Pensioner och avgångsförmåner efter uppdraget som ledamot

Efter uppdraget som ledamot återgår ledamoten antingen till den vanliga arbetsmarknaden eller går i pension. Här beskrivs de villkor och regler som gäller för pensioner och stöd efter uppdraget som riksdagsledamot.

Avgångsförmåner efter uppdraget som ledamot

När uppdraget som riksdagsledamot är över börjar en omställning till det vanliga yrkeslivet igen. Under den här perioden erbjuds ekonomiskt stöd till de tidigare ledamöter som ännu inte har fyllt 66 år. Det ekonomiska stödet ska skapa en ekonomisk trygghet under den omställningsperiod som följer när ledamoten lämnar riksdagen. Det ska inte vara en varaktig försörjning. Det finns två olika system för avgångsförmåner för riksdagsledamöter som slutar sitt uppdrag: det nya systemet ekonomiskt omställningsstöd och det gamla systemet inkomstgaranti.

Utöver ekonomiskt stöd får ledamöterna också tillgång till annat stöd i form av karriärrådgivning och kompetensutveckling. Stödet som erbjuds motsvarar det som finns på övriga arbetsmarknaden genom exempelvis Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet.

Det är Riksdagens arvodesnämnd som beslutar om en tidigare ledamot har rätt till inkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd. För att avgångsförmånen ska börja betalas ut krävs att ledamoten skickar in en ansökan om utbetalning till Statens tjänstepensionsverk. Ledamoten ska även till en sådan ansökan bifoga en inkomstuppgift med preliminära uppgifter om eventuella andra inkomster. Det är sedan Statens tjänstepensionsverk som betalar ut stödet.

Ekonomiskt omställningsstöd – det nya systemet

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för de ledamöter som valdes in i riksdagen vid valet 2014 eller senare. Det nya systemet ska göra det lättare för den som lämnat uppdraget som riksdagsledamot att bli yrkesverksam.

För att kunna få stödet ska ledamoten ha haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst ett år. Hur lång tid ledamoten kan få stödet beror på hur länge hen har haft sitt uppdrag, men det kan betalas ut under högst två år.

En ledamot som har rätt till ekonomiskt omställningsstöd får 85 procent av ledamotsarvodet. Om hen har andra inkomster finns det regler för hur mycket stödet minskar.

Omställningsstödet är pensionsgrundande. Det ger inte rätt till jobbskatteavdrag.

Under vissa förutsättningar eller om det finns särskilda skäl kan stödet förlängas. Det förlängda stödet kan vara högst 45 procent av ledamotsarvodet och är inte pensionsgrundande. Stödet betalas inte ut efter att ledamoten har fyllt 66 år.

Inkomstgaranti – det gamla systemet

Inkomstgarantin gäller för de ledamöter som valdes in i riksdagen eller kom in som ersättare före valet 2014. Även ledamöter som återvänder till riksdagen efter 2014 och som har ett gällande beslut om inkomstgaranti från tidigare omfattas av inkomstgarantin. För att omfattas av inkomstgarantin måste ledamoten ha haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst tre år.

Så beräknas inkomstgarantin

Inkomstgarantin baseras på ett garantiunderlag som består av ledamotens grundarvode plus eventuella tilläggsarvoden som ledamoten hade när hen slutade. Under det första året är inkomstgarantin 80 procent av garantiunderlaget. Från och med det andra året blir ersättningen lägre. Garantibeloppet beror på hur många år den före detta ledamoten hade sin plats i riksdagen, som högst kan hen få ut 66 procent av garantiunderlaget från och med år två. Från och med det sjätte året beräknas inkomstgarantin endast utifrån grundarvodet.  

Hur länge en tidigare ledamot kan få inkomstgaranti beror på ledamotens ålder och hur länge hen hade sin plats i riksdagen. Ledamöter som slutar före 66 års ålder och har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanlagd tid på upp till sex år, varav tre år sammanhängande, har rätt till inkomstgaranti under ett år.

För ledamöter som slutar i riksdagen efter sammanlagt sex år eller mer, varav tre år sammanhängande, beror garantitidens längd på ledamotens ålder när hen slutar:

  • Två år om personen inte har fyllt 40 år.
  • Fem år om personen har fyllt 40 men ännu inte 50 år.
  • Till och med månaden innan personen fyller 66 år, om hen har fyllt 50 år.

Om den före detta ledamoten samtidigt har andra inkomster finns det regler för hur mycket garantibeloppet minskas. Inkomstgarantin är pensionsgrundande de fem första åren. Garantin ger inte rätt till jobbskatteavdrag.

Om det finns särskilda skäl kan inkomstgarantin förlängas. Garantibeloppet kan då bli lägre. Inkomstgarantin betalas inte ut efter att före detta ledamoten har fyllt 66 år.

Avgångsförmånen kan sänkas eller dras in

Det ekonomiska omställningsstödet och inkomstgarantin kan jämkas, det vill säga sänkas eller dras in helt. Det kan ske i de här fallen:

  • Den tidigare ledamoten arbetar i väsentlig del, men utan att ta ut skälig ersättning för sitt arbete.
  • Den tidigare ledamoten driver ett företag men tar ut mindre lön och i stället sätter av pengar till periodiseringsfond, upphovsmannakonto, expansionsfond, underskott av annan verksamhetsgren eller eget pensionssparande.
  • Den tidigare ledamoten har haft inkomst av passiv näringsverksamhet där det ingår arbetsinkomster.
  • Den tidigare ledamoten har dömts för allvarlig brottslighet.

Avgångsförmån som gäller i mer än ett år kan också jämkas om den tidigare ledamoten inte har gjort tillräckligt för att hitta ett arbete. Det gäller däremot inte för ledamöter som den 1 maj 2014 hade ett gällande beslut om inkomstgaranti.

Stöd för kompetenskartläggning och karriärrådgivning

Alla ledamöter som är under 66 år när de lämnar sitt riksdagsuppdrag har rätt till stöd för att kunna återgå till den vanliga arbetsmarknaden. Stödet ska motsvara det som erbjuds genom trygghetsavtalen på arbetsmarknaden, till exempel via Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet. Tjänsterna är individuellt utformade och består bland annat av kompetenskartläggning och personlig karriärrådgivning. Viss kompetensutveckling kan också bli aktuell.

Pensioner

En person som har varit riksdagsledamot får ålderspension från riksdagen. Det går att tjäna in ålderspension från riksdagen under högst 30 år och man tjänar in pension även efter 66 års ålder.

Ålderspensionen från riksdagen är ett komplement till det allmänna pensionssystemet som ska motsvara den tjänstepension som finns för arbetstagare. Systemet är byggt för att man ska kunna gå in i och ut ur politiken utan att förlora framtida pension. Pensionen betalas ut av Statens tjänstepensionsverk.

Reglerna som styr

Reglerna om avgångsförmåner för riksdagsledamöter finns i den här lagen och föreskriften:

Om sidan

Publicerad