Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2018/19:JuU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 april 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regeringen bör skärpa straff som gäller kontaktförbud och inrätta portal för brottsoffer (JuU14)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

 • Regeringen bör vidta åtgärder för att skärpa straffen för den som överträder ett kontaktförbud
 • Regeringen bör inrätta en brottsofferportal till hjälp för den som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med riksdagens behandling av cirka 130 motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om våldsbrottsfrågor, så som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och brottsoffer. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att vidta åtgärder för att skärpa straffen för överträdelser av kontaktförbud och ta initiativ till att en brottsofferportal inrättas för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 61

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-02
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-05
Reservationer: 49
Betänkande 2018/19:JuU14

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-04-02

Regeringen bör skärpa straff som gäller kontaktförbud och inrätta portal för brottsoffer (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

 • Regeringen bör vidta åtgärder för att skärpa straffen för den som överträder ett kontaktförbud
 • Regeringen bör inrätta en brottsofferportal till hjälp för den som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med utskottets behandling av cirka 130 motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om våldsbrottsfrågor, så som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och brottsoffer. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:JuU14, Våldsbrott och brottsoffer

Debatt om förslag 2018/19:JuU14

Webb-tv: Våldsbrott och brottsoffer

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 14 Carina Ödebrink (S)

Herr talman! Jag vill börja med att för Socialdemokraternas räkning yrka bifall till reservation 34.

Jag har en bakgrund som förskollärare. Från det arbetet har jag med mig erfarenheter som har varit till nytta för mig i mitt politiska uppdrag. Det senare har i sin tur varit till nytta för mig i mitt arbete som förskollärare.

Redan i förskolan och skolan är det ofta, men inte alltid, uppenbart vilka barn och unga som kommer att få det besvärligt på sin resa genom livet. Olika bakgrund, ekonomiska och sociala förutsättningar med mera spelar en avgörande roll för hur livet utvecklas för oss. Tidigt kan det synas vilka barn som behöver det där lilla extra för att kunna färdas väl genom livet. Tidiga insatser spelar då en avgörande roll för att förhindra att de hamnar i kriminalitet och våld. Känslan av att inte räcka till för dem som behöver det mest när man har en stor barngrupp att ansvara för är något jag bär med mig från mitt förskollärarliv.

Herr talman! Det är därför angeläget med resurser till förskola och skola som kan kompensera för barnens olika förutsättningar. Det handlar om bra elevhälsa, bra hälso- och sjukvård liksom allas rätt och möjlighet till arbete och egen försörjning. Därför är det viktigt med den förstärkning av de allmänna statsbidragen till kommuner och landsting under mandatperioden som regeringen nu har presenterat i vårbudgeten.

Ojämlikheten är viktig att bekämpa för individens men också för hela samhällets skull. Ojämlikheten skadar nämligen allvarligt oss själva, våra barn och samhället vi lever i. Trots att våldsbrott och annan kriminalitet kan ha sin rot i skilda sociala och klassmässiga strukturer finns kriminalitet och våldsbrott i hela samhället och i alla samhällsklasser. Det är därför viktigt att budskapet från samhället är tydligt. Kriminaliteten ska bekämpas med ett starkt rättsväsen och ett starkt samhälle som håller ihop. Detta är en prioriterad fråga för regeringen, och stora satsningar har därför gjorts och kommer att göras framöver - allt för att öka tryggheten för vanligt folk, oavsett var vi lever våra liv.

Herr talman! Antalet anmälda sexualbrott ökar, och var fjärde kvinna uppger att de någon gång under sitt liv varit utsatta för brott i en nära relation. Mäns våld mot kvinnor fortsätter att vara ett stort problem trots stora insatser. Det är också viktigt att se och bekämpa våld i nära relationer, oavsett könstillhörighet.

Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för ojämställdhet, och arbetet med att bekämpa dessa brott handlar om att påverka pojkars och mäns attityder genom insatser i hela samhället. Rättsväsendet måste också prioritera sexualbrotten och brott i nära relationer. Fler gärningsmän ska åtalas och straffas. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det männen som måste förändras.

Den nya sexualbrottslagen, som började gälla förra året, har hittills lett till att fler brott bedömts som våldtäkt och att det dömts ut strängare straff än tidigare. Samtyckeslagen bidrar till att skapa en kultur, en samtyckeskultur, som markerar att sex som inte sker frivilligt alltid är olagligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Regeringen har fattat flera andra viktiga beslut i syfte att minska sexualbrotten och våld i nära relationer. Sedan 2017 gäller en strategi, och resurser har förts över för att genomföra den. Minimistraffet för grov våldtäkt har höjts, och anslagen till kvinnojourerna har ökat kraftigt.

Herr talman! Många flickor och kvinnor i Sverige utsätts för förtryck. De får inte vara som de vill, klä sig som de vill, umgås med vilka de vill eller älska den de vill. Det är ett förtryck som tar sig uttryck i förföljelse, våld och könsstympning. Det handlar om flickor som förvägras egna val av liv. Allt detta förtryck och våld med hedersmotiv som bakgrund och förklaring ska ingen flicka eller kvinna behöva utsättas för, och detta ska bekämpas med än större kraft. Medvetenheten om dessa brott har ökat och arbetet mot förtrycket har skärpts i rättssystemet och i samhället i övrigt.

Herr talman! Låt mig i detta sammanhang säga att det är med förvåning jag tar del av det utspel som i dag har gjorts av Moderaterna vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Ingen kan tvivla på statsministerns ord eller Socialdemokraternas inställning i denna viktiga fråga. Frågan om hedersvåld och alla de flickor och kvinnor som berörs är alldeles för viktig för att vara föremål för ett politiskt taktiserande till nya lägstanivåer.

Detta är en fråga som det i riksdagen råder stor samsyn om vad gäller behov av ökat skydd och förebyggande arbete mot hedersvåld och förtryck samt ökat straffansvar för förövarna som utför detta eller som underlåter att ingripa.

Tillsammans med Centern och Liberalerna har regeringen lagt fast en inriktning för kampen mot hedersbrotten. För de partier som har valt att ställa sig på rätt sida av historien sker arbetet skyndsamt för att en ny lagstiftning ska komma på plats så snart som möjligt. Det är olyckligt att Moderaterna nu väljer att bedriva ett arbete på detta sätt i en fråga som det som sagt råder stor enighet om i justitieutskottet och i riksdagen.

Herr talman! Hur väl stödet till den som utsätts för våldsbrott och förtryck fungerar är ofta beroende av att många olika delar av samhället hänger samman. Det handlar om olika insatser över tid, alltifrån det breda förebyggande arbetet till hjälp och stöd i akuta lägen liksom till insatser och stöd efteråt, ibland under lång tid.

Herr talman! Slutligen måste brottsbekämpningen fungera i hela samhället, där vi både bekämpar brotten och brottens orsaker. Den långsiktigt bästa brottsbekämpningen är att bygga ett samhälle där de sociala klyftorna är små, där alla har rätt till arbete, där makten delas mellan kvinnor och män och där barn och unga har trygga uppväxtvillkor. På så sätt hänger välfärdspolitiken och kriminalpolitiken samman i ett Sverige som håller ihop i den svenska modellen.

(Applåder)


Anf. 15 Louise Meijer (M)

Herr talman! Under 2018 anmäldes 13 400 misshandelsbrott mot en kvinna där gärningsmannen och offret stod i nära relation till varandra. I snitt är detta 257 misshandelsbrott i veckan eller 36 om dagen. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. En av de åtgärder som brukar vara aktuella i sådana fall är kontaktförbud. År 2018 skärptes straffen för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning. Någon motsvarande straffskärpning gjordes inte för kontaktförbud utan elektronisk övervakning. Det är därför välkommet att en majoritet i justitieutskottet nu vill skärpa även detta brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Herr talman! Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Samtidigt finns det områden i Sverige där jämställdheten inte alls är särskilt stor. Det handlar om områden där tjejer inte får gå ut, inte får bestämma över sin egen kropp eller inte får gifta sig med vem de vill.

Ingen vet exakt hur stort hedersförtrycket är eller hur det har utvecklats under de senaste åren. Socialstyrelsen fick för två år sedan i uppdrag att kartlägga omfattningen av hedersvåld. Två år senare meddelar de att detta inte går att mäta. Det finns dock indikationer. I en nyligen producerad rapport drar forskarna slutsatsen att graden av kontroll och begränsningar verkar öka. I fjol visade en kartläggning som genomfördes bland niondeklassare i landets tre största städer att mellan 7 och 20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck. År 2014 bedömde en statlig utredning att 100 000 killar och tjejer under 25 år lever under hedersförtryck.

Att lyfta problem med hederskultur har under flera år i den offentliga debatten varit förenat med att kallas rasist, främlingsfientlig och att fiska i grumliga vatten. För denna situation har i synnerhet vänsterpartier ett särskilt ansvar. Av rädsla att säga som det är körde till exempel Vänsterpartiet en kampanjbild på tre unga tjejer som till synes inte kommer i närheten av hederskultur, och man skrev: Skola, lek och glädje - inte äktenskap. Är det någon som tror att det är dessa tre tjejer som kommer att riskera barn och tvångsäktenskap?

Det är den här typen av ängslighet som gjort att förortens kvinnor och flickor svikits av den svenska feminismen. Jämställdheten i Sverige ska komma alla landets tjejer till del. Då kan man inte se mellan fingrarna när en viss grupp förnekas sina basala rättigheter bara för att de är just kvinnor.

Herr talman! Moderaterna har det mest omfattande reformpaketet för att bekämpa hederskulturen. Här kommer 15 förslag från oss för att trycka tillbaka hederskulturen, som börjar slå rot i delar av landet.

Vi vill att hedersbrott ska vara både en egen brottsrubricering och en straffskärpningsgrund. Redan förra året tillkännagav riksdagen för regeringen att den bör göra hedersbrott till en egen brottsrubricering. Förra mandatperioden presenterades en utredning med ett förslag om att hedersmotiv skulle vara en straffskärpande grund och att reglerna skulle träda i kraft den 1 januari 2020. Nu säger regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, i sin majoritetstext att lagstiftningen kommer att vara på plats först år 2022. Det är svårt att förstå varför regeringen dröjer i två år med att få på plats en så nödvändig lagstiftning.

Vi vill kriminalisera moralpoliser. Det ska vara brottsligt att genom tvång eller otillbörliga påtryckningar förmå någon att följa regler eller instruktioner som syftar till att upprätthålla en viss persons eller grupps heder. Vi vill även kartlägga förekomsten av självutnämnda moralpoliser. Vi vill att det införs en möjlighet att förbjuda moralpoliser på offentlig plats genom tillträdesförbud.

Vi vill öka kunskapen om hedersrelaterat våld genom att införa specialiserade poliser och åklagare för att stödja hanteringen av hedersbrott. Vi vill att lagstiftningen förtydligas, så att polisen ges möjlighet att omhänderta unga i en hederskontext för att skydda dem och säkerställa att den fortsatta utredningen inte försvåras. Vi vill att underrättelser till vårdnadshavare när ett barn har förhörts ska kunna skjutas upp eller helt undvikas i de fall då det är till men för barnet. Vi vill också att man i vissa fall ska kunna hålla förhör med barn under 15 år utan vårdnadshavarens godkännande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Det måste också bli enklare att förhindra att någon förs ut ur landet ofrivilligt för tvångsäktenskap utomlands. Vi vill därför se över möjligheten att införa en tvångsäktenskapsenhet liknande Forced Marriage Unit i Storbritannien. I Storbritannien kan dessutom domstolar utfärda förelägganden eller förbud till skydd för den som löper risk att giftas bort med tvång. Det kan till exempel innebära att en individ inte får föras utomlands eller att en bortförd individ ska föras tillbaka. Den som bryter mot ett föreläggande ska få olika typer av sanktioner, såsom vite eller fängelse. Vi vill att en liknande möjlighet ska införas här i Sverige.

Vi vill att det införs en möjlighet för lämpliga myndigheter att återkalla och omhänderta pass eller förhindra att pass utfärdas när det kan misstänkas att vårdnadshavare eller andra närstående har för avsikt att föra ut en unge ur landet för att tvinga den att gifta sig mot sin vilja. Vi vill att straffskalorna för brott relaterade till barnäktenskap ses över. Vi anser också att straffet för äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa bör skärpas. Vi vill kriminalisera stämpling, förberedelse och försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Slutligen vill vi införa ett straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare vid könsstympning. Könsstympning av flickor hör inte hemma i Sverige - och inte heller någon annanstans i världen för den delen.

Herr talman! På S-kongressen sa Löfven att Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige i arbetet mot hedersvåld. Trots det skjuter han upp klar och färdigutredd lagstiftning i två års tid. Vilket parti som är den ledande kraften mot hedersvåld tror jag talar för sig självt. Moderaterna står upp för alla Sveriges kvinnor, oavsett om de bor i Vellinge eller i Rosengård. Den kulturrelativistiska feminismen måste få ett slut.

Herr talman! Det är bra att Brottsförebyggande rådet inleder ett nytt forskningsprojekt som tittar på kopplingen mellan brottslighet och härkomst. Senast en sådan undersökning gjordes var 2005. Den visade att det i gruppen utrikes födda män är fem gånger vanligare att vara misstänkt för sexbrott än i gruppen inrikes födda som har två föräldrar som också är svenskfödda. Moderaterna har under lång tid förespråkat att en ny sådan undersökning ska göras. Vi ser en stor ökning av sexualbrott. För att få bukt med problemet måste vi titta på alla aspekter och alla fakta.

Herr talman! Moderaterna står självklart bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 7.

(Applåder)


Anf. 16 Katja Nyberg (SD)

Herr talman! I stället för att värna om brottsoffren har Sverige under lång tid satt i system att tycka synd om brottslingar. Kriminalitet förklaras i termer av fattigdom och utanförskap. Det straffrättsliga systemet präglas av låga straff, straffrabatter och villkorlig frigivning. Även om åklagare yrkar på utvisning undgår dömda gärningsmän många gånger utvisning med motiveringen att de har stark koppling till Sverige eller av humanitära skäl. Det är inte brottslingarna som ska skyddas, utan den som utsätts för brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Ett anständigt samhälle får inte låta detta ske. Men tyvärr är det exakt vad som händer i Sverige i dag, och det är något som vi sverigedemokrater aldrig kommer att acceptera. Den som accepterar detta sviker inte bara offret och dess anhöriga, utan dessutom alla de människor som riskerar att bli nästa brottsoffer.

Låt mig vara tydlig. Att brottsoffer ute på gator och torg riskerar att möta den som slagit och sparkat kort efter att våldshandlingen begåtts är fullständigt oacceptabelt. Att vi som politiker gemensamt inte kan formulera ett klart och tydligt svar på hur detta ska undvikas är fullständigt obegripligt. Att inte ställa sig på offrens sida är att sätta omsorgen för brottslingar framför själva kärnan i begreppet rättvisa. Det är fullständigt fel, och Sverigedemokraterna kommer aldrig att ställa upp på detta.

Brister i rättssystemet handlar inte bara om våldsbrott. Det handlar om allt från cykelstölder, bedrägerier och id-kapningar till mord. Den person som har blivit utsatt för inbrottsstöld i sin bostad vet att det är en enorm kränkning av den personliga sfären. En nedlagd utredning med motiveringen att brott ej kan styrkas förstärker känslan av otrygghet, förstärker känslan av misstro och undergräver på sikt förtroendet för hela rättssystemet.

För att brottsoffer ska känna att de får någon form av upprättelse och för att inte skada tilltron till rättssystemet är det därför viktigt att tilldömt skadestånd verkligen utbetalas till brottsoffret. Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att reformera systemet gällande skadestånd och utbetalning av brottsskadeersättning. De relativt låga ersättningsnivåerna behöver höjas, i varje fall vad gäller brott mot person, och utbetalningssystemet för brottsoffer behöver ses över.

Som det ser ut i dag är det brottsoffret själv som får lägga ned tid och kraft för att få sitt skadestånd utbetalt. När domen har vunnit laga kraft får brottsoffret aktivt meddela Kronofogdemyndigheten att man vill ha hjälp med att få in skadeståndet. Men eftersom gärningsmannen ofta inte har några medel att betala med finns det inte heller något att driva in. I det läget får brottsoffret vända sig till sitt försäkringsbolag. Om det inte hjälper är nästa steg att lämna in en ansökan hos Brottsoffermyndigheten. Det är en plågsam process och en skymf mot de brottsoffer som fått sina liv förstörda.

Lika självklart som det är att staten tar ansvar för verkställighet av straff, lika självklart borde det vara att staten tar ansvar för att utdömda skadestånd betalas ut. Sedan är det upp till staten att driva in skulden från gärningsmannen. Brottsoffer ska alltid bli garanterade att få sitt skadestånd utbetalt.

Andra viktiga åtgärder med syfte att skydda brottsoffer och deras rätt till ett värdigt liv är att skärpa straffen för överträdelse av kontaktförbud samt ta initiativ till att en brottsofferportal inrättas för dem som drabbas av bedrägerier och id-kapningar. Genom Sverigedemokraternas stöd har vi fått igenom två tillkännagivanden gällande detta.

Brottsoffer kan komma i olika skepnader. Alla har sin livshistoria. Men för dem som fötts in i familjer som i religionens namn rättfärdigar brottsliga handlingar finns inga risknivåer. Det finns inga val. De är dömda till ett straff så fort de enligt familjen anses ha gjort något fel.

I dag är det varje dag runt 40 000 flickor som gifts bort mot sin vilja. I Sverige saknar vi tyvärr en bra kartläggning av hedersrelaterat tvång och våld. Men för några år sedan gjordes en mätning som pekade på att ungefär 70 000 ungdomar i åldern 16-25 år har begränsningar i partnerval. Det bedömdes att uppemot 8 500 var i farozonen för att giftas bort.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

År 2014 infördes en lagstiftning med syftet att förhindra tvångsäktenskap. Hittills har dock få dömts för brottet, trots att flera förundersökningar har inletts.

Genom en skärpning av lagstiftningen skulle polis och andra myndigheter på ett tidigt stadium kunna förhindra att planerade tvångsäktenskap genomförs. Det är i dag svårt för Sverige att skydda dem som ingår tvångsäktenskap utomlands under utländsk lagstiftning. Hedersförtryck utmärker sig genom att det ofta är en hel familj som använder påtryckningar och hot mot en enskild individ.

Danmark införde redan 2002 en 24-årsregel. Det innebär att en person boende i Danmark måste ha fyllt 24 år innan den kan gifta sig med en person utanför EU, som sedan ges rätt att flytta till Danmark och få uppehållstillstånd. Anledningen till regeln är ganska enkel. Det är svårare att tvinga en 24-åring till äktenskap som har hunnit utbilda sig, fått jobb och kanske till och med flyttat hemifrån jämfört med en 18-åring som fortfarande styrs av sin familjs regler. Erfarenheter från Danmark visar att regeln har fått snabb effekt. Sverigedemokraterna anser därför att en 24-årsregel även bör införas i Sverige.

Sverigedemokraterna vill även att redan ingångna äktenskap som skett genom hot, tvång eller psykologisk misshandel ska ogiltigförklaras. Vid allvarliga brott ska straffet för utländska medborgare även förenas med utvisning.

Detta, herr talman, handlar i grunden om synen på moral och rättvisa. Menar vi allvar med att alla ska ges samma livschanser då måste vi som politiker markera stenhårt mot dem som ser det som sin rättighet att begränsa andras livschanser. Vi måste våga stå upp för dem som inte har kraft eller mod att föra sin egen talan. Det är så en medmänsklig politik ser ut på riktigt.

Vi i Sverigedemokraterna står bakom alla våra reservationer, man jag yrkar bifall endast till reservation 41.


Anf. 17 Jonny Cato Hansson (C)

Herr talman! Precis som övriga partier i dag ska också vi spara lite tid. Vi står såklart bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall enbart till reservation 33.

Tryggheten är en stor samhällsutmaning. Det finner sig genom yttringar mot vår demokrati, mot vårt samhälle. Men det drabbar också individer i vårt land. Brottsofferfrågorna är en av de absolut viktigaste frågorna inom trygghetsområdet. Det är frågor som vi behöver lyfta fram mycket mer i den politiska debatten.

Centerpartiet vill att brottsofferperspektivet stärks. Förtroendet för rättssamhället och brottsutsattas möjlighet till rehabilitering och förmåga att gå vidare är av största vikt för att invånare i Sverige ska kunna känna att rättssystemet finns där när de behöver det som allra mest. En grundläggande princip är att man som brottsutsatt ska ha rätt och möjlighet att få bättre information från rättssamhället. Det kan låta ganska enkelt, men det är en väldigt viktig åtgärd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Centerpartiet vill också se över hur offer för grov brottslighet, och anhöriga till våldsdödade, kan få stöd när en gärningsperson får permissioner eller friges. En annan viktig åtgärd gäller den fråga som har varit uppe här ett par gånger om skadestånd. Här behöver vi på riktigt vidta nya lagändringar så att skadestånd faktiskt betalas ut till brottsoffer.

Herr talman! En särskilt viktig och utsatt grupp är våra barn. Enligt Rädda Barnen lever omkring 200 000 barn i Sverige med våld som en del av sin vardag, 200 000 barn. De barnen riskerar också att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp. Anmälningarna om barnmisshandel ökar, och dessutom är mörkertalet väldigt stort. Centerpartiet vill att de som utsätter barn för brott ska kunna straffas oftare och hårdare än i dag. Detta är viktigt ur både ett barnperspektiv och ett brottsofferperspektiv.

Herr talman! Offer för sexualbrott tvekar ofta att anmäla. Centerpartiet vill sätta brottsoffret i centrum. En del av detta är att uppgradera den kränkning som brottsoffret lidit så att detta speglas av den kränkningsersättning som brottsoffret får. Denna är i dag alldeles för låg. För att hjälpa offer för sexualbrott att ta sig igenom en svår process vill vi också underlätta för dessa att byta målsägarbiträde.

De som i sin yrkesroll kan tänkas komma i kontakt med människor som utsätts för våld i nära relationer måste ha grundläggande kunskaper om och förståelse för till exempel den normaliseringsprocess som kan ske. Det behövs löpande utbildningsinsatser för att säkerställa att rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra anställda vid skolor har kunskap om och aktivt arbetar mot sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och kränkningar. Det behövs också mer spetskunskap hos sjukvårdspersonal om sexuella övergrepp.

Trots de stora insatser som görs frivilligt inom tjej- och kvinnojourerna går många av dessa på knäna. Verksamheterna behöver inte bara mer pengar, även om det är väldigt välkommet i den gemensamma budget Centerpartiet och Liberalerna presenterar med regeringen. Det behövs också en stabil, långsiktig finansiering. För att de som polisanmäler våld i nära relation ska kunna känna sig trygga vill Centerpartiet också att anmälaren ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.

Herr talman! Att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan, att få älska den man vill, att inte hindras i sina livsval, det är rättigheter som måste gälla alla i alla lägen. Men så är fortfarande inte fallet. Unga kvinnor och flickor, men också en del pojkar och unga män, utsätts för förtryck och brott i hederns namn. Kunskapen kring hedersproblematik i Sverige är alldeles för låg. Det behövs bättre statistik och kunskap om vilka insatser som fungerar bäst.

Här kan man konstatera att samtliga politiska partier har gjort för lite under för lång tid. Nu pågår det en debatt om vem som vill vad och vem som inte vill vad. Det är ganska löjligt. Detta är en fråga som är alldeles för viktig för att ta billiga politiska poänger på.

Jag är glad över att Centerpartiet och Liberalerna tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att gå skyndsamt fram med skarp lagstiftning för att komma till rätta med problemen med hedersproblematik. Det är på tiden.


Anf. 18 Linda Westerlund Snecker (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Herr talman! Mäns våld mot kvinnor är den brottslighet som i princip styr hela världens struktur med mäns överordning och kvinnors underordning. Det handlar om att män alltid har övertaget, eller tar sig övertaget, genom hot, hat, våld och sexuella övergrepp. Vi kvinnor anpassar våra liv och vårt beteende efter mäns eventuella hot om våld.

För vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. Det är den brutala sanningen. Det är så ett strukturellt problem ser ut. Det är därför som män måste ta sitt kollektiva ansvar. Alla män. För jag vägrar vara rädd. Jag vägrar att mina medsystrar ska vara rädda. Det är därför som feminismens kamp är allas kamp. Mäns våld måste stoppas.

Herr talman! Under hösten och vintern 2017 vittnade 70 000 kvinnor i Sverige om sexuella övergrepp och trakasserier under uppropet metoo. Vittnesmålen kom från kvinnor inom alla olika branscher och från alla samhällets nivåer. Det var skådespelerskor, skolelever, jurister, kvinnor i missbruk, kriminalitet och prostitution och många, många fler. De gjorde sina röster hörda och delade med sig av sina berättelser och erfarenheter.

Efter metoo kan ingen längre blunda för omfattningen av problemet. Det sexuella förtryck som riktas mot kvinnor och flickor skär genom hela vårt samhälle, och utövarna är män i alla åldrar och med alla tänkbara bakgrunder och positioner. Metoo måste leda till varaktig samhällsförändring.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv och vardag. Brottsstatistik visar att de kvinnor som utsätts för våldsbrott ofta är bekanta med eller har en nära relation till den som utpekas som gärningsman. Var fjärde kvinna har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation.

Mäns våld mot kvinnor måste lösas på olika sätt. Mycket handlar om socialtjänstens insatser, kunskap i rättsväsendet och en hel strukturförändring i vårt samhälle. Men det finns också vissa lagändringar som måste göras. Vänsterpartiet vill att brottet grov kvinnofridskränkning ska utformas så att fler än en person kan åtalas och ställas till svars för respektive brott.

I dag utgår lagen från att förövaren är en enskild man. Vi vet dock att till exempel hedersrelaterat förtryck handlar om en kollektiv kontroll, där flera personer kan begå brottet. De måste kunna lagföras på ett effektivt sätt, och därför måste flera personer kunna åtalas för samma brott.

Lagstiftningen är i dag inte anpassad till den verklighet som tusentals kvinnor och män lever i. Det måste ändras. Hedersförtrycket måste bekämpas. Det är också därför som mer statistik om hedersförtryck måste samlas in. Kunskapen är i dag alldeles för låg.

Brottsoffer som har gått igenom den ofta långa och jobbiga processen från polisanmälan till rättegång och fällande dom ska inte sedan behöva sitta i timmar och fylla i komplicerat pappersarbete för att få ut sin brottskadeersättning. Det måste finnas enklare sätt att hantera skadestånden på, och summan för ersättningen måste höjas.

Även EU:s brottsofferdirektiv måste införas. Det är dags nu. Vad väntar regeringen egentligen på?

Kvinnor som blivit systematiskt utsatta för mäns våld mår ofta väldigt dåligt. Sjukskrivningar, sjukhusräkningar och ekonomiska förluster för att man inte kunnat arbeta är vanligt. Kvinnor blir slagna och utfattiga på köpet. Så kan vi inte ha det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Därför måste det finnas en ekonomisk ersättning för kvinnor som blivit slagna, förutom själva brottsofferskadeståndet. Staten måste ta ett ökat ansvar för den försämrade ekonomiska situation som ofta följer i spåren för dem som blivit utsatta för mäns våld. Ett sätt att göra detta är att utreda möjligheten att införa ett statligt system för ekonomisk kompensation till personer som blivit utsatta för sexuellt och fysiskt våld.

Att införa den typ av ersättning som vi föreslår är också ett tydligt sätt att uppmärksamma och synliggöra den ekonomiska aspekten av mäns våld mot kvinnor. Att införa en extra ekonomisk ersättning är en upprättelse för alla de kvinnor som bakom stängda dörrar dagligen blir utsatta för mäns våld och förtryck.

Jag yrkar bifall till reservation 43.


Anf. 19 Ingemar Kihlström (KD)

Herr talman! En av samhällets grundläggande pelare är att brott måste få konsekvenser och att brottsoffer måste få upprättelse. Ett fungerande rättssamhälle förutsätter att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. Ett rättssamhälle måste upprätthålla ett signalsystem om vad som är rätt och fel - men också se till dem som drabbas, brottsoffren.

Den ökade satsning på poliser som finns i den nu gällande KD-M-budgeten är steg på den väg som leder till fler poliser, en väg som vi kristdemokrater förespråkat i flera år och som nu har ett stort politiskt stöd i vår riksdag.

Fler poliser är en förutsättning för ett tryggare samhälle, men vi behöver också ha ett rättssystem som leder till fler fällande domar samt upprättelse och bättre stöd till brottsoffer.

Inom området vi nu debatterar, våldsbrott och brottsoffer, har en majoritet i justitieutskottet ställt sig bakom två förslag om tillkännagivanden om åtgärder för att ytterligare förstärka arbetet. Utskottet tillstyrker, som flera talare har nämnt, dels skärpta straff för överträdelse av kontaktförbud, dels ett initiativ till en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar.

Dessa åtgärder är i mina ögon viktiga steg på vägen, men jag vill lyfta fram ytterligare några saker som också borde genomföras snarast möjligt.

Herr talman! Äldre ska bemötas med respekt och inte riskera att utsättas för brott. I dag har vi en situation där Sveriges äldre är speciellt utsatta för bedrägerier. Ofta handlar det om faktura- och kortbedrägerier eller bank-id-kupper men också om rena försök att komma in i äldres hem för att stjäla.

Bedrägerierna har fördubblats på bara ett år. Blickar vi tillbaka fem år ser vi att antalet anmälda brott har fyrdubblats.

Det finns exempel från hela vårt land. Jag kan ta ett exempel från min egen valkrets. I Borås har polisen under den senaste månaden, mars, fått in nästan ett tjugotal anmälningar om åldringsbrott där gärningsmännen uppgett sig komma från hemtjänsten.

Situationen är allvarlig. Många äldre drabbas mycket hårt. Det är inte ovanligt att man efteråt känner oro i det egna hemmet, inför att gå ut eller inför en så enkel sak som att svara när telefonen ringer. Andra skäms över att ha blivit lurade, men de enda som ska skämmas är egentligen de fega och hänsynslösa brottslingar som ljuger och bedrar Sveriges äldre.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Att behandla äldre med respekt är en grundläggande värdering. I Sverige ska man kunna känna att vi kan lita på våra medmänniskor. Vi behöver skaffa oss en djupare kunskap om äldres utsatthet för brott och genom informationsinsatser stärka äldres beredskap.

Kristdemokraterna står på de äldres sida. Det krävs åtgärder för att öka tryggheten. Det krävs ett värderingsskifte. Alla ska kunna känna sig trygga. Friheten får inte begränsas av rädslan för att utsättas för brott. Äldre människor ska bemötas med både värdighet och respekt.

Med hänvisning till detta vill vi kristdemokrater att det sätts in ytterligare åtgärder mot brott mot äldre. Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet.

Herr talman! Som många har berört här är hedersrelaterat våld och förtryck tyvärr en vardag för många unga människor i Sverige. Uppskattningar visar att över 100 000 flickor och pojkar begränsas av hedersförtryck. Dessa normer och värderingar hör inte hemma i ett modernt rättssamhälle. Hedersrelaterad brottslighet och hedersrelaterat förtryck ska förebyggas, förhindras och bestraffas.

Precis som nämnts i tidigare inlägg här bör en egen brottsrubricering för hedersbrott införas. Man skulle kunna ha bestämmelsen om grov fridskränkning som förebild, men brottet ska omfatta också gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd.

Även det straffrättsliga skyddet mot tvångsäktenskap bör stärkas. Det bör bli enklare att förhindra att någon förs ut ur landet ofrivilligt för ett tvångsäktenskap utomlands.

En mycket viktig aspekt i arbetet mot hedersvåld är att öka kunskapen i hela rättsväsendet. Arbetet för att öka kompetensen hos kommuner och myndigheter om hedersbrott bör prioriteras.

Herr talman! Det är ingen hemlighet att kristna flyktingar till Sverige drabbas av hot och våld. Tyvärr är det obehagligt tyst kring detta. Men brott är brott, oavsett vem som begår dem. Tystnaden kring hot mot och förföljelse av kristna flyktingar i Sverige och konvertiter måste brytas. Religionsfriheten gäller alla, även kristna. Vi ser tyvärr en allvarlig utveckling i vårt samhälle.

Brottsförebyggande rådet redovisar från och med 2017 en hatbrottsrapport. I deras sammanställning av utvecklingen 2012-2016 ser vi en ökning av antalet hatbrott av både islamofobisk och kristofobisk natur. Det är en utveckling som samhället måste agera mot.

Vi måste ta siffrorna om de kristofobiska hatbrotten på allvar. De måste upphöra. Alla flyktingar, även de med kristen tro, ska kunna känna sig trygga i Sverige. Det står klart att Sverige måste rusta sig bättre för att kunna värna religionsfriheten och rättssäkerheten.

Herr talman! Som några tidigare talare har sagt behöver vi förenkla utbetalningen av skadestånd. Många brottsoffer vittnar om svårigheten att få ut ett tilldömt skadestånd och att kränkningen efter brottet på det sättet blir ännu större. Det måste bli lättare.

Vi kristdemokrater anser att staten bör ta ansvar och betala ut skadeståndet till brottsoffret och sedan driva in beloppet från gärningsmannen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Herr talman! Jag stöder givetvis de tillkännagivanden som utskottet har tillstyrkt, som jag har nämnt tidigare, och de reservationer som Kristdemokraterna har. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2.


Anf. 20 Juno Blom (L)

Herr talman! Jag måste säga att jag känner ett enormt engagemang efter att ha lyssnat på ledamöter som tydligt lyfter behovet av skärpt lagstiftning när det gäller brottsoffer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

I augusti 2018 överlämnades utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet till justitieminister Morgan Johansson. Utredningen innehåller viktiga lagförslag. Det handlar om en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, om möjligheten att beslagta pass och att utfärda utreseförbud och om ett särskilt barnäktenskapsbrott. Utredningen innehåller även förslag på andra viktiga åtgärder för att åstadkomma ett effektivare arbete vid relevanta myndigheter.

Utredningen är nu ute på remiss och kommer att bearbetas skyndsamt. Lagstiftningen kan komma att träda i kraft under 2020, om vi blir överens om det i denna kammare.

Direktivet till den nya utredningen, som ska utreda en särreglering av hedersrelaterad brottslighet, är inom kort klart. Det är den lagstiftningen, som ännu inte är utredd, som beräknas kunna träda i kraft först 2022.

Jag lovar er att ingen i denna kammare kommer att behöva övertyga mig om att en mängd ytterligare åtgärder måste vidtas inom flera politikområden i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det lever i dag många flickor och kvinnor i ofrihet och utsatthet. De övervakas av familjen och självutnämnda moralpoliser. Kläder, umgänge, utbildningsval och sexualitet kontrolleras. Barn och unga lever med rädsla för att föras ut ur landet för att könsstympas, giftas bort, våldtas eller utsättas för omvändelseförsök. De som trotsar hotas och utsätts för våld. Vissa får till och med betala med sina liv - allt detta för att upprätthålla en heder som krockar med individens rättigheter och lagstiftningen i vårt sekulära och demokratiska samhälle.

Ingen ska hindras från att få tillgång till sina grundläggande fri- och rättigheter, som ska gälla lika för alla i hela landet oavsett kön, sexualitet, ursprung, religion eller bostadsort och oavsett om man är medborgare eller nyanländ.

Under min korta tid här har jag lärt mig att förstå att politik är och ska vara ett forum där vi synliggör konfliktytor i viktiga samhällsfrågor. Men jag är lika övertygad om att vissa politikområden kräver mer av oss. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett av dem. Det gäller också alla andra former av våld i nära relationer.

Vårt gemensamma fokus måste ligga på den konflikt som uppstår när vårdnadshavare, en partner eller andra inom familjen eller kollektivet bryter mot lagen genom att utöva våld eller frånta individen dess rättigheter och därmed försätta den utsatta i total maktlöshet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Under 2018 ökade telefonsamtalen till Länsstyrelsen Östergötlands nationella telefonlinje med 60 procent. 85 procent av samtalen rörde flickor och kvinnor. Minst 54 procent av samtalen rörde utsatta barn. Det var allvarlig utsatthet som kom fram i telefonsamtalen. Det handlade om fysiskt och psykiskt våld, om misstankar och oro kring könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap och om hot om och rädsla för att dödas. Det har även framkommit att 65 barn och unga har förts ut ur landet mot sin vilja, med risk för att utsättas för barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Dessa siffror talar sitt tydliga språk varför ny lagstiftning för att skydda barn från att föras ut ur landet skyndsamt måste komma på plats.

I dag pågår en intensiv debatt bland politiker och journalister kring de barn som förts ut ur landet av vårdnadshavare som anslutit sig till terroristorganisationen IS - det handlar om att utreda hur Sverige ska hantera dessa barns utsatthet. Det är bra, men jag är förvånad över hur lite uppmärksamhet som riktats mot alla de barn som under många år förts ut ur Sverige med risk för att giftas bort och könsstympas. Jag utgår från att även dessa barn i fortsättningen ska synliggöras med denna energi och återföras till Sverige om det visar sig vara möjligt.

År 2016 fick Åklagarmyndigheten i uppdrag att granska ärenden som rörde äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa. 48 ärenden granskades. Det visade sig att i 37 av dessa förundersökningar var målsägande ett barn som var mellan 12 och 17 år.

I de ärenden som har rört barn som tvingats in i äktenskap har det varit vanligt att vårdnadshavarna stått för påtryckningarna. Det visade sig även att barnen bott kvar hemma hos vårdnadshavarna, som var misstänkta för brottet.

I granskningen konstaterar man: Det kan av lätt insedda skäl vara svårt för målsäganden att i förhör lämna belastande uppgifter om dessa personer, som kanske är deras enda trygghet.

Det har visat sig att det finns svårigheter att bevisa att det har förekommit olaga tvång eller utnyttjande av barns utsatta belägenhet när det gäller misstankar om äktenskapstvång med barn som brottsoffer. I ärenden som rör barn förekommer ofta påtryckningar som inte är straffbelagda. Det är inte heller ovanligt att barnet genom sin maktlöshet säger ja mot sin vilja.

Detta visar tydligt på ett behov av att stärka lagstiftningen mot äktenskapstvång när det gäller barn genom att införa ett barnäktenskapsbrott, som den tidigare nämnda utredningen föreslår, där den straffas som förmår eller tillåter ett barn att gifta sig.

Dessutom är det av stor vikt att socialtjänsten förstår det utsatta barnets behov av och rätt att bli omhändertaget för att barnet över huvud taget ska klara av att hantera en jättesvår förundersökning.

Nyligen närvarade jag vid en mordrättegång, där det vid slutpläderingen framkom att det finns en avsaknad av tydlig lagstiftning för att styrka heder som motiv. Rättegången rörde mordet på en flicka som uppgett att hon kommit till Sverige som ensamkommande barn. I maj 2016 hittades hon mördad i Hökarängen. En kvinna som var ute på promenad såg en liten hand sticka upp ur marken. Flickan hade ansökt om asyl hösten 2015. Flickan hade anmälts försvunnen redan i mars 2016, men det ledde inte till några direkta insatser. Ensamkommande barn brukar försvinna, fick anmälaren till svar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Det visade sig att denna flicka hade hämtats hit av en 20 år äldre man, som hon visade sig vara gift med. Mannen var redan gift sedan tidigare, så denna flicka var hans hustru nummer två. I Sverige placerades hon på ett HVB-hem. Flickan inledde en relation med en jämnårig kille. Detta fick hennes 20 år äldre man vetskap om, och han kom då att mörda henne. Domen mot mannen kom förra veckan - 18 års fängelse och utvisning.

Denna flicka hade levt dömd sedan tidig barndom. Hon giftes bort för första gången som tolvåring, innan denna man köpte henne av hennes föräldrar. Mordet blev det slutgiltiga utplånandet av denna flickas liv. Hon är ett av alla de svikna brottsoffer som finns bakom den statistik vi ofta hänvisar till.

Mordet på denna flicka har påverkat mig starkt. Nationella Kompetensteamet hade sedan hösten 2015 lyft till ansvariga politiker att man genom stödtelefonen fått in flera ärenden som rörde barn som redan vid ankomst till Sverige var utsatta för barnäktenskap.

Förvirringen i kommunerna och inom politiken var stor. När jag läste om mordet på denna flicka tänkte jag att än en gång måste en ung flicka betala med sitt liv för att få politiken att förstå och vidta åtgärder, som i fallet med Fadime. Men denna gång uteblev reaktionerna, och jag kände en enorm sorg.

Den största förtvivlan kom dock när jag fick vetskap om att flickans begravning ägde rum först nio månader efter att hon mördats och att det krävdes flera samtal från en handläggare på Skatteverket till socialtjänsten som undrade hur länge Marzieh, som flickan hette, skulle ligga kvar på bårhuset.

Det här är någonting som alla vi i denna kammare bär ansvar för, och en sak är säker: Brottsoffer kan inte vänta längre. Åtgärder måste vidtas. Min lojalitet, liksom Liberalernas, kommer för alltid att finnas hos alla de ofria och utsatta som vi alltid har kämpat för.

Mitt ansvar är att den frihet som jag har tagit för given ska gälla alla flickor och kvinnor i Sverige, oavsett om de heter Maria, Maja eller Marzieh. Att säga att man är en feministisk regering är enkelt. Men att vara en feministisk regering kräver ett aktivt ställningstagande, handlingskraft och ett ansvar att se och agera för att alla flickor och kvinnor, pojkar och män i vårt samhälle ska ges lika förutsättningar att forma och påverka sina liv. Alla ska ha egenmakt över sin sexualitet och ett liv fritt från förtryck och våld - men framför allt behandlas med värdighet och respekt.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 19 och står självklart bakom Liberalernas alla övriga reservationer.

(Applåder)

(forts. § 9)


Anf. 104 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag tänker ta tillfället i akt att tala om någonting som många andra i utskottet har talat om under denna debatt. Det är någonting som vi inte borde behöva tala om och som borde höra hemma på samhällets soptipp, långt bort och långt ned: våld i nära relationer och våld mot kvinnor.

Våldsbrott och brottsoffer

Förra året kom det in över 13 000 polisanmälningar om våld mot kvinnor, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med året innan. Var fjärde kvinna utsätts för våld i nära relationer, och vart sjunde barn berörs - det vill säga blir slaget eller ser sin mamma misshandlas - enligt kriminologen Nina Rung.

Det värsta av allt är att ungefär 20 - jag tror att den senaste siffran är 22 - kvinnor dör varje år på grund av detta, och det kanske inte ens är vid själva misshandelstillfället utan långt senare.

Jag tror att vi alla är lika berörda av dokumentären om Josefin Nilsson. När man lyssnar på omständigheterna i det fallet undrar man ju varför gärningsmannen inte sitter bakom lås och bom enbart beroende på de hot som han har uttalat mot Josefin Nilsson.

Av detta skäl är det många med mig som tidigare har motionerat om en lex Lotta. När detta händer - när kvinnor dödas - och man utreder det har det visat sig bakåt i tiden att dessa kvinnor faktiskt på något sätt har bett om hjälp. De har signalerat att de lever under detta förtryck. Ändå har samhället inte lyckats, och kvinnorna har mist livet. Lex Lotta handlar om en obligatorisk samverkan mellan myndigheter för att förhindra detta och om att man ska tillsätta en haverikommission.

Även jag har alltså motionerat om detta. Förvisso yrkas avslag på motionen, och jag köper det eftersom detta delvis har genomförts. Jag är mycket nöjd med att regeringen har lyssnat på kritiken genom åren och faktiskt delvis har infört en sådan här lagstiftning.

Grunden för detta redogjordes för 2018 i betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. I detta betänkande föreslogs att en ny sekretessbrytande regel ska införas för att förebygga allvarlig brottslighet mot person. Till exempel skulle socialtjänsten och hälso- och sjukvården genom denna bestämmelse ha möjlighet att lämna uppgifter om enskilda personer till polisen. Men i utredningen stod också att det inte skulle vara någon skyldighet utan att socialtjänsten trots allt i enskilda fall skulle kunna välja om man var redo att lämna ut uppgifter.

Detta är ju helt galet, fru talman. Men i den nya lag som började gälla från och med i år - lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall - kan jag dock utläsa att man har infört en ny bestämmelse om tystnadsplikt. Det föreslås att regleringen av denna tystnadsplikt ändras så att sekretessen med oförändrat skaderekvisit följer uppgiften.

Jag utgår från att detta från och med nu gäller och att alla myndigheter - socialtjänsten, hälso- och sjukvården och kanske på sikt skolan och andra myndigheter - ska samverka i utredningar av fall som gäller misshandel och våld mot kvinnor.

Som sagt: Det är bra att lagskärpningen för myndigheters samverkan har stadgats. Men i det förslag som gäller från i år finns en sak som är väldigt märklig. Det gäller nämligen endast brott som förväntas ge straff på över ett år.

Detta tycker jag låter helt galet, fru talman. Det innebär att om en man misshandlar en kvinna utreds det enligt den nya lagen inte med tvingande samverkan och uppgiftslämnande myndigheter emellan om straffet förväntas bli under ett år. Detta innebär ju att en kvinna fortfarande kan mista livet nästa gång personen misshandlar någon, vilket man kanske hade kunnat undvika om man hade vetat om att denna person faktiskt var så våldsam och så farlig för sin omgivning.

Våldsbrott och brottsoffer

Den nya lagen handlar om att myndigheter ska samverka och om att myndigheter ska lämna uppgifter i målet som annars är sekretessbelagda. Detta ska naturligtvis gälla om inte alla brott så i alla fall de brott som får en förväntad straffpåföljd om nio månader. På detta sätt omfattar man också brott med titeln grov kvinnofridskränkning och olaga tvång.

Det finns oändligt mycket mer att säga om detta, men det här är en detalj. Trots att det har tagits steg mot att bättre bemöta män som misshandlar kvinnor finns det kvar att göra. Jag är glad att regeringen har tagit dessa steg, men vi kommer att bevaka och jobba för att lagstiftningen blir än säkrare.

Med detta yrkar jag likt min kollega Jonny bifall till reservation 33.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gräns-överskridande terroristbrott

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-04-11
Förslagspunkter: 71, Acklamationer: 64, Voteringar: 7

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Införande av en lex Lotta-lag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C).
 2. Utbildning om våld i samkönade relationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:841 av Anders Österberg (S) yrkande 2.
 3. Låt straffskärpningsparagrafen omfatta funktionshindrade

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 1 (L)
 4. Brott mot äldre

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21,

  2018/19:792 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

  2018/19:969 av Katarina Brännström (M),

  2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) och

  2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 2 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M059011
  SD05408
  C28003
  V26002
  KD02002
  L15004
  MP12004
  -0001
  Totalt168133048
  Ledamöternas röster
 5. Sekretessbrytande regel i offentlighets- och sekretesslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 3 (M)
 6. Förebygg vålds- och sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1031 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S).
 7. Pepparsprej

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1891 av Lars Beckman (M).
 8. Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1-4.
 9. Skydda människor mot hedersrelaterat förtryck

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 26.
 10. Ökad kunskap om hedersrelaterat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.
  • Reservation 4 (M)
 11. Omhändertagande av unga m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 10-12.
  • Reservation 5 (M)
 12. Moralpoliser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 24,

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 6-8 och

  2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 24.
  • Reservation 6 (M)
 13. Förhindra och straffa hedersvåld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M).
 14. Skärpta straff för hedersrelaterat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD) yrkande 5 och

  2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19.
 15. Hedersbrott - egen brottsrubricering och straffskärpnings-grund

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:425 av Christian Carlsson (KD),

  2018/19:1057 av Lawen Redar (S),

  2018/19:1900 av Louise Meijer (M),

  2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 23,

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 54 och 55,

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4,

  2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

  2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 3.
  • Reservation 7 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S860014
  M060010
  SD05408
  C28003
  V26002
  KD02002
  L15004
  MP12004
  -0001
  Totalt167134048
  Ledamöternas röster
 16. Egen brottsrubricering för oskuldskontroller

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1899 av Louise Meijer (M).
 17. Ändrad utformning av fridskränkningsbrottet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 8.
  • Reservation 8 (V)
 18. Maktbrott i stället för hedersbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1558 av Lotta Olsson (M).
 19. Inför tvångsäktenskapsenhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 57 och 58.
  • Reservation 9 (M, KD)
 20. Förbättrade möjligheter att verka proaktivt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkandena 5 och 6 samt

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 13 och 14.
  • Reservation 10 (M)
 21. Stärk myndigheterna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.
 22. Skärpt lagstiftning mot tvångsäktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17,

  2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 56.
  • Reservation 11 (M, KD)
  • Reservation 12 (SD)
 23. Skärpt straff för vilseledande till tvångsäktenskapsresa m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 7 samt

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 13 (M)
 24. Förläng preskriptionstiderna för äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.
  • Reservation 14 (L)
 25. Straffbelägg barnäktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 10-12,

  2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 25-27 och

  2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.
  • Reservation 15 (SD)
 26. Straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare vid könsstympning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 59,

  2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 27 och

  2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 5.
  • Reservation 16 (M, SD, KD)
 27. Ökad kunskap om könsstympning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 22.
  • Reservation 17 (KD)
 28. Förbättra samordningen mellan myndigheter m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkandena 3 och 4 samt

  2018/19:2158 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.
 29. Rättsväsendets arbete mot människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29.
  • Reservation 18 (L)
 30. Europasamarbetet mot människohandel med barn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 30.
  • Reservation 19 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M590011
  SD54008
  C28003
  V26002
  KD20002
  L01504
  MP12004
  -0001
  Totalt28615048
  Ledamöternas röster
 31. Polisens arbete mot barnprostitution och barnarbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.
  • Reservation 20 (KD)
 32. Fler verktyg för att motverka trafficking

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21.
  • Reservation 21 (SD)
 33. Skärpta straff för att motverka människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.
 34. Motverka olaglig arbetskraft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:874 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2 och 4.
 35. Kristofobiska hatbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD) yrkande 1.
  • Reservation 22 (KD)
 36. Hatbrott mot troende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson (M).
 37. Skillnader i hanteringen av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:272 av Hampus Hagman (KD).
 38. Ökad användning av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:467 av Gulan Avci (L) yrkande 2,

  2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

  2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 22 och

  2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 23 (M, L)
 39. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt

  2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.
 40. Kontaktförbud med elektronisk övervakning efter avtjänat fängelsestraff

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4 och

  2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6.
  • Reservation 24 (SD, KD, L)
 41. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 25 (SD)
 42. Utöka området för kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 26 (L)
 43. Utvärdera kontaktförbudet avseende den gemensamma bostaden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.
  • Reservation 27 (M, L)
 44. Risk- och hotanalyser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 22.
  • Reservation 28 (C)
 45. Stöd till brottsofferjourer och avgift till Brottsofferfonden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 29 (KD)
 46. Medling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 30 (KD)
 47. Kommuners skyldighet att finansiera brottsofferstöd m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 10.
  • Reservation 31 (KD)
 48. Starkare brottsofferperspektiv i hela rättsväsendet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 20.
  • Reservation 32 (C)
 49. Starkare brottsofferstöd för offer för våld i nära relationer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 24.
  • Reservation 33 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 33 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M600010
  SD54008
  C02803
  V26002
  KD20002
  L15004
  MP12004
  -0001
  Totalt27428047
  Ledamöternas röster
 50. Brottsofferportal för drabbade av bedrägerier och identitetskapningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en brottsofferportal för drabbade av bedrägerier och identitetskapningar och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 53.
  • Reservation 34 (S, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 34 (S, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S186013
  M600010
  SD54008
  C28003
  V26002
  KD20002
  L15004
  MP01204
  -0001
  Totalt20498047
  Ledamöternas röster
 51. Genomförandet av EU:s brottsofferdirektiv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6.
  • Reservation 35 (M, V)
 52. Brottsoffers rätt till ersättning vid avspärrningar och andra tvångsåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2607 av Karin Enström (M).
 53. Barn som bevittnat våld ska ses som brottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20 och

  2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 78.
  • Reservation 36 (SD, V, KD, L)
 54. Obligatorisk registerkontroll m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
 55. Kunskapslyft när det gäller unga brottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.
  • Reservation 37 (KD)
 56. Förbättrade rättsprocesser där barn är inblandade

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1032 av Hans Hoff (S).
 57. Ofödda barns status som brottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 20.
  • Reservation 38 (SD)
 58. Särskild utbildning för den som hör eller förhör barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.
  • Reservation 39 (L)
 59. Utökat antal barnahus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 1 och

  2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 77.
  • Reservation 40 (KD)
 60. Tydliggör barnahusens målgrupp

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4.
 61. Automatisk utbetalning av skadestånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

  2018/19:1212 av Roland Utbult (KD),

  2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

  2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22.
  • Reservation 41 (SD, KD)
  • Reservation 42 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 42 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M591010
  SD05408
  C28003
  V26002
  KD02002
  L00154
  MP12004
  -0001
  Totalt212751547
  Ledamöternas röster
 62. Brottsskadeersättning till utsatta för sexuellt våld m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).
  • Reservation 43 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 43 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M590011
  SD54008
  C28003
  V02602
  KD20002
  L15004
  MP12004
  -0001
  Totalt27526048
  Ledamöternas röster
 63. Förenkla utbetalningarna av brottsskadeersättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5.
  • Reservation 44 (V)
 64. Höjda skadeståndsnivåer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 14,

  2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 46 och

  2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 45 (M, KD)
  • Reservation 46 (SD)
 65. Utred det solidariska betalningsansvaret

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1358 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M).
 66. Statistik om gärningspersoners ursprung och nationalitet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:656 av Betty Malmberg (M) och

  2018/19:1844 av Jan Ericson (M).
 67. Kartläggning av sexualbrotten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 47 (M, SD)
 68. Statistik om hedersrelaterat förtryck

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6.
  • Reservation 48 (V)
 69. Statistik om brottsligheten i skolorna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 49 (M)
 70. Särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:847 av Betty Malmberg (M) yrkande 3.
 71. Regional redovisning av brottsstatistik

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:1412 av Lars Beckman (M).