Till innehåll på sidan

Mervärdesskatt

Betänkande 2020/21:SkU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 april 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU21)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om förändringar av skattesatser och olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 42

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-25
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-29
Reservationer: 9
Betänkande 2020/21:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2021-02-25

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om förändringar av skattesatser och olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-04-07
Debatt i kammaren: 2021-04-08
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:SkU21, Mervärdesskatt

Debatt om förslag 2020/21:SkU21

Webb-tv: Mervärdesskatt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 118 Kjell Jansson (M)

Fru talman! Det är en lång dag i dag med många debatter.

Vi ska nu diskutera mervärdesskatten. Det är en mycket effektiv skatt, en konsumtionsskatt. Det är väl den skatt som jag som moderat tycker har högst legitimitet. Till skillnad från skatt på arbete, där du tvingas betala upp till 52 procent av din lön, kan du faktiskt delvis välja om du ska betala momsen. När du går och handlar i affären eller köper en ny bil vet du att 25 procent av värdet är moms.

Vi ska också veta - jag har ju en bakgrund som företagare - att företagen administrerar momsen gratis åt staten. Detta var en fråga som var uppe för debatt tidigare, men jag tror att fördelarna är så pass stora att de överväger.

Fru talman! Moms, eller oms som den tidigare kallades, infördes 1960 som en tillfällig omsättningsskatt på 4,2 procent. I dag är den generella momsen 25 procent. Den 29 maj 1968 beslutade riksdagen att döpa om skatten från oms till moms.

Momsen har under åren söndrats. Sedan den förra skattereformen, som var mycket bra, togs fram av Kjell-Olof Feldt med flera har man söndrat momssatserna och förhandlat ned dem av olika skäl. Mycket ofta har det varit politiska initiativ härifrån kammaren att göra undantag i momsen. Politiska särintressen har drivit på.

Exempelvis sänktes livsmedelsmomsen 1996 av regeringen Persson med 13 procentenheter till 12 procent. Syftet var gott, nämligen att barnfamiljerna skulle få billigare mat. Det var inte feltänkt i grunden; problemet var att matpriserna inte alls gick ned lika mycket utan bara med 2-3 procent. Sedan har vinsterna gått upp hos dem som säljer mat och dylikt. Det missunnar jag ingen, men det var inte skälet. Riksrevisionen har också kritiserat detta ganska starkt i en rapport som kom förra året.

Ett annat undantag som är obegripligt är äventyrsföretag. Om man exempelvis åker upp till Åre och vill åka skoter eller sloda efter en skoter är det 6 procents moms. Är det någon gång man borde ha råd att betala full moms är det väl när man åker upp till fjällen på semester, kan jag tycka. Det är ju också ett val man gör.

Det är märkligt att sådana här undantag har gått igenom här i kammaren. Jag tycker att de är helt befängda, på ren svenska.

Det skulle behövas en översyn av hela momssystemet - inte minst på fastighetssidan, där det är ett väldigt mischmasch med momsen. Vissa får "momsa", andra inte. Vi som politiskt parti skulle hyra en lokal här i Stockholm. Vi kunde inte hyra lokalen; fastighetsägaren ville inte hyra ut eftersom vi inte var momsredovisningsskyldiga.

Detta tycker jag att man bör ta i. Det här borde inte vara så känsligt politiskt, kan jag tycka. Det här borde vi faktiskt kunna komma överens om. Det är ett önskemål jag har.

Dessutom bör riksdagen sträva efter en enhetlig moms. Jag säger inte att den måste vara 25 procent. En enhetlig moms kanske kan vara 22 procent, vad vet jag, men man bör titta på detta grundligt om man nu ska ta fram en skattereform. Med de sektorer som i dag omfattas av moms skulle en enhetlig moms på 25 procent ge staten 66 miljarder i budgetförstärkning. Det skulle ge utrymme för andra skattesänkningar som jag har hört att många vill ha kvar, men jag tycker att det är sundare att ta ut skatt på konsumtion än på arbete.

Det finns sedan lång tid tillbaka förslag om att ta tag i detta med hyresmomsen, men ingen vågar ta i det. Det tycker jag är sorgligt. Varför denna fördröjning från regeringens sida när det gäller att ta tag i detta, fru talman? Varför denna saktfärdighet hos regeringen? Det borde finnas en klar majoritet i kammaren för det, kan jag tycka. Är det för att man är rädd att förlora någon väljare här och där, eller är det av taktiska skäl? Jag finner inte svaret.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Regeringen bör ta fram ett förslag och förhandla med oss övriga partier för att få fram detta med likvärdig moms, moms på kommersiella fastigheter och så vidare. Det behöver göras en översyn av det.

Fru talman! Jag tänkte stanna där. Jag yrkar bifall till Moderaternas reservation 1.


Anf. 119 Johnny Skalin (SD)

Fru talman! Sveriges mervärdesskattesystem bygger på en anpassning av lagstiftningen till EU:s mervärdesskattedirektiv. Denna anpassning har föranlett att vi har de olika nivåer av momssatser som i dag är gällande. Det blev verklighet efter Sveriges inträde i Europeiska unionen och skattereformen under 1990-talet. Sedan dess har många mindre, specifika ändringar gjorts, och frågan om en ny skattereform har emellanåt lyfts i debatten. Ju längre tiden går och ju fler mindre, specifika ändringar som görs i ett skattesystem, desto närmare kryper tidpunkten för en ny översyn.

Fru talman! Vi kan nu exempelvis se hur vissa delar av mervärdesskattelagstiftningen leder till praktiska problem. När företag som ska vaccinera personer mot corona under pandemin ska hyra lokaler för sin verksamhet kan inte ingående och utgående momssatser dras av mot varandra eftersom uthyrning inte beläggs med moms. Momsproblem står alltså i vägen och skapar hinder mitt i den kris och pandemi vi genomgår. Därför behöver vi göra en översyn av mervärdesbeskattningen.

Problem finns också med de skillnader som har gällt i fråga om inhyrd personal i sjukvården och andra förslag om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar. Sjukvården var ansträngd redan innan pandemin, och att strama åt det redan begränsade resursutrymmet genom beskattning vore både högst olyckligt och problematiskt. Vårdmomsen innebär kraftiga fördyringar av verksamheten för vårdgivare som anlitar legitimerad vårdpersonal som är egenföretagare eller konsulter. I ett läge där sjukvården snabbt behöver öka kapaciteten under en period är vårdmomsen ett allvarligt hinder. Låt oss åtgärda detta!

Fru talman! Den statliga utredning som ser över vårdmomsen ska inte vara klar förrän i april nästa år. Med tanke på den stora vårdskulden behöver lagändringar komma på plats snabbare. Sverige tillämpar även nedsättningar av momssatser och fullständiga undantag där momsen helt utgår på varor och tjänster. Det innebär att den investerare som vill kvitta ingående och utgående moms mot varandra inte har möjlighet att göra det.

Detta kan leda till komplikationer då undantag från moms i vissa fall kan innebära att avdragsrätt inte finns för vissa investeringar, varför nya verksamheter kanske inte heller växer fram. Följden kan bli lägre bnp-tillväxt än vad som annars hade kunnat bli fallet, vilket i förlängningen leder till färre arbetstillfällen och sannolikt också sämre internationell konkurrenskraft. Vi ser dock att frågan är relativt komplex och att det fortsättningsvis ändå kan finnas områden med behov av nedsättning av moms, men omfattningen av normalmoms kan behöva utvärderas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Fru talman! Det har även visat sig att en variation av momssatser i vissa branscher bidrar till olika negativa konsekvenser. Bland annat inom turismnäringen uppstår problem på grund av att man behöver hålla reda på många olika momssatser. Dels skapar det förvirring, dels ökar det risken för skattefel.

Samtidigt medför det en snedvridning av konkurrensen i dessa sektorer. Systemet med differentierade momssatser medför vissa problematiska gränsdragningar och definitionsfrågor som i vissa fall kan upplevas som ologiska eller orättvisa. Ska till exempel en gästhamn klassas som en industrihamn eller som besöksnäring? Ska arrangerade cykelturer i nedförsbacke beläggas med 6 procents moms medan guidade cykelturer i stadsmiljö beläggs med 25 procents moms? Ska det anses som persontransport att åka häst och vagn på marknad, vilket därmed momsbeläggs med 6 procent? Ska ponnyridningen på samma marknad klassas som en upplevelse, vilket därmed beskattas med 25 procent?

Vi vill se en rättvis beskattning och en harmonisering av de momssatser som är kopplade till turism- och besöksnäringen. Vi vill även se en utredning rörande förutsättningarna för att ytterligare harmonisera momssatserna för olika turistattraktioner där likvärdiga verksamheter beskattas mer enhetligt. En ökad grad av harmonisering av momsen inom vissa branscher skulle kunna bidra till att öka den samhällsekonomiska effektiviteten och tillväxten.

Fru talman! Samtidigt finns det vissa specifika sektorer i samhället där momsundantag eller nedsättningar ändå kan vara relevanta och motiverade. Trots att en harmonisering till normal momssats bedöms vara samhällsekonomiskt effektivt på andra områden handlar detta om områden där skatten har viss betydelse för konsumenterna.

Företrädesvis inom kulturområdet finns i dag en kulturmoms, och den bör fortsatt hållas på en sådan nivå att vi kan stimulera till ett högt kulturellt deltagande i Sverige. Ur Sverigedemokraternas kulturnationalistiska perspektiv menar vi att kulturen har stor betydelse för hela samhället och att det finns ett värde i detta. Det värdet bör hedras genom en lägre momssats, för ett samlat, ökat kulturellt deltagande.

Fru talman! Ett annat område att se över är momsen på dansbandsmusik. Den som besöker en tillställning där det spelas dansbandsmusik får betala högre moms på sin entrébiljett än den som besöker en konsert, eftersom dansband belastas med 25 procents moms medan konserten har en 6procentig momssats. Samma låga momssats gäller vid idrottsarrangemang, där momssatsen alltså är 6 procent. Detta förhållande anser jag vara både obegripligt och orättvist.

För digitala spel i Sverige är momsen satt till 25 procent. Vissa försäljare försöker emellertid klassa spel som böcker och därmed kringgå lagstiftningen för att få ned momsen till enbart 6 procent.

Det är orimligt att musik och rörelse ska ha högre momssats än idrottsarrangemang och konserter. Därför behöver det skapas rättvisa villkor inom kultur och idrott. I syfte att momsen ska bli likvärdig den vid övriga dans-, idrotts- och kulturupplevelser menar vi att man snarast bör utreda möjligheten att sänka dansbandsmomsen från 25 till 6 procent.

Samtidigt behöver Sverige se över momslagstiftningen så att den förbättrar förutsättningarna att hantera vaccineringen under pandemin. Vi behöver förstärka vården, effektivisera näringslivets villkor och se till att kulturen får en given och tillgänglig plats i samhället.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Avslutningsvis står vi bakom samtliga reservationer i betänkandet, men för tids vinning yrkar jag bifall enbart till reservation nummer 1.


Anf. 120 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman och ärade kollegor som är kvar i kammaren denna sena timme! Inkomstskatten som vi betalar en gång i månaden är den skatt som, gissar jag, får mest utrymme i debatten. Momsen å sin sida är en skatt som vi betalar nästan varje dag när vi handlar, men den har inte särskilt stort utrymme i den offentliga debatten. Momsen är dock ingen skatt på marginalen. Den står för en stor del av statens intäkter. År 2020 beräknades den dra in drygt 450 miljarder till staten. Det är en femtedel av de totala skatteintäkterna.

Momsen är till skillnad från inkomstskatter och företagsskatter en relativt lättbegriplig skatt om man är konsument. Det är ett påslag på din vara eller tjänst som inte är beroende av din inkomst utan av varans pris, och naturligtvis vad det är för vara. Det finns ingen progressivitet, och undantagen är relativt få.

I dag när vardagsköp pågår för fullt i mobiler och vid datorskärmar blir det dock tydligt att det formella mervärdesskattesystemet har hamnat i otakt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Ökad användning av teknik och globala tjänster driver fram behov av att förenkla för både konsumenter och näringsidkare. Vi måste följa med i det digitala samhället. Lagstiftningen och tillämpningen måste följa med i verkligheten.

I alla undersökningar hamnar tyvärr momsen högt upp på företagens lista när de ska rangordna administrativa problem eller bördor, inte minst beroende på de många gånger obegripliga skillnader i momssatser som vi har hört flera talare ta upp. Vi vet ju att fler jobb kan skapas om företagarnas vardag förenklas. I förlängningen stärker det välfärden. Det går att förenkla mycket inom området för mervärdesskatt.

Alliansregeringens reform med kvartalsredovisning av moms i stället för månadsredovisning minskade på den tiden företagens kostnader med över 300 miljoner kronor. För Centerpartiet är det viktigt att fortsätta detta förenklingsarbete. Men även om redovisningen av moms blev enklare under alliansregeringen återstår en del gamla synder i logiken och begripligheten när det gäller momssatserna för främst företag och ideella föreningar.

Det är svårt att förstå varför olika nivåer tillämpas. Det bästa exemplet här är nog den gamla godingen momsen på musik och dans. Det är svårt att se logiken i att kultur som utövas i form av musik och dans ska beskattas med 25 procent medan kultur i form av enbart musik är belagd med väsentligt lägre moms. Momsnivån för musikverksamhet bör rimligen vara densamma vare sig åhörarna eller publiken dansar till musiken eller inte.

Det har aviserats att resultatet av en utredning som blev klar i juni 2020, En ny mervärdesskattelag, ska komma. Vi får se vad den innehåller. Vi får bevaka och trycka på.

Fru talman! Samtidigt som min bild av att momsen ur den enskildes perspektiv nog inte ställer till något större huvudbry är det annorlunda för företag och den ideella sektorn. Jag tänker ägna mina avslutande ord åt det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Ett område där systemet rymmer både lagstiftning och praxis och där konsekvenserna har fått effekter som ingen lagstiftare kan ha haft som intention är området momspliktig verksamhet vid fastighetsuthyrning. Det började redan 2015 när Centerpartiet pekade på de problem som uppstod när Friskis & Svettis momsredovisning underkändes. Där ändrades praxis, och problemen för till exempel idrottsföreningar tog fart. På grund av regelverket kan fastighetsägare ibland inte hyra ut till idrottsföreningar eftersom de är momsbefriade.

Momsregler gör att idrottsföreningar på många håll får det svårt, för att inte säga omöjligt, att hyra idrottslokaler av privata fastighetsägare. Redan före Skatteverkets nya ställningstagande var det svårt att hitta lokaler för den ideella sektorn. Detta får en absurd konsekvens. Av rent företagsekonomiska skäl kan det vara ett enklare val för fastighetsägare att låta deras lokaler stå tomma än att hyra ut lokalerna till momsundantagna verksamheter. Det är inte bara idrottsverksamhet som drabbats. Även friskolor vittnar om liknande problematik.

Fru talman! Med det nuvarande momsregelverket finns det en risk att idrottsföreningar antingen upphör att vara ideella eftersom det försvårar deras verksamhet, eller tvingas höja avgifter, om de alls har möjlighet att driva verksamheten vidare. Centerpartiet menar förstås att föreningslivet och den ideella sektorn måste värnas. När vi ser att problem i lagstiftningen riskerar att tvinga fram en bolagisering av ideella föreningar måste vi agera. I reservation 7 beskriver vi problemet, och jag yrkar bifall till den.


Anf. 121 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! I den föregående debatten lyfte jag fram att våra skattesystem måste vara företagsvänliga och att skatter och regler måste utformas så att det är enkelt att driva företag. Momssystemet är känt för att vara allt annat än enkelt. Enligt Näringslivets Regelnämnd är skatteregler den vanligaste källan till det regelkrångel som många företagare vittnar om, och allt som oftast är det momsen som ställer till problem. Men det är viktigt att påpeka att krångliga momsregler inte bara drabbar våra företag. De drabbar i stor utsträckning även föreningslivet. Indirekt drabbas också slutkonsumenter av problem i momssystemet.

De olika momssatserna 6, 12 och 25 procent för med sig en lång rad gränsdragningsproblem. Ett vanligt exempel som lyfts fram i momsdebatterna, både i dag och tidigare, är de olika momssatserna på kulturarrangemang som beror på om publiken sitter ned eller står upp. Om publiken sitter ned är skattesatsen 6 procent. Om publiken dansar mer än fyrdubblas skatten till 25 procent. Man undrar ju vad som händer vid en konsert om någon eller några väljer att dansa spontant. Frågeställningen ter sig komisk för utomstående, men för dem som berörs är det här tragiskt och orimligt.

Detta är tyvärr långt ifrån det enda som är krångligt med momslagen. En lista på krångliga momsregler skulle förmodligen kunna bli hur lång som helst. De olika skattesatserna, de många undantagen och undantagen från undantagen är en ständig källa till huvudvärk för många företagare och organisationer.

Fru talman! Vi är nu inne på den sista av fem skattedebatter som i går och i dag har hållits här i riksdagen. I flera av dessa debatter har jag lyft fram skatteregler eller skattesatser som behöver ändras för att förutsättningarna för föreningslivet ska bli bättre. Eftersom föreningslivet är en omistlig del av vårt samhälle kommer jag att uppehålla mig vid det även nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Momsregelverket är i flera delar illa anpassat för det ideella föreningslivet. Detta försvårar vardagen för ett stort antal föreningar, men i vissa fall riskerar verksamheten att helt upphöra av skäl som kan härledas till momsregelverket.

Ett problem som många föreningar stött på är moms på interna tjänster inom föreningen, så kallad internmoms. Dagens lagstiftning innebär att staten belastar lokala föreningar som är del i en större helhet med moms när de använder stöd som har tagits fram inom och för den egna organisationen. Det handlar till exempel om tjänster som medlemsadministration, juridiskt stöd eller it-stöd som den nationella organisationen har tagit fram till stöd för lokala föreningsgrenar. Tjänsterna tillhandahålls enbart inom den egna organisationen och är skräddarsydda för de behov som finns inom organisationen. Syftet är att de som är verksamma inom organisationen på det lokala planet ska kunna lägga tid och energi på föreningens huvudsyfte snarare än på administration. Men på grund av statens regler blir det snarare tvärtom när man plötsligt måste betala och administrera moms.

Fru talman! Som jag nämnde i min inledning gäller i dag olika momssatser beroende på om en konsertpublik står upp eller sitter ned. Liknande fenomen finns på fler områden.

Besöksnäringen är förmodligen en av de branscher som är hårdast drabbade av momsregler som ter sig inkonsekventa. Till exempel har guidade turer olika momssatser beroende på var de utförs och även beroende på vilket fordon som används. Sover man över i en båt i en gästhamn gäller 25 procents moms. Sover man över på en camping gäller 12 procents moms. Den som läser igenom de olika motionerna i betänkandet hittar snabbt många fler exempel.

Fru talman! Kristdemokraterna vill ha en momsöversyn. Syftet ska vara att förenkla och harmonisera momsen. Enkelhet för dem som berörs, till exempel de ideella föreningarna, måste vara ledstjärnan i det arbetet.

Jag yrkar bifall till reservation 4.


Anf. 122 Rebecka Le Moine (MP)

Fru talman! Då är vi inne på den sista debatten för oss i dag. Den handlar om mervärdesskatten, momsen. Även den finns det olika åsikter om och synpunkter på hur man kan använda och reformera.

Moderaterna menade i sitt anförande att undantagen gör det krångligt och svårt och att det kanske vore bättre med en enhetlig moms. Det låter väl lockande att kunna få ett enkelt system och dessutom 66 miljarder kronor in till statsfinanserna. Det skulle eventuellt kunna delfinansiera en basinkomst. Där kanske vi kan hitta någon typ av samsyn. Jag tror dock inte att det är möjligt just nu.

Fru talman! Jag ser ändå att momsen kan användas för att styra beteenden och konsumtion.

I mina ställningstaganden, i mitt engagemang och i mitt politiska arbete sätter jag alltid miljön i första rummet eftersom det är både miljökris och klimatkris. Det är det som styr och ramar in i princip alla mina ställningstaganden. Hade det inte varit för de faktorerna hade jag kanske landat i andra ställningstaganden och kunnat tänka att det är en bra princip att det är enhetligt med mera. Men nu tycker jag att vi ska använda alla styrmedel och alla politiska verktyg vi har för att styra bort från det som är sämst för miljön och styra mot det som är så bra som möjligt för miljön.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Ett förslag som Miljöpartiet driver är att ha full moms för flyget. Där är momssatsen i dag bara 6 procent. Det är ingen hemlighet att flyget står för stora delar av våra utsläpp. Det är heller ingen hemlighet att vi i Miljöpartiet kämpar hårt för en flygskatt. Motståndet är stort, men ett annat sätt är ju faktiskt att höja momsen på flyget från nuvarande 6 procent.

Man kan också sänka eller ta bort momsen på sådant som finns på secondhandmarknaden, sådant som moms redan betalats på. I dag kan till exempel klädesplagg betalas moms på i princip hur många gånger som helst. För att gynna secondhandmarknaden kan man fundera på olika verktyg, också momssatserna.

Jag har väckt en motion som går in lite grann på jämställdhetsfrågor, som vi också är många som brinner för i den här församlingen. Den handlar specifikt om mensskydd.

Sverige sticker faktiskt ut i ett europeiskt perspektiv. Sverige och Danmark har bland de högsta momssatserna. I Skottland har man gjort mensskydd gratis. Kanada, Storbritannien och Irland har ingen moms, och i Frankrike har man sänkt den till 6 procent. Även i Indien och USA har man vidtagit åtgärder för detta.

Det här kan tyckas vara en liten detalj, men vi lever fortfarande i ett ojämställt samhälle. Och att ha mens är inget man väljer, utan det är biologiskt. En kvinna som är 40 år gammal har i genomsnitt lagt 48 000 kronor på mensskydd. Frågan är varför vi ska ha en av Europas högsta momssatser på just mensskydd, något som kvinnor inte kan välja bort.

De här verktygen ser jag, och jag tycker att vi bör använda dem för att rätta till både miljöproblem och jämställdhetsproblem. Jag vill hellre att vi använder mervärdesskatten och justerar de momssatser som finns.

Därmed vill jag tacka för dagens debatter. Jag avslutar med att yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 123 Patrik Lundqvist (S)

Fru talman! Det låter på alla som talar här som att momsen är något vi skulle ha relativt lätt att komma överens om.

De flesta här har talat sig mer eller mindre varma för enhetlig moms och den enkelhet det skulle innebära. Personligen skulle också jag föredra att vi hade ett enkelt system där den gränsdragningsproblematik som vi hört om här inte förekom. Det vore bra för väldigt många.

Däri ligger dock inte problemet. Problemet kommer sedan, när man ska försöka skapa en budget i balans för svenska staten. Det är otroligt lätt att prata om att sänka skatter och skapa olika lösningar som går ut över statens ekonomi. Men det är väldigt få som är intresserade av att prata om hur man kompenserar för det, antingen genom att dra ned på de offentliga åtagandena eller genom att öka andra intäktskällor. Därför tror jag att det kanske inte kommer att vara så lätt som det först kan verka när man lyssnar på den här debatten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Mervärdesskatt

Vi förstår nog alla att det behövs en större skattereform som tar ett helhetsgrepp om de offentliga inkomsterna och ser till att vi kan åtgärda de problem som finns här. Gör man det med ingången att man ska lösa styrningen av olika sektorer i ekonomin på andra sätt kommer man nog att kunna få med föregående talare - även om momsen som styrmedel lät intressant för henne.

Jag yrkar avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets förslag, fru talman.


Anf. 124 Johnny Skalin (SD)

Fru talman! Det var ett intressant anförande som Patrik Lundqvist delgav oss här i kammaren. Att en enhetlig moms införs tror jag inte behöver leda till att skatteintäkterna minskar. Man skulle absolut kunna genomföra en neutraliserad reform men göra så att beskattningen när det gäller moms blir mycket enklare och begripligare för individer och företag, mer rättvis och samhällsekonomiskt genomförbar.

Jag skulle vilja höra om Patrik Lundqvist och hans parti, som faktiskt är ett regeringsparti, kan tänka sig att titta på frågan om att genomföra en reform för enhetlig moms. Och om han är beredd att göra det, kan han också tänka sig att behålla en sänkt momssats för de kulturella värdena?

Jag vill också passa på att yrka bifall till SD:s reservation nummer 2 i betänkandet.


Anf. 125 Patrik Lundqvist (S)

Fru talman! Jag måste instämma med dem som har pratat här tidigare och sagt att det faktiskt också skulle kunna innebära ökade intäkter för staten. Jag lägger inte några begränsningar för hur man skulle kunna genomföra detta. Men jag är övertygad om att man inte kan begränsa sig till att enbart reformera momsen. Jag tror att vi också samtidigt behöver titta på det övriga skattesystemet. Detta är en så pass stor del av det offentligas totala intäktssystem att jag tror att man behöver ta ett helhetsgrepp om alltihop.

Jag tänker heller inte säga bu eller bä när det gäller exakt vilka avsteg man ska inleda med eller inte i en sådan översyn. Jag tänker, precis som finansministern har gjort tidigare, hålla alla dörrar öppna tills vi sitter vid förhandlingsbordet och har ett arbete på gång där vi faktiskt ser ut att kunna komma i mål med en skattereform.


Anf. 126 Johnny Skalin (SD)

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att det finns en öppenhet från regeringens sida för att titta även på momsområdet och kanske jobba mot en mer enhetlig momslagstiftning. Man stänger i alla fall inte dörren utan håller den öppen, som jag tolkar det. Det är positivt i så fall. Man kanske inte behöver göra det så krångligt och göra en totalförändring på skatteområdet för att titta på momsområdet, kan jag tycka, men okej.

En annan frågeställning som jag tycker att det är viktigt att ta upp här och nu, mitt under brinnande pandemi, är översynen av vårdmomsen. Varför måste genomförandet av den dröja ända till nästa år? Då är pandemin förhoppningsvis utagerad, men man vet ju aldrig vad som händer. Viruset kan mutera, och vi kan få fler vågor av coronaepidemin som kan fortsätta att ställa vården på kant, så att säga. Vi behöver lägga fokus på vårdmottagandet men också på personalen inom vården. De drar ett väldigt stort lass. Detta arbete skulle kunna genomföras snabbare än vad som sker. Varför gör man inte det?


Anf. 127 Patrik Lundqvist (S)

Mervärdesskatt

Fru talman! Det är såklart en intressant fråga, men jag är inte man att svara på den. Jag sitter inte med och gör prioriteringarna för vad det behöver jobbas med och när. Jag kan däremot försöka mig på en kvalificerad killgissning, nämligen att vi faktiskt har en pandemi nu som skjuter upp väldigt mycket arbete som vore bra att göra. Vi har hela tiden ett arbete med att parera olika problem och titta på stödsystem, ändringsbudgetar och sådana saker. Jag skulle gissa att det är därför som just denna fråga också får skjutas lite framåt. Statens resurser är tyvärr inte oändliga, ändå.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 14 april.)

Lärare och elever

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-04-14
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Skattesatser m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 2,

  2020/21:329 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C),

  2020/21:423 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C),

  2020/21:440 av Magnus Jacobsson (KD),

  2020/21:716 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 7,

  2020/21:1764 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

  2020/21:1973 av Johan Hultberg (M) yrkande 1,

  2020/21:2120 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 5,

  2020/21:2487 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

  2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 3,

  2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 13,

  2020/21:2910 av Angelika Bengtsson (SD),

  2020/21:2918 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 9,

  2020/21:2959 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

  2020/21:3018 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M),

  2020/21:3037 av Annicka Engblom (M),

  2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4,

  2020/21:3316 av Larry Söder (KD),

  2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 17,

  2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 17,

  2020/21:3505 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) och

  2020/21:3594 av Runar Filper (SD).
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (C)
  • Reservation 4 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD001052
  C00526
  V40023
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt271118293
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlström Köster, EmmaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Andersson, TobiasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Andersson, LarsSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
  Anefur, MichaelKDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Ankarberg Johansson, AckoKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Antoni, HelenaMFrånvarandesakfråganHallands län
  Aranda, ClaraSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Aspling, LudvigSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Attefjord, NicklasMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bali, HanifMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, AngelikaSDAvstårsakfråganBlekinge län
  Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMNejsakfråganVästernorrlands län
  Berglund, MatsMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Billström, TobiasMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Blom, JunoLFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Broman, BoSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Brunegård, GudrunKDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
  Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Bäckström, DanielCFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, ChristianKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Coenraads, ÅsaMNejsakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Dahlqvist, MikaelSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Damsgaard, MikaelMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
  Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Deremar, CatarinaCFrånvarandesakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ek, MagnusCAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Eklind, HansKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Emilsson, LenaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enholm, MatheusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Esbati, AliVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Falkhaven, ElisabethMPFrånvarandesakfråganHallands län
  Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JoarLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
  Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Gille, SaraSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
  Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hagman, HampusKDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Halef, AbrahamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
  Helander, PeterCFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSFrånvarandesakfråganHallands län
  Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Jacobsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCFrånvarandesakfråganHallands län
  Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Jönsson, PatrikSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Jörgensen, UlrikaMFrånvarandesakfråganHallands län
  Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
  Karapet, ArinMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Laitinen Carlsson, DianaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lantz, GustafSFrånvarandesakfråganUppsala län
  Larsson, DagSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Larsson, MalinSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Larsson, MikaelCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, HilleviSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
  Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Lindahl, FredrikSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lång, DavidSDAvstårsakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Manhammar, MagnusSFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Manouchi, NoriaMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Morell, ThomasSDAvstårsakfråganGävleborgs län
  Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySFrånvarandesakfråganUppsala län
  Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nilsson, MariaLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Nordberg, MatsSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Nordborg, GudrunVFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
  Nyberg, KatjaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nylander, ChristerLFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Olame Bayibsa, SolangeSJasakfråganStockholms län
  Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Omanovic, JasenkoSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Oskarsson, AnneSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Perez, DavidSDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Persson, MagnusSDAvstårsakfråganDalarnas län
  Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Quensel, CharlotteSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Richthoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Riedl, EdwardMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Sandell, JoakimSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Schröder, MagdalenaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Schöldberg, PerCAvstårsakfråganKronobergs län
  Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Selin, MarkusSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Skånberg, TuveKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Stenkvist, RobertSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Stuart, MagnusMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Ståhl, JimmySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Ståhlgren, IngeSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Stålhammar, PernillaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Sydow Mölleby, MiaVFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Szatmari Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
  Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Teimouri, ArmanLFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Thomsson, LarsCFrånvarandesakfråganGotlands län
  Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
  Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Waltersson Grönvall, CamillaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Weidby, CiczieVFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Weinerhall, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Westergren, SofiaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westroth, EricSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Wiking, MatsSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
  Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Ödebrink, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Österberg, AndersSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  2. Undantag från skattskyldighet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 1,

  2020/21:928 av Roland Utbult (KD),

  2020/21:1356 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

  2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 44,

  2020/21:1854 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

  2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 9,

  2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 17,

  2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 75,

  2020/21:2824 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M),

  2020/21:2879 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 6,

  2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 1,

  2020/21:3550 av Pål Jonson (M),

  2020/21:3567 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) och

  2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M) yrkande 8.
  • Reservation 5 (SD)
  • Reservation 6 (KD)
  3. Momspliktig verksamhet vid fastighetsuthyrning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:752 av Anna Wallentheim (S),

  2020/21:927 av Roland Utbult (KD),

  2020/21:1924 av Lotta Finstorp (M),

  2020/21:2858 av Lars Beckman (M),

  2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 16 och 17 samt

  2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 5.
  • Reservation 7 (C)
  • Reservation 8 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V40023
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt4853293
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlström Köster, EmmaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Andersson, TobiasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
  Anefur, MichaelKDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Ankarberg Johansson, AckoKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Antoni, HelenaMFrånvarandesakfråganHallands län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
  Aspling, LudvigSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Attefjord, NicklasMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bali, HanifMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
  Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Berglund, MatsMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Billström, TobiasMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Blom, JunoLFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Broman, BoSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Brunegård, GudrunKDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
  Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Bäckström, DanielCFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, ChristianKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Dahlqvist, MikaelSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Damsgaard, MikaelMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
  Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Deremar, CatarinaCFrånvarandesakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
  Eklind, HansKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Emilsson, LenaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enholm, MatheusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Esbati, AliVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Falkhaven, ElisabethMPFrånvarandesakfråganHallands län
  Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JoarLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
  Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Gille, SaraSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
  Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
  Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hagman, HampusKDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Halef, AbrahamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
  Helander, PeterCFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSFrånvarandesakfråganHallands län
  Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Jacobsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCFrånvarandesakfråganHallands län
  Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Jörgensen, UlrikaMFrånvarandesakfråganHallands län
  Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
  Karapet, ArinMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Laitinen Carlsson, DianaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lantz, GustafSFrånvarandesakfråganUppsala län
  Larsson, DagSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Larsson, MalinSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Larsson, MikaelCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, HilleviSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
  Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Lindahl, FredrikSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Manhammar, MagnusSFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Manouchi, NoriaMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
  Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySFrånvarandesakfråganUppsala län
  Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nilsson, MariaLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Nordberg, MatsSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Nordborg, GudrunVFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
  Nyberg, KatjaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nylander, ChristerLFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Olame Bayibsa, SolangeSJasakfråganStockholms län
  Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Omanovic, JasenkoSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Oskarsson, AnneSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Perez, DavidSDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Richthoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Riedl, EdwardMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Sandell, JoakimSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Schröder, MagdalenaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
  Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Selin, MarkusSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Skånberg, TuveKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Stenkvist, RobertSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Stuart, MagnusMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Ståhl, JimmySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Ståhlgren, IngeSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Stålhammar, PernillaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Sydow Mölleby, MiaVFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Szatmari Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
  Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Teimouri, ArmanLFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Thomsson, LarsCFrånvarandesakfråganGotlands län
  Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
  Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Waltersson Grönvall, CamillaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Weidby, CiczieVFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Weinerhall, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Westergren, SofiaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westroth, EricSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Wiking, MatsSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
  Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Ödebrink, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Österberg, AndersSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  4. Övriga momsfrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3219 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 7.
  • Reservation 9 (M)