Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2020

Beslut

15,9 miljarder till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om hur anslagen för år 2021 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 15,9 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet. Förslaget bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen sa vidare ja till en investeringsplan för riksdagens fastigheter och till att JO får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet. När det gäller presstödet sa riksdagen ja till att stödskalan för distributionsstöd slopas och att stödnivån höjs till 20 öre per exemplar. Riksdagen godkände att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Lagändringarna om detta börjar gälla den 1 januari 2021.

Riksdagen sa också nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om bland annat organisationen av Regeringskansliet och utrikesförvaltningen.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-24
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-26
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:KU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-24, 2020-11-19, 2020-11-12, 2020-11-05, 2020-10-22, 2020-10-15, 2020-09-29

15,9 miljarder till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om hur anslagen för år 2021 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 15,9 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet. Förslaget bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner.

KU föreslår vidare att riksdagen säger ja till en investeringsplan för riksdagens fastigheter och till att JO får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet. När det gäller presstödet föreslår utskottet att riksdagen säger ja till att stödskalan för distributionsstöd slopas och att stödnivån höjs till 20 öre per exemplar. Utskottet godkänner att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Lagändringarna om detta ska börja gälla den 1 januari 2021.

KU föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om bland annat organisationen av Regeringskansliet och utrikesförvaltningen.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 1 enligt regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 punkterna 6, 11, 13 och 15 samt avslår motionerna

2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. (KD),

2020/21:3115 av Matheus Enholm m.fl. (SD),

2020/21:3191 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 2,

2020/21:3478 av Karin Enström m.fl. (M),

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 60 och

2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 10.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar
1. regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsramar som regeringen föreslår,
2. Riksdagsförvaltningen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 130 000 000 kronor,
3. Riksdagsförvaltningen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 000 000 000 kronor,
4. Riksrevisionen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår til högst 30 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 punkterna 7, 8, 10 och 14.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för 2021-2023 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 punkt 9.

d) Godkännande av anslagsfinansiering av anläggningstillgångar
Riksdagen godkänner att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2021 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 punkt 12.

e) Godkännande om distributionsstöd
Riksdagen godkänner att stödskalan för distributionsstöd slopas helt och att stödnivån höjs till 20 öre per exemplar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 punkt 5.

2. Namnbyte för Datainspektionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
2. lag om ändring i inkassolagen (1974:182),
3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 punkterna 1-4.

3. Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 26,

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 99.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 43 10 3 293


4. Utrikesförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:83 av Alexander Christiansson (SD),

2020/21:97 av Björn Söder (SD) yrkande 2,

2020/21:254 av Désirée Pethrus och Robert Halef (båda KD) yrkande 2,

2020/21:385 av Charlotte Quensel (SD) yrkande 2,

2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 7,

2020/21:541 av Ingemar Kihlström (KD),

2020/21:553 av Dennis Dioukarev (SD),

2020/21:673 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:691 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:1078 av Anders Hansson (M),

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 14,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 39 och 46 samt

2020/21:2893 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 43 3 10 293


5. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2019/20:RS1 till handlingarna.