Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2015/16:AU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 december 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om sammanlagt knappt 80 miljarder kronor till området arbetsmarknad och arbetsliv för 2016. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall samt arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 61
Propositioner: 61

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-07
Reservationer: 16
Betänkande 2015/16:AU2

Alla beredningar i utskottet

2015-11-04T23:00:00Z

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om sammanlagt knappt 80 miljarder kronor till området arbetsmarknad och arbetsliv för 2016. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall samt arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-12-09
Debatt i kammaren: 2015-12-10
Webb-tv

Webb-tv, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Debatt om förslag 2015/16:AU210 december 2015

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Nu ska vi debattera utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 från Moderaterna och den alliansgemensamma reservationen 11.

Svensk ekonomi är inne i en återhämningsfas. Bnp-tillväxten är relativt god, och uppgången förklaras av bland annat inhemska faktorer som ökad hushållskonsumtion och ökade bostadsinvesteringar. De senaste årens finanspolitiska stimulanser, huvudsakligen skattesänkningar, har bidragit till detta.

Exporten har dessutom stärkts i takt med att den europeiska skuldkrisen stabiliserats, vilket är glädjande. Även antalet sysselsatta fortsätter att öka, mycket tack vare de viktiga strukturreformer som gjordes i Sverige före 2014.

Detta är den ljusa bilden av arbetsmarknaden, herr talman. Men det finns en annan sida också, som är något mörkare. Låt mig nämna tre utmaningar som jag ser.

För det första ser vi ett utanförskap växa fram, ett nytt utanförskap där främst unga utan gymnasieutbildning men också utrikes födda har väldigt svårt att få in en fot på svensk arbetsmarknad.

I går kom Arbetsförmedlingens prognos, som visar att man om bara drygt ett år, 2017, räknar med att sex av tio i arbetslöshet är utrikes födda. I oktober i år hade 120 000 av de inskrivna på Arbetsförmedlingen en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskola, och den gruppen väntas öka.

Det är något att ta på stort allvar, annars är risken att utanförskapet breder ut sig och bidragsberoendet blir ännu större. Jag vill påstå att vi har ett jobbunderskott för personer med låg utbildning. Det går drygt tre personer med kort utbildning per jobb utan krav på särskilda kvalifikationer.

Det är tydligt att konkurrensen om jobb som inte kräver särskilda kvalifikationer är stor, men vi behöver samtidigt höja utbildningsnivån hos dem som har de allra svåraste förutsättningarna: de som inte ens har grundskola. Men vi kommer fortfarande att ha ett jobbunderskott för dessa, för det är inte alla som kan eller vill utbilda sig.

Den andra utmaningen är att långtidsarbetslösheten fortfarande är alldeles för hög och att vägen till jobb ofta känns svår och lång för den som har hamnat i långtidsarbetslöshet. Det finns många som har stått utanför länge. En del av dessa är i sysselsättningsfasen men behöver ta sig vidare. Vi kan aldrig lämna dessa personer i passivitet.

Den tredje stora utmaningen framöver är att på en föränderlig arbetsmarknad som ställer ökade krav behöver rörligheten öka, och vi måste också möjliggöra ett längre arbetsliv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Både kvinnor och män stannar ibland kvar alltför länge i jobb de inte trivs med, vilket kan leda till ohälsa, eller också handlar det om att man absolut inte känner någon arbetsglädje och att det tar emot att gå till jobbet.

Andra trivs bra men vill ändå utbilda sig och tänker att de borde byta karriär mitt i livet, fast de känner att drivkrafterna att göra det inte är tillräckligt stora.

Herr talman! Vi moderater här i riksdagen har lagt fram konkreta förslag i arbetsmarknadsutskottet och andra utskott som kan möta de utmaningar jag nyss nämnde.

Vi förslår en första-jobbet-anställning, som är en helt ny anställningsform i LAS där man kan lära sig jobbet på jobbet och där man får utbildning som en naturlig del av arbetet. Den ska också vara öppen för företag som inte har kollektivavtal.

Vi vill att de så kallade yrkesintroduktionsavtalen ska utvidgas till att gälla både nyanlända och långtidsarbetslösa.

Vi vill se en utbildningsplikt, vi vill ha fler platser på både komvux och yrkesvux och vi vill förändra skatter och bidrag så att det lönar sig ännu bättre att arbeta, framför allt för dem med lägst inkomster.

Vi vill se fler vägar in för dem som har hamnat i långtidsarbetslöshet. Vi har en gemensam reservation i Alliansen som handlar om att Samhall borde få jobba mer med visstidsanställningar. På Samhall är de duktiga på att hjälpa människor som har stått utanför länge att komma in. Det borde de få göra i ännu större utsträckning. Vi föreslår också matchningsanställningar för långtidsarbetslösa.

När det gäller att förbättra rörligheten föreslår vi ett utvidgat studiestöd för att underlätta omställning mitt i livet. Vi vill att fler erfarna ska kunna stanna kvar längre på arbetsmarknaden, och därför vill vi inte straffbeskatta arbetsgivare som har anställda över 65 år. Vi vill heller inte straffbeskatta dem som jobbar kvar, utan tvärtom vill vi förstärka jobbskatteavdraget från 64 år så att fler stannar kvar längre på arbetsmarknaden.

Allt detta behöver göras på svensk arbetsmarknad.

Herr talman! Mycket av det jag har nämnt som behöver göras för att fler ska gå komma till en egen försörjning ligger utanför utgiftsområde l4. Det handlar om utbildningspolitik, skattepolitik, näringspolitik och finanspolitik.

Men självklart är arbetsmarknadspolitiken viktig, och flera av de saker jag nämnt ligger inom det området. Rätt utformad kan arbetsmarknadspolitiken bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, till exempel genom att rusta och matcha individen. Men en sak är klar: Det är inte arbetsmarknadspolitiken som löser arbetslöshetsproblemen.

Ofta när man lyssnar på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beskriver hon att hon ska fixa jobben och få ned arbetslösheten. Men arbetsmarknadspolitiken kan aldrig ensam användas för att minska arbetslösheten, än mindre öka sysselsättningen i någon större utsträckning.

Låt mig citera vad Konjunkturinstitutet skriver i sin lönebildningsrapport: "Det är inte troligt att nu kända arbetsmarknadspolitiska åtgärder på egen hand kan sänka arbetslösheten och höja sysselsättningen i någon större omfattning."

Det är här den stora skiljelinjen ligger mellan regeringens och Moderaternas politik. Vi ser att arbetsmarknadspolitiken kan vara ett stöd och öppna fler vägar till jobb. Men jobben i sig blir bara marginellt fler med arbetsmarknadspolitik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Problemet för regeringen är att det är just arbetsmarknadspolitik som är deras enda verktyg. I valrörelsen hade man ett högt tonläge med vallöften om traineejobb, extratjänster och 90-dagarsgaranti. Men den typen av arbetsmarknadspolitik fungerar sällan. Dessutom ser vi nu efter 14 månader inga som helst resultat.

Slutligen, herr talman, har vi ett jobbunderskott. Vi behöver fler jobb i ekonomins alla delar. Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens politik leder till 15 000-20 000 färre jobb.

När man höjer skatter på jobb och förtagande och gör det mindre lönsamt att arbeta blir det färre jobb. Och 15 000-20 000 färre jobb kan inte vägas upp av ett enda traineejobb.

(Applåder)


Anf. 2 Ali Esbati (V)

Herr talman! Det är ett nygammalt begrepp som har hamnat i centrum för den moderata retoriken, och det är "det nya utanförskapet". Det finns en del som är gamla nog att minnas det gamla utanförskapet. För att rekapitulera hur det var med det begreppet: När man började använda det var det ett begrepp som inte hade någon egentlig definition eller gräns. Det var inte förankrat i några siffror, utan det var mer ett koncept, ett signalord som liksom skulle förmedla en diffus känsla. Efter valet 2006 var man från Moderaternas håll tvungen att definiera det, och då gick man från att ha ett oklart begrepp till att ha ett direkt missvisande, för det man då betraktade som utanförskap var om människor befann sig innanför de stödsystem som fanns. Om man till exempel tog emot a-kassa eller försörjningsstöd räknades man som en del av utanförskapet, men om man gav upp och gjorde sig beroende av någon make eller förälder eller helt enkelt inte tog emot något, då var man inte i utanförskap.

Min fråga är egentligen hur det är med begreppet "det nya utanförskapet", vad som är nytt med det. Finns det någon mer eller mindre missvisande statistisk definition från Moderaternas sida, eller är det mer en sammanfattning av ett slags kommunalpolitisk feeling hos moderata ledamöter?

Det skulle vara fint att veta det, så att man vet vad man diskuterar när man diskuterar med moderater om de här frågorna.


Anf. 3 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag ska berätta för Ali Esbati vad jag pratar om. Jag pratar om människor som tidigare inte fanns i arbete, trots att de hade arbetsförmåga, som tidigare förtidspensionerades fast de hade arbetsförmåga, som gick hemma år ut och år in därför att den förrförra socialdemokratiska regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, glömde bort de människorna och gömde dem.

Man kan definiera detta på olika sätt. Faktum kvarstår att förtidspensioneringarna har minskat. Faktum kvarstår att vi inte längre gömmer och glömmer människor i statistiken. Därför har arbetskraften ökat och delvis också arbetslösheten i de här grupperna, men nu finns man i arbetskraften. Det är jag stolt över - att vi har sett människor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Nu ser vi att många utrikes födda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ser att den gruppen riskerar att öka med regeringens politik, som Vänsterpartiet ger stöd till. Den gruppen vill vi uppmärksamma. Vi vill uppmärksamma viktiga samhällsutmaningar och komma med riktig politik. Det var det jag presenterade i mitt anförande. Vi måste ha fler vägar in för den som i dag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Moderaternas svar är inte extratjänster och traineejobb. Moderaternas svar är att underlätta för arbetsgivare att växa och anställa. Moderaternas svar är att hitta nya vägar in för den som har svårt att göra det, till exempel genom en första-jobbet-anställning.

För mig handlar det inte om statistik. För mig handlar det om människor som vi ser och som vi vill hitta vägar in på arbetsmarknaden för.


Anf. 4 Ali Esbati (V)

Herr talman! Det bekräftade möjligen en del av mina misstankar, att man inte har så god grund för den här typen av begrepp som man använder. Men jag måste erkänna att jag är något främmande i den moderata verklighetsbeskrivningen - eller människosynen, kanske man kan säga - där det enda sättet man kan vara uppmärksammad och sedd, som Elisabeth Svantesson sa, är att bli utsatt för stigmatisering och ekonomisk bestraffning, för det var ju vad som skedde.

Det var det som hände när ni införde till exempel begreppet utförsäkring, att man på ett magiskt sätt ansågs bli frisk därför att ett visst datum hade passerats. Då skulle man bli sedd. Det är möjligt att någon inte hade sett personen tidigare, och det var synd att det var så. Men framför allt innebar det för människor som själva mycket väl visste vilken situation de befann sig i att de blev ekonomiskt bestraffade. Det är inte att se människor, utan det är att bestraffa människor med något slags idé om att det skulle få dem att bli friska och bli en del av den arbetskraft som man önskar sig.

Jag tror att det mycket tydligt har visat sig att det var ett misslyckande. Jag är glad över att vi i går i riksdagen beslutade att ta bort den stupstocken.

Det är helt riktigt att det finns många människor i vårt land som är utrikes födda och som har det svårt på arbetsmarknaden. Frågan är då vad man gör. Ja, med den politik som ni har är det att vilja att fler ska finnas i det verkliga utanförskapet, utanför kollektivavtalade löner, utanför de trygghetssystem som är kopplade till dem, utanför den gemenskap som det innebär att arbeta tillsammans med andra människor med samma villkor och med samma verklighet och bli en del av samhället.

Det är vad som ligger bakom ert begrepp "det nya utanförskapet". Det är bra att veta det.


Anf. 5 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det som ligger bakom vår ideologi och politik är att alla människor ska kunna leva på sin egen lön, ibland också på ett litet företag där man kanske inte har kollektivavtal men har en god lön. Jag önskar att Ali Esbati kunde se att det finns arbetsgivare som inte har kollektivavtal som är goda arbetsgivare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Talet om ekonomisk bestraffning tycker jag är intressant. Ali Esbati vill ju mer än någon annan här i riksdagen bestraffa alla som jobbar. Ali Esbati vill gärna höja skatten för undersköterskan som har det svårt att få ekonomin att gå ihop. Ali Esbati tycker att vi har sänkt skatten för mycket under åren i alliansregeringen, trots att undersköterskan nu har nästan en månadslön mer kvar att leva på per år. Det är inte att bestraffa människor, utan det är att uppmana hårt slit, så att man faktiskt får behålla lite mer av det man själv har tjänat ihop.

Det är tydlig moderat politik, precis som det är tydlig moderat politik att finna fler vägar in på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är bättre att man har en lön att leva på än att man fastnar i bidragsberoende, än att man hamnar på en plats i det offentliga som man sedan inte kommer vidare på. Vi måste hitta fler vägar in hos arbetsgivare.

Dessvärre har inte Vänsterpartiet mycket att erbjuda den långtidsarbetslöse eller den arbetslöse när det gäller att hitta breda vägar in på arbetsmarknaden. Det är något som står helt klart.


Anf. 6 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Jag tänkte att vi skulle fortsätta att prata om detta med kollektivavtal.

Det finns en skarp ideologisk skillnad mellan oss socialdemokrater och Moderaterna. Den gäller synen på arbetsmarknaden. Jag kan inte förstå varför Elisabeth Svantesson med emfas pratar om företag utan kollektivavtal. Kollektivavtal är ju något som stipulerar ordning och reda, som ser till att man får ut sina försäkringar, får sina rättigheter. Men hela tiden är det så viktigt för Elisabeth Svantesson och Moderaterna att se till att prata om dem som inte har kollektivavtal.

Moderaterna håller nu på att ompröva hela sin politik. Man är i omprövningarnas tid. Men då kommer man tyvärr ändå med samma gamla politik. Man pratar om skattesänkningar och så vidare. Men det kanske finns en omprövning som kommer upp till ytan, som kanske har bubblat med länge. Det handlar om synen på arbetsrätten. Ni hade er partistämma då ni fattade beslut om att ni ville göra förändringar när det gäller arbetsrätten. Nu hör vi det återigen, när Svantesson säger att ni vill förändra lagen om anställningsskydd, att det ska gälla även företag utan kollektivavtal, att de skulle kunna få olika stöd.

Varför, Elisabeth Svantesson, är det så viktigt för er moderater att det ska vara färre kollektivavtal och att förändra lagen om anställningsskydd? Ger det fler jobb? Eller är det bara en gammal moderat ideologi som bubblar fram?


Anf. 7 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det är intressant att ordföranden i arbetsmarknadsutskottet inte läser förslagen lite bättre. Jag tror inte att ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Raimo Pärssinen skulle hitta många citat av mig där jag någonsin talar negativt om kollektivavtal - tvärtom. Det är det som skapar grunden på svensk arbetsmarknad.

Min poäng är att det finns företag som inte har det. Det kan till exempel vara familjeföretag. Även dem tycker jag att vi ska öppna dörren för, så att även de kan ta emot människor, till exempel i nystartsjobb och andra typer av insatser. Det är poängen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Jag har, herr talman, mött Raimo Pärssinen många gånger i de här debatterna. Han talar aldrig någonsin här i riksdagen om hur jobben kan bli fler, hur jobbunderskottet kan lösas eller hur vi ska se till att vi får fler jobb i andra typer av branscher.

Raimo Pärssinen älskar att tala om arbetsrätt och villkor. De är mycket centrala och viktiga, och de kan också påverka arbetsmarknadens funktionssätt på många sätt. Men grunden är, Raimo Pärssinen, att du representerar ett regeringsparti. Konjunkturinstitutet säger att jobben kommer att bli färre än vad de kunde ha blivit för att ni gör som ni alltid har gjort och gör det mindre lönsamt att jobba och för att ni gör som ni alltid har gjort och inte premierar företagande och inte premierar hårt arbete för den som jobbar. Det är det stora problemet och den stora utmaningen.

När det gäller lagen om anställningsskydd vill vi ha en ny anställningsform. Det är det som vi vill se. Vi vill nämligen att unga och nyanlända ska ha lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är vårt fokus.

När det gäller att kollektivavtalen inte har en viktig roll att spela säger jag: Lägg inte de orden i min mun. Jag tycker verkligen att de har en viktig roll att spela. De är centrala i den svenska modellen.

Men låt oss nu se, i den kris som vi ser, att det faktiskt finns en möjlighet att jobben kan bli fler i andra företag.


Anf. 8 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Elisabeth Svantesson har nog inte riktigt lyssnat när jag har talat i kammaren. Vår socialdemokratiska ideologi bygger på att vi investerar i kunskap, vi investerar i bostäder, vi investerar i infrastruktur och vi investerar i att fler ska kunna ta del av kunskaper. Vi vill bygga en kunskapsnation, och vi vill göra det på ett solidariskt sätt.

Elisabeth Svantesson har varit arbetsmarknadsminister och prövat alla dessa skattesänkningar med ett uselt resultat. Det kan väl ingen säga någonting emot? Det blev på det sättet. Nu fortsätter ni ändå att föreslå skattesänkningar eftersom det kommer att lösa alla bekymmer. Men det är inte så, och det vet Elisabeth Svantesson. Men varför lämnar ni inte denna gamla linje som ni hela tiden försöker hålla fast vid? Jo, därför att ni ideologiskt är moderater, och ni moderater vill ha en skattepolitik som gör att Sverige ska vara ett lågskatteland. Det är det som ni är ute efter.

Det talas om att alla ska kunna leva på sin lön - det är alldeles riktigt - men med jättestora klyftor. De skattesänkningar som ni föreslår gör nämligen att Svantesson och övriga högavlönade tjänar mer på det. Detta är ideologiskt grundat i Moderaterna. Det kommer man inte ifrån. Alltså blir det större skillnader i landet och inom arbetsmarknaden.

Detsamma gäller kollektivavtalen. Inom de företag som inte har kollektivavtal är det generellt sett mindre ordning och reda. Det kan man fråga arbetsgivarorganisationer, som skriver kollektivavtal, om. Det blir illojal konkurrens och skillnader. Det kommer att bli ett ännu större resultat av det moderata tankesättet. Ni befinner er långt åt höger ideologiskt sett.


Anf. 9 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det är uppenbart att alla expertmyndigheter i Sverige inte delar Raimo Pärssinens åsikt utan att många anser att de skattesänkningar och strukturreformer som Alliansen genomförde faktiskt har haft stor betydelse för sysselsättningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det vore mycket intressant att få höra vilken del av vår skattepolitik som skulle göra att vi blev ett lågskattesamhälle. Jag tror att Raimo Pärssinen får läsa på lite grann om hur det ser ut med skattesatser i olika länder.

Sedan talar Raimo Pärssinen och alla i regeringen om investeringar i jobb. Men sanningen är att ni spenderar pengar på bidrag. De satsningar som ni gör på näringspolitik är försumbara i förhållande till alla skattehöjningar ni lägger på företagande och jobb. Det är sanningen.

Sanningen är också att det är bara 5 procent av den svenska befolkningen som tror att regeringens politik leder till fler jobb. Väljarna och den svenska befolkningen är inte dumma. De ser att man kan prata högt och länge. Men så länge man inte visar resultat och så länge man inte har en jobbpolitik kommer ingen att tro på en.


Anf. 10 Sven-Olof Sällström (SD)

Herr talman! Vi debatterar nu statens utgiftsområde 14 om arbetsmarknad och arbetsliv, och jag inleder med att yrka bifall till våra reservationer 1 och 12.

Herr talman! Det går bra nu. Allt pekar i rätt riktning. Arbetsförmedlingen vet att berätta att arbetslösheten sjunker - 0,8 procent det senaste året. Sysselsättningen beräknas 2016 och 2017 öka med 140 000. Det är fantastiska siffror. Och, herr talman, med helt andra förutsättningar hade det verkligen varit fantastiska siffror.

Men vi har att förhålla oss till verkligheten. Varför sjunker arbetslösheten? Bland annat har vi en riksbank som för att elda på ekonomin, för att öka tillväxten och för att skjuta på sysselsättningen tvingats till minusränta.

Kasinoekonomin fortsätter. Svenskarnas skuldsättning ökar. Och när vi handlar på kredit får det effekt på arbetsmarknaden.

Samtidigt har vi en socialdemokratisk finansminister som nu varje dag lånar pengar för att finansiera regeringens budget, framför allt den fortsatta massinvandringen. Det är pengar som i sig skapar både tillväxt och sysselsättning. Det är lite grann som Ebberöds bank, eftersom det är lån som ska betalas tillbaka av framtida generationer.

Riksgälden angav så sent som i oktober i år ett lånebehov för nästa år på 33 miljarder och för 2017 på 47 miljarder. Denna prognos var senarelagd eftersom man inväntade Migrationsverkets prognoser. Det är en prognos som förmodligen redan är inaktuell. Det kan handla om betydligt större belopp.

Regeringen kommer alltså under de närmaste två åren att låna minst 16 000 kronor per sysselsatt - mitt under en högkonjunktur. Under två av de goda åren, då vi i stället borde spara i ladorna, lånar finansministern.

Sjunkande arbetslöshetssiffror är också gravt missvisande för att spegla dagens utveckling på den svenska arbetsmarknaden. I år 2015, till och med den 30 november, hade 149 028 personer sökt asyl i Sverige. Under samma tid har Migrationsverket hunnit med att behandla ungefär en tredjedel så många ansökningar - 52 883. Av dem har 29 861 beviljats. Många av dem som beviljats asyl är ensamkommande, men det finns även andra. De flesta ansökningar som har behandlats är inte från i år utan från tidigare år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Jag vill påpeka att 53 000 fler till arbetskraften påverkar arbetslösheten med 1 procentenhet. Dagens arbetslöshetssiffror beror till stor del på att Migrationsverket inte har hunnit med sitt uppdrag. Det finns betydligt fler människor i Sverige än så som vill ha och behöver ett arbete.

Åren 2017-2019 kommer den riktiga smällen, då dagens massinvandring förmodligen fullt ut kommer att påverka arbetslöshetsstatistiken, försörjningsstödet, välfärden och så vidare.

Herr talman! Sverigedemokraterna vill ha en politik för en bättre fungerande arbetsmarknad. Vi har inte bara en politik för att skapa jobb, bland annat vår industrisatsning. Vi har också en politik för en bättre fungerande arbetsmarknad. Vi har en rad förslag till förbättringar som gäller bland annat Arbetsförmedlingen, a-kassan. Lavallagen, föreningsjobb, lärlingsanställningar, funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsutbildningar, arbetsmiljö och så vidare.

Just arbetsmiljön kommer min kollega Magnus Persson att beröra lite mer i sitt anförande.

Det som står klart är att vi måste komma bort från Socialdemokraternas gamla Ams-politik. De försöker nu återigen gömma arbetslöshet i verkningslösa arbetsmarknadspolitiska program, som har som enda syfte att föra över arbetslösa till statistikkolumnen sysselsatta.

Samtidigt säger vi nej till Alliansens politik med lägre trösklar, där man med kraftigt försämrade löner tror att lågutbildade ungdomar och invandrare ska kunna komma in på arbetsmarknaden - till en arbetsmarknad som i dag inte finns och till arbeten med låg eller ingen efterfrågan. Med kraftiga subventioner vill man skapa ett konstgjort utrymme för jobb utan egen livskraft. Det har även visat sig vara dyrt och ineffektivt.

Inte minst avskräcker förra alliansregeringens politik med instegsjobb, som nuvarande regering har ärvt. Där diskrimineras svenska arbetslösa då nyanländas jobb subventioneras med upp till 80 procent av kostnaden. Dessutom har det visat sig ineffektivt då det leder till oerhört få varaktiga jobb.

Herr talman! Slutligen - jag börjar få lite tidsbrist: Internationella valutafonden, IMF, anger i en rapport från den 17 november i år att andelen från utsatta grupper bland arbetslösa i Sverige kommer att öka. Den var 70 procent i april i år, och för andra halvan av 2016 prognostiserar man att den andelen kommer att öka till 75 procent av de arbetslösa. Detta sker alltså med en socialdemokratisk regering.


Anf. 11 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Sverige har haft högst tillväxt bland jämförbara EU-länder sedan 2006, samtidigt som de disponibla inkomsterna har ökat.

Den senaste kvartalsrapporten från SCB visar svart på vitt att så är fallet. I dag har Sverige högre arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad än nästan något annat land i EU. Det är sanning. Det var sanning även före valet förra året, när Centerpartiet satt med i regeringen och nuvarande regeringspartier hävdade att något gått sönder. Det är också sanning i dag, när vi är i opposition.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Trots det starka utgångsläget finns det dock stora utmaningar framför oss. Sverige utmanas när andra länder utvecklas allt snabbare. Trösklarna till jobb är för höga och stänger ute många grupper, däribland ungdomar utan gymnasieutbildning och utrikes födda. De flyktingströmmar vi nu ser gör kravet på reformer än mer aktuellt.

Alliansregeringen lade grunden till stabila statsfinanser genom viktiga steg som att lätta skattebördan och minska regleringarna. Med fler jobb ökade skatteintäkterna när vi sänkte rätt skatter. För en långsiktigt hållbar utveckling på arbetsmarknaden är det den vägen vi måste fortsätta gå. Genom att skapa förutsättningar för fler jobb för de människor som inte har jobb i dag ger vi också mer pengar till vår välfärd.

Tyvärr är den svenska regeringen på väg i motsatt riktning. Med regeringens 29 miljarder i skattehöjningar på jobb och företag minskar tillväxten av nya jobb mot vad som faktiskt är möjligt. I värsta fall riskerar återhämtningen att brytas. Med ett minskat antal nya arbetstillfällen drabbas, som alltid, de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden.

Även om utanförskapet sjönk under alliansregeringen, till den lägsta nivån sedan början av 1990-talet, är det fortfarande högt. Det riskerar nu att fördjupas eftersom allt fler hamnar i långvarigt utanförskap utan möjlighet att få jobb. Flyktingar som kommer till Sverige riskerar att fastna i byråkrati och arbetslöshet i stället för att snabbt komma i jobb och få en bostad. Det är slöseri med människors livsmöjligheter och initiativkraft.

Utvecklingen går att vända, men då måste vi också vända på perspektiven. Vi måste exempelvis se att jobben och växtkraften i svensk ekonomi skapas underifrån av små och växande företag, liksom att välfärden måste anpassas efter människorna och inte efter systemet. Vi behöver också se till att tillväxt och jobb skapas av en närodlad politik och inte av åtgärder finansierade med högre skatter, och vi behöver se att civilsamhället ibland med mycket små medel kan skapa större trygghet och sammanhang än stora byråkratier.

Centerpartiet föreslår därför stora och viktiga strukturreformer på bland annat arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Målet är att frigöra alla de krafter som finns runt om i vårt land, så att nya initiativ och idéer belönas i stället för att bestraffas.

Herr talman! Centerpartiet anser att det behövs en ny giv på arbetsmarknaden, och det är inte minst matchningen som måste förbättras. För att finansiera alternativa förmedlingsaktörer föreslår vi att en jobbfixarpeng införs. Tanken är att den följer med den arbetssökande så att denne kan välja önskad förmedlare. Arbetsförmedlingens myndighetsutövning kan på detta sätt förtydligas och inriktas mot certifiering, kontroll och resultatorienterad styrning av fristående arbetsförmedlare. Vi föreslår att ett första steg tas genom ett regionalt pilotprojekt.

Vi förbättrar också matchningen genom att banta ineffektiva arbetsmarknadspolitiska program till förmån för jobbskapande reformer. Arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildningar bör i högre grad ersättas av introduktionsjobb och lärlingsanställningar samt reguljära utbildningsplatser. Lönesubventioner bör riktas mer mot dem som står längre från arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det måste bli enklare för den arbetssökande att lära sig jobbet och öka sin kompetens och anställningsbarhet. För detta ändamål föreslår Centerpartiet introduktionsjobb som genom att inte ställa krav på kollektivavtal också involverar många småföretagare. Tillsammans med att även nyanlända ges möjlighet att delta är vi såklart glada att detta ingår i den överenskommelse vi har slutit med regeringen efter att budgetpropositionen lades fram i Sveriges riksdag.

För de långtidsarbetslösa vill Centerpartiet pröva så kallade matchningsanställningar, vilka ska vara subventionerade och tidsbegränsade anställningar hos en aktör - till exempel ett rekryteringsföretag. Inom ramen för anställningarna erbjuds handledning, kompetensutveckling och intensifierade förmedlings- och matchningsinsatser.

Vi står bakom vårt särskilda yttrande och reservationer i betänkandet. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 11.

Herr talman! Ja, Sveriges ekonomi är stark. Ja, vi har stora utmaningar framför oss. Ja, Centerpartiet ser hellre nödvändiga reformer än stängda gränser. Ja, det går att kombinera öppenhet och en hållbar tillväxt.

(Applåder)


Anf. 12 Ali Esbati (V)

Herr talman! Det är glädjande att diskutera en statsbudget som kan låta arbetslivets faktiska utformning och utmaningar hamna i fokus. Det är en budget som tar sin utgångspunkt i att det är arbetslösheten som ska bekämpas och inte de arbetslösa.

Vi diskuterar i dag utgiftsområde 14 om arbetsmarknad och arbetsliv. Det är ett av de områden där det finns allra mest att göra efter många år av högerpolitik. Denna proposition är ett bidrag till det arbetet men naturligtvis ingenting som slutför det.

Herr talman! Åtminstone utifrån de målsättningar den tidigare högerregeringen gav sken av att ha var politiken som bekant ett ganska pinsamt misslyckande. Att bestraffa och kontrollera ledde inte till lägre arbetslöshet och större dynamik. Däremot ledde det till en massa andra dramatiska saker, som växande klyftor, ökande otrygghet och större fattigdom. Man kan ju vända på saken och se det som en strategisk framgång också - det är klart att denna utveckling kanske inte kan ses som annat än glädjande för en höger som varit motvillig till varje modernisering av och kvalitetshöjning i efterkrigstidens framgångsrika arbetsmarknadspolitik - men det är en smaksak.

Den här högerpolitiken vill de tidigare regeringspartierna i varierande grad fortsätta, och det fick man också göra med stöd av Sverigedemokraterna när viktiga reformer röstades ned i den förra höstbudgeten. Men regeringen har jobbat vidare på flera fronter där det ändå har varit möjligt, till exempel när det gäller en bättre styrning av Arbetsförmedlingen och inte minst med den vårbudgetproposition Vänsterpartiet var med och tog fram och som röstades igenom i riksdagen. Där kunde bland annat den grundligt skadade arbetslöshetsförsäkringen börja restaureras.

Nu tas alltså några ytterligare steg i och med budgetpropositionen för nästa år, och jag vill snabbt påminna om några av de sakerna. Äntligen ska fas 3, en illa fungerande slutstation i högerregeringens icke-politik för långtidsarbetslösa, avvecklas och successivt ersättas med rimligare former av stöd som mer utgår från individers behov. Ingen seriös person kan hävda att det finns en quickfix där, utan alternativen måste få växa fram. En förändring till det bättre blir det dock.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det blir satsningar på bättre validering av de kunskaper och färdigheter nyanlända till Sverige har med sig. Med rätt resurser och rätt utformning kommer sådana satsningar att snabbt betala sig mångdubbelt. Studiemöjligheterna för den som är arbetslös förbättras på olika sätt, vilket är en välkommen modernisering av arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsmiljöverket får fortsatt mer resurser. Vi ska komma ihåg att avvecklingen av det världsledande Arbetslivsinstitutet och avlövningen av Arbetsmiljöverket var ett av de mest tydliga utslagen av nedåtriktad klasspolitik från den förra högerregeringen. Det var en politik som kombinerade kunskapsförakt med bristande engagemang för vanligt folks arbetsliv. Nu tas några steg för att reparera en del av den skadan.

De här förslagen avvisas av olika konstellationer av högerpartierna. Det är från det hållet konsekvent viktigare att skrapa ihop pengar till skattesänkningar än att hantera några av de mer centrala uppgifterna som åligger samhällsorganisationer.

Herr talman! Det är glädjande att arbetslösheten nu sjunker och sysselsättningen ökar. Det betyder förstås inte alls att det är frid och fröjd på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten är fortfarande hög. Dessutom ändrar den delvis karaktär. Det blir en tydligare tudelning när redan utsatta grupper, särskilt utlandsfödda personer med vissa funktionsvariationer och personer utan fullgjord gymnasieutbildning, får det ännu svårare, medan arbetslösheten i andra grupper tydligt går ned.

Vad behövs då? Jo, det behövs en mångfasetterad och högkvalitativ arbetsmarknadspolitik, ännu mer än förr, som kan rusta och lyfta människor.

Det kommer att behövas mer än det som har gjorts och görs i och med den här budgetpropositionen. Men vad är högeroppositionens svar? Jo, avskalade utbildningsprogram, mer ekonomiskt tryck på arbetslösa och mer till dem som har mycket sedan tidigare - det kan vara genom RUT-bidrag eller genom skattesänkningar. Motionerna från den kanten utgör en beklaglig läsning, skulle jag vilja säga.

Men, igen, det betyder inte att regeringen kan slå sig till ro. Inte minst gäller det att få alla de människor som nu fått en fristad i Sverige att komma in i och växa med det här samhället. Det arbete som nu görs med snabbspår är jättebra. Det kommer att röra en begränsad del av de nyanlända. Det kommer att behövas fler som jobbar i välfärdssektorn. Det kommer att behövas ett flexibelt samarbete ute i kommunerna för att förbättra flöden mellan olika system. Det kommer att behövas fler yrkeskunniga som får en chans att visa vad de kan, och då behövs det investeringar på samhällelig nivå - investeringar som naturligtvis också kommer att generera jobb i privata företag.

Det finns mycket som behöver rustas upp i vårt samhälle och mycket som behöver göras för att modernisera det här landet och anpassa det till att vi blir fler.

Det har aldrig varit, och är inte heller nu, genom arbetsmarknadspolitiken som man i första hand ser till att närma sig full sysselsättning. Det behövs satsningar genom den ekonomiska politiken. Jag drar mig inte för att understryka att det behövs betydligt större saker än det som blir fallet med årets budget, men den är ett tydligt steg i rätt riktning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Till sist, herr talman: Vi behandlar i det här betänkandet också en del motioner från allmänna motionstiden, och där har Vänsterpartiet en reservation angående ordning och reda i de subventionerade anställningarna. Vi konstaterar med tillfredsställelse att regeringen har vidtagit en del åtgärder för att stävja mer extrema former av fusk och utnyttjande från kriminella som agerar arbetsgivare. Men det finns också problem på mer vardaglig nivå. Därför skulle det till exempel behövas någon form av maxgräns för hur många anställda med subventionerad lön som en och samma arbetsgivare får ta emot, så att man kan minska risken för systematiskt överutnyttjande. Samråd med fackliga organisationer borde vara en självklarhet också vid så kallade nystartsjobb. Och det borde klargöras att Arbetsförmedlingen alltid noga bör överväga yttranden från fackliga organisationer vid anvisningar, helt enkelt därför att det är där den konkreta kunskapen och den faktiska möjligheten till uppföljning finns. Så kan både kvaliteten och legitimiteten i användandet av praktikplatser och subventionerade anställningar förstärkas.

Jag yrkar alltså bifall till Vänsterpartiets reservation nr 9. I övrigt uttrycker jag åter min glädje över att arbetsmarknadspolitiken sakta kan ges en utformning mer värdig en modern välfärdsstat.


Anf. 13 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det är härligt att Vänsterpartiet kan känna glädje över regeringens budget. Det var ju ett tag sedan, som jag uppfattar det av Ali Esbati. Då betyder det också att Ali Esbati står bakom det som finns i budgeten, vad jag kan förstå. Men jag har några funderingar kring Ali Esbatis synpunkter framåt.

Jag vet att Ali Esbati i valrörelsen pratade om folk som jobbade i RUT-branschen som tjänstefolk. Det tycker jag såklart är olyckligt. Jag tror att vi behöver flera olika typer av jobb och också fler RUT-tjänster.

Min första fråga är det som jag var inne på i mitt anförande: Anser Ali Esbati att det finns ett jobbunderskott för personer med lägre utbildning? Eller tror Ali Esbati att det bara går att lösa arbetslöshet med utbildning? Finns det ett jobbunderskott?

Min andra fråga gäller synen på RUT-tjänster. Ny statistik från SCB visar att de breddas och används mer, till exempel bland dem som tjänar 24 000-27 000. Och vi ser från vårt håll att de behöver breddas ytterligare. Det var också ingången i den uppgörelse som vi träffade med regeringen. Vi har fått med oss båda regeringspartierna - det är ju en regering, och ibland undrar man om de båda partierna alltid tycker samma sak, men det är en annan sak - på att ställa sig bakom att utvidga RUT-avdraget, till exempel för att gälla trädgårdsarbete, it-tjänster och andra typer av tjänster.

Då är min fråga: Kommer Ali Esbati också att jubla över nästa budget, där förhoppningsvis de här delarna finns med, och kommer han att stödja den?


Anf. 14 Ali Esbati (V)

Herr talman! Bra frågor! Först när det gäller jobbunderskott för personer med lägre utbildning finns det ett jobbunderskott i Sverige när det är hög arbetslöshet. Om vi då tittar på hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden ser vi att det finns många jobb där det inte finns några formella och inte heller praktiska kvalifikationskrav, alltså att man behöver ha en högre utbildning. Men om det finns ett problem med antalet arbeten som finns är det att personer som har en något högre utbildning kommer att tränga undan de som har en lägre utbildning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Då kan vi fråga oss hur vi ska lösa detta. Vill vi ha en arbetsmarknad som blir större och bredare så att fler människor helt enkelt kan arbeta? Eller ska vi pröva att sänka löner och villkor så mycket som det går för att se vad som händer? Kanske hjälper det någon lågutbildad.

Det är inte så det fungerar i verkligheten. Hade det fungerat så i verkligheten på faktiskt existerande arbetsmarknader hade vi kunnat se att länder med väldigt låga lönenivåer hade haft nästan full sysselsättning och att det hade gått jättebra för personer med låg utbildning. Så är det inte. Det är ju inte så det fungerar. Det är snarare tvärtom så att länder som har höga lönenivåer normalt sett också uppvisar en hög sysselsättningsgrad. Detta borde ju vara en ganska enkel sak att kolla upp och titta på. Men Moderaterna kör vidare med sin ideologi där man sätter idén om hur det ska fungera på arbetsmarknaden framför hur det faktiskt fungerar på arbetsmarknaden. Det är beklagligt och ger också beklagliga resultat.

När det gäller RUT-branschen får jag återkomma. Jag tycker inte att det är bra att man ökar överföringen av resurser uppåt i samhällspyramiden, som ju RUT-bidragen innebär.


Anf. 15 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag uppfattade inte ett klart och tydligt svar på frågan om vi har ett jobbunderskott för dem med lägre utbildning. Jag uppfattade det snarare som att Ali Esbati gärna pratar om löner.

Vad jag menar och det som var min poäng i anförandet är att vi behöver fler jobb på hela den svenska arbetsmarknaden, och vi behöver också fler, som vi ibland kallar det, enkla jobb. Sverige har ju EU:s lägsta andel av de så kallade enkla jobben. De är oftast inte så enkla. Jag är inte så förtjust i det begreppet, men jag tror att man förstår att det helt enkelt är jobb som inte kräver kvalificerad utbildning. Vi behöver fler av den typen av arbeten, speciellt nu när väldigt många kommer till Sverige med låg utbildning.

En lösning är såklart att höja utbildningsnivån. Det är alldeles självklart, och där tror jag inte att den stora skiljelinjen ligger. Men jag tror att vi också måste få fram fler jobb som inte kräver högre utbildning, och där spelar politiken en stor roll.

Att vi utvidgar RUT-tjänsterna är en del i detta. Och jag vill än en gång fråga Ali Esbati om han och hans parti kommer att ställa sig bakom en budget som innebär utvidgade RUT-tjänster. Det är centralt att veta, för vi behöver fler jobb i ekonomin, även i den här sektorn. Det är absolut inte den enda lösningen, men det är en del som är viktig. Det gäller att inte, som man nu gör, begränsa i budgeten och sedan vilja utvidga.

Min fråga kvarstår: Kommer Vänsterpartiet att stötta en sådan budget? Sedan undrar jag såklart om Ali Esbati fortfarande uttrycker sig som att det är tjänstefolk som jobbar i den här branschen.


Anf. 16 Ali Esbati (V)

Herr talman! Det är inte så att jag pratar om människor som jobbar med de här tjänsterna som tjänstefolk. Det jag diskuterade, och som jag fortfarande tycker är väldigt viktigt, är att vi inte med hjälp av skattesubventioner ska trycka på för att få en utveckling som vi har lämnat bakom oss, där vi delar upp människor och aktivt jobbar för att de som har mycket pengar ska kunna ha människor som jobbar med dåliga villkor och i beroendeställning i sina hushåll. Det är det som i förlängningen är poängen med de här tjänsterna, och det tycker jag är dåligt. Jag tycker att det är en dålig prioritering att använda skattemedel till det, och det kommer jag fortsatt att tycka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

När det gäller vad vi kommer att göra med en eventuell framtida budget vet förhoppningsvis Elisabeth Svantesson att RUT-avdraget inte är det enda som finns i en budget.

Ibland kan man tro det när man lyssnar på moderata företrädare i kammaren. Ni skulle kunna ändra talesättet Alla vägar bär till Rom till Alla vägar bär till RUT, för det finns ingen politisk fråga i vårt samhälle, eller i världen nästan, som enligt er inte kan lösas med hjälp av ett utvidgat RUT-avdrag.

Så tycker inte vi. Vi sätter det i ett sammanhang, och i det sammanhanget tycker vi att det är dåligt med ett utvidgat RUT-avdrag eftersom det handlar om att man omfördelar pengar uppåt i samhällspyramiden i stället för att använda dem där de gör större nytta. De kan till exempel generera fler arbeten.

Finns det ett jobbunderskott? Ja, det är klart att det finns ett jobbunderskott i samhället när det inte finns tillräckligt många jobb till de människor som behöver och söker arbete. Titta gärna på statistiken för hur det ser ut med andelen enkla jobb och sysselsättning. Är det så att länder med hög andel enkla jobb också uppvisar högre total sysselsättning? Nej, så är det inte. Den väg vi ska gå är inte att aktivt skapa fler lågproduktiva låglönearbeten.


Anf. 17 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Vänsterpartiet brukar säga att man står upp för de svaga i samhället. Därför reagerade jag lite på det Ali Esbati tog upp om fas 3. Han sa att det är jättebra att fas 3 ska fasas ut och att det ska komma rimliga insatser.

Vad är det för rimliga insatser? Det är det många i fas 3 som undrar. Även många av de sociala företagarna undrar vad som ska hända nästa år. Ali Esbati får gärna ge lite information om vad han tänker sig ska komma. Det är ungefär 35 000 personer i denna insats, så det är många som väntar på svar.

Ali Esbati säger att han är emot skattesubventioner. Säger han då även nej till att subventionera ett höjt lönestöd?

Kristdemokraterna föreslår i sin budget att höja taket för lönestöd till arbetsgivare. Det har legat still på 6 700 under ett tag, och vi vill höja det till 19 000 för att fler arbetsgivare ska kunna anställa på rimliga villkor. Det handlar om anställningar för dem som är allra mest utsatta och som på grund av till exempel en funktionsnedsättning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför behöver de få detta lönestöd med sig.

Herr talman! Min fråga till Ali Esbati är: På vilket sätt vill Vänsterpartiet göra något för de allra svagaste i samhället och på arbetsmarknaden när det gäller fas 3 och lönestödet?


Anf. 18 Ali Esbati (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! När det gäller fas 3 är hela poängen att det behövs en avveckling för att det har varit ett dåligt system som av många har uppfattats som en förnedrande parkeringsplats snarare än en välfungerande åtgärd. Det finns också många som har haft det fint i denna sysselsättningsfas, men sammantaget har åtgärden varit problematisk.

Precis som jag sa i mitt anförande finns det inte en annan åtgärd som kan ersätta fas 3, utan det handlar om att hitta flera olika vägar som passar olika personer i olika situationer. Konkret kommer det att handla om mer utbildning för vissa personer som i dag inte har möjlighet att få utbildning och andra typer av subventionerade anställningar med rimliga villkor.

Det var fint att Désirée Pethrus nämnde sociala företag. Jag tror att de i många fall kommer att få en större roll än tidigare, men inte i den formen som den så kallade sysselsättningsfasen innebar. Den öppnade för en del utnyttjande där det blev mer pengar till dem som anordnade än till dem som var i sysselsättning. För många var det också oklart vad det skulle leda till.

Jag tror att många i denna åtgärd tycker att det är rimligt att detta system avvecklas och ersätter det med inte en enda annan sak utan flera andra saker.

Jag sa inte att jag var emot alla skattesubventioner, utan jag är emot den som omfördelar från samhället i allmänhet till dem som redan har mycket pengar. En höjning av lönestödet är mycket bra. Det var synd att ni inte fick igenom det under er tid i alliansregeringen.

Jag ser gärna att vi tillsammans jobbar för att det i framtiden ska bli en höjning av taket för lönestöd, för det är bra politik.


Anf. 19 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Det är tydligt att Ali Esbati och regeringen inte har några svar till personerna i fas 3. Ali Esbati talar om att det behövs en avveckling och vad det kan komma att handla om, men han säger inget konkret om vad det faktiskt kommer att handla om. Men dessa människor vill ha ett besked nu, inför den nya budgeten, om vad som kommer att hända.

För någon vecka sedan frågade jag ett socialt företag som jobbar med personer i sysselsättningsfasen. De sa att de inte visste vad som kommer att hända.

I vår motion skriver vi att enligt Arbetsförmedlingen är 89 procent av de som har deltagit nöjda. 63 procent har fått jobb när de har lämnat sysselsättningsfasen. Eftersom det handlar om en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden är det inget dåligt resultat. Det är ett bra resultat.

Fas 3 kan säkert göras om, men man kan inte avveckla något innan man har något annat på plats.

Jag vill inte veta vad som kanske kommer framöver. Jag vill veta nu. Jag vill kunna säga till folk att med regeringens budget kommer detta att hända med er. Men jag vet inte vad som kommer att hända med dem.

Jag uppfattar att Ali Esbati inte heller kan säga mer än att han tror att det kommer att komma något men han vet inte vad.

Det är bra att vi är överens om att höja lönestödet. Ni kunde förstås redan ha gjort det, men nu förväntar jag mig att Vänsterpartiet vidtar en åtgärd i nästa budget för att höja lönestödet.


Anf. 20 Ali Esbati (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! Låt mig upprepa det jag sa om fas 3. Vi avvecklar detta system för att vi ser att det har funkat dåligt. Arbetsförmedlingen har många andra åtgärder på sin palett, och det tillkommer också nya.

Avvecklingen kommer inte att ske från dag ett till dag två, utan det är en successiv avveckling. Dessutom är det olika saker som passar de personer som finns i fas 3.

Det kommer nya volymer i de arbetsmarknadspolitiska programmen som är till för att hantera den successiva avvecklingen av fas 3. Jag sa det i mitt anförande och i mitt tidigare inlägg, och jag säger det igen.

Det är det som kommer att ske. Det är en tydlig viljeinriktning som jag glad över att vi äntligen har fått till i och med budgeten. Nu blir det slut på nya anvisningar, och i andra änden jobbar man med att erbjuda personer i fas 3 ett mer meningsfullt åtgärdsprogram. De kommer att befinna sig i en problematisk situation efter att fas 3 har avvecklats om de fortfarande är långtidsarbetslösa. Nu får de dock bättre åtgärder än den som tidigare har gällt.

När det gäller lönestödet pågår det ingen budgetförhandling här. Men låt mig vara tydlig med att det är en fråga som Vänsterpartiet länge har tyckt är viktig. Jag kommer att jobba vidare för att det ska bli en del av en kommande budget.

Budgeten ser man samlat, och den budget vi har lagt fram är bra. Det finns givetvis mycket man kan göra för att kommande budgetar ska bli ännu bättre. Lönestödet är en sådan fråga, och där är vi i sak överens.


Anf. 21 Fredrik Malm (L)

Herr talman! Flera talare har påpekat att det går bra för Sverige. Det stämmer. Sysselsättning och tillväxt ökar. Det går bättre för oss än för många andra jämförbara länder. Inte minst inom offentlig verksamhet finns det ett stort behov av arbetskraft.

Samtidigt vet vi att sysselsättningsuppgången i hög grad är kopplad till konjunkturen, och vi ser ganska stora orosmoln framöver - inte minst eftersom regeringen har uppenbara problem med att komma fram med förslag på strukturella reformer för ökad sysselsättning och fler jobb i Sverige.

Det betyder att vi inte ska slå oss för bröstet och vara alldeles för nöjda och stolta med den situation vi har nu med tanke på den situation vi har nu och de väldigt stora utmaningar vi har framför oss.

Det är klart att man kan resonera som så att man lägger hela bördan på individen. Det politiska systemet behöver inte förändra sig någonting. Vi har inga strukturreformer. Vi sänker inga trösklar in. Vi gör inga lättnader för att anställa. Vi lägger hela bördan på individen.

Om individen inte har en kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar är det individen som ska ändra sig genom att plugga. Om individen inte har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden för att individen till exempel inte har språkkunskaper som arbetsmarknaden i dagsläget efterfrågar är det individen som ska plugga och utbilda sig.

Jag måste som liberal säga att jag tror väldigt mycket på individen. Men jag menar att det är helt orimligt i en situation när så många kommer till Sverige att lägga hela bördan på individen. Vi måste också vara beredda att lägga ett omfattande ansvar och en viss börda på det politiska systemet i Sverige att öppna sig och göra det möjligt för människor att komma in.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Att sänka trösklarna är ett sätt att säga att det inte bara är individen som måste göra sig perfekt gångbar för det samhälle vi har nu. Samhället kan möta den arbetssökande på halva vägen. Man ska definitivt ställa krav på människor. Men vi ska också ställa krav på det politiska systemet.

Jag noterar den totala avsaknaden av kravställande på det politiska systemet inte minst från Vänsterpartiets sida. Man är inte beredd att göra några förändringar alls. Det innebär att man till slut kommer att permanenta ett utanförskap i Sverige.

Väldigt många människor kommer in i landet, men få personer kommer sedan på riktigt in i samhället och in på arbetsmarknaden. Det är mycket bekymmersamt. Vi måste ställa större krav på riksdag, regering och det politiska systemet att reformera sig så att alla de människor som nu kommer hit får en fair chance att få en framtid i Sverige.

Herr talman! Det är bekymmersamt vad gäller sysselsättningen i den bemärkelsen att regeringen tog över ett Sverige där sysselsättningen ökade. Den fortsätter att öka, men det har i huvudsak att göra med konjunkturen. Den strukturella sysselsättningen kommer inte att öka de närmaste åren. Den potentiella sysselsättningsgrad som det talas om, om man tittar i budgetpropositionen, förväntas minska fram till 2019.

Samtidigt är arbetslösheten fortfarande relativt hög, särskilt bland unga och nyanlända. Konjunkturinstitutets bedömning av regeringens budgetproposition var att åtgärderna kunde förväntas leda till en högre jämviktsarbetslöshet.

Det innebär att regeringens arbetslöshetsmål inte kommer att nås. Det är mycket intressant med tanke på att sysselsättningen inte kommer att öka genom strukturreformer, utan sysselsättningsökningen kommer att avta när konjunkturen vänder nedåt.

Vi har nu sett uttalanden inte minst från arbetsmarknadsministern själv här för en vecka sedan att det kan bli svårt att nå målet. Finansministern har också varit ute och sagt att det är svårt att nå målet. Den rimliga frågan att ställa till arbetsmarknadsministern, som senare kommer upp här i debatten, är: Har regeringen övergett sitt arbetslöshetsmål?

Det är en rimlig fråga att ställa. Det var det ni gick till val på. Ni har lanserat detta mål mycket tydligt. Men nu ser man uttalande efter uttalande där regeringen tycks avträda sitt eget viktigaste verktyg för jobbpolitiken, nämligen målet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU.

Herr talman! Avslutningsvis ser vi från Liberalernas sida att det finns flera utmaningar för arbetsmarknaden framöver. Vi måste sänka trösklarna. Det har vi talat om en del, både jag och tidigare alliansföreträdare här i talarstolen.

Alla människor är inte högutbildade. Alla människor har inte så lätt att komma in på den arbetsmarknad vi har i dag. Vi måste vara ödmjuka inför det faktum att alla människor inte är så jättestarka, har de vassaste armbågarna, de finaste cv:ar och de största kontaktnäten.

Det finns människor som har det tuffare att komma in. Då måste arbetsmarknaden möta dem genom att vi kan sänka trösklar och göra det möjligt för människor att komma in. Det handlar om att främja nya marknader som kan skapas genom exempelvis utvidgat RUT-avdrag och en hel del annat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Vi behöver också arbeta för att den svenska ekonomin, det svenska näringslivet och de svenska företagen ska bli mer konkurrenskraftiga internationellt. Då krävs det en hel del andra förändringar vad gäller marginalskatter och att skattesystemet bör bli mer proportionellt. Vi behöver stärka utbildningssystemet. Vi behöver ett handelsavtal mellan EU och USA och en hel del annat som kommer att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft framöver.

Slutligen vill jag yrka bifall till den alliansgemensamma reservationen nr 11 under punkt 6 och till Liberalernas reservation nr 4 under punkt 2 om framtidens arbetsmarknad.

(Applåder)


Anf. 22 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Jag står bakom alla Kristdemokraternas reservationer men lyfter här fram och yrkar bifall till reservation nr 6 om en ny arbetsförmedling. Sedan yrkar jag för tids vinnande bifall bara till den alliansgemensamma reservationen nr 11.

Dagens betänkande behandlar politikens kanske viktigaste område, nämligen arbetsmarknadspolitiken. Att ha ett jobb att gå till, att kunna försörja sig på egen hand och att få känna gemenskap på en arbetsplats är oerhört utvecklande. Det är bra för den enskilde, och det är bra för samhället.

För att många ska få jobb och för att vi ska få en god välfärd behövs ett näringsliv som sjuder av aktivitet. En ansvarsfull regering måste alltid ha jobben i fokus och se till att alla politikområden samverkar för en god ekonomisk utveckling.

Detta gällde under Alliansens tid vid makten, och därför står nu Sverige ut som ett av de länder som har Europas bästa ekonomi. Jag känner en oro att vi nu kommer att återgå till det som gällde när Socialdemokraterna satt vid makten före Alliansens tillträde 2006, nämligen det vi då kallade för jobless growth, det vill säga jobblös tillväxt. Ekonomin går bra, men jobben kommer inte fram.

Regeringen bromsar jobbtillväxten genom att ge sig på RUT- och ROT-jobben i stället för att utveckla tjänstesektorn. Regeringen förkortar arbetslivet i ett läge när vi behöver förlänga det och få äldre personer att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det saknas kraftfulla åtgärder för att få matchningen på arbetsmarknaden att fungera bättre.

Vi ser också att de som står längst från arbetsmarknaden, som personer med funktionsnedsättning, nu både göms och glöms. Som jag var inne på tidigare läggs nu den så kallade fas 3 ned utan att konkreta alternativ ges. De ska få del av några typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men ingen vet egentligen riktigt vad.

Enligt Arbetsförmedlingen, som jag nämnt tidigare, var 89 procent av deltagarna i sysselsättningsfasen nöjda. Av de som lämnade fasen 2013 fick 63 procent jobb. Det finns 35 000 personer som nu går en oviss framtid till mötes. Det är mycket utsatta personer, och därför behöver de få vara i fokus.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Vi kristdemokrater vill i stället satsa på denna grupp. Vi vet att av de 350 000 som i dag är arbetslösa är majoriteten personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är personer med utomeuropeisk bakgrund, personer som enbart har förgymnasial utbildning, personer över 55 år och personer med funktionsnedsättning.

Vi menar att det är här vi måste kraftsamla, det är här satsningarna måste komma och det är här vi måste öka resurserna. Vi vill därför göra en ökning av lönestödet med ungefär 900 miljoner kronor. Vi vill alltså höja lönestödet, lönebidraget, från 16 700 kronor till ett tak på 19 000 kronor.

Vi har i dag ca 76 000 personer som är anställda med lönestöd eller trygghetsanställning. Det är en ganska stor grupp som man måste ha i fokus och få ut på arbetsmarknaden så gott det går.

Vi ser också att Samhall har en viktig funktion, och vi vill ge dem ökade möjligheter att anställa personer. I vår gemensamma alliansmotion tar vi upp just möjligheten att utreda om Samhall skulle kunna ges möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar inom ramen för sitt grunduppdrag.

Vi menar också från Kristdemokraterna att det finns andra privata aktörer som är bra på detta och som vi bör uppmuntra. De sociala företagen gör också en viktig insats, och privata aktörer kan hjälpa till i matchningsarbetet. Därför föreslår vi så kallade matchningsanställningar, som Moderaterna tidigare var inne på. Det innebär att en person kan få en anställning hos ett av staten upphandlat rekryteringsföretag och sedan få stöd i sin anställning hos en arbetsgivare med handledning och kompetensutveckling. Detta är någonting som man har sett: Många personer som har det svårt på arbetsmarknaden behöver ha ett stöd och en backup för att klara sig där.

Vi behöver utveckla lärlingsanställningsformen. Det är kanske ännu viktigare nu än någonsin när många flyktingar utan högre utbildning kommer till Sverige. På så sätt kan vi snabba på integrationen.

Herr talman! I det sammanhanget vill jag också lyfta det som vi länge har drivit inom Kristdemokraterna, nämligen att det är dags att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Det finns många goda exempel runt om i världen. Den statliga Arbetsförmedlingen kan inte ensam vara bäst på att göra allt gentemot alla. Vi behöver kompletterande aktörer.

Vi kristdemokrater har i vår budget fokus på att öka incitamenten för arbete. För att arbetsgivare ska vilja anställa unga oerfarna personer anser vi att lägre arbetsgivaravgifter för unga upp till 22 år behöver finnas kvar. Vi vill också att unga ska få en morot att ta jobb, även om de kanske inte får en så hög lön. Vi föreslår därför att de ska få tjäna 500 000 kronor skattefritt fram till de fyller 25 år. De kan då kanske spara eller lägga undan till den första bostaden. Likaså vill vi att nyanlända ska få denna möjlighet för att ytterligare uppmuntra att gå från bidrag till arbete.

Kristdemokraterna vill att arbetsmarknadspolitiken ska ha full sysselsättning som det övergripande målet. Alla kan inte arbeta 100 procent av heltid, men alla ska ha möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga. Allt annat är slöseri med mänskliga resurser. Följden av långvarigt utanförskap är ofta personliga och sociala problem. Genom att fler får arbete ökar de offentliga resurserna, som kan användas för att stödja de mest utsatta som behöver samhällets stöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

(Applåder)


Anf. 23 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Som många har vittnat om här går det bra för Sverige. Det är vi alla hemskt tacksamma för. Vi tackar för alla goda inspel som kommer här i kammaren, för vi drivs av samma gemensamma vilja: Vi ska få ned arbetslösheten. Vi ska sätta folk i arbete. Vi ska allihop tjäna på det, och vi ska få goda inkomster i det här landet så att vi kan frodas vidare.

Just nu går Sverige som tåget, som en del säger. Det sa SKL:s chefsekonom i Ekots lördagsintervju när hon vittnade om att kommunernas intäkter växer. Det är all-time-high om vi tittar på 2000-talet i och med att fler får jobb med fler arbetade timmar. Då sjunker arbetslösheten. Det är glädjande. Men det som är mer glädjande ändå, skulle jag vilja påstå, är att det är ungdomsarbetslösheten som sjunker kraftigast.

För mig är det naturligtvis glädjande att vi har en socialdemokratiskt ledd regering som har satt in många goda åtgärder och har höga ambitioner på detta område. Men det finns stora utmaningar, och det är mycket som kommer att kräva mycket av oss om man tittar på till exempel kommunerna och utgiftssidan.

Herr talman! Jag reser runt på många ställen i Sverige. Jag gör det i ett visst syfte: Jag vill träffa kommuner, och jag vill träffa de lokala arbetsförmedlingarna. Jag vill träffa dem tillsammans för att höra hur man jobbar ihop, hur långt man har kommit och hur det känns. Jag måste säga att det är jättestor skillnad i dag jämfört med för bara något år sedan. Det är ett mycket gott samarbetsklimat. Många fina, starka viljor menar att det är samarbete som leder till resultat - och till bättre resultat.

Tänk bara på en sådan sak som att man nu har genomfört en kartläggning av dem som kallas för UVAS, unga som varken arbetar eller studerar. Denna kartläggning har nu gett kommunerna ett verktyg som de kan använda framöver. Man får koll på varje ungdom som inte finns i arbete eller studier och kan på så vis identifiera dem och ge dem hjälp.

Regeringen med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i spetsen tillsatte Delegationen för unga till arbete, som har varit ett mycket begåvat smörjmedel och som har hjälpt till med att skriva överenskommelser mellan kommuner och arbetsförmedling om att minska arbetslösheten och att samarbeta kring detta. Nu pågår ett genomförande och en planering fylld av utbildningskontrakt, traineejobb och extratjänster.

Detta är ganska logiska saker. Utbildningskontrakt gäller ungdomar som har misslyckats i gymnasiet. Alla vet att det är just denna grupp ungdomar som fyller på i arbetslöshetskön. Nu får de en chans till. Traineejobb gäller ungdomar som vi kan rikta in i bristyrken. Ni ska veta hur många som nu sitter och planerar för att kunna fylla på med undersköterskor. Nu kan man titta på dem som kallas för timmisar och lägga in dem i traineejobb. Så kan man säkra också den framtida rekryteringen av välfärdsarbetare. Det är mycket viktigt. Som Ali Esbati så förtjänstfullt sa: Nu kan vi stoppa flödet in till fas 3 - sysselsättningsfasen - och i stället öppna upp.

Tänk er bara att man nu får möjligheten att studera med bibehållen ersättning! Eller tänk er möjligheten för kommuner, till exempel Gävle kommun där man nu sitter och har pekat ut 100 platser, jobb och anställningar i kommunen som extratjänster. Det är ingen inlåsning. Det är ingen passivitet. Det är ett arbete man går till. Jag tycker att det är fantastiskt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det handlar om yrkesinriktade kurser inom bristyrken på folkhögskolorna. Precis som Désirée Pethrus sa ökar vi platserna inom Samhall. Just frågan om lönestödet och lönebidraget är en fråga som vi måste titta gemensamt på i framtiden. Jag sympatiserar mycket med Désirée Pethrus sätt att argumentera.

Vi ska ha ordning och reda också när det gäller kollektivavtal och nystartsjobb. Det är mycket som görs av regeringen. Jag måste säga att det går framåt. När det gäller Arbetsförmedlingens förnyelseresa är det fantastiskt hur mycket som händer där. Varenda arbetsförmedlare ska nu gå på fem dagars utbildning. Man fyller på, man anställer och man rustar sig till tänderna för det som komma skall. Fokus ligger på bättre företagsrelationer och bättre matchning för att klara rekryteringen. Nu ska man göra det som fungerar och det som ger resultat. Förenklingsresan gentemot Arbetsförmedlingens uppdrag fortsätter. Jag hoppas att det kommer fler initiativ, och jag är säker på att det gör det från regeringen när det gäller att förenkla för Arbetsförmedlingen.

Fredrik Malm har tyvärr hunnit lämnat lokalen, men han sa någonting som var klokt. Han sa att det råder avsaknad på krav på politiken. Det håller jag med om. Vet ni vad det stora kravet på politiken är ute i landet? Det är: Nu får ni ta mig sjutton samarbeta! Vet ni att det svenska folket tycker att blockpolitiken inte är bra? Vet ni också att jag håller med svenska folket? Blockpolitiken är inte bra. Vi har en annan stark vilja för att kunna lösa landets problem. Låt oss se till att vi kan samtala mer om det i framtiden.

Jag vill tacka alla ledamöter i utskottet för ett gott samarbete. Vi har en god anda i utskottet; det hoppas jag att alla håller med om. Jag tackar oppositionen för alla goda inspel, och jag tackar naturligtvis vårt fantastiska kansli. God jul och gott nytt år på er allihop - friska krafter nästa år ska vi ha!

(Applåder)


Anf. 24 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Det finns mycket som man skulle kunna ägna repliktid åt efter att ha lyssnat på Raimo Pärssinens anförande.

Jag kan göra ett litet inspel och säga att visst är det intressant att Sveriges ekonomi går som tåget. Tror sjutton det med nio alliansbudgetar!

Men det var inte därför jag begärde replik, utan jag vill lyfta upp en fråga som Raimo Pärssinen inte lyfte upp i sitt anförande. Tittar vi på budgeten i dess helhet kan vi se att regeringen höjer kostnaderna på jobb och företag med 29 miljarder. Jag vill veta på vilket sätt det påverkar det ansvarsområde som vi i arbetsmarknadsutskottet har att hantera.

Vad säger ordföranden om det?


Anf. 25 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Tack för frågan, Annika Qarlsson! Skillnaden mellan oss är att ni vill göra generella saker - ni lägger ut subventioner generellt även på dem som har jobb - medan vi tycker att det är bättre att göra selektiva insatser. Det här vet Annika Qarlsson. Vi riktar in resurserna på dem som verkligen är i behov av det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det betyder att vi kan satsa mer pengar på yrkesvux, komvux, traineejobb och så vidare. Vi gör det alltså riktat. Det är skillnaden.

Det här är en gammal diskussion som redan Gunnar Sträng hade på sin tid med Högerpartiet. Han pratade om att man inte behöver smörja in hela kroppen med skyddande salva om man har ont i armbågen. Det är det som är riktat som ger bäst resultat, det är jag övertygad om.


Anf. 26 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Jag tackar för svaret. För att förtydliga för den som lyssnade vill jag säga att det Socialdemokraterna menar är att man höjer skatterna på jobb och företagande med 29 miljarder och sedan använder en del av de pengarna för att i stället för riktiga jobb se till att de som inte har fått jobb ska få sysselsättning i en arbetsmarknadsåtgärd. Vi tycker att det är en sorglig utveckling som innebär att i stället för att skapa möjligheter och förutsättningar för riktiga jobb, som det faktiskt behövs mer av i Sverige, blir det åtgärder.

I tidigare debatter har man sagt, och Raimo Pärssinen kan ta avstånd från det om han känner att det inte alls stämmer, att det inte påverkar antalet jobb i företagen att man höjer kostnaderna på jobb och företagande. Men i samma budget lägger man in kompensation till kommuner och landsting för till exempel höjningen av arbetsgivaravgiften för unga.

Man är alltså inte riktigt konsekvent. Min fråga är: Anser Raimo Pärssinen att högre kostnader på jobb och företagande innebär färre jobb eller att det inte gör det?


Anf. 27 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Det beror på hur man använder de intäkter man får. Det är det som är skillnaden. Annika Qarlsson och Centern tror att allting ordnar sig genom att man lägger in subventioner och sänker skatter, men det har ju visat sig att det inte funkar riktigt så. Det gör inte det.

Om man använder pengarna till investeringar, mer utbildning, omställning i livet och så vidare ger det resultat. Om man investerar bygger man till exempel, och det ger jobb. Satsar man på en bättre skola höjs kunskapsnivån i hela nationen, och det ger också fler jobb. Vi, Sverige, är och vill fortsätta vara en kunskapsnation där vi har högt mervärde i de varor och tjänster som vi exporterar. Det kräver att vi investerar mycket i utbildning. Därför är jag stolt över att kunna säga att vi också satsar på ett kunskapslyft. Det tror vi ger mer resultat än att sänka lite grann för en mindre firma eller kanske lite mer för till exempel McDonalds, för de klarar sig ändå.

Om det är dramatiska höjningar håller jag med, men det är inte det som det handlar om.

Jag funderar på hur Centern kan få ihop det rent ekonomiskt när man har stora krav på skattesänkningar samtidigt som vi står här i talarstolen och pratar om att vi har stora utmaningar framför oss. Det ska Centern lösa genom att sänka skatterna ännu mer. Det går inte riktigt ihop.


Anf. 28 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag har en fundering på det som Raimo Pärssinen, ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, inledde sitt anförande med. Han sa att den svenska ekonomin går som tåget. Jag delar den bilden. Problemet är bara att alla människor inte finns med på det där tåget. Det är många som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, och det är många som har stått utanför länge och som inte känner sig som en del av den goda utvecklingen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det fanns en hel del saker som alliansregeringen borde ha gjort bättre och gjort betydligt tidigare. Vi borde ha haft fler insatser för långtidsarbetslösa. Det som vi gjorde på slutet, och som vi har gjort här i riksdagen nu, var att lägga fram flera viktiga förslag, tycker jag, som kan underlätta för långtidsarbetslösa att komma i jobb.

Min fråga till ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, eftersom han verkar sträcka ut en hand över blockgränserna, är: Varför röstar ordföranden i arbetsmarknadsutskottet nej till förslaget om matchningsanställningar som den tidigare partikamraten Anders Lago har utrett? Den utredningen är färdig. Det här är en bra väg in för människor som har stått utanför arbetsmarknaden länge och inte får en chans att visa vad de går för.

Varför röstar Raimo Pärssinen nej till att Samhall också ska få jobba med fler visstidsanställningar för att hjälpa unga med funktionsnedsättning ut i arbete? Och varför röstar Raimo Pärssinen nej till att Arbetsförmedlingen borde jobba ännu mer med socialt företagande och ha ett eget program för det, som Moderaterna föreslår?

Det här är tre konkreta förslag för att långtidsarbetslösa ska ha fler vägar in i jobb och inte bara extratjänster.

De här frågorna vill jag gärna ha svar på.


Anf. 29 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Ibland är det enkelt. Vi säger nej tills frågorna är färdigberedda och vi har gått igenom dem ordentligt.

Vice ordföranden i arbetsmarknadsutskottet nämnde att Anders Lago har lämnat ifrån sig en utredning som mig veterligen bereds. Då säger vi ingenting om den just nu.

När det gäller Samhall kommer Funkautredningen. Den är också intressant, men den måste i sin tur beredas. Som jag sa tidigare och alla andra också har sagt finns det stora utmaningar att hantera just nu. Men hela frågan när det gäller funktionshindrade, Samhall och så vidare kommer tillbaka till riksdagen i ett förslag från regeringen.

När det gäller sociala företag har Arbetsförmedlingen ett strategiprogram. Jag tycker att det är en intressant synpunkt som Moderaterna tar upp i den här debatten. Även här kommer regeringen att återkomma med förslag, och det här är någonting som jag kan sympatisera med.


Anf. 30 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Tack för svaret, Raimo Pärssinen! Många av de långtidsarbetslösa blir inte gladare av att höra att allt bereds på Arbetsmarknadsdepartementet. Matchningsanställningsutredningen är klar, och den här regeringen har suttit i 14 månader, så man skulle ha kunnat komma betydligt längre.

Jag har en liten fundering som leder till min nästa fråga. Ser regeringen att lösningen för de 35 000-36 000 som nu finns i sysselsättningsfasen ska vara endast utbildning och extratjänster? Utbildning är absolut bra. Men tror regeringen och regeringens partier i riksdagen att extratjänsterna ska lösa situationen? Den frågan kräver ett svar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det handlar först och främst om offentlig sektor. Det är bra att ordföranden är ute reser i Sverige och träffar både kommuner och arbetsförmedlare. Jag tror att det vore bra om ordföranden i arbetsmarknadsutskottet även kunde träffa fler privata arbetsgivare. Det är nämligen där jobben växer fram. Då får han också se att många vill och kan tänka sig att ta emot personer om man får rätt stöd. Just matchningsanställningar till exempel och vägen via Samhall handlar om att den som har stått utanför länge ska få stöd för att komma in på arbetsmarknaden, även på den privata delen av arbetsmarknaden där de flesta jobben finns och där jobben växer fram som mest.

Ser ordföranden att det kommer att räcka med extratjänster för alla de tusentals människor som i dag står långt utanför arbetsmarknaden?


Anf. 31 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Nej, jag ser inte att det räcker med bara extratjänster.

Många av de här personerna kommer att gå in i en utbildning. Den förberedande utbildningen kommer också att leda till att vissa vågar gå vidare till ännu mer utbildning. Jag känner en del individer i fas 3 som vill in på högskolan.

Det kommer att ta lite tid. Det håller på att organiseras mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Därför kommer det också att ta tid att fasa ut.

Men extratjänster räcker inte. En del behöver också intensifierad matchning från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarna själva och forskningen säger att om fler kan jobba med de arbetslösa personerna når vi längre och får bättre resultat. Det behövs alltså intensifierad förmedling, utbildning och sedan jobb inom extratjänsterna.

Huvudsaken är att vi öppnar upp, att vi kan ge dem lite svängrum och lite livsrum. Den lösning som Elisabeth Svantesson stod för när man skapade fas 3 var inte bra. Det kanske vi kan vara överens om. Nu försöker vi som sagt öppna dörren för individerna och ge dem fler alternativ utifrån sina förutsättningar, en möjlighet att komma ordentligt på fötter här i livet.


Anf. 32 Marco Venegas (MP)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i sin helhet i betänkandet.

Vi ser en förbättrad ekonomisk utveckling i omvärlden och i Sverige. Sysselsättningen fortsätter att öka, och antalet jobb ligger på en hög nivå. Mottagningen av nyanlända skapar många arbetstillfällen på kort sikt och stimulerar Sveriges ekonomi. Transporterna, handeln, säkerhetsbranschen, skolan och byggsektorn gynnas. Myndigheter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen liksom Sveriges kommuner anställer tusentals nya medarbetare. Vilka effekterna blir på längre sikt hänger på hur väl flyktingarna integreras på arbetsmarknaden.

De senaste två decennierna har det inte varit lätt för ungdomar att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. En hög arbetslöshet har bitit sig fast. Det är därför glädjande att ungdomsarbetslösheten nu minskar, även om den fortfarande ligger på höga nivåer.

I Nyköping, där jag bor, bor även Noora från Irak. Hon fick möjlighet att arbetspraktisera på biblioteket i Nyköping. Jag träffade henne för några veckor sedan. Hon berättade för mig att hennes plats på biblioteket har stärkt hennes självförtroende. Just att få öva och förbättra svenskan har varit ett av målen med ungdomspraktiken. Ett annat mål har varit att man ska närma sig arbetsmarknaden. Ett tredje mål har varit ökad livskvalitet för deltagarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Noora tog sin praktik på allvar, och för henne har alla tre målen uppfyllts. I går fick jag höra att Noora har fått en visstidsanställning på biblioteket och att hon även med jämna mellanrum lånas ut till biblioteket på Campus Nyköping, där man bedriver vuxenutbildning. Där har de stor användning för hennes språkkunskaper.

Herr talman! De som drabbas hårdast av ungdomsarbetslösheten är ungdomar som saknar gymnasieutbildning och ungdomar som är födda utanför Europa. Därför är regeringens satsningar så viktiga.

En bred mobilisering och samverkan mellan flera aktörer såsom Arbetsförmedlingen, kommunerna, landstingen och näringslivet är nödvändig. Men det gäller också mer riktade åtgärder för att verkligen nå de grupper som behöver särskilt stöd för att komma i arbete. Det är just detta regeringen prioriterar.

Det är också glädjande att en stor majoritet av landets kommuner har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att arbetet med ungdomsarbetslösheten bedrivs på ett mer strategiskt och samordnat sätt.

Arbetslösheten i vårt land är ojämnt fördelad. Allt fler får svårare att få fast förankring på arbetsmarknaden. Människor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer med låg utbildningsbakgrund och personer som är födda utanför Europa har svårt att komma in på arbetsmarknaden, även under högkonjunktur. Därför är det viktigt att arbetsmarknadspolitik skapar ordentliga förutsättningar för att motverka och bekämpa långtidsarbetslösheten. Det är precis det regeringen gör nu.

Miljöpartiet tycker att det är viktigt att det finns en rik flora av insatser att ta till just för att stärka möjligheten för de personerna att hitta ett arbete. Det kan vara utbildning. Det kan vara arbetspraktik. Det kan vara subventionerade anställningar eller annat. Människor behöver olika lösningar beroende på var de befinner sig i livet, men viktigast är att dessa insatser är effektiva och kan leda till ett arbete och därmed egen försörjning.

Miljöpartiet tycker att det är glädjande att regeringen för en politik där satsningar på utbildning av olika slag står högt på agendan. Om vi kan höja kompetensen hos personer som står långt från arbetsmarknaden är det både effektivt och hoppingivande.

Herr talman! Till sist vill jag säga att det är bra att regeringen är tydlig med att de arbetsintegrerade sociala företagen ska ha en viktig roll inom arbetsmarknadspolitiken även framöver, i synnerhet i den palett av insatser som kommer att ersätta fas 3.

(Applåder)


Anf. 33 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Jag vill ställa samma fråga till Marco Venegas som jag ställde till Raimo Pärssinen tidigare. Han blev mig svaret skyldig. Jag fick aldrig veta hur han ser på höjningen, på att regeringen höjer skatterna på jobb och företag med 29 miljarder i budgeten. I den andra delen av budgeten kompenserar man kommuner och landsting trots att det inte ska bli färre jobb. Men man ger ingen kompensation till företag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Hur ser Marco Venegas på höjningen? Kommer den att leda till fler eller färre jobb i företagen?


Anf. 34 Marco Venegas (MP)

Herr talman! Som jag sa inledningsvis i mitt anförande har den nya situation som vi står inför i dag skapat väldigt många jobb, även i kommunerna.

Det blir mycket lättare för många ungdomar och människor som i dag är arbetslösa att komma in även på den vanliga arbetsmarknaden och även att höja sin kompetens.


Anf. 35 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Även i det här replikskiftet får jag inget svar. Med 29 miljarder i ökade skatter på jobb och företag, blir det fler eller färre jobb tillgängliga för ungdomar som precis har gått ut skolan och söker jobb, för nyanlända och för alla andra?

Jag har ett citat av Per Bolund som är kopplat till en tidigare debatt om arbetsgivaravgifter för unga. Han sa: Att höja arbetsgivaravgifterna för unga riskerar ju att riva upp en reform, och det kommer att innebära att många unga förlorar sina jobb.

Jag vill fortfarande ha svar på frågan: Hur kan man från regeringen - när man har målsättningen EU:s lägsta arbetslöshet 2020 - öka skattebördan för företagen med över 29 miljarder kronor? Vem ska uppnå den målsättning som regeringen sätter upp? Är det genom utbildningsinsatser och arbetsmarknadsåtgärder? Eller är det genom riktiga jobb?


Anf. 36 Marco Venegas (MP)

Herr talman! Det är viktigt med riktiga jobb. Jag ska nämna ett exempel som kan göra det hela lite tydligare.

I min hemkommun fanns det 7 procent arbetslösa. Det flyttade dit ett tyskt företag som behövde svetsare. Man anställde mellan fem och sex svetsare per vecka, och det är ganska många. Vi tömde hela kommunen och grannkommunen på svetsare som fick jobb på företaget. Plötsligt fanns det inga fler svetsare. Men kommunen låg fortfarande på 6,5 procents arbetslöshet.

Det betyder att om människor inte har den kompetens som företagen behöver spelar det ingen roll hur många arbetslösa människor det finns. Därför är det väldigt viktigt att regeringen nu satsar på utbildning av människor så att de kan höja sin kompetens för att få ett jobb.

Det som regeringen håller på med just nu är väldigt viktigt: att ge människor förutsättningar för att höja sin kompetens.

(Applåder)


Anf. 37 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Det går bra för Sverige nu. Vi har en stark tillväxt av nya jobb, över 80 000 nya jobb under det senaste året. Visstidsanställningarna minskar och de fasta jobben ökar. Sysselsättningsgraden som redan var högst i EU stiger, och mest stiger den för utrikes födda kvinnor. Det är en mycket glädjande utveckling.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetslösheten sjunker tydligt. Även långtidsarbetslösheten, som tyvärr har legat stilla under väldigt många år, tar nu ett tydligt steg nedåt.

Ungdomsarbetslösheten sjunker snabbast. Den är över 3 procentenheter lägre under det senaste året.

Det går alltså bra för Sverige just nu. Men, herr talman, det går inte bra för alla människor i Sverige. För mig, regeringen och den budget som vi företräder är det oacceptabelt att lämna vissa människor och grupper utanför arbetsmarknaden eller i fattigdom. Därför är det nödvändigt med de omläggningar av politiken som den här budgeten innebär.

Det handlar om de långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som under den gamla regeringen parkerades i fas 3.

Det handlar om nyanlända som fick möta en etableringslots som huvudsaklig insats i stället för att få hjälp att få jobb utifrån sina förutsättningar och i sitt yrke.

Det handlar om de unga som inte har gymnasiekompetens och därför är väldigt dåligt rustade för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Nu kursändrar vi inom dessa områden. Vi ska fasa ut fas 3 och ge människor möjlighet till jobb och utbildning. Det kommer inte att vara en enda åtgärd. Det finns 37 000 individer i fas 3. De har väldigt olika förutsättningar och väldigt olika behov. Just därför krävs det en flexibilitet och en mångfald av åtgärder.

En viktig insats är utbildning. Utbildning ger ny och fräsch kompetens att använda på arbetsmarknaden. Det är otroligt få av dem som är långtidsarbetslösa som under den gamla regeringen fick chans till utbildning. Det är orimligt med tanke på de utbildningskrav som ställs på svensk arbetsmarknad.

Vi satsar på aktiva insatser för att använda hela den verktygslåda som finns hos Arbetsförmedlingen så att man ska kunna få insatser utifrån sina förutsättningar.

Vi inför fler lönebidrag. Fler personer ska kunna få en lönebidragsanställning. Vi förändrar också lönebidragen, och det finns fler anställningar inom Samhall. Jag hörde att det efterlystes här en kortare, tillfällig anställning inom Samhall. Minst tusen av de nya platserna kommer att bli så kallade utvecklingsanställningar inom Samhall.

Vi har extratjänster i välfärden. Under hösten har det kommit barn i skolåldern till Sverige motsvarande 100 skolklasser i veckan. Det ska växa fort ute i skolorna, och det är stora utmaningar. Många skolor är i stort behov av lärare. Många skolor tar också tacksamt emot fler vuxna i skolan som talar det svenska språket och som kan vara en resurs vid sidan av läraren. Skolorna tar också tacksamt emot fler vuxna som talar något annat språk än svenska och som kan vara en resurs vid sidan av läraren. Man kan till exempel använda extratjänster för detta.

Vi avskaffar de hårt kritiserade etableringslotsarna. Det pratade vi mer om när vi debatterade det förra betänkandet.

Vi satsar på snabbspår, och vi gör nya satsningar för dem som har låg eller ingen utbildning med sig till Sverige där yrkesutbildning och utbildning på grundskolenivå kan kombineras i nya flexibla former.

Herr talman! Vi ska lösa ungdomsarbetslösheten på riktigt. Ingen ung människa ska gå arbetslös längre än max 90 dagar. Det är ett stort åtagande. Under den gamla regeringen var ungdomsarbetslösheten uppe i 25 procent. Det var så hög siffra att vi fick EU-stöd för att ta hand om våra egna ungdomar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Nu går ungdomsarbetslösheten nedåt, men det räcker inte. Därför har vi inlett ett samarbete med 288 av Sveriges 290 kommuner. Jag är så glad över att man i alla dessa 288 kommuner har kunnat lägga partipolitiskt käbbel åt sidan och sagt: Okej, nu samarbetar vi för våra ungdomars skull. Nu arbetar staten och kommunerna gemensamt kring ungdomarna.

De ungdomar som har det svårast är de som inte har klarat gymnasiet. Det finns oftast ett skäl till att man inte har gjort det. Det kan bero på att man blev mobbad i skolan, att man hade sociala problem och att man hade en funktionsnedsättning. Det finns väldigt många olika skäl till att man inte klarade gymnasiet.

Gemensamt för de flesta av dessa ungdomar är att de inte längtar tillbaka till skolan. Därför är det en utmaning att hitta ungdomarna, motivera dem och se till att de faktiskt klarar sina studier. Där inför vi en ny stor flexibilitet för att Arbetsförmedlingen i samarbete med kommunerna ska använda resurserna flexibelt och kombinera praktik, arbete och utbildning på nya sätt utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Herr talman! Till sist vill jag säga bara några ord för att förklara skillnaden mellan bidrag och försäkring. Vi försäkrar oss för att få ett skydd om det sker en olycka.

Om huset brinner ned eller om jag blir arbetslös ska jag inte också behöva bli fattig. Så fungerar försäkringar, och så fungerar också arbetslöshetsförsäkringen. Vi betalar en premie och hoppas att vi aldrig ska behöva utnyttja försäkringen och få ett "bidrag", som jag hör andra kalla det. Man utnyttjar sin försäkring men hoppas på att inte drabbas av olyckan.

Herr talman! Jag och samarbetsregeringen är beredda att pröva varje seriöst förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad och nya möjligheter in på arbetsmarknaden och till jobb. Jag tycker att arbetsmarknadspolitiken ska vara pragmatisk och flexibel. Man ska alltid vara beredd till omprövningar. Jag vill bara ge en enda brasklapp, och det är att vi måste använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Givet detta är jag beredd att seriöst pröva alla förslag.

Herr talman! Jag vill passa på att tacka för gott samarbete och spänstiga debatter här i kammaren och på andra ställen. Jag önskar mina meddebattörer en skön julledighet! Vi behöver ny energi, för vi har många jättestora utmaningar framför oss.

(Applåder)


Anf. 38 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern och hälsar henne välkommen till budgetdebatten.

Det är en tydligt nöjd arbetsmarknadsminister som berättar om läget i landet. Det går bra nu, säger hon. Ja, det gör det. Jag vill påminna hela regeringen om att det under lång tid var en alliansregering som styrde. Som jag sa i mitt inledningsanförande är en orsak till att det just nu går bra i konjunkturen att hushållens ekonomi har fått en skjuts genom skattesänkningar. Det är inte jag som har hittat på det, utan Konjunkturinstitutet. Det är bra att det går bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Nu lägger vi om, säger arbetsmarknadsministern stolt. Varför lägger man då om? Höjda skatter på jobb och företagande leder inte till fler jobb. Det erkänner ni till och med själva i er egen budget. Den enda omläggning jag just nu ser på riktigt från arbetsmarknadsministern är att man efter bara 14 månader tvingas lägga om sin egen politik. Var är alla traineejobb och extratjänster? Var är 90-dagarsgarantin? Vad är det av alla de reformer som det nu inte har blivit någonting av som har gjort att det går så bra för Sverige just nu? Jag tror att det krävs en viss ödmjukhet av arbetsmarknadsministern med tanke på utvecklingen i landet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är om hon delar statsministerns bild. Statsministern sa för en tid sedan att det inte är brist på jobb i Sverige, utan brist på utbildning. Jag kan absolut hålla med om att fler människor behöver utbilda sig. Det har vi pratat om ofta här i kammaren. Men jag har också nämnt att Sverige har ett stort jobbunderskott för människor med lägre utbildning. Många av dem som nu söker sig till Sverige har mycket låg utbildning, och det kommer att krävas mycket för att de ska komma vidare i jobb. Det räcker inte alltid med utbildning. Vi behöver också fler nya jobb. Delar arbetsmarknadsministern statsministerns bild att det inte finns någon brist på jobb i Sverige?


Anf. 39 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Vi regerade med den borgerliga budgeten fram till i somras, men vi har inte en enda dag regerat med en borgerlig arbetsmarknadspolitik. Den lade vi om från första början. Det har också gett effekt. Arbetsförmedlingens reformering är långt gången. Vi har inlett ett samarbete med kommunerna och parterna. Vi avreglerar arbetsmarknadspolitiken och har större flexibilitet och större professionalisering. De anställda på Arbetsförmedlingen kan utnyttja sin egen kompetens i sina bedömningar. Det är en viktig förändring som skett jämfört med den gamla regeringens tid.

Sverige går bra. Men som jag sa går det inte bra för alla människor i Sverige. Det är därför det krävs en omläggning av politiken, så att alla får vara med om den positiva utvecklingen i vårt land.

Det är sant att vi många gånger har talat i den här kammaren om behovet av utbildning. Men det är först med den här regeringens budget som det blir stora satsningar på utbildning och nya möjligheter för arbetslösa att få utbildning, till skillnad från hur det var med den gamla regeringen.

Vi behöver både få fler jobb och rusta människor bättre för de lediga jobb som i dag finns och som inte tillsätts. Sverige har aldrig någonsin tidigare i historien haft så många lediga jobb som vi har nu. Vi behöver dock ändå en politik för att skapa fler jobb. Det räcker inte med de 100 000 lediga jobb som nu finns. Men om vi inte kan tillsätta de lediga jobben kommer vi att få en sämre fungerande arbetsmarknad, och det kommer i sin tur att hämma jobbtillväxten.

90-dagarsgarantin är på gång. Jag känner mig mycket nöjd och är positivt överraskad över det mycket starka och goda samarbetet och hur långt man nu har kommit med 90-dagarsgarantin i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Det handlar inte om en enkel dragning eller ett streck vi kan göra på Arbetsmarknadsdepartementet. Det handlar om att göra förändringar på riktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

(Applåder)


Anf. 40 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt roligt att arbetsmarknadsministern säger något som jag själv hävdade som arbetsmarknadsminister, nämligen att det inte är ett streck på ett departement eller på Sveavägen 38 som gör att jobben växer fram.

Då är frågan bara: Var är jobbpolitiken? Jag vet att arbetsmarknadsministern nu lägger om politiken. Jag tycker att det är väldigt bra att Arbetsförmedlingen fått en ny generaldirektör som har kommit igång bra. Problemet är - och det sa jag också i mitt huvudanförande - att det inte är arbetsmarknadspolitiken som leder till att jobben blir fler. Men var är då den här regeringens jobbpolitik? Det är det som är den stora frågan.

Hur kan arbetsmarknadsministern ha det höga tonläget, både före valet och nu, och hävda att hon kommer att lösa det här med arbetsmarknadspolitik? Den är viktig för att rusta. Jag tycker att man ska ha hederlighet i debatten. Vi har under många år haft gott om utbildningsplatser i Sverige. Vi hade till exempel också det förhöjda studiebidraget för långtidsarbetslösa unga, och det finns många utbildningsplatser. Men det är inte antalet utbildningsplatser som kommer att avgöra det här landets framgång, utan det är såklart kvaliteten på utbildningsplatserna. Det är därför som vi till exempel vill skära ned i arbetsmarknadsutbildningar som dessvärre inte har någon som helst effekt och i stället satsa på det som ger effekt.

Men än så länge vet vi inte mycket om regeringens så kallade jobbpolitik. Vi vet en hel del om arbetsmarknadspolitiken, om platser i offentlig sektor som unga och långtidsarbetslösa ska ha. Det kan absolut finnas bra saker för individer med detta, men problemet är att regeringen helt förlitar sig på en arbetsmarknadspolitik som handlar om platser i offentlig sektor som unga och långtidsarbetslösa ska in i, men som inte inkluderar den övriga arbetsmarknaden. Regeringen vill inte se hur jobben växer till.

Så är läget. Vi kan stå här i flera år framåt och prata om arbetsmarknadspolitikens roll. Men vi behöver en aktiv jobbpolitik. Vi har ett jobbunderskott i ekonomin. Därför behöver vi en jobbpolitik.


Anf. 41 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Så härligt då att vi har en jobbpolitik och att den också kan leverera!

Det är tråkigt med Moderaterna att det så ofta finns skygglappar. Är det inte skattepolitik är det inte politik. Är det inte skattesänkningar kommer det inte att kunna få någon effekt.

Skattepolitiken har betydelse för jobben. Men mycket annat har till och med ännu större betydelse för jobben. Det vi behöver just nu, och det regeringen gör, är stora investeringar. Vi har stora eftersatta områden där det krävs investeringar. Jag vill bara nämna bostäder och infrastruktur, som i sig skapar jobb men som också är en viktig förutsättning för hållbar tillväxt i vårt land. Många års underinvestering hämmar jobbtillväxten i många tillväxtregioner.

Vi gör stora satsningar på exporten med en ny exportstrategi och en helt ny aktiv politik. Vi gör historiskt stora satsningar på utbildning, vilket är otroligt viktigt för att vi ska kunna klara av att tillsätta jobb och driva på innovationer och produktivitetsutveckling, vilket i sin tur också är viktigt.

Arbetsmarknad och arbetsliv

När det gäller kvaliteten i utbildningen kan jag säga att man under den gamla regeringen blev kritiserad inom högskolesystemet för att man hade ett kvalitetssystem som inte levde upp till den europeiska standarden. I dag har regeringen tagit beslut om en ny kvalitetsstrategi som lever upp till den europeiska standarden.

(Applåder)

(forts. § 8)


Anf. 108 Annika Qarlsson (C)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! Det är oerhört värdefullt att arbetsmarknadsministern deltar i budgetdebatten.

Det jag tänkte fokusera på i replikskiftet är kopplat till Arbetsförmedlingen, som är den myndighet i vars knä ansvaret för matchningsfrågor landar.

Precis som arbetsmarknadsministern beskrev är matchningen ett bekymmer när det gäller att både den kunskap som efterfrågas och de jobb man skulle kunna ta saknas.

Det finns också en brist i Arbetsförmedlingens funktionssätt som vi har påtalat från Centerpartiet. Vi skulle gärna se att man testar ett förslag som man haft i Australien och andra länder, men det är en långsiktig förändring.

I det arbete som nu pågår inom Arbetsförmedlingen handlar det mycket om en omdaning där man inom de ramar och strukturer som finns försöker förbättra verksamheten. Vi i Centerpartiet kan ställa oss bakom den delen, för det är oerhört viktigt att den modell vi har fungerar väl till dess att man eventuellt prövar en annan.

Det har återigen kommit en mätning som visar ett väldigt lågt förtroende för myndigheten och hur den fungerar. När man frågar dem som fått nytt jobb under föregående år är det bara var tjugonde som uppger att de har fått stöd och hjälp via Arbetsförmedlingen.

Om man tittar på hur många som har fått anvisning till jobb ser man att inte ens hälften av dem som finns inom Arbetsförmedlingens hägn har fått det. Detta drabbar de svagaste på arbetsmarknaden allra mest - de som inte har kontakter eller nätverk över huvud taget.

Jag har därför en fråga till arbetsmarknadsministern. Den utredning som lades ned för ett år sedan och som hade till uppgift och syfte att se på djupet hur Arbetsförmedlingen fungerar och skulle kunna fungera ska ersättas med en ny. Hur långt har arbetsmarknadsministern kommit i det arbetet?


Anf. 109 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Det är en viktig fråga om Arbetsförmedlingen. Det är sant som Annika Qarlsson säger att myndigheten har ett lågt förtroende och betydande utmaningar. Under den gamla regeringens tid såg vi en nedåtgående spiral mot allt större dysfunktionalitet inom myndigheten. Den var väldigt illa ute.

Nu har utvecklingen vänts, men det är en lång resa att göra. Vi har en ny arbetsmarknadspolitik, vilket underlättar utvecklingen för Arbetsförmedlingen med mer avreglering, högre frihetsgrad och mer betoning på professionaliteten inom myndigheten. Men betydande arbete återstår.

Jag delar inte uppfattningen att det skulle vara negativt att många människor får jobb utan Arbetsförmedlingens hjälp. Så bör det vara. Många människor får jobb på andra sätt, och det finns flera aktörer som hjälper till att få en väl fungerande arbetsmarknad. Det är inte ett svaghetstecken utan en styrka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Däremot måste vi se till att flera av dem som vill ha hjälp från Arbetsförmedlingen också får det och att det faktiskt leder till ett arbete, inte bara till en parkering inom en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och inte minst - vilket är mycket viktigt för mig - leder till att arbetsgivarna får hjälp med att hitta rätt personal. Ett helt annan fokus på arbetsgivarnas behov är det vi nu ställer om myndigheten till.

Jag tycker att det är viktigt att man tänker nytt. Det är inte säkert att en lösning som har fungerat under en viss tid fungerar i en annan tid, utan man måste vara beredd att vara pragmatisk när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Jag kommer själv inom kort att resa till Australien för att titta på de reformer som man har gjort där och lära mig av deras erfarenheter.

När det gäller utredningen arbetar vi just nu med direktiven. Det arbetet har kommit ganska långt.


Anf. 110 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Jag kan instämma i ministerns konstaterande att det inte är synd att människor får arbete utanför Arbetsförmedlingen. Bekymret är att så många inte får hjälp hos Arbetsförmedlingen. De som drabbas allra mest är de som inte har nätverk, inte har ett cv, inte har kontakter in på arbetet utan är beroende av att ha någon som för deras talan. Det utvecklingen visar är att samtidigt som vår arbetsmarknad är stark är det de grupper som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden som har det än svårare. Någonstans i detta finns det ett jättestort bekymmer när den myndighet som har ansvaret inte riktigt klarar av att leva upp till det.

Det är inte bara under alliansregeringen som förtroendet för Arbetsförmedlingen har minskat, utan det ligger längre tillbaka i tiden. Det som andra länder före oss har konstaterat är att med den förändrade arbetsmarknad som vi har i dag jämfört med för några decennier sedan är det helt andra krav och helt andra arbetssätt och metoder som behövs. Där har andra länder valt att ändra systemen för att möta den förändrade arbetsmarknaden på ett helt annat sätt.

Jag kan tycka att det är bra att direktiven är på gång och kommer snart. Men det är olyckligt att det har slarvats bort ett helt år. Utredningen behöver inte sättas emot det förändringsarbete som sker på Arbetsförmedlingen, utan det hade mycket väl kunnat fungera samtidigt. När vi hade generaldirektör Mikael Sjöberg i arbetsmarknadsutskottet var hans linje att det är bra med utredningen, eftersom det finns mycket att lära och hämta även i det förändringsarbete som sker här och nu.

I tidigare diskussioner som jag har haft med arbetsmarknadsministern har jag belyst att det är bekymmersamt att man stänger många kontor. Det finns en plan på att stänga en tredjedel, och för det mesta är det landsbygd och glesbygd, de mindre kommunerna, som berörs. Jag skulle gärna vilja höra hur Ylva ser på stängningen av arbetsförmedlingskontor.


Anf. 111 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag välkomnar en konstruktiv ton från Annika Qarlsson i de här frågorna. Det behövs förändringar nu, men det behövs också att vi tittar långsiktigt framåt. Vi delar oron för hur man, om Arbetsförmedlingen försvinner från många orter, ska säkerställa att det finns bra service i hela landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det är självklart att man måste förändra antalet kontor och var kontoren ska finnas. Det finns också ett stort behov av att öka digitaliseringen av Arbetsförmedlingens arbete, som i många avseenden är omodernt i jämförelse med många andra myndigheter, där man kan få mycket service utan att vara fysiskt närvarande på ett kontor, vilket vi som medborgare i allmänhet uppskattar mycket. Men inom Arbetsförmedlingen måste man fortfarande i stor utsträckning vara fysiskt närvarande för att få tillräckligt bra service. Här finns alltså ett betydande utvecklingsarbete att göra. Det är också frågor som man kan överväga att ha med i en utredning som gäller service i hela landet. Arbetet med direktiven är ännu inte färdigt, och det är en fråga som jag överväger.

Låt mig sedan bara säga att det är sant att Arbetsförmedlingen har haft problem också före den gamla regeringens tid. Men man kan ändå notera att det som hände under den gamla regeringen - när styrelsen för myndigheten konstaterade att man inte hade förtroende för generaldirektören, som därefter fick sparken - var en situation som inte är särskilt vanlig i en statlig myndighet.


Anf. 112 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Det var intressant att lyssna till arbetsmarknadsministern. Hon pratar om de stora reformer som nu är på gång. Det är traineejobb, extratjänster i välfärden, utbildningskontrakt och så vidare. Det låter bra. Men om man tänker efter är det en lite tragisk utveckling som vi riskerar att gå emot. Det är ju mer arbetsmarknadspolitiska åtgärder än riktiga jobb. Man höjer kostnaderna för att anställa. Då förstår jag inte hur jobben ska komma fram.

Man lägger om politiken, säger arbetsmarknadsministern. Men att höja skatter, skapar det fler jobb? Nej, vanligtvis inte. Regeringen säger att man ska ordna utbildningar och ordna jobb själv. I stället för att skapa förutsättningar för att arbete och jobb kommer fram ska regeringen själv hålla på att skapa både utbildningar och jobb genom olika insatser, arbetsmarknadsåtgärder och utbildningskontrakt.

Det finns många saker som vi kan göra som säkert är jättebra, och vi behöver ibland kortsiktiga åtgärder i övergångsperioder för personer. Men risken är att det blir den varaktiga, långsiktiga inställningen från regeringen, och det ser jag som ett stort hot.

Jag skulle också vilja ställa konkreta frågor till arbetsmarknadsministern. Det är samma frågor som jag hade till Vänsterpartiet. Hur ser arbetsmarknadsministern på att fas 3 fasas ut? Hur ska de personer som i dag är mycket utsatta kunna få nya uppgifter? Hur ser arbetsmarknadsministern på detta att höja lönestödet? Den tredje frågan gäller Arbetsförmedlingen och utredningen, vart den tar vägen. Det är mina tre konkreta frågor till arbetsmarknadsministern.


Anf. 113 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag blir lite konfunderad när jag lyssnar till Désirée Pethrus. Jag tror att man kan gå tillbaka till protokollet och se att jag inte har pratat om att regeringen ordnar jobb. Så har jag inte uttryckt mig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

När det gäller att ordna utbildning är det däremot något som regeringen naturligtvis finansierar. Regeringen satsar resurser så att kommuner och andra utbildningsanordnare - men också staten - kan bedriva utbildning. Det är naturligtvis ett offentligt åtagande och en offentlig finansiering. Det finns naturligtvis utbildningar som finansieras på annat sätt än via skattemedel, men den huvudsakliga finansieringen för vårt utbildningsväsen är trots allt skattefinansiering, och det tror jag är rimligt. Därför är man beroende av att i budgeten kunna anslå pengar till utbildningar, vilket vi också gör.

Det som gör mig lite konfunderad är att Désirée Pethrus nu verkar orolig över att det skulle bli för mycket arbetsmarknadspolitiska åtgärder och för lite riktiga jobb som inte är subventionerade. Jag har nyligen haft ganska många diskussioner här i kammaren om att det kanske blir färre arbetsmarknadspolitiska åtgärder eftersom arbetsmarknaden går så bra, inte minst för ungdomar. Jag tror det senare. Regeringen kommer nog att behöva revidera ned antalet arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar, just därför att väldigt många ungdomar just nu får jobb inom andra delar, vilket förstås är positivt - det är ju inget självändamål att vara i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Några kommer dock fortsatt att behöva det, framför allt de som har mest utsatta situationer. Det gäller till exempel dem som saknar gymnasiekompetens. Vi får andra nytillträdande på arbetsmarknaden som kanske är i större behov av detta.

När det gäller taket i lönebidragen vill jag konstatera att under de åtta år då Kristdemokraterna ingick i regeringen höjdes inte taket i lönebidragen. Men nu, när man är i opposition, har man fått fram pengar till detta. Det är välkommet, och det finns ett stort behov av att höja taket i lönebidragen, men det är också en mycket dyr reform.


Anf. 114 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Tack för svaren!

Det är möjligt att arbetsmarknadsministern inte uttryckte det exakt så att det gällde ordna jobb. Men när man tittar på den fantastiska reformlista som arbetsmarknadsministern räknade upp ser man att traineejobb och extratjänster i välfärden är de stora åtgärderna.

Då tänker jag: Det kan väl ändå inte vara de stora arbetsmarknadspolitiska åtgärder som krävs just nu? Det behövs en helt annan typ av politik för att skapa nya jobb. Det handlar om helt nya sektorer, att utveckla tjänstesektorn, att skapa ett näringsliv och att skapa fler kvinnliga företagare och invandrare som företagare. Allt detta är vad vi skulle vilja höra. Men det vi hör talas om är traineejobb och extratjänster i välfärden.

Extratjänster i välfärden kanske inte är dåligt i sig, men det har vissa undanträngningseffekter - det kan man inte komma ifrån - från ordinarie arbetstillfällen, som detta egentligen borde ge. Man höjer arbetsgivaravgifter, ökar beskattningen på arbete och gör det dyrare att anställa både unga och äldre. Hur kan det skapa mer jobb?

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärssinen sa förut: Hur kan Moderaterna bara vilja sänka skatterna? Det finns faktiskt en idé med det, eftersom det ofta skapar fler arbetstillfällen. Höjda skatter ökar inte antalet jobb.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Jag skulle vilja att ministern ger ett konkret svar på hur vi ska få fram de nya jobben.

När det gäller lönebidrag är vi glada. Vi har från Kristdemokraterna lagt fram en egen budget. Vi har inte behövt förhandla den med andra partier. I den budgeten har vi föreslagit 900 miljoner för att höja lönebidraget och lönestödet, från 16 700 kronor till 19 000 kronor. Det vore bra om regeringen också gick på den linjen.


Anf. 115 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag har tidigare redogjort för regeringens jobbagenda. Det är inte inom arbetsmarknadspolitiken man skapar jobb. Men vi kan se till att lediga jobb tillsätts, och vi kan rusta de arbetslösa för att kunna ta de lediga jobben. Det i sin tur gör att företag kan växa.

Sedan krävs de investeringar som regeringen gör när det gäller i bostadsbyggande, infrastruktur, klimatsmart omställning, inte minst utbildning, exportstrategi, innovationer och mycket annat för att driva utvecklingen framåt.

Lönestöd kan ha undanträngningseffekter; så är det. Samtidigt vet vi att lönestöd är en av de mest effektiva arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är därför som regeringen ändå satsar på det. Givet att lönestödet går till rätt personer är undanträngningseffekten liten och effekten stor när det gäller att komma in på arbetsmarknaden. Det är därför som vi också satsar på extratjänster, som är ett lönestöd precis som lönebidrag och mycket annat. Men det är riktiga jobb till avtalsenliga löner men med en lönesubvention.

Nu säger Désirée Pethrus att det finns en idé med skattesänkningar. Det gör det säkert. Problemet för allianspartierna är att det också finns tydliga bevis för att de stora skattesänkningar som de gjorde i fråga om sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar inte fungerade. Det var väldigt dyrt och gav en mycket liten effekt.

Det är därför som vi nu lägger om politiken och satsar på sådant som har större bevisad effekt och som faktiskt leder till att unga människor kommer i arbete. Utbildning är en sådan del som har en bevisat god effekt.

Herr talman! Jag hann tidigare inte svara på frågan om fas 3. Man kan gå tillbaka och titta i protokollet och se att jag i mitt anförande ganska noga gick igenom de olika insatser som kommer att krävas för de mycket olika personer som i dag finns i fas 3 för att de ska komma vidare till arbete och utbildning.

När det gäller AF-utredningen svarade jag i ett tidigare replikskifte att beredningen pågår och direktiv är på gång.


Anf. 116 Sven-Olof Sällström (SD)

Herr talman! IMF gör, som sagt, inte samma bedömning som arbetsmarknadsministern och regeringen om att ni kommer att klara att i större omfattning än nu få de utsatta grupperna i sysselsättning. Tvärtom gör de bedömningen att den andel av de arbetslösa som tillhör de utsatta grupperna kommer att öka från 70 till 75 procent fram till slutet av nästa år. Denna bedömning kom i november. Hur ser arbetsmarknadsministern på det?

Sedan har jag en fråga när det gäller Arbetsförmedlingen. Jag har haft och har fortfarande förtroende för generaldirektören. Jag tycker att det har blivit ett lyft för Arbetsförmedlingen sedan man bytte generaldirektör. Men jag är lite oroad över de signaler som jag nu får.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Jobbcoacher ringer och berättar att de har fått order om att de i princip bara ska bry sig om nyanlända - inga andra. En kulturarbetare från Stockholm - en av Ali Esbatis väljare som alltid har röstat på Vänsterpartiet - ringde till mig för en vecka sedan och beklagade sig över att Arbetsförmedlingen har meddelat att han absolut inte kan få någon hjälp därifrån. De har bara tid med nyanlända.

Detta oroar mig. Vilka signaler sänder det ut i det svenska samhället, och vilka slitningar ger det i det svenska samhället? Är detta i linje med hur regeringen tycker att Arbetsförmedlingen ska fungera?


Anf. 117 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Låt mig först säga att i ett läge då arbetsmarknaden går mycket bra, efterfrågan på arbetskraft är stor och många lediga jobb är otillsatta, är det ganska naturligt att de som har en stark ställning på arbetsmarknaden ganska lätt får jobb. Då blir ofta en effekt att en större andel av dem som behöver hjälp från Arbetsförmedlingen utgörs av dem som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. På motsvarande sätt brukar det i lågkonjunktur, när det blir färre jobb och många varsel, bli fler som står nära arbetsmarknaden som söker hjälp från Arbetsförmedlingen. Detta hänger ihop med konjunkturen och är inte särskilt konstigt.

Men i det här läget är det såklart viktigt att man gör särskilda insatser just för dem som står längst från arbetsmarknaden. Om det är någon gång som långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning ska komma ut på arbetsmarknaden är det nu när det går bra på arbetsmarknaden och det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Därför är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken är tillräckligt snabbfotad för att kunna anpassas till de konjunkturella förändringarna. Exempelvis nu är det viktigt att ge hjälp särskilt till dem som står långt från arbetsmarknaden.

Jag tror att Sven-Olof Sällström gör verkligheten en otjänst genom det sätt som han bedriver debatten. De två telefonsamtal som han redogör för stämmer nämligen inte alls med verkligheten. Arbetsförmedlingen arbetar med alla människor och grupper av människor som söker hjälp via Arbetsförmedlingen. Just nu har man ett särskilt viktigt uppdrag att jobba med dem som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning - givet den konjunktur som gör att detta är mycket viktigt.

Ett annat uppdrag Arbetsförmedlingen har är att särskilt arbeta med arbetsgivarna och deras behov.

Den bild som Sven-Olof Sällström ger stämmer inte med verkligheten.


Anf. 118 Sven-Olof Sällström (SD)

Herr talman! Jag tror inte att de personer som jag talar om och som är arbetslösa upplever sig själva som starka på arbetsmarknaden. De har naturligtvis rätt att få samma hjälp som alla andra. Jag tycker att det som arbetsmarknadsministern sa är rätt nonchalant. Sedan är det inte fråga om bara två tre telefonsamtal, utan det är dessa signaler vi får.

Jag kan ta ett annat exempel. När vi debatterade integrationspolitik här i förra veckan gav Centerpartiet ett mycket bra exempel från Åre om hur de där snabbt får in invandrare i arbete, och detta med den nuvarande regeringens arbetsmarknadspolitik. Det lät jättebra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Men vad innebär detta när man studerar det lite närmare? Jag har själv säsongsarbetat i Åre. Många ungdomar får sitt första jobb i Åre - både ungdomar från Jämtland och från övriga Sverige. Det är steget in på arbetsmarknaden. De kan jobba på hotell, i butiker och i restauranger med lite lättare jobb. Det är det första jobbet för många ungdomar.

Det som har hänt är att Åre för mindre än två år sedan började ta emot lite fler flyktingar och asylsökande. Nu är det instegsjobb som gäller. Det är 80 procents lönesubvention för dessa jobb. Det är städjobb, restaurangjobb och liknande som nu inte kommer ungdomarna till del. De kommer inte in på arbetsmarknaden. Det är inte bara ungdomar med svenskt ursprung utan alla ungdomar som finns i Jämtland och i övriga Sverige som söker dessa jobb och som inte kommer i fråga. Det är framför allt nyanlända som får dessa jobb.

Detta är ytterligare ett exempel på hur denna riktade arbetsmarknadspolitik från den nuvarande regeringen sliter isär samhället. Det ger reaktioner. Jag tycker inte om den utvecklingen.

Var och en har naturligtvis rätt att få den hjälp som de behöver för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Det talas om svaga och starka grupper. Ja, det finns svaga och starka grupper. Men jag tror inte att de personer som jag talade om upplever sig själva som starka på arbetsmarknaden när de har gått långtidsarbetslösa. Så är det i praktiken för många.


Anf. 119 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Det kan vara så att Sven-Olof Sällström inte förstod vad jag sa eller att jag uttryckte mig oklart.

Alla arbetslösa har samma rätt att få hjälp från Arbetsförmedlingen, oavsett om de har en stark eller svag ställning på arbetsmarknaden. Men om man har en svagare ställning kan man förstås behöva dyrare insatser än om man har en starkare ställning. Alla som är arbetslösa har dock rätt att få hjälp från Arbetsförmedlingen. Det är den politik som regeringen har ställt om till och som vi nu bedriver.

Jag fick en fråga från Sällström om den andel som kallas för utsatta grupper. Det var Sven-Olof Sällström som själv använde begreppet utsatta grupper och att de som andel av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kommer att öka. Det var då jag svarade att det i ett läge med en stark arbetsmarknad är naturligt att den andel som tillhör utsatta grupper och som behöver stöd från Arbetsförmedlingen kommer att öka. Det var inte en värdering av vem som har rätt att få stöd. Alla har rätt att få stöd.

Att instegsjobb skulle tränga bort andra jobb stämmer inte. Det är inte sant, och det är inte så det ser ut. Tvärtom kom det en rapport från Riksrevisionen för inte så länge sedan som redovisade en granskning av instegsjobben. Det konstaterades i rapporten att det var andra jobb som trängde bort instegsjobben, till exempel att man använde nystartsjobb i mycket större utsträckning än instegsjobb trots att det hade varit mer ändamålsenligt. Enligt Riksrevisionens granskning är det alltså faktiskt tvärtom.


Anf. 120 Katarina Brännström (M)

Herr talman! Jag tänkte tala om en del av vårt ansvarsområde som ingår i budgeten, och det är arbetsmiljöarbetet. Det är en viktig del för ett gott arbetsliv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det ska naturligtvis vara självklart att känna sig trygg på jobbet och trivas med sitt arbete, och det gör de allra flesta. Sveriges arbetsliv kanske är det allra bästa i världen när vi jämför internationellt, liksom vår arbetsmiljö. Arbetsplatserna har blivit mycket säkrare, och olyckorna är färre trots att det är många fler som arbetar. De arbetsrelaterade sjukdomarna är inte längre lika hotande. Det är glädjande att det sker allt färre arbetsrelaterade dödsfall, och vi ser ut att gå mot ett nytt rekordår i år. Men varje dödsfall är alltid ett för mycket, och det är en bit kvar till nollvisionen.

Under de år Alliansen styrde halverades i stort sett antalet dödsfall. Det är en mycket positiv utveckling, som också Arbetsmiljöverkets statistik visar. När det gäller stress och psykosociala faktorer är det dock områden där det finns mycket kvar att jobba med. Det är oroande att sjukanmälningarna på grund av psykiska besvär ökar lavinartat särskilt bland kvinnor. 80 procent av de kvinnor som är sjukskrivna jobbar inom offentlig sektor, och allra värst är det inom hemtjänsten, äldrevården och sjukvården. Unionen larmade i dag om att vi ser den sämsta psykosociala tiden någonsin, och då undrar man ju vad regeringen gör åt detta. Det är allvarligt med de ökande sjukskrivningarna.

Vi kan konstatera att det under Alliansens tid var ett mycket högt tonläge kring arbetsmiljö från de rödgröna. Då föreslog Socialdemokraterna att 100 miljoner extra skulle tillföras Arbetsmiljöverket, och nu när de sitter i regeringsställning kan vi konstatera att summan har krympt rejält - med nästan hälften - och att det har tystnat väsentligt kring arbetsmiljöfrågorna.

Herr talman! Jag tänkte också nämna något om långtidsarbetslösheten, som ökar. En långtidsarbetslös är en person som har varit arbetslös i mer än ett halvår. Här är ökningen störst bland äldre och utlandsfödda. I oktober var en tredjedel av de arbetslösa långtidsarbetslösa. Denna siffra tenderar att öka i och med det stora antalet nyanlända, och vi ska då komma ihåg att hälften av dem som är i etableringsuppdraget saknar gymnasiekompetens. Det är alltså en stor utmaning.

En allt större del av de arbetslösa utgörs av utrikes födda. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte gör mer. Hur ska denna utveckling stoppas? Det talas om snabbspår för nyanlända, men det gäller egentligen bara den lilla grupp som har en bra utbildning och har haft ett jobb i sina hemländer. Vi kan konstatera att Sverige har EU:s lägsta andel enkla jobb. Vi kan också konstatera att vi har de högsta ingångslönerna och att vi har en växande andel nyanlända utan utbildning. Vad tänker regeringen göra åt detta? Det är ju en utmaning som inte krymper utan snarare växer.

Under Alliansens åtta år vid makten tillkom, trots en långvarig ekonomisk kris, 300 000 nya jobb. Det var tack vare de reformer vi genomförde: RUT, ROT och sänkt moms i restaurangbranschen. Det fanns en del annat också. För att bryta det nya utanförskapet behövs det ännu fler åtgärder och nya reformer, men dem har vi inte sett. Människor måste utbildas, ibland redan från grunden. Regeringen talar mycket om utbildning. Det är jättebra - jag tror att det behövs, och det kan vi också göra - men var är den verkliga jobbpolitiken?

Moderaterna föreslår exempelvis yrkesinriktad vuxenutbildning, och den behöver göras mycket mer tillgänglig för många fler genom att det också införs en rätt till komvux. Vi säger också att vägarna till det första jobbet måste göras bredare, och som ett led i det vill vi införa ett första-jobbet-anställning för unga och nyanlända och ett första-jobbet-avdrag skattemässigt som gör det mycket mer lönsamt för dem med låga inkomster att börja arbeta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsförmedlingens liksom kompletterande aktörers roll är viktig i detta arbete. Här saknar regeringen förslag för en effektivare arbetsförmedling eller något annat som kan leda till jobb. Vi hör väldigt mycket om vad som ska komma och vad man vill göra, men vi har ännu inte sett ett enda förslag trots att det är drygt ett år sedan regeringen tillträdde. Det är faktiskt bedrövligt att nuvarande regering inte har lyckats enas om en kraftig arbetssatsning utan tvärtom gör det svårare att få fram nya jobb genom att höja skatter och avgifter samt göra försämringar i RUT och ROT, där väldigt många faktiskt fått sitt första jobb.

Framtiden ser alltså rätt dyster ut, även om vi i dag har fått lyssna på en väldigt nöjd arbetsmarknadsminister. Det är ju tack vare en alliansbudget som har funnits i nio år i Sverige. Nu kommer man med en ny budget med 30 miljarder i skattehöjningar. Detta känns väldigt tufft. Vi får hoppas att det inte låter lika dystert om ett år som vi tror att det kan bli.

Jag vill därmed tacka för samarbetet och önska alla en god jul och ett gott nytt år.

(Applåder)


Anf. 121 Ali Esbati (V)

Herr talman! Katarina Brännström säger många olika saker här, och det är inte alltid helt klart hur de hänger ihop. Jag tänker på inledningen om arbetsmiljö och situationen där, som ju är lovvärd. Jag undrar hur den hänger ihop med Katarina Brännströms och Moderaternas syn på villkoren på arbetsmarknaden.

Det finns ju många gånger idéer från Moderaterna om hur arbetsmarknaden egentligen ser ut och vad som ger drivkrafter för det ena eller det andra. Det finns dock även en del fakta som existerar om arbetsmarknaden, bland annat att en sak som stressar många människor i olika åldrar är de osäkra anställningsförhållanden de har. Det handlar om olika typer av visstidsanställningar som är väldigt osäkra och där man inte vet från dag till dag hur ekonomin ska gå ihop. Det är mycket stressande.

Det är också uppenbart för den som arbetar med arbetsmiljöfrågor att de personer som inte har säkra villkor på arbetsmarknaden kommer att ha mycket svårare att säga ifrån om arbetsmiljön är dålig. Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir ju väsentligt mycket svårare på arbetsplatser där de anställda inte vet från dag till dag om de har jobbet kvar eller vad som händer med deras timmar, till exempel, om de säger ifrån då någonting är fel. Sett till Moderaternas förslag har jag hela tiden förstått det som att det är en typ av arbetsvillkor man bejakar. Hur ser Katarina Brännström på det?


Anf. 122 Katarina Brännström (M)

Herr talman! Vi tycker att arbetsmiljö är väldigt viktigt. Det är en viktig del i den arbetslinje vi har hävdat i åtta års tid. Trivs man och vill vara kvar på sitt jobb tjänar alla på det, både arbetsgivare och arbetstagare, och det är ekonomiskt gynnsamt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

När det gäller de osäkra anställningarna kan man ju alltid diskutera om det är osäkrare att vara arbetslös än att ha en visstidsanställning som gäller på ett eller två år. Det kan ju också vara så att det gör att man faktiskt får det där fasta jobbet. Jag tror alltså inte att det påverkar särskilt mycket eller att man skulle vara räddare när man har en visstidsanställning. Det finns ju sådana regler i vårt regelverk, och jag tror att de flesta människor som är med i facket vet vart de ska vända sig om de känner en osäkerhet eller en oro på sitt jobb.

Vi ska väl vara glada för att arbetsolyckorna inom byggnadsbranschen, vilket är ett ämne vi har diskuterat mycket i den här kammaren när det gäller arbetsmiljö, sjönk med 10 procent förra året. Vi kan också konstatera att antalet dödsfall har gått ned, och det är mycket glädjande. Även bland utländsk arbetskraft, vilket också var ett orosmoment vi nämnde, har olycksfallen gått ned. Vi ser alltså nu att det långsiktiga och förebyggande arbetsmiljöarbete vi har talat mycket om faktiskt har haft god effekt. Jag tror alltså att vi ska vara nöjda och glada att utvecklingen är så pass positiv.

Sedan finns det säkert ställen där arbetsmiljön kan bli mycket bättre, och där ska man lägga mycket krut till exempel från Arbetsmiljöverkets sida. Det är någonting vi har sagt, alltså att man ska lägga krutet där det bäst behövs.


Anf. 123 Ali Esbati (V)

Herr talman! Det är bra om Arbetsmiljöverket kan göra fler inspektioner, vilket man får möjlighet till när den nya regeringen nu tillskjuter medel till Arbetsmiljöverket som den tidigare regeringen, som Katarina Brännström stödde, skar ned på. Men jag tror inte att det hjälper de personer som upplever dålig arbetsmiljö och svårigheter att säga ifrån att Kristina Brännström tycker att arbetsmiljön är viktig. Det är i och för sig en bra början. Men när det gäller till exempel visstidsanställning kan det vara väldigt stor osäkerhet knuten till om man får komma tillbaka eller inte.

Det ligger i sakens natur att om man ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete måste det vara just systematiskt och att det försvåras om väldigt många av de som är på en arbetsplats inte systematiskt befinner sig där. Det torde vara relativt uppenbart att det är på det sättet, kan man tycka.

Sedan är det jättebra att det har varit en positiv utveckling under många perioder när det gäller olyckor. En väldigt tydlig grund till det är det systematiska arbete som man har genomfört inom industrin. Starka fackliga organisationer har tillsammans med seriösa arbetsgivare sett till att systematiskt få bort de olycksrisker som finns. Man har tagit input från arbetstagare på allvar och sett till att det görs till konkreta åtgärder på arbetsplatser. Detta är något som naturligtvis kommer att ske i mycket mindre utsträckning på områden där arbetstagarna är svagare organiserade eller där de inte ens befinner sig på arbetsplatsen över tid. Det borde vara tydligt, och jag tror att alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor behöver ta detta på större allvar i framtiden.


Anf. 124 Katarina Brännström (M)

Herr talman! Jag tycker att det vore bättre att vi diskuterade de ställen där de arbetsrelaterade sjukdomarna ökar, och det är i kommuner och landsting där mestadels kvinnor jobbar. Där är det verkligen dåligt. Vi måste lägga väldigt mycket kraft där, och då kan vi konstatera att det är ett område där det är politiker som har det yttersta ansvaret.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Att det är osäkra anställningar som är den stora boven i dramat tror jag är betydligt överdrivet. Däremot behöver vi ta stressen och pressen inom offentlig sektor, inom äldreomsorgen och inom hemtjänsten, på allvar. Där är det minuter som räknas. Man stressar oerhört mycket och har litet inflytande över sitt eget arbete. Där tycker jag att vi politiker på alla nivåer har en viktig uppgift.

Jag tror att de flesta arbetsgivare är goda arbetsgivare. När man anställer någon på visstid gör man det därför att man har ett skäl till det. Man kanske bara behöver personal under en viss arbetstopp. Man kanske bara behöver personal en viss säsong eller vissa dagar i veckan, till exempel i restaurangbranschen eller i butiker. Det är inte så att man väljer det, utan det kanske är av nöden tvunget att ha personer anställda på det sättet. Och jag tror att trivseln många gånger kan vara lika stor för det.

Sedan ska vi ha effektiva inspektioner. Det är jätteviktigt. Och då ska krutet läggas där det är som sämst. Arbetsmiljöverket har nu vridit om sin verksamhet för att söka upp de miljöer, branscher och arbetsgivare där det inte fungerar väl. Det tycker jag är ett riktigt gott betyg åt både Arbetsmiljöverket och det arbete som alliansregeringen påbörjade med information och förebyggande så att olyckor inte händer.

Vi får hoppas att detta arbete fortsätter. Jag tror på det i alla fall.


Anf. 125 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Jag ska redogöra för Sverigedemokraternas syn på arbetsmiljöfrågor - frågor som ligger mig varmt om hjärtat då jag arbetat som skyddsombud inom byggsektorn i många år.

Det som utmärker en god arbetsmiljö är att det i slutändan gynnar i princip samtliga parter. Det gynnar arbetstagaren som slipper besvär som förslitningar och stressrelaterade sjukdomar, men det gynnar även företaget som får friskare anställda som bidrar till en ökad produktion, vilket i princip gynnar hela landet och välfärden.

Sverigedemokraterna vill se en höjd ambitionsnivå när det gäller arbetet med arbetsmiljöfrågor. Därför välkomnar vi att regeringen höjer anslaget till Arbetsmiljöverket, som vi också gör i vår egen budget, så att fler kontroller kan göras och det förebyggande arbetet kan öka.

Även företagen har ett stort ansvar när det gäller arbetsmiljön. Då ser vi SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, som rätt väg att gå. Vi vill uppmuntra arbetet med SAM genom tre viktiga ställningstaganden: Klara besked och information till företagen om vad som gäller, fler inspektioner från Arbetsmiljöverket samt ett förtydligande att SAM är en föreskrift som samtliga företagare ska följa. Det slarvas ganska mycket med detta i dag. Det är en mycket låg procent. Det kan bli mycket bättre.

Det finns ett företag i Karlskrona som heter ABB och som har ett enormt utvecklat arbete. Jag hade önskat att vi i utskottet hade kunnat åka dit och besöka företaget för att titta på deras arbete, för de gör ett jättebra arbete i dessa frågor. Jag har jobbat där i tio år.

Vi väljer givetvis att öronmärka satsningar på fler SAM-inspektioner samt satsningar på informationsförmedling till Sveriges alla företag.

Vi vill också satsa på att inrätta ett riktat arbetsmiljöbidrag till företagen som kan bidra till personalens hälsa. Det är ett bidrag som företagen kan söka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Skyddsombudets roll på arbetsplatsen är oerhört viktig. Det vet jag av egen erfarenhet. Finns det inga skyddsombud organiserade slarvas det på arbetsplatsen. Det blir så, tyvärr. Därför väljer vi att återställa det statliga stödet till fortbildning av skyddsombud för att vi ska kunna återgå till de nivåer som vi hade innan alliansregeringen tillträdde.

Herr talman! Det finns en sak som vi sverigedemokrater är ganska oroade över, och det är EU-kommissionens förslag till strategi gällande gemensamma arbetsmiljöregler, som vi ser som ett förslag som klart skulle försämra för svenska löntagare. För oss sverigedemokrater är detta en fråga som EU ska hålla sina fingrar borta från. För svenska arbetsplatser och löntagare är det nationella regler och lagar som ska gälla. EU:s negativa inverkan på och lite slappa inställning till arbetsmiljöfrågor kommer vi alltid att ifrågasätta, för det hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden.

Därför är det extra glädjande att vi ser hur även väljarna tar till sig dessa frågor. Vi ser att vårt stöd växer från arbetarrörelsen. Man ser hur vi jobbar för att prioritera välfärden och villkoren för svenska löntagare. Det kan vi se ganska klart och tydligt nu när Sverigedemokraterna verkligen befäster rollen som det största partiet inom LO-kollektivet.

I detta anförande instämde Tony Wiklander (SD).


Anf. 126 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Jag skulle lite fräckt vilja påstå att det är tomma tunnor som skramlar här framme.

Det märkliga med Magnus Persson är att han står här och säger att det är enorma satsningar som han vill göra på Arbetsmiljöverket och annat, samtidigt som han har suttit i kammaren och tryckt på en knapp för att ta bort 65 miljoner kronor från Arbetsmiljöverket. Det är mycket märkligt!

Nu står han här och försöker framställa sig som välfärdens stora gåvogivare, när vi vet att Sverigedemokraterna i sin budget drar ned 90 miljarder på välfärden framöver.

Det här, herr talman, tycker jag är lite uppseendeväckande. Jag förstår inte hur Magnus Persson får ihop det. Vilken knapp ska han trycka på nu?


Anf. 127 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Raimo Pärssinen vet mycket väl hur vår budget är utformad. Det handlar om att läsa hela budgetförslaget.

Jag har haft den här debatten många gånger med Raimo Pärssinen och andra ledamöter i denna kammare, inte bara du. Ta del av hela budgeten! Läs inte bara första sidan utan även sista sidan! Då ser du hur budgeten går ihop.

Jag förstår att Raimo Pärssinen har svårt med budgetfrågorna, för han står ju bakom en regeringsbudget som har fallit. Jag ser det som ett betydligt större problem än detta.


Anf. 128 Raimo Pärssinen (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! Magnus Persson tryckte ju på knappen för att Moderaternas budget skulle gälla. Det innebär 65 miljoner mindre. Hur går det ihop med fler inspektörer? Hur går det ihop med ett bättre stöd till skyddsombud och utbildningar?

Magnus Persson står här och säger att han är gammalt skyddsombud och verkligen värnar om detta. Tryckte han bara på fel knapp?


Anf. 129 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Hade inte Raimo Pärssinens partiledare på ett nonchalant sätt slagit igen dörren i ansiktet på Sverigedemokraterna hade vi säkert kunnat hitta en förlikning om den förra budgeten. Men Socialdemokraterna ville inte diskutera, och då valde vi att se till hela budgeten.

Detta vet du mycket väl, Raimo Pärssinen, så du behöver inte sitta på några höga hästar. Du vet mycket väl vad det handlade om, eller hur? Därför fick vi se till hela budgeten och valde att rösta på det viset.

Men som sagt: Hade inte din partiledare på ett arrogant sätt slagit igen dörren i ansiktet på Sverigedemokraterna utan varit beredd att diskutera sakfrågorna hade utfallet kanske blivit ett annat. Vi var beredda att diskutera annat än invandringspolitik, men ni ville absolut inte.


Anf. 130 Fredrik Christensson (C)

Herr talman! Det har sagts mycket i debatten om hur bra det går för Sverige, och det är vi tacksamma för.

Det finns mycket som är positivt i Sverige. Vi blir allt friskare och lever allt längre. Men samtidigt har pensionsåldern inte ändrats på många år, och unga etablerar sig på arbetsmarknaden allt senare. Dessutom är människor borta från arbetsmarknaden under en stor del av sina liv på grund av föräldraledighet, sjukskrivning eller deltidsarbete.

Hälften av alla jobb riskerar att försvinna fram till 2030 genom automatiseringen. Det skapar stora utmaningar för arbetsmarknaden. Det krävs rejäla reformer för att det ska skapas nya jobb i Sverige. Det krävs reformer för att vi ska få ett längre yrkesliv och för att allt färre inte ska få betala för allt fler.

Vi behöver göra det lättare för människor att våga byta arbetsplats och våga byta yrke mitt i livet. Det blir alltmer avgörande att få en ökad rörlighet på arbetsmarknaden så att fler ska orka arbeta längre. Vi behöver också ökat fokus på hälsa för att minska den psykiska ohälsa som ökar kraftigt.

Som Katarina Brännström nämnde har Unionen under dagen släppt en rapport om detta. Den pekar på att psykisk ohälsa är ett större problem än den fysiska ohälsan.

En del av förklaringen ligger i digitaliseringen. Man tar i större utsträckning med sig arbetet hem, vilket gör att skillnaden mellan jobb och fritid minskar rejält.

Digitaliseringen och automatiseringen kommer att förändra arbetsmarknaden radikalt. För att klara denna utmaning krävs bättre villkor för jobbskaparna. Centerpartiet har därför presenterat en jobbskaparbudget med reformer för att få fram fler nya jobb och för en rörligare arbetsmarknad.

Människor kommer i större utsträckning att behöva byta både arbetsplats och yrke senare i livet. Det kräver reformer för stärkt kompetens, för livslångt lärande och för omskolning av vuxna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! I dag vantrivs var fjärde människa på sin arbetsplats. Det visar en studie från Stockholms universitet. Trots att så många människor vantrivs på sin arbetsplats visar studien att man ändå inte väljer att byta arbetsplats. Det är oroande och grundar sig till stor del på de inlåsningseffekter som finns på den svenska arbetsmarknaden på grund av nuvarande arbetsrättslagstiftning. Människor vågar inte byta arbetsplats när de vantrivs eller när de vill testa något nytt.

Om man byter jobb blir man sist in på den nya arbetsplatsen och blir den första som får gå om företaget måste säga upp folk. Även om man har högst kompetens och lång yrkeserfarenhet får man gå först på grund av dagens turordningsregler.

Med förändrade turordningsregler skulle vi få ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det skulle gynna både dem som vill byta arbete och dem som står långt från arbetsmarknaden och har svårt att komma in, framför allt unga och människor med utländsk bakgrund.

För att vi ska få in fler människor på arbetsmarknaden och för att människor ska orka arbeta längre behöver vi förbättra möjligheten att byta arbete och att omskola sig mitt i livet. Det behövs också större fokus på hälsofrämjande arbetsmiljöåtgärder så att fler människor orkar, vill och kan arbeta längre.

Detta är några av de förslag som Centerpartiet har presenterat i sin budget.

(Applåder)

I detta anförande instämde Emil Källström och Annika Qarlsson (båda C).

(forts. § 10)


Anf. 131 Patrik Björck (S)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! Detta gäller som sagt arbetsmarknadsutskottets betänkande 2. Arbetsmarknadspolitik är ett område som vi socialdemokrater tycker är oerhört viktigt. När man ser sig omkring i kammaren här kan man konstatera att de borgerliga ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet inte direkt prioriterar arbetsmarknadspolitiken, och det är väl inget nytt vare sig för oss socialdemokrater eller svenska folket.

Herr talman! Jag ska hålla detta anförande ändå, och jag ska hålla det lite grann med anledning av den dag vi har i dag. Den 10 december är en viktig dag. Vi ska alltså i dag fatta beslut om AU2, och arbetsmarknadspolitiken tar nu ett antal steg framåt.

Vi tar steg framåt för företagen, som under den tidigare regeringen har drabbats hårt av den bristande satsningen på kompetensförsörjning. Det har gjort att 80 000 jobb om året inte har tillsatts eftersom man inte har hittat arbetskraft som har haft rätt utbildning och erfarenhet för att kunna ta dem.

Det är en viktig dag för de anställda eftersom vi nu får en arbetsmarknadspolitik som lyfter fram arbetsmiljön och arbetslivsfrågorna i högsätet och återigen börjar jobba med dessa frågor.

Det är en viktig dag för alla oss som tycker att ordning och reda på arbetsmarknaden är viktigt. Vi har en regering som tar ställning för den svenska arbetsmarknadsmodellen och för att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser.

Det är en viktig dag för de arbetslösa, som med de beslut vi nu fattar i och med dagens betänkande får en möjlighet att snabbare komma i jobb. Det handlar också om de beslut som vi har fattat i den tidigare vårändringsbudgeten när det gäller att vi återställer de ekonomiska förhållandena i a-kassan så att en arbetslös förutom arbetslöshet inte också behöver drabbas av fattigdom.

Därför, herr talman, vill jag hålla detta anförande i ljuset av den 10 december. Den 10 december är en viktig dag också av ett annat skäl. I dag firar vi med festernas fest nere i Stadshuset i Stockholm. Det är en fest som sätter Sverige på kartan, herr talman. Det är en fest som gör oss svenskar stolta. Alla är där: kungafamiljen, regeringen, alla partiledare - eller möjligen kanske inte alla partiledare. Det fattas en. Nobelstiftelsen har förklarat varför den partiledare som fattas inte är bjuden till Nobelfesten.

Detta är viktigt, herr talman, eftersom Sven-Olof Sällström från Sverigedemokraterna i dag yrkar bifall till reservation 1 i betänkandet. I betänkandet behandlas Sverigedemokraternas motion 2239. Sverigedemokraterna använder nästan hela utrymmet i sin motion till att förklara att de inte har sina rötter i nazismen och att deras politik inte har sin grund i den nazistiska ideologin. Detta är ganska anmärkningsvärt, herr talman. Vi socialdemokrater, som hedrar arbetsmarknadspolitiken och tycker att den är ett viktigt område, är lite förvånade över att man använder sin arbetsmarknadspolitiska motion till att förklara att man inte har någonting med den nazistiska ideologin att göra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det är klart: Om någon hela tiden säger att han eller hon inte är nazist kan man möjligen börja fundera över om det kanske döljer någonting. Är det någonting annat som han eller hon egentligen vill ha sagt?

Detta är symtomatiskt för hur Sverigedemokraterna ser på arbetsmarknadspolitiken. De är egentligen helt ointresserade av den. Det kan man upptäcka när man läser motion 2239, men även när man ser hur Sverigedemokraterna tar ställning här i kammaren.

Man säger att man är för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Man säger att man vill ha satsningar på arbetsmiljö. Men när vi här i kammaren ska ta ställning röstar man i stället med Moderaternas budget. Då röstar man i stället för försämrad arbetsmiljö, mer oordning på svensk arbetsmarknad och sämre a-kassa, och därmed slår man de arbetslösa rakt i ansiktet. Det, herr talman, är oerhört viktigt att lyfta upp här i dag.

Vi har inte bara de borgerliga politikernas totala ointresse för frågan, utan vi har också ett parti som faktiskt spelar falskspel. De säger en sak i debatten och en sak på gator och torg, och sedan gör de någonting helt annat här i Sveriges riksdag.

Om detta, herr talman, må vi berätta. Om detta må vi berätta så att folk faktiskt ser vilka företrädare det är man har skickat till den här kammaren. Jag tänker, herr talman, fortsätta att berätta i den här kammaren och överallt där jag befinner mig om vilket parti som finns här på andra sidan salen och hur de agerar.

Sverigedemokraterna är inte bara ett parti som har sina rötter i nazismen, utan man är också ett löntagarfientligt högerparti. Det är oerhört tydligt en dag som denna, den 10 december. Det är tydligt här inne i Sveriges riksdag, och det är tydligt på festernas fest, Nobelfesten, i Stadshuset. Det här ska vi nu minnas den 10 december 2015.

Därför yrkar jag avslag på reservationerna, inklusive motion 2239, herr talman, och jag yrkar naturligtvis bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 132 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Jag har mött Patrik Björck här i talarstolen ett antal gånger. Han har aldrig något nytt att tillföra debatten, utan hans politiska mandat verkar bygga på att angripa Sverigedemokraterna. Varsågod, det gör inte mig någonting. Jag kan gärna ta det.

Patrik Björck tar upp att min partiledare inte har blivit inbjuden till Nobelfesten. Visst, det kan man beklaga. Men Patrik Björck säger ingenting om att systerpartier och massmördare blir inbjudna till Nobelfesten. Det är partier som Patrik Björcks parti ställer sig bakom, skänker pengar till och samarbetar med. Det har Patrik Björck inte någonting att säga om.

När det gäller att spela ut rasistkort och dylikt vill jag säga att det är Patrik Björck och hans partis företrädare i den här riksdagen som är rasisterna, i varje fall enligt Patrik Björcks partis eget ungdomsförbund. De har gått ut och sagt klart och tydligt att deras riksdagsledamöter driver en rasistisk politik i Sveriges riksdag som de inte ställer upp på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Hur är det egentligen, Patrik Björck, med rasismen inom socialdemokratin? Hur det var på 30- och 40-talet vet vi, när Hitlers bödlar lärde sig rasbiologi och dylikt hos svenska socialdemokrater. Men hur ser det ut i dag med rasismen och nazismen i ditt parti, Patrik Björck? Du företräder rasismen här i riksdagen enligt ditt eget ungdomsförbund.


Anf. 133 Patrik Björck (S)

Herr talman! Nu menar Magnus Persson tydligen att tvivelaktiga personer skulle vara inbjudna till stadshusfesten och att det skulle vara ett skäl att också bjuda in Magnus Perssons partiledare. Så kan man naturligtvis resonera. Då sätter Magnus Persson ribban, och vi kommer ganska nära varandra i bedömningen av Magnus Perssons partiledare.

Bortsett från det, herr talman, skulle jag naturligtvis inte ha lyft upp den här frågan i dagens debatt om arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2 om inte Magnus Persson hade ägnat nästan hela sin motion åt att diskutera var hans parti står ideologiskt. Här står nästan ingenting om arbetsmiljö eller arbetsmarknad, men det står väldigt mycket om var Sverigedemokraterna står ideologiskt.

Den här besattheten vid att hela tiden försöka sätta någon ny, annorlunda etikett på sig och hela tiden tvätta sin skjorta och tro att den ska bli vitare för varje gång man tvättar den gör att det faktiskt är Magnus Persson, herr talman, som bjuder in till den här debatten år efter år. Det är inte så konstigt att jag faktiskt debatterar det som Magnus Persson vill debattera.

Jag tycker, herr talman, att man ska ta debatten med ett parti i riksdagen, och jag tycker att man ska föra den debatten utifrån de motioner som partiet lägger på riksdagens bord. Magnus Persson får finna sig i att så länge han skriver den här typen av motioner kommer han också att få den här typen av svar.

Sverigedemokraterna är ett parti som har sina rötter i rasismen. Det kommer vi inte ifrån. Sverigedemokraterna är ett parti som bedrar väljarna. Det kommer vi inte ifrån. Man säger en sak på gator och torg, och man gör en helt annan sak i den här kammaren.

Det här måste vi naturligtvis av demokratiska skäl upplysa svenska folket om.


Anf. 134 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Nu är det snart jul, och jag tycker att Patrik Björck börjar påminna om hackspetten i Kalle Anka. Det är inget nytt, utan det är samma tuggande debatt efter debatt.

Jag förstår att Patrik Björck är orolig, i och med att han är rädd om sitt arbete. Nu har ju väljarkåren inom LO-kollektivet äntligen vaknat upp och sett att det finns ett parti som verkligen jobbar för dem i Sveriges riksdag, ett parti som ser dem som arbetare och som medborgare. Vi ser dem inte bara som röstboskap och väljarboskap, som Patrik Björck och hans fackpampar inom LO-ledningen ser dem som. Den tiden är förbi, Patrik Björck.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Jag ser fram emot dagen då vi ser en sverigedemokrat som ordförande i LO, för den kommer tids nog.


Anf. 135 Patrik Björck (S)

Herr talman! Nu tycker jag att Magnus Persson och hans parti är svenska löntagare och arbetare svaret skyldig. Om man nu tycker att de här frågorna som vi diskuterar i dag är så viktiga, varför ägnar man inte lite tid åt dem i sin motion? Om man nu tycker att det är så viktigt med bättre arbetsmiljö, ordning och reda på arbetsmarknaden, att vi får ordning på alla de problem som har uppstått i samband med Lavaldomen och att svenska kollektivavtal inte finns på svensk arbetsmarknad och att det är viktigt att den som drabbas av arbetslöshet inte också drabbas av fattigdom, varför röstar Magnus Persson varje gång han har en möjlighet på en helt motsatt politik?

Man kan ljuga en gång, och man kan ljuga två gånger. Men man kan inte ljuga alltid, hela tiden och för alla. Det kommer förr eller senare att komma ifatt Magnus Persson och hans parti.

Om man tycker att arbetsmiljön är en viktig fråga, om man tycker att svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad är en viktig fråga och om man tycker att arbetslösa inte också ska drabbas av fattigdom ska man, herr talman, inte rösta på Sverigedemokraterna.

(Applåder)


Anf. 136 Annika Lillemets (MP)

Herr talman! Friår innebär enkelt uttryckt att en person med anställning byter plats med en arbetslös under en tid. I Sverige kunde, på Miljöpartiets initiativ, från 2005 tills den dåvarande regeringen tog bort möjligheten 2007, ett antal anställda ta ledigt tre till tolv månader medan en arbetslös vikarierade för dem. Den friårslediga fick en ersättning som motsvarade 85 procent av den ersättning som hen skulle ha fått som arbetslös, och vikarien fick vanlig lön.

Friårsreformen var en kombinerad frihetsreform och arbetsmarknadsreform. Intresset var stort, och långt ifrån alla som ansökte om friår fick det.

Det finns flera anledningar att återinföra friåret. Det är något så sällsynt som en sann vinn-vinnlösning. Friårslediga får ökad makt över sina liv och en chans att frigöra sin kreativitet och samla nya krafter. Långtidsarbetslösa som vikarierar för friårslediga får värdefull arbetslivserfarenhet och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden. Eftersom friårsvikariaten ger lön och riktiga arbetsuppgifter ger de också värdighet och möjlighet att försörja sig, till skillnad från många andra mindre meningsfulla och ibland rent förnedrande aktiviteter som alltför många arbetslösa senare har tvingats in i.

I Finland har man goda erfarenheter av alterneringsledighet, den finska motsvarigheten till friår. Alterneringsledighet infördes på prov 1996, och sedan 2010 är den permanent. Över 200 000 personer har utnyttjat möjligheten. I en utvärdering av alterneringsledigheten som gjordes 2009 fann man att sysselsättningsgraden och lönen ökade för dem som fått vikariera för alterneringslediga. Och effekten kvarstod efter flera år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Både i Finland och Sverige uppgav de som fått ledigt att deras välbefinnande hade ökat. Däremot jobbade de inte mer och hade inte lägre sjukfrånvaro efter ledigheten. Vissa har sett det som ett argument mot friåret. En sådan hållning ger enligt min mening uttryck för en snäv och torftig människosyn och en föråldrad och inskränkt syn på arbete och arbetsliv. De som varit friårslediga kanske prioriterar annat i livet än att maximera lön, tid på jobbet, ökad konsumtion och materiell standard. I så fall är de föredömen för oss alla.

Om vi ska klara av att hejda klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser måste vi finna vägar bort från överdrivet lönearbete och den miljöbelastande överkonsumtion det möjliggör. Dessutom visar forskningen att människor som har mindre materialistiska värderingar mår bättre än andra. De är helt enkelt mer nöjda och lyckliga. Friårets vinster och fördelar kan inte mätas endast i pengar. Friåret var en mänsklig framgång under alla omständigheter.

Herr talman! Friår skulle kunna bidra till att förebygga utslagning och ohälsa genom att människor erbjuds en paus när de behöver det, innan de blir sjuka och utslagna. Friåret skulle kunna ge den som vantrivs på jobbet en chans att göra något annat under en tid. Friåret kan också skapa bättre förutsättningar för dem som vill utveckla en uppfinning eller pröva en företagsidé. Det är helt enkelt försörjning för innovatörer och entreprenörer som vi såväl behöver. Det är ett stort problem i dag.

Friåret löser naturligtvis inte alla problem, lika lite som någon annan enskild åtgärd. Men det skulle som jag har nämnt kunna bidra till att uppfylla flera viktiga mål, inte minst på arbetsmarknadsområdet och komma till stor nytta för såväl enskilda människor som samhället. Därför är det synd att utskottet helt utan motivering avfärdar den motion som jag tillsammans med flera andra gröna ledamöter har skrivit om att återinföra friåret. Vi skulle behöva en saklig och konstruktiv debatt om alla bra förslag och även våga tänka bortom en rigid arbetslinje.

Friåret rymmer också en annan dimension, utöver omedelbar samhällsnytta. Det ökar utrymmet för sådant som inte är så kallat lönsamt men oumbärligt i ett gott samhälle och en levande demokrati. Det kan vara att ägna sig åt kultur, föreningsliv, att leva miljövänligt och som jag tidigare nämnt att pröva företagsidéer.

Friåret är ett välbehövligt, för att inte säga nödvändigt, brott med den allt starkare och mycket farliga tendensen att definiera en människas värde utifrån hennes ställning på arbetsmarknaden.

Nu är det bara några få lyckligt lottade med förstående arbetsgivare och mycket god privatekonomi som ta ledigt från jobbet utan krav. De som inte har turen att kunna falla tillbaka på någon annan försörjning - kapital, arv, lotterivinster, en partner som tjänar mycket pengar och vill försörja en - saknar den möjligheten. Men ett friårssystem skulle ge fler chansen.

Herr talman! Friåret är en unik livskvalitetsreform eftersom ledigheten är kravlös. En friårsledig är ju per definition fri. Hen har verklig makt över sitt liv, om än under en begränsad tid. Kanske är det därför friåret väckte och väcker så starka känslor. De som fick en paus från arbetslivet under den korta tid friåret var en möjlighet i Sverige, liksom de arbetslösa som fick friårsvikariat, var mycket nöjda. Det gäller även de som haft alterneringsledighet i Finland. Men friåret mötte och möter fortfarande ett djupt känsloladdat och mot bakgrund av de fördelar som det har visat sig ge, för såväl vikarier som lediga, irrationellt motstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det handlar om grundläggande värderingar, människosyn och vilket samhälle vi vill ha. Vågar vi lita på varandra? Unnar vi varandra frihet? Jag hoppas att vi kan komma dit. Vi har alla mycket att vinna på ett samhälle som bygger på tillit, generositet och frihet i stället för misstänksamhet, missunnsamhet och kontroll.


Anf. 137 Magnus Manhammar (S)

Herr talman! Jag vill inleda mitt anförande med att berätta hur det kommer sig att jag är här. Jag är här till stor del på grund av mina morföräldrars berättelser som jag har fått ta del.

De föddes båda två i Blekinge, i fattiga familjer. Min mormor föddes i en familj som i huvudsak jobbade på ett tegelbruk. Det var egentligen en kakelfabrik. Min morfar kom från en familj som var stenhuggare. Under 30-talet arbetade man med beredskapsarbete. När man inte hade pengar - oftast hade man inte det - arbetade man för storbönder och andra för att över huvud taget kunna försörja sig.

Min morfar hade tur. En dag fick han reda på att det behövdes målarlärlingar borta i Karlskrona. Han växte upp i Asarum i mellersta Blekinge, i den norra delen av Karlshamn. Han blev lärling i Karlskrona. Det var också där han träffade min mormor lite senare. Han blev efter en tid målare och fick jobb på varvet i Karlskrona. Där stannade han resten av sitt liv och njöt otroligt mycket av arbetsplatsen, kamratskapet och yrkesstoltheten bland arbetarna på varvet.

Men min morfar utsattes för hemska saker som skulle kosta både hans och många av hans kollegors liv, visade det sig. Han utsattes för asbest. Han var en av många målare som var med och tätade och målade utrymmen i båtar, ubåtar och andra utrymmen på varvet. Han var en av alla de som fick cancer och till sist dog. Min morfar var dock den av kollegorna som överlevde längst. De andra dog snart efter att de blivit utsatta för detta, som på ett pärlband.

Arbetsmiljö är därför en känslig fråga för mig. Det handlar faktiskt om liv och död. Därför tar jag den diskussion som vi har här i dag på allvar. Den är otroligt viktig. Den gör skillnad för människor på riktigt.

Jag är väldigt stolt över att tala om den arbetsmiljöpolitik som regeringen nu driver. Det är stora satsningar, inte minst på Arbetsmiljöverket. Där kan det också handla om förebyggande arbete. Arbetsmiljöinspektörerna kan komma ut och upptäcka sådana saker som asbest i förväg. Det har man faktiskt gjort på Karlskronavarvet på senare tid. Det fanns under förra året fortfarande kvar rester av asbest på den arbetsplatsen.

Vi avsätter mycket pengar till detta. Det är stor skillnad mot Moderaterna som minskar med 65 miljoner. Vi satsar i stället fram till 2017 sammanlagt 60 miljoner. I år anställs 60 nya inspektörer på Arbetsmiljöverket. Nästa år kommer 50 nya att anställas. Det är väldigt bra. Det kommer också att förändra möjligheten att jobba förebyggande.

Vi satsar också pengar på de regionala skyddsombuden. Även arbetsplatser som inte har skyddsombud får möjlighet att få ett skydd. Redan i våras satsade vi 9 miljoner. Vi satsar ytterligare pengar nu. Det kommer att satsas sammanlagt 10 miljoner på det under de kommande åren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Vi satsar pengar på arbetslivsforskningen. Det visar på en stor skillnad mellan oss och den tidigare regeringen. Nu satsar vi 10 miljoner. Det kommer att bli sammanlagt 20 miljoner framöver.

Vi satsar även på att ha en arbetsmiljöstrategi. Vi har alltså en heltäckande arbetsmiljöpolitik för de kommande åren i Sverige. Vi beskriver också att vi vill ha ett nationellt center för arbetslivsforskning. Arbetets organisation är på många sätt grunden i arbetsmiljön.

Jag är stolt över regeringens och inte minst Socialdemokraternas och Miljöpartiets arbetsmiljöpolitik.

Men det finns saker som bekymrar mig. Det kommer kanske inte som en blixt från klar himmel att Sverigedemokraterna bekymrar mig. Sverigedemokraternas arbetsmiljöpolitik, i det här fallet i synnerhet Magnus Perssons uttalande i dag, och dubbelmoral är beklämmande. De här frågorna är på riktigt, vilket jag beskrev i inledningen av mitt anförande.

Sverigedemokraterna satsar på den svenska arbetsmarknadsmodellen med den ena handen och rycker undan grunden för den svenska arbetsmarknadsmodellen och arbetsmiljön med den andra handen. Jag skulle vilja jämföra det med en röd tvåvåningsvilla någonstans i Sverige. Magnus Persson står utanför villan och målar den med sina förslag om arbetsmiljöpolitik och en del andra saker som ska verka bra. Samtidigt har hans partikamrat, Sven-Olof Sällström, smugit in och står inne i villan. Han har en slägga och håller på och slår sönder stommen i huset. Han använder en slagborr för att försöka förstöra de bärande väggarna.

Samtidigt som Magnus Persson på något sätt försöker förvilla oss som ser detta utifrån - den svenska modellen som han talar sig varm för - är hans kamrat på den andra sidan och slår sönder hela grunden.

Så är Sverigedemokraternas politik. Å ena sidan säger man att arbetsmiljö är viktigt, å andra sidan försöker man att rasera den svenska modellen genom att till exempel förstöra a-kassan och trycka undan den från fackföreningarnas möjlighet att ha ett inflytande över den. Det är ju hela basen i den svenska modellen att facket har inflytande över a-kassan för att man ska kunna ha en stabil arbetsmarknad i Sverige.

Sverigedemokraterna slår också väldigt hårt mot andra delar när det handlar om tryggheten för dem som arbetar. Inte minst i LAS vill man göra flera undantag. Det är ett oerhört hårt slag med släggan mot den svenska modellen. Detta går inte ihop för Sverigedemokraterna. Man talar med kluven tunga.

Jag vill ställa en fråga till både Sven-Olof Sällström och Magnus Persson och ha svar på varför Sverigedemokraterna vill rasera den svenska modellen på arbetsmarknaden. Det är intressant för mig att få veta det, för det får konsekvenser för människor på riktigt.

(Applåder)


Anf. 138 Magnus Persson (SD)

Herr talman! I dag är man populär. Jag tror aldrig att någon har sagt Magnus Persson så många gånger i den här kammaren som i kväll.

Jag förstår inte riktigt vad Magnus Manhammar menar med att vi är motståndare till den svenska modellen. Visst, vi vill göra undantag i turordningsreglerna. Vi vill öka undantagen från tre till fem för att tillgodose företagens intresse av att ha utbildat personal som företagen kanske har satsat mycket pengar på för att utbilda. Det handlar om vinna eller försvinna för företagen att kunna behålla dessa personer. Jag tycker inte att det är att rasera LAS och öka undantagen. Det handlar inte om att vi vill riva upp LAS. Det är ingen sverigedemokrat som har påstått det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det är ganska roligt när du läser upp dina satsningar på diverse saker inom arbetsmiljöområdet. Dessa förslag ser exakt likadana ut som dem som finns i Sverigedemokraternas budget. De fanns med även i vår budget från förra året. Jag tycker att det är jättebra att ni väljer att kopiera våra förslag. Det ser jag som en framgång för oss. Synd att vi inte kom överens vid förra årets budgetdebatt. Då hade ni säkert fått igenom det mycket tidigare. Men det var ju ni som inte ville det.

Jag tycker att inledningen av ditt anförande var ganska gripande. Jag förstår hur din morfar kände det. Jag har jobbat som skyddsombud och besökt många arbetsplatser där det har gått hemskt till. Jag har varit med skrapat upp arbetskamrater från golvet. Jag har varit på arbetskamraters begravningar. Så jag tycker inte att du ska stå och hyckla och säga att jag inte bryr mig om svensk arbetsmiljö. Det vet du ingenting om, för jag har betydligt längre arbetslivserfarenhet än vad du har och någonsin kommer att få.

Magnus Manhammar är en politisk broiler som sitter i kammaren för en sak, att driva kampanj mot Sverigedemokraterna. Men hur det ser ut i det verkliga livet, det vet inte Magnus Manhammar.


Anf. 139 Magnus Manhammar (S)

Herr talman! Jag är här för att jag tror på en politik som på riktigt gör skillnad för människor, och inte för att driva en hatisk politik som förstör det här landet. Jag är väldigt stolt över det, och det kommer jag att fortsätta med, oavsett om jag diskuterar med sverigedemokrater, moderater eller någon annan.

När det gäller LAS och de undantag från turordningsreglerna som Sverigedemokraterna vill göra handlar det om makt på arbetsmarknaden. Det är tydligt att Sverigedemokraterna inte ställer sig på arbetarnas sida. De ställer sig på arbetsgivarens sida. Att ni säger att ni är ett arbetarparti är ju en skymf.

Herr talman! Sverigedemokraterna har uppenbarligen samma förslag som vi. De har säkert kopierat oss. Vi har ju funnits mycket längre än dem, annars hade det inte ens funnits någon välfärd i det här landet. Trots allt får man se till historien.

Den röda tvåvåningsvillan som jag pratade om där Magnus Persson står utanför och målar. Ni kommer ihåg att hans partikamrat är på insidan och håller på att rasera grunden. Skillnaden mot vad som nu sker är att Magnus Persson nästa vecka kommer att rösta nej till den budget som vi har föreslagit. Han kommer att rösta för 65 miljoner mindre till arbetsmiljö, för han röstar på Moderaternas budgetalternativ.

Nu står inte bara Magnus Persson själv och målar på huset, utan Sven-Olof Sällström har tagit med sig sitt kompisgäng med moderater som också står med släggan och håller på att förstöra den svenska modellen. Ni samarbetar kring detta. Det, om något, är skamligt. Det är det som är verkligheten och det som väljarna måste få veta. Vad blir konsekvenserna om Sverigedemokraterna sitter i riksdagen? Jo, ni kommer att välja att rösta på Moderaternas budget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Det kommer att bli stora konsekvenser, nämligen försämrad arbetsmiljö i det här landet om den budgeten går igenom.


Anf. 140 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Jag vill återknyta till Lavaldomen. Mig veterligen finns det bara ett parti i denna kammare som verkligen har tagit strid i den frågan för svenska arbetare. Vi är det enda parti som tar strid mot dominansen från EU. Socialdemokraterna säger en sak, men när de kommer till Bryssel gör de en annan sak, för man vill sitta med vid köttgrytan.

Sedan kan vi fortsätta att diskutera hur vi Sverigedemokrater ska rösta i budgetfrågan. Du vet tydligen hur jag ska rösta, men det vet du inte. För mig är helheten viktig. Problemet med Socialdemokraterna är att ni bara läser första sidan. Ni tittar inte på hela förslaget.

Jag skulle vilja ha ett svar från Magnus Manhammar. När ska Socialdemokraterna verkligen stå för den svenska arbetsrätten gentemot EU:s påverkan? När ska ni stå för det som ni lovade före valet, innan ni lät Miljöpartiet bestämma agendan?

Både Löfven och Thorwaldsson sa att vi ska ha en svensk arbetsmarknadsprövning av arbetskraften till Sverige. Jag stod tillsammans med dina kamrater i Byggnads i Karlskrona. Vi tog varandra i näven och var överens i denna fråga. Det var innan ni gjorde upp med Miljöpartiet, och då var det inte aktuellt längre.

Så jag undrar: Vad ska du säga till alla svenska byggnadsarbetare som nu drabbas av detta tack vare att ni låter Miljöpartiet styra agendan? Vi kan åka till ABB i Karlskrona och prata med byggnadsarbetarna där. Vad har du för svar till dem? Jag har ett svar till dem, men har du?


Anf. 141 Magnus Manhammar (S)

Herr talman! Det var en bra fråga. Själv hade jag tiopunktsprogrammet med mig i innerfickan under hela valrörelsen när jag träffade kamrater på olika byggen och människor som var oroliga över det som hände i Sverige. Vi gick till val på att vi skulle genomföra tiopunktsprogrammet. Inom kort kommer vi tillbaka till denna kammare och bockar av ett antal punkter som vi redan har genomfört.

När det gäller utstationering är vi på god väg att till och med få med oss EU på den linjen. Det är fler länder än Sverige som ser de stora problemen med den lönedumpning som sker runt om i Europa.

Ett arbetsmiljöproblem som inte lyfts fram så ofta är de arbetsmiljöproblem som uppstår på grund av att Sverigedemokraterna driver en hatisk politik mot muslimer och mot romer. Det finns sverigedemokrater som säger att judar inte tillhör den svenska nationen. Det är en väldigt allvarlig politik som i sig är ett problem för det här landet.

Det är också en politik som leder till fler hatbrott. Av hatbrottsstatistiken i Sverige framgår det att hatbrotten ökar ungefär lika mycket som Sverigedemokraterna ökar i styrka. Jag undrar om man kan koppla mobbning, kränkande särbehandling och det som händer på arbetsplatsen till den hatpolitik som Sverigedemokraterna driver. Jag är ganska övertygad om att det finns direkta konsekvenser av den hatiska politik som Sverigedemokraterna driver och det som händer på arbetsplatser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Varför har inte Sverigedemokraterna någon riktig arbetsmarknadspolitik? Jag tror att det är för att Sverigedemokraterna som parti i själva verket är ett arbetsmiljöproblem.

(Applåder)


Anf. 142 Eva-Lena Jansson (S)

Herr talman! Jag vill prata om funktionsnedsättning och tillgänglighet på arbetsmarknaden. Eftersom budgeten har varit uppe och samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna har pratat om hur viktigt det är att satsa på utgiftsområdet vill jag påpeka att Kristdemokraterna har 3,8 miljarder mindre på det här området, Centerpartiet har 8,5 miljarder mindre, Liberalerna har 9,7 miljarder mindre och Moderaterna och Sverigedemokraterna har 5,9 miljarder mindre. Anledningen till att Sverigedemokraterna har mindre pengar på det här området är för att de förra veckan röstade på Moderaternas budgetram. De har alltså reserverat sig för moderat politik på det här området, det ska vi inte glömma bort.

I dag är det 71 000 personer med funktionsnedsättning som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Det är en minskning med 2 700 personer jämfört med 2014. Närmare två av tre personer som lämnar arbetslösheten går till ett arbete med stöd.

Förra veckan på den internationella funktionshindersdagen, En dag för alla, besökte jag Handikappförbundens seminarium där forskare och andra sakkunniga medverkade. Från Örebro universitet redovisade man att Sverige har en högre sysselsättning jämfört med övriga EU i gruppen med funktionsnedsättning. Det är ju bra, men det räcker naturligtvis inte. Vi kan och måste bli betydligt bättre än vi är i dag.

Ett tydligt medskick från Handikappförbunden var att dagens samhälle är fel designat, eller som man uttryckte det: Vi behöver en universell utformning som gör att alla får tillträde. Det är i dag rätt många arbetsplatser som utestänger personer med funktionsnedsättning på grund av bristande tillgänglighet. Det kan handla om alltifrån avsaknad av ramp - som exempelvis här - och trånga dörröppningar till att man inte erbjuds hjälpmedel som behövs för att kunna utföra ett jobb. Men det kan också vara andra delar i samhället som gör det omöjligt att ta sig till jobb eller studier, till exempel bristande kommunikationer eller avsaknad av tillräckligt många timmar assistans.

Organisationen DHR pekar på att arbetsmarknaden måste bli mer inkluderande och att personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter att starta och driva företag. Det kan man också ställa sig bakom.

Organisationen Lika Unika, en federation och samarbetsorganisation med sex riksförbund från den svenska funktionshindersrörelsen, engagerar sig i politiska frågor och vill vara med och påverka politiken. De tycker att vi folkvalda ska se till att offentliga arbetsgivare verkligen blir förebilder i att anställa människor med funktionsnedsättning i sina verksamheter. De tycker även att man ska använda upphandling för att få fart på anställningar. Där kan man väl peka på att flera kommuner, inklusive min egen, i dag använder sociala upphandlingar för att få in personer som är arbetslösa på den ordinarie arbetsmarknaden.

Något som Lika Unika också tycker är att man ska lyfta fram människors resurser och kompetens och inte fokusera på funktionsnedsättning. Det här är en uppmaning som jag är beredd att ta mig an, och jag utgår från att många andra av mina partikamrater och andra politiker vill göra det. Men framför allt är det viktigt att arbetsgivarna gör det: ser människor som resurser och kompetens.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv

Herr talman! För personer med funktionsnedsättning föreslår regeringen en satsning för att fler ska kunna få jobb inom Samhall AB. Regeringen föreslår också en satsning på lönestöd och särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för att fler ska kunna ta del av anställning med lönestöd. Dessutom föreslås att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna gå längre studiemotiverande kurser på upp till fem månader. Det är bra, men det kommer att krävas ännu mer resurser framöver.

Dessutom ingår alla ungdomar i den ungdomsgaranti som regeringen har tagit fram och som innebär att alla unga ska försöka få jobb eller studieplats inom 90 dagar. Den satsningen med Delegationen för unga till arbete innefattar alla unga. Den ska inte stänga ute någon.

Det man funderar på är hur det vore om fler arbetsgivare insåg att deras organisation skulle bli bättre om den speglade samhället i stort. I dag när sjukfrånvaron ökar till följd av ökad press och stress verkar ändå många arbetsgivare leta efter supermänniskor. Men finns de?

Många gånger vill arbetsgivare dessutom att staten ska subventionera deras anställningar. Det kan vi se i den här staden, där man går förbi kaféer där det står: Kan du få anställningsstöd kan du få jobb här. För mig känns det som att vi har fått en dopad arbetsmarknad som vant sig vid bidrag och olika klassningar av arbetskraften, inte som stöd till den enskilde utan som en kostnadssänkning för arbetsgivaren. Ska det vara på det här sättet?

Den gemensamma sektorn har ett särskilt ansvar som arbetsgivare och ska gå före genom att ha en mångfald bland sina anställda. Här är det många arbetsgivare inom kommuner, stat och landsting som har en hel del att leva upp till. Risken att bli enfaldig minskar i samma takt som personer med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter får möjlighet att arbeta tillsammans. Vem vill jobba på en enfaldig arbetsplats?

Herr talman! När vi får signaler om att personer med funktionsnedsättning har svårt att få en plats på Samhall säger det också något om dagens arbetsmarknad och samhälle. Jag har besökt flera Samhallsarbetsplatser och kommer att göra nya besök för att försöka få en bättre helhetsbild av bolaget, som är Sveriges största arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. Samhalls huvuduppgift är och ska vara att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Man ska inte utestänga personer.

Jag hoppas att vi i en kommande debatt får möjlighet att prata mer om behovet av ett mänskligare och mer inkluderande arbetsliv, där universell utformning gör det möjligt för många fler personer, med eller utan funktionsnedsättning, att ha ett jobb där någon väntar på en och där arbetsgivarna ser allas fulla potential och inte fokuserar på hinder.

Jag tackar för debatten!

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 15 december.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-12-15
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 8, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslagen för 2016Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2239 av Magnus Persson m.fl. (SD),

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 7 och 13 i denna del,

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 8-10,

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14,

2015/16:3176 av Annika Qarlsson m.fl. (C),

2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-5,

2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 1 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 39, 40 och 42 samt

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 14 punkt 7.b) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2017-2026.


2. under 2016 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 400 000 000 kronor 2017-2020.


3. under 2016 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 254 000 000 kronor 2017-2022.


4. under 2016 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2017 och 2018.


5. under 2016 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2017.


6. under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 38 000 000 kronor 2017 och 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 14 punkterna 1-6 och avslår motion

2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 2.
 • Reservation 1 (SD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104009
M20757
SD04602
MP23002
C00184
V18003
L00163
KD00151
-0001
Totalt1474612432
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLAvstårsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMAvstårsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDNejsakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMAvstårsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMAvstårsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMAvstårsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMAvstårsakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMAvstårsakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMAvstårsakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDNejsakfråganKalmar län
Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLAvstårsakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDAvstårsakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLAvstårsakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMAvstårsakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMAvstårsakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDNejsakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMAvstårsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekeroth, IdaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtLAvstårsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDNejsakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCAvstårsakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDNejsakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMAvstårsakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDNejsakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLAvstårsakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDNejsakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallström, PiaMAvstårsakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMAvstårsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCAvstårsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
Heindorff, UlrikaMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDAvstårsakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMAvstårsakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMAvstårsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMAvstårsakfråganStockholms län
Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCAvstårsakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMAvstårsakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMAvstårsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMAvstårsakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMAvstårsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMJasakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Källström, EmilCAvstårsakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMAvstårsakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindell, GöranCAvstårsakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCAvstårsakfråganStockholms län
Lohman, EvaMAvstårsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lönnberg, AndersSJasakfråganStockholms län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLAvstårsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Mouneimne, JamalSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDAvstårsakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMAvstårsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLAvstårsakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLAvstårsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, JennyMAvstårsakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDAvstårsakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMAvstårsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMAvstårsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDNejsakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMAvstårsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMAvstårsakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMAvstårsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDNejsakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMAvstårsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLAvstårsakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMAvstårsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMAvstårsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDAvstårsakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsLAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikLAvstårsakfråganStockholms kommun
Unander, HansSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMAvstårsakfråganHallands län
Weimer, MariaLAvstårsakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLAvstårsakfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Widegren, CeciliaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLAvstårsakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDNejsakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDNejsakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
Åsling, PerCAvstårsakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLAvstårsakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDNejsakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
2. Framtidens arbetsmarknad
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12,

2015/16:80 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:746 av Rasmus Ling (MP) yrkande 2,

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2015/16:2630 av Maria Malmer Stenergard och Sofia Fölster (båda M) yrkande 2 och

2015/16:2804 av Valter Mutt m.fl. (MP).
 • Reservation 2 (M)
 • Reservation 3 (C)
 • Reservation 4 (L)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104009
M07608
SD46002
MP24001
C00184
V18003
L00163
KD00151
-0001
Totalt192764932
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMNejsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLAvstårsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJasakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMNejsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMNejsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMNejsakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMNejsakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDJasakfråganKalmar län
Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLAvstårsakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMNejsakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMNejsakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDAvstårsakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLAvstårsakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMNejsakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMNejsakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekeroth, IdaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtLAvstårsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCAvstårsakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMNejsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJasakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMNejsakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDJasakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLAvstårsakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJasakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallström, PiaMNejsakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejsakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMNejsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMNejsakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCAvstårsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Heindorff, UlrikaMNejsakfråganSkåne läns västra
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDAvstårsakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMNejsakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMNejsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMNejsakfråganStockholms län
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCAvstårsakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMNejsakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMNejsakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMNejsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMNejsakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCAvstårsakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMNejsakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindell, GöranCAvstårsakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCAvstårsakfråganStockholms län
Lohman, EvaMNejsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lönnberg, AndersSJasakfråganStockholms län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLAvstårsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Mouneimne, JamalSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDAvstårsakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMNejsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMNejsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLAvstårsakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLAvstårsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, JennyMNejsakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDAvstårsakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMNejsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMNejsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLAvstårsakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMNejsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMNejsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDAvstårsakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMNejsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsLAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikLAvstårsakfråganStockholms kommun
Unander, HansSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMNejsakfråganHallands län
Weimer, MariaLAvstårsakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLAvstårsakfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLAvstårsakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJasakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
Åsling, PerCAvstårsakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLAvstårsakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
3. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:712 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:1272 av Jan Ericson (M),

2015/16:1329 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:1349 av Sofia Fölster (M) yrkandena 2, 1 och 3,

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 2,

2015/16:1668 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2015/16:1762 av Johan Hultberg (M),

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2806 av Jabar Amin (MP),

2015/16:2968 av Roland Utbult (KD),

2015/16:2982 av Per Åsling (C) och

2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2.
 • Reservation 5 (M)
 • Reservation 6 (KD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (KD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104009
M00768
SD46002
MP24001
C18004
V18003
L16003
KD01501
-0001
Totalt226157632
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMAvstårsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJasakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMAvstårsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMAvstårsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMAvstårsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMAvstårsakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMAvstårsakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMAvstårsakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDJasakfråganKalmar län
Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDNejsakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMAvstårsakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMAvstårsakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMAvstårsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekeroth, IdaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJasakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDNejsakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMAvstårsakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDJasakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJasakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDNejsakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallström, PiaMAvstårsakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMAvstårsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Heindorff, UlrikaMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDNejsakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMAvstårsakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMAvstårsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMAvstårsakfråganStockholms län
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMAvstårsakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMAvstårsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMAvstårsakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMAvstårsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMAvstårsakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMAvstårsakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMAvstårsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lönnberg, AndersSJasakfråganStockholms län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDNejsakfråganGöteborgs kommun
Mouneimne, JamalSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDNejsakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMAvstårsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLJasakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDNejsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDNejsakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, JennyMAvstårsakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDNejsakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMAvstårsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMAvstårsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMAvstårsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMAvstårsakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMAvstårsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMAvstårsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMAvstårsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMAvstårsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDNejsakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDNejsakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikLJasakfråganStockholms kommun
Unander, HansSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMAvstårsakfråganHallands län
Weimer, MariaLJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Widegren, CeciliaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJasakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
4. Insatser mot ungdomsarbetslösheten
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:632 av Anna Wallén m.fl. (S),

2015/16:1085 av Helena Bouveng (M),

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 5 och

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 5.
 • Reservation 7 (M, C, L, KD)
5. Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 11-14,

2015/16:875 av Teresa Carvalho (S),

2015/16:970 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

2015/16:998 av Åsa Lindestam (S),

2015/16:1428 av Jennie Nilsson m.fl. (S),

2015/16:1711 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 2 och

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1.
 • Reservation 8 (M)
 • Reservation 9 (V)
 • Reservation 10 (KD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (V)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104009
M00768
SD45003
MP24001
C18004
V01803
L16003
KD00151
-0001
Totalt207189133
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMAvstårsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJasakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMAvstårsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMAvstårsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMAvstårsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMAvstårsakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMAvstårsakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMAvstårsakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDJasakfråganKalmar län
Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDAvstårsakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMAvstårsakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMAvstårsakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMAvstårsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekeroth, IdaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJasakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMAvstårsakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDJasakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJasakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallström, PiaMAvstårsakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMAvstårsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Heindorff, UlrikaMAvstårsakfråganSkåne läns västra
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVNejsakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDAvstårsakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMAvstårsakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMAvstårsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMAvstårsakfråganStockholms län
Jakobsson, StefanSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms kommun
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMAvstårsakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMAvstårsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMAvstårsakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMAvstårsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMAvstårsakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMAvstårsakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMAvstårsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lönnberg, AndersSJasakfråganStockholms län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Mouneimne, JamalSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDAvstårsakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMAvstårsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMAvstårsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLJasakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, JennyMAvstårsakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDAvstårsakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMAvstårsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMAvstårsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMAvstårsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMAvstårsakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMAvstårsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMAvstårsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMAvstårsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMAvstårsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDAvstårsakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikLJasakfråganStockholms kommun
Unander, HansSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMAvstårsakfråganHallands län
Weimer, MariaLJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Widegren, CeciliaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJasakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
6. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2069 av Carina Herrstedt (SD),

2015/16:502 av Edward Riedl (M),

2015/16:648 av Lars Eriksson (S),

2015/16:1087 av Helena Bouveng (M),

2015/16:1354 av Maria Stockhaus (M),

2015/16:1964 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1-3,

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och

2015/16:3033 av Staffan Danielsson (C).
 • Reservation 11 (M, C, L, KD)
 • Reservation 12 (SD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104009
M07608
SD00462
MP24001
C01804
V18003
L01603
KD01501
-0001
Totalt1461254632
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMNejsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLNejsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDAvstårsakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMNejsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMNejsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMNejsakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMNejsakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDAvstårsakfråganKalmar län
Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDAvstårsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLNejsakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMNejsakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMNejsakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDAvstårsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDNejsakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLNejsakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMNejsakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMNejsakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDAvstårsakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekeroth, IdaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtLNejsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCNejsakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDAvstårsakfråganGävleborgs län
Felten, OlleSDAvstårsakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMNejsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDAvstårsakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDNejsakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDAvstårsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMNejsakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLNejsakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDAvstårsakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDNejsakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallström, PiaMNejsakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejsakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMNejsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMNejsakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDAvstårsakfråganStockholms län
Heindorff, UlrikaMNejsakfråganSkåne läns västra
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDNejsakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDAvstårsakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMNejsakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMNejsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMNejsakfråganStockholms län
Jakobsson, StefanSDAvstårsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDAvstårsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDAvstårsakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCNejsakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDAvstårsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMNejsakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMNejsakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMNejsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMNejsakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDAvstårsakfråganStockholms län
Källström, EmilCNejsakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMNejsakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindell, GöranCNejsakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCNejsakfråganStockholms län
Lohman, EvaMNejsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDAvstårsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lönnberg, AndersSJasakfråganStockholms län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLNejsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDNejsakfråganGöteborgs kommun
Mouneimne, JamalSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDNejsakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMNejsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMNejsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLNejsakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDNejsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDNejsakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLNejsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDAvstårsakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, JennyMNejsakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDNejsakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDAvstårsakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMNejsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDAvstårsakfråganSöde