Protokoll 2018/19:87 Tisdagen den 7 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:87

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Arbetsmarknadsutskottets betänkanden
2018/19:AU9 Arbetsrätt
2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid
Skatteutskottets betänkanden
2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
Näringsutskottets betänkanden
2018/19:NU11 Mineralpolitik
2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

Socialförsäkrings-frågor

§ 2  Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU20

Socialförsäkringsfrågor
föredrogs.

Anf.  1  ELISABETH BJÖRNSDOTTER RAHM (M):

Fru talman! Den svenska modellen omfattar många pelare för att hålla upp vår välfärd. En av de största och mest betydelsefulla pelarna är social­försäkringen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.