Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13)

Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att omställningstakten behöver öka.

Internationellt samarbete är viktigt för att rädda haven. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att prioritera arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom, särskilt när det gäller arbetet mot övergödning, marint skräp och genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om vattenvård. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:2762 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 29 och 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 114 ett tillkännagivande om läkemedelsrening i avloppsreningsverk. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:698 av Heléne Björklund (S), 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 46, 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 17, 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 115 och 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 3 och 9 ett tillkännagivande om internationellt samarbete i havsfrågor.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-23
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:MJU13

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13)

Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att omställningstakten behöver öka.

Internationellt samarbete är viktigt för att rädda haven. Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att prioritera arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom, särskilt när det gäller arbetet mot övergödning, marint skräp och genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om vattenvård. Utskottet sa nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mikroplast

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:699 av Heléne Björklund m.fl. (S),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 53 och

2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 1 (M)

2. Läckande vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1213 av Roland Utbult (KD) och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 2 (KD)

3. Vattendirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 37 och

2018/19:1725 av Sten Bergheden (M) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 0 59 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 253 59 0 37


4. Båtbottentvätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

5. Läkemedelsrening i avloppsreningsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att avloppsreningsverken på sikt utrustas med teknik som reducerar läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar och att arbetet med pilotprojekt bör vidareutvecklas samt tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 29 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 114 och

avslår motion

2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine (båda MP) yrkande 1.

6. Miljödeklaration för läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 50.

Reservation 4 (C)

7. Fosfor i avloppsslam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 48 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 5 (M, C, V, KD)

8. Säkrad tillgång på dricksvatten och ansvarsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.1,

2018/19:2316 av Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven (båda MP) yrkandena 3 och 4 samt

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M, KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 58 0 1 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 0 17 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 213 81 18 37


9. Förstärkt hänsyn till naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 7.

10. Vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2316 av Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven (båda MP) yrkande 2 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 8 (M)

11. Anslutning till va-område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD),

2018/19:1710 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1711 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 31, 33 och 37.

Reservation 9 (KD)

12. Ersättning för fungerande enskilt avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 10 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 2 57 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 174 138 0 37


13. Funktionskrav för enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 52 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 36 och 38.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 265 27 20 37


14. Viten vid bristfälliga enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 13 (KD)

15. Strukturkalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 14 (SD)

16. Toalettavfall från fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2018/19:1696 av Edward Riedl (M).

17. Övergödning och internbelastning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 32 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

18. Avgiftssystem för kväve- och fosforföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 47 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 18 (C)
Reservation 19 (KD)

19. Internationellt samarbete i havsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Sverige bör driva på för
att öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp, nedskräpning i hav, sjöar och vattendrag samt prioritera samarbetet i havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:698 av Heléne Björklund (S),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 46,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 17,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 115 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 3 och 9 samt

avslår motion

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 20 (SD)