Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 30 november 2021

Utskottets förslag

Drygt 17 miljarder till regeringen, riksdagen, länsstyrelserna och hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 17,2 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet. Mest pengar går till Regeringskansliet, cirka 8,6 miljarder kronor. Cirka 3,5 miljarder kronor går till länsstyrelserna och cirka 1,1 miljarder till mediestödet.

KU:s förslag skiljer sig från regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 när det gäller anslagen till Regeringskansliet, länsstyrelserna samt allmänna val och demokrati. När det gäller övriga anslag säger utskottet ja till förslagen i regeringens budgetproposition.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

KU föreslår vidare att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om anslag för 2022.

KU föreslår också att riksdagen lägger redogörelsen om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2020 till handlingarna, det vill säga avslutar det ärendet, och säger nej till ett antal förslag i motioner om Regeringskansliet och utrikesförvaltningen.

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-23, 2021-11-18, 2021-11-16, 2021-10-28, 2021-10-21, 2021-09-30

Drygt 17 miljarder till regeringen, riksdagen, länsstyrelserna och hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 17,2 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet. Mest pengar går till Regeringskansliet, cirka 8,6 miljarder kronor. Cirka 3,5 miljarder kronor går till länsstyrelserna och cirka 1,1 miljarder till mediestödet.

KU:s förslag skiljer sig från regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 när det gäller anslagen till Regeringskansliet, länsstyrelserna samt allmänna val och demokrati. När det gäller övriga anslag säger utskottet ja till förslagen i regeringens budgetproposition.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

KU föreslår vidare att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om anslag för 2022.

KU föreslår också att riksdagen lägger redogörelsen om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2020 till handlingarna, det vill säga avslutar det ärendet, och säger nej till ett antal förslag i motioner om Regeringskansliet och utrikesförvaltningen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 1

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 1 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 1 punkterna 6, 8 och 10, bifaller delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 1 punkt 1 och motionerna

2021/22:4056 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1 och

2021/22:4186 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:3269 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3907 av Matheus Enholm m.fl. (SD),

2021/22:3939 av Tina Acketoft m.fl. (L),

2021/22:4056 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2-7 och

2021/22:4141 av Per Schöldberg m.fl. (C).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar
1. regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår,
2. Riksdagsförvaltningen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 130 000 000 kronor,
3. Riksdagsförvaltningen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 200 000 000 kronor,
4. Riksrevisionen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 20 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 1 punkterna 2, 3, 5 och 9.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för 2022-2024 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

d) Godkännande av anslagsfinaniering av anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2022 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 1 punkt 7.

2. Regeringskansliet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:643 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) yrkande 2,

2021/22:1364 av Sten Bergheden (M),

2021/22:3639 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 4,

2021/22:3640 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 8,

2021/22:3643 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 7 och 11,

2021/22:3803 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 24,

2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 3 och

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 16.

3. Utrikesförvaltningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:65 av Björn Söder (SD) yrkande 2,

2021/22:94 av Dennis Dioukarev och Eric Palmqvist (båda SD),

2021/22:97 av Charlotte Quensel (SD) yrkande 2,

2021/22:237 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2021/22:449 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 9,

2021/22:648 av Alexander Christiansson (SD),

2021/22:736 av Magnus Jacobsson (KD),

2021/22:798 av Ingemar Kihlström (KD),

2021/22:1876 av Anders Hansson (M),

2021/22:2137 av Roland Utbult (KD),

2021/22:2280 av Maria Nilsson (L),

2021/22:2567 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2021/22:2569 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6,

2021/22:2793 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD) yrkande 2,

2021/22:3666 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 132,

2021/22:3882 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 21 och

2021/22:3883 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 39 och 46.

4. Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2020/21:RS1 till handlingarna.