Torsdag den 2 maj 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:84

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:84

Torsdagen den 2 maj 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 10 och torsdagen den 11 april

 

 

Avsägelse

 

2

Jari Puustinen (M) som ledamot i riksdagen

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM44 Europaparlamentets förordning om ombudsmannens ämbetsutövning

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2018/19:116 Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

TU

 

Framställning

 

5

2018/19:RB3 Statens roll på betalningsmarknaden

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:96 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

 

6

2018/19:3075 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

 

med anledning av prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

 

7

2018/19:3071 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

TU

 

med anledning av skr. 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

 

8

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

UU

9

2018/19:3090 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L)

UU

10

2018/19:3091 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

 

med anledning av skr. 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov

 

11

2018/19:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

 

EU-dokument

 

12

COM(2019) 163 MEddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen Läget idag och vägar framåt 

KU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkande

 

13

Bet. 2018/19:SoU15 Frågor om psykisk ohälsa

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2018/19:UbU8 Grundläggande om utbildningen

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2018/19:UbU9 Lärare och elever

51 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2018/19:UbU10 Övergripande skolfrågor

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2018/19:JuU22 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

 

18

Bet. 2018/19:JuU17 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

19

Bet. 2018/19:UU13 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2018/19:FiU23 Riksbankens förvaltning 2018

 

21

Bet. 2018/19:FiU37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2018/19:CU12 Planering och byggande

48 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2018/19:CU13 Fastighetsrätt

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2018/19:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

13 res. (M, SD, C, KD)

25

Bet. 2018/19:SoU11 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2018/19:MJU12 Livsmedelspolitik

31 res. (M, SD, C, KD)

27

Bet. 2018/19:MJU13 Vattenvård

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

28

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.