Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Regeringen bör utreda krav på miljökontroll och hur Trafikverket upphandlar snöröjning (TU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon och cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om väg- och fordonsfrågor.

I samband med detta riktade riksdagen två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda vilka konsekvenser de svenska kraven på miljökontroll i fordonsbesiktningen har fått i jämförelse med miljökontrollen i andra länder i EU.
  • Regeringen bör se över hur Trafikverket utformar upphandlingar med entreprenörer så att de kan utföra snöröjning i rimlig tid, både åt staten och åt privata vägsamfälligheter.

Riksdagen sa nej till de övriga förslagen i motionerna, som bland annat handlade om en fossilfri fordonsflotta, infrastruktur för laddning, självkörande fordon, tyngre och längre lastbilar samt parkeringsfrågor.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade det ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att utreda vilka konsekvenser de svenska kraven på miljökontroll i fordonsbesiktningen har fått i jämförelse med miljökontrollen i andra länder i EU. Tillkännagivande om att se över hur Trafikverket utformar upphandlingar med entreprenörer så att det är möjligt att - inom givna tidsramar - utföra snöröjning, såväl åt staten som åt enskilda vägsamfälligheter. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om ovanstående. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2022-01-25

Regeringen bör utreda krav på miljökontroll och hur Trafikverket upphandlar snöröjning (TU7)

Trafikutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon och cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om väg- och fordonsfrågor.

I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda vilka konsekvenser de svenska kraven på miljökontroll i fordonsbesiktningen har fått i jämförelse med miljökontrollen i andra länder i EU.
  • Regeringen bör se över hur Trafikverket utformar upphandlingar med entreprenörer så att de kan utföra snöröjning i rimlig tid, både åt staten och åt privata vägsamfälligheter.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga förslagen i motionerna, som bland annat handlar om en fossilfri fordonsflotta, infrastruktur för laddning, självkörande fordon, tyngre och längre lastbilar samt parkeringsfrågor.

Utskottet förslår vidare att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar det ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.