fler föräldrar att komma ut på arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Ur jämställdhetssynpunkt, fru talman, är det viktigt att föräldraledigheten - och hur man delar den - blir mer jämställd och, skulle jag vilja säga, helt jämställd. Därför är det viktigt att satsa på rätt saker. Då gäller det att ge morötter. Från Centerpartiets sida vill vi se en höjning av jämställdhetsbonusen som en större morot för föräldrar att dela lika när man har olika inkomster. Det är också viktigt att se över pensionsrätterna så att de delas mellan föräldrarna under småbarnsåren.

En följd av detta är att Centerpartiet menar att det är otroligt viktigt att Pensionsmyndigheten, som vi talade om i den förra debatten, får en möjlighet att samverka med berörda parter som föräldrar kommer i kontakt med - till exempel mödravården, Försäkringskassan, Skatteverket, banker, skola och så vidare - så att de kan informera om vad det betyder om man inte har ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Vi vet ju att livsinkomsten och den kommande pensionen hör ihop. Därför är det viktigt att man får information om det under livets gång och när man gör olika ställningstaganden.

Den svenska föräldraförsäkringen är ju världens generösaste. Det vet vi, och det är vi stolta över i Sverige. Därmed skulle vi kunna nöja oss, men icke, för från Centerpartiets sida tycker vi att det finns många saker att förändra och förbättra. Jag vill nämna en liten detalj i föräldraförsäkringen i dag, nämligen att man får göra olika uttag under olika tider under föräldraledigheten av garantidagar, lägstanivådagar och vanliga dagar - sådant som är svårt för föräldrarna att känna till. Därmed skapas ett ojämlikt uttag från föräldraförsäkringen.

I vår partimotion, fru talman, beskriver vi inriktningen på Centerpartiets föräldrapolitik. Vi menar att den kommande regeringen, som inte ska ha en övergångsbudget, bör klargöra vad vi i Centerpartiet har för avsikt att göra i de här frågorna. Som jag sa tidigare lovar jag att återkomma med detaljerna i det sammanhanget.

Innan jag avslutar, fru talman, vill jag vända mig till tjänstemännen här i riksdagen och tacka för deras arbete under bråda dagar och nätter som har möjliggjort för oss att avsluta den här riksdagsterminen på ett bra sätt med debatter som vi nu har haft. Vi vet alla hur oerhört mycket ni har arbetat och att det har varit mycket oregelbundna arbetstider.

Med detta vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Det är ni väl förtjänta av.

(Applåder)


Anf. 28 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! För första gången i vårt lands historia skulle en opolitisk övergångsbudget hanteras. Anledningen till det är att riksdagspartierna ännu inte lyckats lösa regeringsfrågan, och Sverige har därför en övergångsregering. Vänsterpartiet har inte lagt fram en egen budget eftersom det inte finns någon regering att opponera sig mot.

Sju partier i Sveriges riksdag var överens om de principer som en övergångsbudget skulle bygga på. De borgerliga partierna krävde att vissa saker inte skulle finnas med i övergångsbudgeten medan andra kunde få finnas. Vi var alla överens om dessa principer. De borgerliga partierna har alltså själva deltagit i denna process, bakbundit regeringen och sedan lagt fram egna budgetmotioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Jag menar att detta är ganska anmärkningsvärt. En budgetmotion kan absolut gå igenom riksdagen; det har hänt tidigare. Men då måste man själv ha kapacitet att regera. Väljarna måste kunna utkräva ansvar av politikerna. Men ytterkantshögern har blivit bortröstad som regeringsbildare och kan inte regera. Ändå har de bakvägen kuppat igenom sin politik. En övergångsregering är förbjuden att utlysa nyval, vilket man gjorde sist.

Jag menar att detta är problematiskt och att vissa partier saknar respekt för demokratins spelregler. Det är oseriöst och gör att människor tappar förtroendet för politiken.

Det är därutöver ett stort svek att Centerpartiet och Liberalerna lät den blåbruna budgeten gå igenom. Bryr sig dessa partier inte om de människor som känner rasismen inpå bara kroppen? Den som röstade på Centerpartiet eller Liberalerna för att de skulle stå upp mot rasisterna gapar nog nu över dessa partiers agerande i kammaren. Det verkar som att det för dessa partier trots allt var viktigare att sänka skatten för högavlönade, att dra ned på insatser för arbetssökande, att slakta miljöbudgeten och att skattefinansiera trädgårdsmästare i rika hushåll än att försvara demokratin.

Den blåbruna ytterkantsbudgeten är en ordentlig nedskärningsbudget. 20 miljarder ska skäras i vår välfärd. Det innebär att lärarna kommer att få mindre tid med eleverna, att det kommer att ta längre tid på akuten och att storleken på barngrupperna på förskolan kommer att växa ytterligare.

För att kunna ha familj krävs en stark välfärd med välfungerande förskolor som det går att ha barnen på utan dåligt samvete och en äldreomsorg som fungerar och är professionell.

När de blåbruna nu skär ned på välfärden är det ofta kvinnorna som får betala. De får göra fler människors arbete, springa i korridorerna och gå ned i arbetstid för att det blir omöjligt att orka med stressen eller för att täcka upp för en förskola eller en äldreomsorg som inte fungerar. Det är riksdagens blåbruna partier som ger oss kvinnor smärtan i våra axlar och stressen i våra blickar.

Jag har tittat igenom de olika partiernas budgetar. I Sverigedemokraternas budget får den rikaste tiondelen dubbelt som mycket som den fattigaste. Moderaterna är värre; här får den rikaste tiondelen tre gånger så mycket som den fattigaste. Men, mina vänner, Liberalerna slår alla rekord genom att ge den rikaste tiondelen så mycket i ökade inkomster att det blir mer än för hela den övriga befolkningen sammantaget. Män får dubbelt så mycket som kvinnor.

Dessa partier vill att de ekonomiska klyftorna ska öka och att vi ska ha riktigt fattiga och riktigt rika i samhället. Det är ett slags medeltida syn på människor och samhälle.

Under förra mandatperioden lyckades Vänsterpartiet se till att underhållsstödet för ensamstående höjdes tre gånger om. Vi höjde bostadsbidraget för första gången på åratal. Vi gjorde stora satsningar för att få mindre barngrupper på förskolan. Vi fick igenom satsningar på förlossningsvården och på att minska förlossningsskadorna. Vi var med och höjde barnbidraget, flerbarnstillägget och studiebidraget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Familjepolitiken ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer och minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn. Den ska bidra till ett jämställt föräldraskap. Låt mig nämna att Kristdemokraternas bidrag till detta är att höja avgifterna till förskolan.

Vart tionde barn ser pappa slå mamma hemma. Trots att många kvinnor och tjejer i dag känner rädsla för sexuellt våld när de går hem på kvällen eller går över torget efter en utekväll är hemmet de facto den farligaste platsen för kvinnor.

Vi har det senaste året fått höra en störtflod av berättelser under #metoo om hur den dåliga kvinnosynen också finns bland chefer, kollegor, kunder och konsulter. Det är förnedrande, integritetskränkande och ibland väldigt traumatiska barndomsminnen som har återberättats.

Vi behöver göra allt vi kan för att jämna ut dessa maktrelationer och stoppa, förhindra och motverka fysisk och psykiskt våld riktat mot barn och kvinnor. Vi ska kunna känna oss trygga hemma, på jobbet och ute på gatan.

Det är då en käftsmäll mot alla kvinnor att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lägger ned den myndighet som ska arbeta med just detta. När kvinnor äntligen vågar berätta svarar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna med att förminska och osynliggöra oss och inte värdesätta det arbete som många kvinnorörelser gjort för att bygga upp ett samordnat och kraftfullt arbete för ökad jämställdhet.

Det är som åklagaren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet säger: Att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten är ett väldigt bra förslag - för sexköpare, människohandlare, grova kopplare och personer som exploaterar tiggare.

Den blåbruna budgeten innebär att ingen nu har ansvar för detta arbete. Resultatet blir att fler kvinnor kommer att bli utsatta för våld och övergrepp. Jag tror inte det är många kvinnor som i dag tackar Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna för det.

Vi kommer att ändra på denna inriktning. Vi är många människor som tycker att arbetet mot våld och för jämställdhet inte är något som ska nonchaleras.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna visar åter vilka gammalmodiga partier de är, som lever kvar i ett slags patriarkal medeltid. Men deras tid är nog snart förbi.

Fru talman! Med det vill jag hänvisa till vårt särskilda yttrande.

(Applåder)


Anf. 29 Solveig Zander (C)

Fru talman! Vi hörde från Vänsterpartiet i ett tidigare replikskifte att Centerpartiet ljög om hur det tagit ställning i budgetdebatten. Låt mig vara ytterst tydlig med att Centerpartiet inte ljuger.

Eftersom vi har en övergångsbudget innebär det, vilket jag sa för några minuter sedan, att när Sverige får en regering som lägger fram en riktig budget kommer vi också att lägga fram ett budgetförslag som innehåller våra punkter i budgeten.

När jag lyssnar på Vänsterpartiet hör jag till min förvåning inget om några satsningar på möjligheterna till arbete. Ni talar inget om hur man ska möjliggöra för föräldrar att arbeta mer. Då blir min fråga givetvis: Hur kan man höja ersättningsnivå efter ersättningsnivå utan att medverka till att vi också får fler arbetstillfällen och fler som kommer ut i arbete? Det är ju företag och arbete som ger inkomster till samhället som kan satsas på förbättringar. Men Vänsterpartiet säger inte ett ord om hur man ska möjliggöra för fler företagare och fler arbetstillfällen. Jag undrar varför.


Anf. 30 Nooshi Dadgostar (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Fru talman! Jag tackar Solveig Zander för frågan.

Återigen: Det är inte mig Solveig Zander behöver stå till svars inför, utan svenska folket. I valrörelsen sa Centerpartiet: Vi kommer aldrig att släppa fram en politik som är beroende av Sverigedemokraterna. Men det är precis det som Centerpartiet har gjort. Det var därmed inte sanning att man tänkte göra allting för att förhindra en politik som byggde på sverigedemokratiska mandat. Det var uppenbarligen viktigare med andra frågor: att undandra pengar från välfärden, att se till att Arbetsförmedlingen fick mindre resurser och allt det andra som finns i den här katastrofbudgeten, till exempel att Jämställdhetsmyndigheten måste läggas ned.

Jag menar att detta är mycket allvarligt och att Centerpartiet inte har stått vid sitt ord. Jag tror att alla som tittar på den här debatten kan instämma i det. Att lägga ned sina röster är detsamma som att släppa fram en politik, men det förstår uppenbarligen inte Solveig Zander.

Jag talade ganska mycket och länge om hur vi tillsammans bygger ett samhälle som gör att människor kan arbeta. Människor ska tryggt kunna ha sina barn på förskolan för att kunna arbeta de timmar som behövs för att försörja sig. Vi behöver ha en stark äldreomsorg för att kvinnor inte ska behöva känna att de måste ta hand om mormor och farmor, för det innebär att man måste gå ned i arbetstid. För detta krävs det kraftfulla insatser och investeringar i att utbilda människor och i välfärden. På båda dessa områden innebär både Centerpartiets budget och den blåbruna budgeten enorma nedskärningar. Det innebär att många människor förpassas till hemmet. Det är er politik.


Anf. 31 Solveig Zander (C)

Fru talman! Att satsa kraftfullt på samhället och på möjligheter för föräldrar handlar inte om att det kommer att regna pengar från himlen, utan pengar till välfärden och till samhällets utveckling kommer från att personer arbetar och att vi har företag i det här landet som medverkar till att Sverige kan utvecklas. En viktig sak som jag presenterade är att vi vill göra en mer jämlik föräldraförsäkring för företagare. Men att vi får fler företagare är tydligen ingenting som Vänsterpartiet vill bidra till.

Vad gäller budgeten har vi sagt att vi avstår. Vi har röstat gult. Hade vi röstat grönt hade det blivit en budget, hade vi röstat rött - nej - hade det blivit en annan budget. Vi avstod.

Och Centerpartiet ljuger inte.


Anf. 32 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Jag tror att alla vid det här laget förstår vad det är som har hänt. Centerpartiet har lagt ned sina röster, och därför har den sverigedemokratiska budgeten gått igenom. Det är det som har hänt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

De som får ett pengaregn över sig utan att arbeta en enda minut till är ju landets miljonärer. Det är de som nu får enorma skattesänkningar utan att lyfta ett enda finger. Min uppfattning är att vi skulle ha investerat detta i utbildning och i fler anställda i våra förskolor och vår äldreomsorg. Det skulle ha skapat fler arbetstillfällen, fler människor som arbetar och dessutom fler arbetade timmar. Nu är det en massa människor som inte behöver pengarna och inte kommer att arbeta en sekund till som får en mängd skattesänkningar som är helt omotiverade. Jag tycker att det är kortsiktig politik. Det skapar ekonomiska klyftor, och det gör att många människor inte kan delta i arbetslivet.


Anf. 33 Emma Carlsson Löfdahl (L)

Fru talman! När jag gick hit i dag trodde jag att vi skulle debattera ekonomisk trygghet för föräldrar och barn. Jag känner att den här debatten tar en helt annan vändning. Vi pratar om saker som tillhör andra utskott. Men jag kan inte låta bli att gå upp och bemöta det vi hörde tidigare. Det stämmer - vi liberaler vill att det ska löna sig både att utbilda sig och att arbeta. Vi vill att det ska vara möjligt att utbilda sig inom de så kallade kvinnodominerade yrkena. Vi vill att man ska kunna läsa från undersköterska till sjuksköterska eller från barnsköterska till förskollärare och att det ska löna sig. Man kommer att ta studielån, och man kommer sedan, som det ser ut i dag, att få högre lön på grund av den statliga skatten. Det är det vi vill förändra. Jag kan inte se vad som är problemet i det.


Anf. 34 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Jag tackar Emma Carlsson Löfdahl för hennes replik. Liberalernas budget innebär att de tio rikaste procenten i Sverige får lika mycket i ökade inkomster som hela den övriga befolkningen sammantaget och dubbelt så mycket som kvinnor. Det är en medeltida syn på samhället att de rikaste ska bli ännu rikare, enormt mycket rikare, och att män ska ha mycket mer pengar och makt än kvinnor. Det passar sig inte för ett liberalt parti, tycker jag.

Det är kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn. Hela deras lön är finansierad av skatten. Sänker man skatten ger man pengar från den offentliga sektorn till den privata. Då sänker man resurserna för att ge lön till fler barnmorskor, undersköterskor och barnskötare. Då måste man också genomföra nedskärningar, och det är ju det som har hänt i Sverige de senaste åren. Vi skulle behöva 50 miljarder mer i pengar de kommande åren bara för att upprätthålla den kvalitet och nivå vi har i dag, säger Sveriges Kommuner och Landsting.

Det som Liberalerna då gör är att släppa igenom en budget där man gör helt enorma nedskärningar. Jag försvarar den svenska modellen, med ett utjämnande och kraftfullt välfärdssystem där det är hög sysselsättning för kvinnor och där vi kan skapa jämställda relationer. Men om man skär ned så mycket, privatiserar bort så mycket, tar bort alla utbildningsinsatser från Arbetsförmedlingen och lägger ned Jämställdhetsmyndigheten är vi ju tillbaka i 30-talets Sverige. Då undrar jag: Är det detta som är Liberalernas melodi nu?


Anf. 35 Emma Carlsson Löfdahl (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Fru talman! Jag trodde som sagt att vi diskuterade ekonomisk trygghet för föräldrar och barn. Men vi hamnar på väldigt många andra ställen i debatten.

Vad jag ser tydligt i den här debatten är att vi skiljer oss väldigt starkt ideologiskt. Vi vill att det ska löna sig att utbilda sig och arbeta. Vi vill att fler ska komma i arbete; på så sätt får vi större skatteintäkter. Vi liberaler vill bekämpa fattigdom men inte rikedom, och det är det som skiljer oss åt. Ni i Vänsterpartiet vill bekämpa rikedom och vill att alla ska vara lika fattiga.


Anf. 36 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Man ger inte fler människor arbete om man så drakoniskt gör nedskärningar i de utbildningsinsatser som arbetslösa ska få via Arbetsförmedlingen. Om man gör så stora nedskärningar att man inte kan göra satsningar på mer utbildning, så att människor kan matchas till jobben, och om man inte vill ha en kraftfull välfärd, så att föräldrar kan arbeta och så att vi har förskola och äldreomsorg som fungerar, då får man en minskad sysselsättning. Det är bara att gå ut i världen och titta på de länder som saknar välfärd. De har inte särskilt hög sysselsättning. Där är det inte många kvinnor som arbetar. Det är detta som är dilemmat. Ni vill inte investera i människor och i välfärd. Ni säger att människor ska arbeta. Men då måste man investera i välfärd och i människor.


Anf. 37 Ann-Sofie Alm (M)

Fru talman! Jag har begärt replik för att jag är personligen förvånad och häpen över den frenesi som Nooshi Dadgostar lägger ned på att håna och svartmåla riksdagens beslut. Jag hörde Nooshi Dadgostar från talarstolen säga att ytterkantshögern hade kuppats bort i statsministeromröstningen. Jag hörde henne säga att Centern och Liberalerna röstade på rasisterna. Jag önskar av Nooshi Dadgostar en förklaring på den beskrivning av Moderaterna och Kristdemokraterna som hon har levererat här i dag. Vi kan börja där.


Anf. 38 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Tack, Ann-Sofie Alm, för frågan!

Det är inte min oro som jag beskriver. Det är inte vi som sitter här som ska vara glada eller ledsna. Det är människor därute som är oerhört oroliga för att Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna har berett utrymme för ett nationalistiskt fascistiskt parti att få stor påverkan på den politiska utvecklingen.

Det är inte jag som är oroligast, utan det är många vanliga människor utanför Riksdagshuset som jag uppfattar att Ann-Sofie Alm aldrig har talat med. Det är så det ser ut i verkligheten. Det är också därför jag beskriver den oron från talarstolen. Många människor känner det in på bara kroppen. De känner det på arbetsmarknaden när de blir diskriminerade, ute på krogen och i förskolan när småbarn skriker åt människor med annan hudfärg.

Jag menar att det är de anständiga partiernas plikt att stå emot detta och inte bereda ett rasistiskt parti möjlighet att påverka så mycket i svensk politik. För mig är inte det en icke-fråga och någonting som jag säger till Ann-Sofi Alm så att Ann-Sofie Alm ska känna på ett eller annat sätt. Jag säger det för att det är viktigt på riktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Små barn sa till mig i valrörelsen: Är det så att jag nu kommer att bli tillbakaskickad till ett land där jag aldrig har varit? Vad ska hända med mina föräldrar? Det påverkar familjer och barn på riktigt. Jag önskar att Ann-Sofie Alm kunde ta detta på allvar.


Anf. 39 Ann-Sofie Alm (M)

Fru talman! Jag hör inte den förklaring jag ville ha. Jag hör heller inte den ursäkt av Nooshi Dadgostar som jag tycker hade varit på sin plats.

Däremot ska jag förklara för dig varför det var så viktigt med budgetbeslutet i förra veckan. Det är för att över en halv miljon människor bor i de bostadsområden som är utsatta. De kan inte vänta på att vi bildar en regering. De kan inte vänta på att polisen får de resurser som ska vara. Barngrupperna kan inte vänta på att bli mindre. Det behövs budget för det. Vi har avsatt 400 miljarder för mindre barngrupper.

När det gäller Jämställdhetsmyndigheten behöver vi inte en myndighet för varje samhällsproblem. Vi behöver lösa problemen. Därför är det viktigt att vi har en budget på plats.


Anf. 40 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Jag kan tala om för Ann-Sofie Alm att vi som bor i till exempel Botkyrka, som jag själv, vi röstar inte på Moderaterna. Vi behöver inte fler nedskärningar och skattesänkningar. Vi behöver inte 20 miljarder till miljonärerna i Stockholms innerstad. Vi behöver satsningar på våra förskolor och i vår äldreomsorg, och på våra skolor som inte ger tillräckligt mycket kvalitet till våra barn. Det är vad vi behöver. Ann-Sofie Alm behöver inte stå här och berätta för mig att deras politik ska stötta upp mitt bostadsområde. Ingen av oss har röstat på Ann-Sofie Alms parti.


Anf. 41 Emma Carlsson Löfdahl (L)

Fru talman! Jag är tacksam för att vi är tillbaka till att diskutera det vi kom hit för, trygghet för föräldrar och barn.

Vi har en föräldraförsäkring i Sverige som omfattar möjligheter för föräldrar att vara hemma i samband med ett barns födelse eller adoption. Likaså har man möjlighet att vara hemma från jobbet då barnet är sjukt. Det är vad vi i dagligt tal kallar vab, vård av barn, men som egentligen heter tillfällig föräldrapenning.

Detta är en försäkring som vi ska vara stolta över. När jag träffat personer från andra länder och vi börjar jämföra våra olika försäkringar i de olika länderna inser man att vi har en otrolig försäkring. Men allt kan bli bättre.

Familjer kan se ut på väldigt många sätt. Alla ska ha möjlighet att kombinera föräldrarollen med förvärvsarbete. Det är viktigt, så långt det är möjligt, att båda föräldrarna har möjlighet att vara föräldralediga och vara tillsammans med sina barn - både för jämställdhetens skull och för att barnen behöver båda sina föräldrar och har ett behov av att knyta an till dem båda.

Vi liberaler skissar på en omfattande reform av föräldraförsäkringen, men den kommer inte att påverka kommande budgetår. Därför ber jag att få återkomma till det förslaget längre fram.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Vi har i dag barn som lever med kroniska sjukdomar. Det kräver många insatser från föräldrarna i form av vård och omsorg för att få familjens vardag att fungera. Då dessa barn börjar förskolan eller går över till skolan lämnar föräldrarna över det ansvaret till pedagogerna i skolan.

För att det ska fungera och för att föräldrarna och personalen ska känna sig trygga måste föräldrarna berätta för eller undervisa personalen i hur den ska hantera de olika situationer som kan uppstå. Föräldrar har inte i dag laglig rätt att vara frånvarande från sitt arbete för att göra det.

De flesta arbetsgivare är lösningsfokuserade, löser det på något sätt och låter föräldrarna besöka skolan. Men vi liberaler anser inte att det ska vara beroende av vilken arbetsgivare man har. Det ska självklart vara en rättighet som alla föräldrar har möjlighet att använda sig av. Vi vill att det ska ingå i den tillfälliga föräldrapenningen.

Detsamma gäller de barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Inte heller dessa besök ger rätt till vård av barn, eller tillfällig föräldrapenning. Det vill vi också ändra på.

För de barn som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns den möjligheten. Där har man infört så kallade kontaktdagar. Vi anser att detta måste vara möjligt för alla barn, även de som inte har insatser enligt LSS.

Vi har många barnfamiljer i vårt land som lever i en ekonomiskt utsatt situation. Det gäller särskilt de familjer som består av endast en förälder. Vi vill därför höja bostadsbidraget. Vi vill göra det med 100 kronor per barn och månad och sänka gränsen för inkomster till de nivåer som gällde 2016.

På detta sätt riktar vi insatser till de familjer som verkligen behöver dem, och vi kan underlätta deras ekonomiska situation och vardag.

Det finns tillfällen då föräldrar avlider och barn och ungdomar mister sin förälder. Då har de möjlighet till det så kallade efterlevnadsstödet för att få ekonomisk hjälp till boende, mat och andra utgifter. Men för de barn som bor på ett HVB-hem, ett hem för vård och boende, eller ett stödboende tillgodoses kostnaderna genom placeringen. Vi liberaler anser därför att det inte ska vara möjligt att ha ett efterlevnadsstöd när man får detta tillgodosett på helt annat sätt.

Fru talman! Liberalerna hade en egen budgetmotion och en egen motion på detta område. Men då dessa föll i en tidigare votering i riksdagen hänvisar jag i dag till vårt särskilda yttrande.

(Applåder)


Anf. 42 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Denna debatt handlar om socialförsäkringsutskottet betänkande 3 om utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Det finns såklart mycket att säga om detta viktiga politikområde, men vi är som bekant mitt uppe i en regeringsbildningsprocess och har en särskild situation. Om några minuter får vi reda på hur talmannen avser att gå vidare med den kommande tidens diskussion om hur Sverige kan få ett stabilt och handlingskraftigt styre.

Eftersom Sverige har en övergångsregering har den lagt fram en särskild övergångsbudget. Denna budget innehåller inte ny politik, utan den är tänkt att fungera som en övergång till dess att en ny regering tillträder och kan lägga fram en ändringsbudget med den regeringens politik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Som alla vet är det inte övergångsregeringens budgetramar som har gått igenom i kammaren, utan det är i stället Moderaternas och Kristdemokraterna budgetförslag. Trots att övergångsregeringen utifrån förankrade principer har lagt fram en budget under denna känsliga och viktiga tid valde Moderaterna och Kristdemokraterna att inte invänta regeringsbildningsprocessen utan att i stället direkt gå fram med sin politik. Det är en politik som också gick igenom med stöd av Sverigedemokraterna.

Därmed har vårt förslag till budgetramar fallit. Vi kommer därför inte att delta i beslutet utan hänvisar till vårt särskilda yttrande.

Jag beklagar att Kristdemokraterna och Moderaterna inte har inväntat regeringsbildningen utan i stället har valt att gå fram med denna politik, som försämrar Sveriges klimatpolitik och gör det billigare att släppa ut i en tid när vi borde göra allt vi kan för att hejda klimatförändringarna och lämna efter oss en värld till våra barn och barnbarn som inte är förstörd.

När det gäller ekonomisk trygghet för familjer och barn, som utgiftsområdet handlar om, vill jag passa på att påminna om Kristdemokraternas och Moderaternas bryska sätt att klippa i en sammanhållen budget.

Ingen tanke tycks ha ägnats åt övergångs- och utfasningsregler. Den ekonomiska tryggheten, eller tryggheten över huvud taget för många familjer, har genom detta agerande kommit i gungning. Det gäller familjer som har lämnat sina sammanhang. Det är familjer som har lämnat sina bostäder, barn som har lämnat kompisar och skolsammanhang eller familjer som har flyttat när föräldrar till exempel har börjat jobba på Jämställdhetsmyndigheten. Det gäller alla andra vars jobb med ett penseldrag kommer att försvinna med tanke på de nedskärningar som görs utan att en konsekvensbeskrivning av jobbens innehåll har gjorts. Det kommer förstås att bli svårare att få insatser genom Arbetsförmedlingen när neddragningar görs. Listan kan göras lång.

Jag kan inte säga annat än att det är djupt oansvarigt. Det är nog en och annan förälder som tycker att den extra bonus som det sjätte jobbskatteavdraget ger är fullständigt onödig med tanke på vad pengarna ger när vi i stället använder dem tillsammans till vår tids utmaningar här och nu och i framtiden.

Det är ett bedrövligt misstag som görs.

(Applåder)


Anf. 43 Ann-Sofie Alm (M)

Fru talman! Tack så hjärtligt för ordet! I dessa historiska dagar när vi firar demokratin känns det extra fantastiskt att få säga de orden: Tack för ordet!

Trots att regeringsbildningen nu verkar vara lika känslig som att få till den allra mest perfekta julknäcken stannar inte världen utanför. Det var länge sedan Sverige befann sig i en så orolig omvärld som vi gör nu. Det var länge sedan som det mullrade så högt ute i landet av missnöje. Osäkerheten inför den stundande lågkonjunkturen är påtaglig. Det handlar om otryggheten på grund av den växande grova brottsligheten och oron för att välfärden inte ska räcka till. Det mullrande missnöjet har inte tillkommit den senaste tiden, och jag skulle vilja påstå att det parlamentariska läget är en direkt följd av detta.

Sverige behöver därför hoppfullhet. Sverige behöver därför en framgångsrik politik för jämlikhet och jämställdhet för det samhälle som nu växer fram. Sverige behöver öppna ögon som inte fastnar i problem utan i stället tillsammans med öppna sinnen fokuserar på lösningar och möjligheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Jag är därför stolt över det arbete som Alliansen har lagt ned tillsammans för att forma den politik som Moderaterna och Kristdemokraterna nu tillsammans har lagt fram i vår budget. Om man läser budgeten ser man tydligt att det är en liberal budget som hyllar och stärker individers frihet och stärker statens kärnverksamheter. Det är en budget som tar fasta på att återupprätta samhällskontraktet så att människor kan känna sig trygga.

Regeringen är inte tillsatt ännu. Men vi är valda ledamöter av riksdagen. Det är riksdagens rätt och riksdagens plikt att besluta över statsbudgeten, och det vore därför direkt fel av oss att inte rusta Sverige inför svårare tider.

Fru talman! Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka socialförsäkringsutskottet för ett bra samarbete under denna märkliga höst. Arbetet i utskottet har präglats av god stämning och god och konstruktiv samarbetsvilja. En stor del av detta arbetsklimat har vi att tacka vårt oerhört sakkunniga, generösa och alltid så hjälpsamma kansli för. Ett stort tack!

Under utskottets beredning har Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat ett gemensamt förslag. Jag vill, fru talman, yrka bifall till detta.

Vårt gemensamma budgetförslag innebär inga avvikelser från övergångsregeringens, eller den avgående regeringens, budgetförslag för utgiftsområde 12. Det bör ses som ett sammanhållet paket. Däremot ser vi att för att vända Sverige åt rätt håll behöver vi framdeles grundligt utreda reformer även på detta område.

Föräldraförsäkringen behöver ses över för att bli mer jämställd, och då menar jag inte genom kvotering. Moderaterna menar att det måste bli lättare att nå riktig och långsiktig jämställdhet. Arbete är grunden till ett jämställt samhälle. Det handlar om att kunna åtnjuta lika stor frihet och ha lika stor kontroll över vardagliga beslut.

Långa tider av frånvaro från arbetsmarknaden, då man exempelvis kombinerar bidrag och föräldrapenning på grundnivå, leder till att trösklarna in på arbetsmarknaden blir allt högre och att risken för långvarigt utanförskap ökar.

Utrikes födda kvinnor har i dag en sysselsättningsgrad som är 23 procentenheter lägre än för inrikes födda kvinnor. Många av dem har inte ens kommit in på arbetsmarknaden för att få sitt första jobb. Detta är en fattigdomsfälla som vi inte längre kan acceptera. Därför föreslår Moderaterna att föräldrapenning på grundnivå, det vill säga för den som inte har arbetsinkomst, ska ses över. Samtidigt vill vi att rätten till avgiftsfri förskola ska utökas för barn till de föräldrar som är långvarigt arbetslösa.

Fru talman! Ett annat förslag som vi framöver önskar utreda är en reform som ska avskaffa dagens parallella system med underhållsbidrag och underhållsstöd. Vi ska i stället se om det går att ersätta denna med en modell där fler föräldrar betalar underhållsstöd som motsvarar den egna levnadsstandarden alternativt den taxerade inkomsten.

Dagens system beräknar underhåll utifrån två helt olika system baserade på olika beräkningsgrunder och olika lagar och som skapar ekonomiska incitament för föräldrar att välja det ena eller det andra sättet. Det här löser inte det grundläggande problemet när en frånvarande förälder inte tar sitt ekonomiska ansvar fullt ut. Tvärtom riskerar nuvarande system att vara konfliktdrivande, då föräldrarna i en redan ansträngd separationssituation tvingas ta ett stort ansvar att komma överens och sköta de ekonomiska transaktionerna rörande underhållet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Med barnens bästa för ögonen bör vi i stället sträva efter ett förenklat system där Försäkringskassan ges i uppdrag att administrera det nya underhållet, beräkna storleken på det, betala ut det till den förälder som barnet bor hos och kräva in motsvarande summa från den frånvarande föräldern. I de fall där en förälder saknar inkomst eller har mycket låga inkomster ska naturligtvis en garanterad lägstanivå utgå även fortsättningsvis.

Fru talman! Fördelarna med en sådan här modell är först och främst att det är bäst för barnen. Det är lättöverskådligt, förutsägbart, minskar ekonomiska konflikter mellan föräldrarna, stärker ensamståendes ekonomi och ökar incitamentet för växelvis boende. Som höres finns stora jämställdhetsvinster i förslaget.

Fru talman! I dag är det 100 år och två dagar sedan beslutet om allmän och lika rösträtt fattades, och då är just jämställdhetsvinster någonting att vara extra nyfiken på.

Hjärtligt tack för ordet, återigen!

(Applåder)


Anf. 44 Emilia Töyrä (S)

Fru talman! Tack, Ann-Sofie Alm, för möjligheten att ställa några frågor i en replik!

I ledamotens anförande lyftes fram att det finns väldigt mycket som Moderaterna skulle vilja göra för att reformera föräldraförsäkringen och göra den mer jämställd. Därför undrar jag vad man skulle göra konkret för att främja jämställdheten när man inte vill avvara dagar i föräldraförsäkringen som vi ju ser har haft positiva effekter för jämställdheten. Det här är det enda som vi tydligt ser gör skillnad för ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen.

Jag skulle också vilja fråga ledamoten om olika förslag som har lyfts fram under hösten när det gäller den tillfälliga föräldraförsäkringen, alltså vård av barn. Man vill införa en karensdag. På vilket sätt skulle det främja tryggheten hos barnen? Hur ska de kunna vara borta från förskolan och inte smitta alla de andra barnen när de är sjuka om föräldrarna inte kan vara hemma med dem?


Anf. 45 Ann-Sofie Alm (M)

Fru talman! Tack, Emilia Töyrä, för frågorna!

När det gäller jämställdheten och föräldraförsäkringen är det ett ganska stort grepp man måste ta. Vår föräldraförsäkring har tidvis förbättrats men lades i stort sett fram för en annan tid. Det är ett annat samhälle som växer fram nu. Vi måste se till att de generella uttagen i föräldraförsäkringen inte blir generella utan att det verkligen blir ett jämställt utfall av föräldraförsäkringen.

De reformer som vi skulle vilja se är att man tittar på ekonomiska incitament i stället för att kvotera och gå in i familjernas egen, privata sfär och bestämma hur de ska göra. Man kanske kan dela på pensionspoängen, till exempel. När det gäller det livslånga perspektivet behöver man se att den ekonomiska jämställdheten är vad man ska eftersträva, inte uttaget av dagar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Det kan hända många saker i ett barns liv med föräldrarna. En förälder kan falla bort av olika orsaker - man kan till exempel skiljas. Det här är någonting som påverkar barnet först och främst men också den ekonomiska jämställdheten, främst för kvinnor. Det är kvinnor som tar den största delen av ansvaret när det gäller att ta ut de extra dagarna. Det måste man komma åt på ett annat sätt än att kvotera, för man når aldrig riktig jämställdhet på det viset.


Anf. 46 Emilia Töyrä (S)

Fru talman! Ja, för man kommer ju definitivt åt jämställdheten genom att rycka bort alla de reformer som har införts för att främja den. Det tyckte jag var ett intressant inlägg från Moderaterna.

Det som är tydligt i den här debatten är att det finns många idéer från olika partier. Ann-Sofie Alm lyfte också fram det i sitt anförande. Då vill jag passa på att ställa frågan: Om man nu har så många idéer, varför väljer man att inte driva dem? Även om man har fått igenom sina ramar i många frågor har man valt att inte göra någonting just på det här området. Vill man inte driva de idéer man har? Det sas i anförandet att det är viktigt att lyfta fram sin egen politik och att det är därför man har agerat på det här sättet.


Anf. 47 Ann-Sofie Alm (M)

Fru talman! Det är helt sant. Vi vill driva fram förändringar och reformer för att jämställdheten ska öka. Men det är reformer som kräver stora utredningar. Vi har inte utrett det här än, så det måste vi göra, och det ska vi också göra. Vi hoppas verkligen på ert stöd i det arbetet, för det är viktigt att vara nyfiken på olika sorters jämställdhetsreformer.


Anf. 48 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Familjen är samhällets viktigaste gemenskap och byggsten. I familjen läggs grunden för trygga barn och ett tryggt samhälle. Därför ser vi kristdemokrater ofta på samhällets utmaningar ur familjens perspektiv.

För att skapa ett mer familjevänligt samhälle ställer vi oss frågor som: Hur kan vi ge familjen mer tid tillsammans? Hur kan familjeliv och yrkesliv kombineras på lika villkor för både män och kvinnor? Hur kan vi skapa en trygg förskola? Hur kan barn som växer upp i familjer med utsatt ekonomi få en stimulerande fritid? Hur kan vi skapa trygghet för föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning?

För oss kristdemokrater är utgångspunkten att alla barn ska ha en ekonomisk och social trygghet och en god relation till båda föräldrarna. Vi anser att det offentliga i första hand ska stötta och hjälpa, inte styra och hindra. Vi ser vikten av långsiktigt ansvar och föräldrarnas betydelse för barnens trygghet.

Fru talman! Det är mammor och pappor som vet vad som passar bäst för just deras familj. Vi välkomnade därför att riksdagen tidigare i höst förhindrade ytterligare kvotering i föräldraförsäkringen. Men vi kristdemokrater vill gå längre. Föräldraförsäkringen bör vara helt fri och flexibel. Vi vill att föräldrarna ska kunna överlåta dagar till andra närstående till familjen, exempelvis far- och morföräldrar eller vuxna syskon till barnet. Det skulle underlätta vardagen inte minst för ensamstående föräldrar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Fru talman! Det krävs flera reformer för att ge föräldrar bättre förutsättningar för att skapa en trygg familj. Vi kristdemokrater kommer därför att fortsätta arbeta för att exempelvis

sänka skatten för föräldrar

skydda den sjukpenninggrundande och föräldrapenninggrundande inkomsten i tre år

höja bostadsbidraget för dem som har barn

stärka pensionsrätten för barnår

införa en automatiskt delad premiepension för föräldrar.

Det sistnämnda skulle framför allt stärka kvinnornas pension.

Vi är dock glada över att vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna redan nu kan genomföra insatser som på olika sätt kommer att göra det bättre för barn och familjer.

En bra förskola eller annan barnomsorg är en avgörande förutsättning för att föräldrar ska känna sig trygga när de går till jobbet. Dessvärre vittnar förskolepersonal ofta om alltför stora barngrupper. Det får i sin tur negativa effekter på barnens utveckling, trygghet och lärande. Tillsammans med Moderaterna ökar vi därför statsbidraget för att minska barngrupperna. Det kommer att göra det lättare för personalen att utföra sitt arbete på ett bra sätt samtidigt som föräldrar kan känna sig trygga med att kvaliteten på förskolan är hög och att barnens bästa är i centrum.

Fru talman! Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv, och ett gott föräldraskap lägger grunden för en trygg barndom. Men oavsett hur väl förberedd man är på livets kanske viktigaste uppgift kommer det att komma stunder då man upplever svårigheter i föräldraskapet. Det offentliga ska då inte ta över föräldrarnas roll i första hand utan stödja och hjälpa föräldrarna att på ett bättre sätt klara föräldrarollen.

Föräldrar, inte minst tonårsföräldrar, saknar ofta någon att prata och rådgöra med när det uppstår svåra situationer. Genom att nu göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda föräldrastödsprogram kan vi på ett bättre sätt stödja föräldrarna i deras viktiga roll och samtidigt ge barnen en bättre start i livet. Det är en vinst för hela samhället.

Fru talman! Alla barn ska ha chansen att utveckla sina intressen och talanger. Men vissa sporter och aktiviteter kan kosta för mycket för ekonomiskt utsatta familjer. Omkring 7 procent av Sveriges barn bor i hushåll som får ekonomiskt bistånd. Statistiken visar dessvärre att barn i dessa familjer är underrepresenterade vid organiserade fritidsaktiviteter.

Därför är det mycket olyckligt att den avsatta rödgröna regeringen valde att ta bort fritidspengen som Kristdemokraterna drev igenom under alliansregeringen. Fritidspengen riktade sig till barn som lever i hushåll som haft försörjningsstöd i minst sex månader. Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Föreningen Sveriges socialchefer kritiserade också den rödgröna regeringens beslut att ta bort fritidspengen.

Vi kristdemokrater är därför glada över att vi tillsammans med Moderaterna nu återinför fritidspengen. Det ger även barn som lever i familjer med en utsatt ekonomisk situation chansen till stimulerande och utvecklande fritid, gemenskap och delaktighet. Det kan göra skillnad för hur ett barn med svårigheter i barndomen klarar sig i skolan och resten av livet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Fru talman! När vi pratar om familjer och trygghet får vi aldrig glömma föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning som varje dag kämpar för att klara vardagen. Jag har under hösten träffat flera personer som drabbats av de senaste årens nedskärningar inom LSS och inte minst personlig assistans. Jag kommer särskilt ihåg mötet med Rickard. Det kändes hela vägen djupt in i mitt hjärta när Rickard berättade att han lever med en ständig skräck för framtiden. Vad kommer att hända i morgon, om ett år, om tio år med hans son som är beroende av assistans dygnet runt om vi inte räddar LSS?

Jag är oerhört glad över den politiska samsyn som jag nu uppfattar finns i riksdagen om att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov. Genom M:s och KD:s budgetreservation kan vi äntligen ta det första efterlängtade steget för att säkerställa detta, som borde vara en självklarhet. Det är något som vi kristdemokrater har kämpat för länge och som kommer att förbättra situationen för många drabbade.

Mycket mer behöver dock göras inom LSS. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta kämpa för att exempelvis höja schablonbeloppet och inte minst för att säkerställa rätten till assistans för barn under 16 år och utifrån det femte grundläggande behovet.

Det går inte att sätta en prislapp på det mänskliga värdet av att värna rätten till assistans. Däremot visar en rapport från Lunds universitet att samhällets kostnader kan öka med drygt 8 miljarder kronor per år om vi tar bort personlig assistans. Kostnadsökningarna hamnar då till stor del inom socialförsäkringsutskottets område som en följd av att föräldern sjukskriver sig när han eller hon inte orkar ta hand om sitt barn.

Jag är därför tacksam över att vi kristdemokrater och Moderaterna är överens om att värna assistansreformens långsiktiga hållbarhet, såväl rättsligt som ekonomiskt och med hänsyn till de totala samhällsekonomiska kostnaderna.

Fru talman! I övrigt stöder jag och Kristdemokraterna utskottets förslag till beslut.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 13.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-12-19
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag inom utgiftsområde 12

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 12 enligt regeringens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 12 punkt 1 och avslår motionerna

  2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6,

  2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2, 4, 7, 8, 11 och 14,

  2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2, 4, 7, 8, 11 och 13,

  2018/19:2371 av Julia Kronlid m.fl. (SD),

  2018/19:2613 av Solveig Zander m.fl. (C),

  2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 52,

  2018/19:2962 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L),

  2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 6 och

  2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 13, 17, 33, 37 och 48.