Sveriges medlemskap i Nato

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 21 mars 2023

Utskottets förslag

Ja till Sveriges anslutning till Nato (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar.

I och med ansökan till Nato krävs ändringar i två lagar. Lagen om operativt militärt stöd och lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringarna syftar dels till att underlätta för Sverige att begära stöd av Nato i form av militära styrkor, dels till att ge Nato, de nationella representanterna och den internationella personalen den immunitet och de privilegier som krävs enligt avtalet.

När det gäller beslut om lagen om operativt militärt stöd måste beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget. Detta enligt regeringsformen då beslutet handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen bifaller propositionen och avslår samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-14, 2023-03-15

Ja till Sveriges anslutning till Nato (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar.

I och med ansökan till Nato krävs ändringar i två lagar. Lagen om operativt militärt stöd och lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringarna syftar dels till att underlätta för Sverige att begära stöd av Nato i form av militära styrkor, dels till att ge Nato, de nationella representanterna och den internationella personalen den immunitet och de privilegier som krävs enligt avtalet.

När det gäller beslut om lagen om operativt militärt stöd måste beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget. Detta enligt regeringsformen då beslutet handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Förslagspunkter

1. Sveriges medlemskap i Nato

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget,
2. avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:74 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1 i denna del och 2 samt

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 1 i denna del och 2.

Reservation 1 (V, MP)

2. Operativt militärt stöd

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:74 punkt 4 och avslår motionerna

2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1 i denna del och

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (V, MP)

3. Kärnvapen och utländsk trupp på svensk mark

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1465 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkandena 1-4 och 6,

2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6,

2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 3-12 och

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 3-9.

Reservation 3 (V, MP)

4. Demokratifrågor i Nato

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 35 och

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 12 och 13.

Reservation 4 (MP)

5. Försvarssamarbeten, civil beredskap m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:2012 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 3 och

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 10 och 11.

Reservation 5 (MP)

6. Översyn av riksdagsordningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 6 (V, MP)

7. Förankring av Natopolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 7 (V, MP)

8. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.