Onsdag den 16 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:67

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:67

Onsdagen den 16 februari 2022

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 26 januari

 

 

Avsägelse

 

3

Alexandra Völker (S) som ledamot i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Alexandra Völker (S) som ledamot i utrikesutskottet

 

 

Meddelande om särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna

 

5

Fredagen den 4 mars kl. 09.00

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2022:1 Statens finansiering av kommunerna – fördelningen av den kommunala fastighetsavgiften och riktade statsbidrag

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2021/22:108 Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

JuU

8

2021/22:116 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

SoU

9

2021/22:117 Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

CU

10

2021/22:119 Modernare regler för användningen av tvångsmedel

JuU

 

Skrivelser

 

11

2021/22:105 Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

JuU

12

2021/22:107 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

SoU

13

2021/22:109 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

JuU

 

Redogörelser

 

14

2021/22:Europol1 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2021

JuU

15

2021/22:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2021

KU

16

2021/22:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2021

KU

17

2021/22:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2021

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

 

18

2021/22:4376 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

19

2021/22:4377 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UbU

20

2021/22:4378 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

21

2021/22:4379 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet

 

22

2021/22:4385 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

23

2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. (MP)

TU

 

med anledning av prop. 2021/22:95 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

 

24

2021/22:4394 av Ola Johansson och Lars Thomsson (båda C)

CU

25

2021/22:4397 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

 

26

2021/22:4395 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

27

2021/22:4396 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:113 Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

 

28

2021/22:4398 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

 

med anledning av skr. 2021/22:82 Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017–2020

 

29

2021/22:4383 av Tony Haddou m.fl. (V)

SfU

30

2021/22:4391 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

SfU

31

2021/22:4392 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

32

2021/22:4393 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

 

EU-dokument

 

33

COM(2022) 37 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 april 2022

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

34

Bet. 2021/22:SfU8 Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

35

Bet. 2021/22:SfU9 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

36

Bet. 2021/22:SfU10 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

37

Bet. 2021/22:UbU7 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

38

Bet. 2021/22:UbU8 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

3 res. (SD, C, KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

39

Bet. 2021/22:CU7 Ersättningsrätt och insolvensrätt

10 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

40

Bet. 2021/22:CU11 Associationsrätt

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

41

Bet. 2021/22:CU14 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

4 res. (SD, C, KD)

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 17 februari kl. 15.20

 

 

Justitieutskottets betänkande och utlåtande

 

42

Bet. 2021/22:JuU11 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

3 res. (S, SD, V, MP)

43

Utl. 2021/22:JuU50 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till EU

1 res. (L)

 

Socialutskottets betänkande

 

44

Bet. 2021/22:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

14 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

45

Bet. 2021/22:TU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

46

Bet. 2021/22:TU6 Digitaliserings- och postfrågor

43 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

47

Bet. 2021/22:TU7 Väg- och fordonsfrågor

70 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.