Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:2809

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Kristdemokraternas syn på kommunikationer

Minskade fossila utsläpp för transportslagen

Beskattning av infrastrukturen

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Elektrifiering av tunga vägtransporter

Strategi för en elektrifiering av fordonsflottan

Huvudmannaskapet vid elektrifiering av vägar

En ny modell för beskattning av vägtrafiken

Uppmuntra andrahandsmarknad för miljöbilar i Sverige

Rättvis behandling av konverterade fordon

Ändrade regler för förmånsbeskattning av bilar

Förnyelse av bilparken

Strategi för självstyrande fordon

Tillåt el och vätgas som alternativt drivmedel i pumplagen

Biogas

Vätgas

Ett

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utsläppsmål för inrikes transporter bör uppnås på ett kostnadseffektivt sätt förenligt med våra samhällsekonomiska mål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om huvudmannaskapet vid elektrifiering av vägar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny fordonsbeskattning som utgår från fordonets bränsle, ålder och trängsel och ersätter befintlig bonus-malus-beskattning samt bränsle- och fordonsbeskattning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dela upp bonusdelen under fler år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringen av nya isbrytare bör göras via anslag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta ett partsöverskridande sjöfartsråd där rederier, fackförbund, marina utrustningsföretag, hamnar, skolor, akademi m.fl. samverkar med politiska institutioner och myndigheter för att bidra med kompetens och förslag på åtgärder för utveckling, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en strategisk plan för hamnverksamhet som tas fram i samverkan mellan hamnarna och andra berörda aktörer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lätta lastbilar och husbilar i bonus-malus-systemet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ta fram en strategi för hur vätgas kan användas för transporter och inom industrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elektrifiering av de tunga vägtransporterna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avbryta pågående arbete med Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut laddinfrastrukturen för publik laddning av elbilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en övergripande utredning om biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nyproducerat fordon som konverteras innan det sålts till en förare för första gången ska hanteras i bonus-malus-systemet utifrån de miljöegenskaper som det har efter konverteringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att koldioxidvärderingen som utgör underlag för transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bör utgå från EU-kommissionens rekommendation och Parisöverenskommelsens prissättning av koldioxid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra kraven i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa "En dörr in" och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvecklad strategi för självkörande bilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvecklad strategi för elektrifiering av fordonsflottan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur man kan förbättra miljökontrollen av fordon så att Sverige inte har betydligt lägre krav på miljökontroll av fordon än andra europeiska länder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiden för att meddela användningsförbud för fordon med obetalda parkeringsavgifter bör förkortas från sex till tre månader och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en särskild färg på registreringsskyltar för registrerade körskolebilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör stärka sina funktioner för tillstånds- och leveranskontroll samt uppföljning vid upphandling av väg- och järnvägsunderhållet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att drift och underhåll av väg och järnväg även i fortsättningen ska upphandlas i konkurrens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka antalet körkortselever som en privatperson kan handleda samtidigt från 15 till 5 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla tonnageskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkolås på alla nya fordon som används i körkortsutbildning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en person med samordningsnummer endast ska få äga max en bil i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resurserna för drift och underhåll av järnvägen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resurserna för väg- och järnvägsunderhållet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokala och regionala beslut om trafikantavgifter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om modernisering av reseavdraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska få ett utökat uppdrag att påskynda tillståndsgivningen avseende BK4-vägar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en totalöversyn av körkortsutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja den högsta tillåtna hastigheten för A-traktorer till 50 kilometer i timmen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en polis eller bilinspektör ska ha rätt att omhänderta ett fordon när användningsförbud överträds och fordonet används utan registreringsskylt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsplan för att minska antalet personolyckor på järnvägsspår och försvåra för obehöriga att beträda spåren och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanenta giltighetstiden för godkänt kunskapsprov eller körprov för körkortsbehörighet B till sex månader och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för A-traktorer i syfte att finna en lösning som ökar trafiksäkerheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffsanktionerna mot miljöförseelser inom åkeribranschen i syfte att skapa lika villkor för inhemska och utländska åkeriföretag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lastbilar på upp till 74 ton ska tillåtas på alla de vägar som har bärighet för det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 43. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inrätta en ersättningsmodell för digital myndighetspost som ger täckning för både fasta och rörliga kostnader och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 44. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om båtpendling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 45. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU ska verka för gemensamma regler för sjöfarts-el i hamn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att intensifiera övervakningen av lastbilstrafiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 47. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av kommunallagens lokaliseringsprincip för kommunala stadsnät och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU34
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 48. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska tillsättas en utredning som tar ett helhetsgrepp på posthanteringen utifrån tillgänglighet, säkerhet, framtida utveckling och kostnader och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 49. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fordon ska kunna klampas till dess att böterna betalats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 50. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt att ta lastbils- och busskörkort med studielån och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 51. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkurrensneutral kontroll av svenska och utländska åkerier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 52. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla reglerna för skötsamma åkeriföretag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 53. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala bredbandsaktörer ska undantas från den s.k. lokaliseringsprincipen som i dag hindrar dem från att bygga bredband i angränsande kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU34
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 54. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att i samarbete med kommuner och regioner arbeta fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten och säkerheten inom infrastrukturen och göra den mindre sårbar för sabotage och terror och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 55. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta döva att ta taxilicens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 56. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera och stärka inlandssjöfarten för godstransporter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 57. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lastbilschaufförers behov av säkra uppställningsplatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 58. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att väglagen bör ändras så att det blir möjligt för Trafikverket att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på anslutande bilväg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU3
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 59. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja trafiksäkerhet för cykling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 60. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Postnord bör göra de strukturella förändringar som behövs för att effektivisera verksamheten och säkra att breven kommer fram i tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 61. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kritiskt pröva Sjöfartsverkets roll som affärsverk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 62. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka omfattningen av Postnords samhällsomfattande tjänst och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 63. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av stämpelskatten på fartygsinteckningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 64. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt utbyggnad av bredband och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 65. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta satsningen på bredbandskoordinatorer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 66. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om HCT-fordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 67. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett lagkrav ska införas om att alla kommuner, regioner och statliga myndigheter ska använda digital post till mottagare, såvida särskilda skäl för undantag inte föreligger, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU22
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 68. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera dem som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 69. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda momseffekten för ambulansflyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 70. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en riktad satsning på forskning och utveckling i fråga om biobränslen för flyget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 71. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommuner och regioner möjlighet att upphandla regional flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 72. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för arbetsgivare att subventionera cykel- och kollektivtrafikresor till och från arbetet utan att det räknas som skattepliktig löneförmån och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 73. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Bromma Stockholm Airport inte bör avvecklas i förtid utan att kapaciteten på Arlanda Airport utökas med en ny rullbana och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 74. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 75. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska verka via FN, ICAO och EU för att ytterligare minska flygets klimatpåverkan på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 76. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna de regionala flygplatserna och deras fortlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 77. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fler trafikpoliser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 78. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cykelfrämjande åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 79. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om investeringar i kollektivtrafik på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 80. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Bromma Stockholm Airport inte bör avvecklas i förtid utan en grundlig analys av de postpandemiska marknadsförutsättningarna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 81. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vätgasens potential för flyget bör beaktas i en övergripande svensk vätgasstrategi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 82. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell plan för utveckling av biobaserade flygbränslen och för att säkra tillgången på biobränsle till flyget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 83. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att goda informationsinsatser och utökad tillsynskontroll är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av de nya reglerna inom taxinäringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 84. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka forskningen avseende miljövänligt flyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 85. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av rätt kompetens inom färdtjänsten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 86. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hårdare tag mot plankning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 87. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklister och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.