Ledamöternas övernattningsbostäder

Riksdagsledamöter som har sitt tjänsteställe mer än 50 kilometer från Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad. Här beskrivs de regler och rutiner som gäller för ledamöternas övernattningsbostäder.

För att ha rätt till en övernattningsbostad ska riksdagsledamoten ha sitt tjänsteställe mer än 50 kilometer från Riksdagshuset. Det innebär att ledamoten ska vara folkbokförd mer än 50 kilometer från Riksdagshuset och på sin folkbokföringsadress disponera en bostad inrättad för permanent bruk för ledamoten och eventuell familj.

Om Riksdagsförvaltningens övernattningsbostäder inte skulle räcka till alla ledamöter som har rätt till en övernattningsbostad, eller om det finns särskilda skäl till följd av ledamotens personliga förhållanden, har ledamoten i stället rätt till ersättning för kostnader för eget ordnat övernattningsboende.

En ledamot kan välja att avstå från en övernattningsbostad och i stället vid ett fåtal tillfällen få ersättning för hotellövernattning i Stockholm. En förutsättning för detta är att det inte medför merkostnader för Riksdagsförvaltningen jämfört med vad det kostar att hålla ledamoten med en övernattningsbostad.

Riksdagsförvaltningens övernattningsbostäder

Riksdagsförvaltningen har ett antal övernattningslägenheter. Bostäderna är basmöblerade och har enklare matlagningsmöjligheter.

I Riksdagsförvaltningens bostäder bor ledamöterna avgiftsfritt. Riksdagsförvaltningen fördelar övernattningsbostäderna till partigrupperna i riksdagen, baserat på hur många av ledamöterna i varje parti som har rätt till övernattningsbostad. Det är sedan de olika partigrupperna som fördelar bostäderna bland sina ledamöter.

Ledamöterna ska ansöka hos Riksdagsförvaltningen om övernattningsbostad inför varje valperiod och i ansökan intyga att de uppfyller kriterierna för att få en övernattningsbostad.

Nära anhörig som övernattar

En riksdagsledamot kan låta en nära anhörig övernatta i övernattningsbostaden. Med nära anhörig avses ledamotens make, maka, sambo, särbo och barn som ledamoten är underhållsskyldig gentemot enligt föräldrabalken. Däremot omfattas inte vuxna barn, föräldrar, andra släktingar till ledamoten och vänner. Ledamoten ska betala en avgift för varje sådan övernattning. Barn som är under 18 år får övernatta utan avgift. I samband med riksmötets öppnande och andra officiella arrangemang får nära anhörig övernatta utan avgift.

Nära anhörig får inte övernatta i övernattningsbostaden på egen hand mer än enstaka nätter. Andra än nära anhöriga, exempelvis släkt och vänner får övernatta bara vid tillfälliga besök. En sådan besökare får inte övernatta ensam i övernattningsbostaden.

Egna övernattningsbostäder

En egen övernattningsbostad kan vara en egen bostads- eller hyresrätt, eller en bostad som ledamoten hyr i andra hand. Övernattningsbostaden ska ligga inom 50 kilometer från Riksdagshuset.

Nytt från och med den 1 juli 2022 är att en ledamot kan få ersättning för egen övernattningsbostad endast om Riksdagsförvaltningen inte kan ordna med en övernattningsbostad i Riksdagsförvaltningens bostadsbestånd eller om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis vara sjukdom, funktionsnedsättning, familjeförhållanden eller liknande omständigheter som ställer särskilda krav på bostaden.

För ledamöter som redan hade pågående månatlig utbetalning av logiersättning den 1 juli 2022 när de nya reglerna trädde i kraft gäller särskilda regler. Dessa ledamöter har också i fortsättningen rätt till logiersättning under förutsättning att de uppfyller kraven för rätt till övernattningsbostad, det vill säga har sitt tjänsteställe mer än 50 kilometer från Riksdagshuset.

Den maximala ersättningen är 9 000 kronor per månad. Om ledamoten delar övernattningsbostaden med någon annan får hen ersättning för sin del av bostadskostnaden. Om hushållsel inte ingår i hyran får ledamoten också 300 kronor per månad i ersättning för elen.

Om ledamoten får ersättning för en bostadsrätt som hen själv äger får hen ersättning för avgiften till bostadsrättsföreningen men inte för eventuella ränte- eller amorteringskostnader.

En ledamot som vill ha ersättning för egen övernattningsbostad ska ansöka om detta inför varje riksmöte och skicka in underlag som styrker kostnaden. Om ledamoten byter bostad eller om det sker någon annan förändring som påverkar ersättningen, ska ledamoten göra en ny ansökan.

Reglerna som styr

Reglerna för ledamöternas övernattningsbostäder finns i den här lagen och föreskriften:

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad