Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2021

Proposition 2020/21:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-21
Bordlagd
2020-09-21
Hänvisad
2020-09-22
Motionstid slutar
2020-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Promemoria

2020-10-02

Justitiedepartementet

Rättelseblad för prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Volym: II

UO: 1

Avsnitt 1

s. 6,

Rättelsen avser tabell 1.1

Tabellraden Datainspektionen har rättats till

Integritetsskyddsmyndigheten.

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 1

Tabell 1.1 Anslagsbelopp  
Tusental kronor    
Anslag    
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 147 838
   
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 976 869
   
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 914 583
   
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 100 000
   
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 117 562
   
2:5 Riksrevisionen 352 358
     
3:1 Sametinget   59 351
   
4:1 Regeringskansliet m.m. 8 176 461
   
5:1 Länsstyrelserna m.m. 3 450 489
   
6:1 Allmänna val och demokrati 107 340
   
6:2 Justitiekanslern 53 243
   
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 111 740
   
6:4 Valmyndigheten 20 730
   
6:5 Stöd till politiska partier 169 200
   
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25 000
   
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 117 771
   
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 500
8:1 Mediestöd   932 119
   
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 44 105
   
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 29 305
   
Summa anslag inom utgiftsområdet 15 907 564
     
Tabell 1.2 Beställningsbemyndiganden    
Tusental kronor      
      Beställnings-  
Anslag     bemyndigande Tidsperiod
       
6:5 Stöd till politiska partier 169 200 2022
       
8:1 Mediestöd 200 000 2022–2024
     
Summa beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdet 369 200  
         

OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 6 prop. 2020/21:1. Rättelsen avser tabell 1.1 och ändring av namnet Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.

6

Förslagspunkter (165)

 1. Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 743 miljarder kronor för 2020 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar och av finanspolitiska skäl till 1 695 miljarder kronor för 2021 och 1 634 miljarder kronor för 2022 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 539 miljarder kronor för 2023 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomster i statens budget för 2021 (avsnitt 6.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2022 och 2023 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.1 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2021 (avsnitt 7.1 och tabell 7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2021 (avsnitt 7.1 och tabell 7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2021 (avsnitt 7.1 och tabell 7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2022 och 2023 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 7.2 och tabell 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 8.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2021 (avsnitt 8.1 och tabell 8.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2021 (avsnitt 8.1 och tabell 8.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 47 700 000 000 kronor (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 16 600 000 000 kronor (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten (avsnitt 10.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund (avsnitt 3.1 och 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen godkänner att regeringen under 2021 genom försäljning överlåter fastigheterna Stockholm Cepheus 2 och 3 (avsnitt 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 18 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheterna, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar förslaget till lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik (avsnitt 12.1 och 13.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. (avsnitt 12.2 och 13.31).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 12.3, 13.20-13.24).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet (avsnitt 12.4 och 13.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 12.5, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 och 13.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) (avsnitt 12.6 och 13.27).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (avsnitt 12.7, 13.2 och 13.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (avsnitt 12.8 och 13.24).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 12.9, 13.2 och 13.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (avsnitt 12.10 och 13.31).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) (avsnitt 2.1 och 11.13.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkassolagen (1974:182) (avsnitt 2.2 och 11.13.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister (avsnitt 2.3 och 11.13.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (avsnitt 2.4 och 11.13.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Riksdagen godkänner att stödskalan för distributionsstöd slopas helt och att stödnivån höjs till 20 öre per exemplar (avsnitt 13.1.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 130 000 000 kronor (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen godkänner investeringsplanen för 2021-2023 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar (avsnitt 5.5.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 000 000 000 kronor (avsnitt 5.5.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till Riksdagsförvaltningens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2021 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksdagens ombudsmän (JO) enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 30 000 000 kronor (avsnitt 7.5.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Riksdagen godkänner målet om att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen under området prognoser, redovisning, statistik och uppföljning (avsnitt 2.3.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 för stabilitetsfonden besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 för resolutionsreserven besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 48. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 49. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 51. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2021-2023 som en riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 52. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 22 500 000 000 kronor (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 53. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2021-2023 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 54. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 55. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 56. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 57. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 58. Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 1:1 Polismyndigheten besluta om förvärv av aktier eller andelar i företag och om kapitaltillskott till företag för att skydda de personer eller den verksamhet som bedrivs vid Polismyndigheten inom ramen för en särskilt beslutad skyddsidentitet enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter samt att besluta om försäljning eller avveckling av företag som har förvärvats i detta syfte (avsnitt 2.10.1).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 59. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 60. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 61. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 62. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 63. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor (avsnitt 2.4.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 64. Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2021-2032 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 65. Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2021-2032 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 66. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 43 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 67. Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av viss materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygssystemet och att exporten sker till förmån för den operativa tillgängligheten till JAS 39 C/D (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 68. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 69. Riksdagen godkänner investeringsplanen för krisberedskap för 2021-2023 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 70. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 71. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 72. Riksdagen fastställer biståndsramen för 2021 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2021 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 73. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 17 000 000 000 kronor (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 74. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kronor till Swedfund International AB (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 75. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 76. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 77. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, som står till Riksrevisionens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 78. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 79. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 80. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot sjukdomen covid-19 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 81. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 82. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 83. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 84. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 85. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 86. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor (avsnitt 3.10.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 87. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 88. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 89. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2.2 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 90. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.3 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 91. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2019:648) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (avsnitt 2.4 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 92. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (avsnitt 2.5 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 93. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 3.11.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 94. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 95. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 96. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 97. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 98. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 99. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.1 och 4.6).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 100. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.2 och 4.6).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 101. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 102. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 103. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1 och 3.11).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 104. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 252 000 000 000 kronor (avsnitt 3.12.9).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 105. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 106. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 5.7.65).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 108. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 800 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 109. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut statliga garantier för överbryggningslån till European Spallation Source ERIC (ESS) för initial drift och färdigställande av den europeiska spallationskällan. Kreditgarantin får uppgå till högst 600 000 000 kronor och gäller som längst t.o.m. 2030 (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 110. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021-2023 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier: Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor och European Open Screen Infrastructure (EU-OPENSCREEN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 000 000 kronor. Vidare bemyndigas regeringen att under 2021-2023 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 10 000 000 kronor (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 111. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 112. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 113. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 114. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.6.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 115. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Kungliga Operan AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB och för projektering inför renovering och ombyggnad som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 116. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Kungliga Dramatiska teatern AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Stiftelsen Nordiska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden som uppgår till högst 52 000 000 kronor (avsnitt 11.7.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 118. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investering i huvudbyggnadens tak som uppgår till högst 30 000 000 kronor (avsnitt 11.7.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 119. Riksdagen godkänner medelstilldelningen för 2021 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 138 600 000 kronor, till Sveriges Television AB med 5 142 000 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 454 000 000 kronor (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 120. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 121. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 122. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier för ny och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativa hyresrätter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 123. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 124. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 125. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 126. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 127. Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra borttagning av de utsläpps-enheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2019 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för det året (avsnitt 3.24.1).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 128. Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera Sveriges innehav av utsläpps-enheter som har genererats under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och som har levererats under 2019. Utsläppsenheterna har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser (avsnitt 3.24.2).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 129. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2021-2023 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar (avsnitt 3.25.21).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 130. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 131. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 132. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2021 för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor (avsnitt 2.8.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 133. Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2021-2023 som en riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 134. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 135. Riksdagen anvisar ramanslaget för budgetåret 2021 under utgiftsområde 21 Energi enligt tabell 1.1 i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 136. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2 i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 137. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 ta upp lån i Riksgäldskontoret för vissa infrastrukturprojekt som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 51 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 138. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Tarnsportstyrelsens behov av rörelsekapital som uppgår till högst 950 000 000 kronor (avsnitt 3.6.12).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 139. Riksdagen bemyndigar regeringen att utvidga ändamålet för den låneram Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag disponerar till att även omfatta betalningar av inkomstskatt (avsnitt 3.6.22).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 140. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 141. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2021-2023 som en riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 142. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 143. Riksdagen godkänner investeringsplanen för flygtrafikledning för 2021-2023 som en riktlinje för Luftfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 144. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2021 för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 145. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 22 kommunikationer enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 146. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtagande som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de blopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 147. Riksdagen godkänner att det särskilda kontot under Samefonden som nyttjas för betalning av del av arrendekostnad för renbete i Härjedalen får användas också för finansiering av utgifter enligt avtal som avser åretruntmarker (avsnitt 2.10).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 148. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 149. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 150. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (avsnitt 2.1 och 4.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 151. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 1 400 000 000 kronor till Green Cargo AB (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 152. Riksdagen godkänner att uppdraget för V.S. VisitSweden AB ändras i enlighet med regeringens förslag (avsnitt 4.5.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 153. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 överlåta statens aktier i Vasallen AB till Statens Bostadsomvandling AB SBO (avsnitt 4.5.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 154. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier som uppgår till högst 10 000 000 000 kronor och som utifrån teknikneutrala kriterier ges till företag för stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket (avsnitt 4.11.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 155. Riksdagen godkänner målet för området Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 156. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor (avsnitt 5.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 157. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 5.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 158. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för exportfinansiering som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 200 000 000 000 kronor (avsnitt 5.6.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 159. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 160. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 161. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 162. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 163. Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 164. Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2021 ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2021 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 165. Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2021 under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.