Hästnäring

Motion 2021/22:2458 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla ridsporten och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvandla äldre oanvända vägar till säkra ridvägar och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara gamla hagar och unika platser och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa tillgången på foder vid kris och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur mycket hästar behöver röra sig fritt utomhus och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkasta förslag från SOU 2020:10 som märkbart skulle försvåra för hästnäringen och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma en ridled som sträcker sig från norr till söder i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hästnäringen spelar en viktig roll inom många samhällssektorer, till exempel inom civilsamhälle, idrott och rehabilitering. Den ger hälsa och välbefinnande för många människor, oavsett ålder, kön, bakgrund och individuella förutsättningar. Dessutom genererar den sysselsättning och arbetstillfällen och utgör en del av både natur- och kulturmiljövård. Hästar hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar attraktionskraften till detsamma.

Ridsport

Ridsport är en av Sveriges största sporter, och intresset för denna och för hästar som sällskapsdjur, samt ridning som nöje, rehabilitering och livsglädje, bör få större upp­märksamhet. Det finns uppskattningsvis drygt 355 000 hästar i Sverige, och ungefär 1,5 miljoner människor är i dag knutna till verksamheten. Ridsporten är dessutom en stor sport för personer med en funktionsnedsättning. Hästar har en unik förmåga att möta personer som är i behov av särskild uppmärksamhet. Därför är det viktigt att ridsporten fortsätter att leverera.

Säkra ridvägar och landskap

Hästar hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar dess attraktionskraft. Det finns gott om oanvända äldre vägar av kulturhistoriskt värde, och banvallar som kan röjas och användas som utgångspunkt för ridstigar och ridleder. Detta skulle även skapa en större säkerhet mellan till exempel hästekipage och motortrafikanter. Att samarbeta med markägare och hänvisa ryttare och körekipage till ridleder minimerar markskador. Den svenska kulturhistoriska miljön kan man vårda utmed ridlederna genom att ta till vara gamla hagar och unika platser. Det leder till att värdefulla kulturhistoriska intressen kan tillvaratas, samtidigt som hästekipage flyttas från trafikerade vägar.

Foder

Vi har i närtid sett hur en sommartorka resulterade i sämre skördar och högre foderpriser. Detta skapade problem för många djurägare, däribland hästägare. Många djurägare fick köpa in foder från utlandet, foder av lägre kvalitet med höga transport­kostnader. Användandet av utländskt foder innebär även en risk för att smittor följer med fodret från importlandet. Utöver de ekonomiska påfrestningarna kan detta leda till onödigt lidande för djuren, och i värsta fall nödslakt. För att undvika detta i framtiden anser vi att regeringen bör ta fram en åtgärdsplan och vidta åtgärder för att undvika och hantera uppkomsten av en liknande situation i framtiden, så att nödvändiga foder­resurser finns i tider av brist eller kris.

Nationell djurskyddspolis

Hästar kan inte föra sin egen talan, vilket gör dem beroende av människan och vår välvilja. Därför är det viktigt att arbetet med djur och hanterandet av brott mot djur sköts på ett korrekt och effektivt sätt. Dessvärre kräver denna typ av arbete ofta både resurser och specialkompetens som är ovanliga inom den ordinarie polisorganisationen. Syftet med att inrätta en särskild djurskyddspolis är framför allt att samordna verksam­heten och utveckla det förebyggande arbetet samt att öka lagföringen och att skapa en mer rättssäker hantering av brott mot djur. I några delar av landet har polisen inrättat lokala avdelningar med djurskyddspoliser. Detta är en positiv utveckling, men det finns ett stort behov av att ta ett nationellt grepp. I Sverige har satsningarna på djurpoliser än så länge varit av mindre och lokal karaktär men finns i större utformning bland annat på Malta och i USA. Vi vill se att det införs en djurskyddspolis på nationell nivå.

Daglig utevistelse för hästar

Hästar ska, liksom andra djur, omfattas av djurskyddslagstiftningen, behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Djurskyddslagen säger att djur ska kunna utföra sådana beteenden som är starkt motiverade för dem. Det tycker vi är positivt. I Jordbruks­verkets föreskrifter och allmänna råd står det att hästar normalt sett dagligen ska ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus. Att ha möjlighet säker­ställer dock inte att de får alla sina behov tillgodosedda. Föreskrifterna behöver kompletteras med hur mycket hästar behöver röra sig fritt utomhus dagligen.

Övergödning

Den statliga utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning, som presenterades under sommaren 2020, präglades av förslag som fick stor kritik angående övergödning och hästägares ansvar kring detta. I dag finns redan ett gott samarbete mellan många hästgårdar, bönder och bioanläggningar för en cirkulär hantering. Förståelse för hästnäringen saknades i utredningen, och skulle förslagen om övergödning kopplat till hästnäringen implementeras, vore det förödande för hela näringen. Därför bör regeringen förkasta förslag från SOU 2020:10 som märkbart skulle försvåra för hästnäringen.

Ridled från norr till söder

Hästturism är en växande näring i Sverige. Allt fler vill på hästryggen utforska vår natur och våra sevärdheter. Den vanligast förekommande aktiviteten med hästturism i Sverige är turridning med islandshästar. Att visa upp vår landsbygd och våra attraktioner och samtidigt gynna småföretagare är positivt ur flera hänseenden. Det borde bli lättare att ta sig från norra delen av Sverige till södra på hästrygg. Därför föreslår vi att regeringen, tillsammans med berörda experter, utformar en ridled som på bästa vis visar upp Sveriges vackra landskap, sevärdheter och attraktioner för människor med häst.

 

 

Yasmine Eriksson (SD)

 

Staffan Eklöf (SD)

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

Mats Nordberg (SD)

 

Yrkanden (8)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla ridsporten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvandla äldre oanvända vägar till säkra ridvägar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara gamla hagar och unika platser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa tillgången på foder vid kris och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur mycket hästar behöver röra sig fritt utomhus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkasta förslag från SOU 2020:10 som märkbart skulle försvåra för hästnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma en ridled som sträcker sig från norr till söder i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.