Till innehåll på sidan

Tryggare bostadsrätt

Betänkande 2021/22:CU24

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Stärkt skydd för den som köper eller äger en bostadsrätt (CU24)

Riksdagen sa ja till ändringar i bostadsrättslagen som ska stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland annat stärks skyddet för köparen kring förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt att krav på ekonomisk plan och intygsgivare skärps. Dessutom ska en medlem i en bostadsrättsförening inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman. 

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som börjar gälla den 1 januari 2024.

Riksdagen riktar också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att utreda hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas och återkomma med ett förslag.

Riksdagen riktar även ett tillkännagivande till regeringen om att utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas ytterligare.

Riksdagen sa nej till övriga motionsyrkanden.

 

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen punkt 1, i övrigt bifall till propositionen. Bifall till motioner om avslag på förslaget i propositionen om att andra föravtal än förhandsavtal ska vara ogiltiga. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska utreda dels hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas, dels hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-19
Justering: 2022-06-02
Trycklov: 2022-06-03
Reservationer: 5
Betänkande 2021/22:CU24

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-19

Stärkt skydd för den som köper eller äger en bostadsrätt (CU24)

Regeringen vill göra ändringar i bostadsrättslagen som ska stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland annat stärks skyddet för köparen kring förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt att krav på ekonomisk plan och intygsgivare skärps. Dessutom föreslår regeringen att en medlem i en bostadsrättsförening inte ska kunna ha mer än en röst på föreningsstämman. Utskottet förslår att riksdagen säger ja till dessa lagändringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

I propositionen föreslår regeringen också att andra föravtal än förhandsavtal ska vara ogiltiga. Enligt utskottet skulle en sådan förändring kunna få negativa konsekvenser på bostadsmarknaden. Utskottet föreslår istället ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att utreda hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas och återkomma med ett förslag.

Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas ytterligare.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsyrkanden.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-08
Debatt i kammaren: 2022-06-09
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:CU24, Tryggare bostadsrätt

Debatt om förslag 2021/22:CU24

Webb-tv: Tryggare bostadsrätt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 87 Ola Möller (S)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, och i övrigt yrkar jag bifall till regeringens förslag.

Detta är mandatperiodens sista debatt för min del, och jag kan inte annat än glädjas åt att just i denna debatt summeras många goda resultat av regeringens arbete.

Vi har under många år kunnat följa den tragedi som utspelat sig i Malmö och Helsingborg. Det är en tragedi där människor har blivit utnyttjade och utsatta för grovt kränkande handlingar av kriminella som använt utstuderade metoder för att tjäna pengar på människors bostäder. Genom att använda sig av möjligheten att kringgå principen om en medlem, en röst har kriminella skapat ett litet helvete på jorden för de boende i den så kallade Kinesiska muren i Malmö.

Med de förslag som regeringen nu lägger fram stängs denna lucka, och andra bostadsrättsinnehavare runt om i landet kan känna sig lite tryggare i sina bostäder.

Men vi har också kunnat följa andra tragedier. Människor som har drömt om en ny bostad har blivit blåsta på miljontals kronor av företag som inte har tagit sitt ansvar. Genom olika former av avtal har enskilda individers hela besparingar i praktiken beslagtagits av så kallade bostadsutvecklare. Åratal av ovisshet, oro och processer har tagit vid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Regeringen agerar nu med kraft mot detta. Det faktum att tillträde nu ska ske inom en bestämd tidsram är ett välkommet konsumentskydd som införs på detta område.

Fru talman! Ungefär hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar går med underskott. Avskrivningstiderna har varit på tapeten tidigare, och så kallade progressiva avskrivningar är numera inte tillåtna. Däremot kan till exempel hängrännor skrivas av på 80 år och hissar på 120 år - allt för att pressa ned avgifterna här och nu på bekostnad av framtiden.

Detta är givetvis en helt orimlig situation, och att regeringen agerar för att ställa högre krav på den ekonomiska planen är mycket bra. Kraven på intygsgivare skärps, innehållet förtydligas, och dessutom ska årsredovisningen innehålla fler uppgifter.

Att köpa en bostad är ofta den största affär en person gör i sitt liv. Att köparen har överblick och förståelse för vad som är viktigt i affären är därför oerhört centralt. Genom dessa förändringar tas ett stort steg mot ökad trygghet och transparens i processen. Det är bra.

Personligen, fru talman, tycker jag att vi borde ta steget fullt ut och införa K3-redovisning i de större föreningarna. Det kan ske över tid. Men det förslag som ligger nu är välbehövligt och bra.

Fru talman! Jag ska säga något kort om de reservationer som vi har. Regeringen vill ju renodla den avtalsflora som finns i dag när det gäller nyproducerade bostadsrätter. Ett förhandsavtal ska räcka, men möjligheten till ett optionsavtal tycker regeringen ska finnas kvar, detta eftersom vi har sett att avtalsdjungeln är problematisk och försvårar för konsumenten.

Men det finns ett starkt ekonomiskt intresse bakom de krafter som motsätter sig detta konsumentskydd. Jag har själv blivit kontaktad av dem. Det intressanta är att dessa intressen argumenterar precis likadant som utskottsmajoriteten gör. Man för ett otydligt resonemang om att reglerna ska skärpas, men de skärpningar som nu ligger på bordet duger inte, och de skulle göra bostäderna mycket dyrare. Dessutom skulle det bli mycket färre bostäder.

Förutom att det är skrattretande att samma majoritet avskaffade den mest framgångsrika bostadspolitiska åtgärd vi har haft under senare decennier, nämligen investeringsstödet, är det också märkligt att hänvisa till riskerna för prisstegring.

Först och främst, fru talman, har bostadsrättspriserna stigit med 400 procent sedan 2000. Reallönerna har under samma period ökat med ungefär 34 procent, trots den avtalsbonanza som finns på bostadsrättsmarknaden just nu. Dessutom skriker många av de partier som går emot regeringen i det här ärendet att insatserna måste minskas, och de vill elda på den lånebörda som svenska folket har för sina bostäder. Detta är i sig ett synnerligen prisdrivande resonemang.

Men, fru talman, det är inte nog med det. Vad varken utskottsmajoriteten eller de synnerligen penningstarka intressena tar hänsyn till är att om en individ knyts upp i ett avtal som drar ut på tiden och där varan, alltså bostaden, inte levereras, binds kapitalet i ett projekt som inte levererar. Detta tränger ju undan möjligheten för andra att utveckla projekt. Det är ju inte så att det levereras mer kapital för att någonting drar ut på tiden. Tvärtom riskerar utdragna processer att minska bostadsproduktionen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Likaså är majoritetens förslag ett sätt att med lag försöka skydda bostadsproducenterna från att behöva utveckla sina affärsmodeller. Det hindrar alltså innovativa företag från att hitta lösningar som är mer snabbfotade och billigare. Vad som behövs är mer sunda affärsmodeller som inte använder enskildas plånböcker som bankreserv. Men eftersom utskottsmajoriteten sitter i de ekonomiska intressenas knä, precis som vanligt, är de flummiga skrivningarna föga förvånande.

Fru talman! Jag ska avsluta med att konstatera att regeringens förslag är bra, väl avvägda och tar stora steg framåt mot en tryggare bostadsrättsmarknad.

Bostadsrätten är en unik svensk företeelse. Vi ska vara stolta över den och värna den.

Att människor känner sig trygga i sina hem är en grundbult i ett väl fungerande samhällsbygge. Bostadsrätten är också ett verktyg som kan användas för att bryta segregationen genom att det skapas gemenskap, inkludering och demokratisk förankring i föreningen. Alla tar ansvar för sitt boende och sitt närområde.

Många bostadsrättsföreningar gör stora sociala insatser och lyfter hela stadsdelar. Sådana exempel finns det gott om i min hemstad Helsingborg.

Bostadsrätten är en viktig del av den svenska modellen. Att ha haft äran att få jobba med dessa frågor under fyra år är något jag är väldigt stolt över. Jag är stolt över att regeringen levererar bra politik på det här området, precis som jag också är stolt över att ha jobbat med hyresrätten. Alla upplåtelseformer behövs i Sverige och ska behandlas lika, som jämlikar. I denna del kan Sverige verkligen bättre.


Anf. 88 Ola Johansson (C)

Fru talman! Besluten vi ska fatta handlar om grunderna för att bygga och äga en bostadsrätt. Först och främst måste bostadsutvecklare och byggföretag känna sig komfortabla med att den efterfrågan som finns existerar och inte är en chimär som bygger på antaganden från prospekt och glättiga foldrar. Efter en lång tid med stadigt ökande bostadsbrist går vi in i ett nytt normalläge där det inte går att räkna med att få ut mer för en bostad när man vill göra sig av med den än vad det kostade att köpa den när den var ny. Byggkostnaderna ökar, samtidigt som hushållens ekonomi försvagas och vi ser räntehöjningar komma framöver. Byggkrisen närmar sig. Regeringen har med sin visstidsarbetande bostadsminister Johan Danielsson visat sig passiv inför denna utveckling.

Med det följer också en osäkerhet hos både byggherrar och den presumtive ägaren. Avtalen som ligger till grund för beslut om huruvida det ska byggas eller inte måste därför ha en bindande verkan av något slag, samtidigt som det är tydligt för båda parter vilka förpliktelser som finns om man vill frånträda avtalet.

Fru talman! Det är inte rätt väg att gå att i lag förbjuda sådana avtal om syftet är att båda parter i ett tidigt skede ska kunna komma överens om överlåtelse av en bostad i rätt tid och till förutsägbara villkor. Därför ska andra former av bokningsavtal eller optioner fortsatt ha en giltighet. Centerpartiet backar därför upp avslaget av den delen i regeringens proposition och menar att även andra föravtal än förhandsavtal ska tillåtas och att det ska utredas hur de kan förtydligas och skärpas. Om det till exempel som regeringen föreslagit ska finnas uppgifter i förhandsavtalet om bygglov förutsätter det att det finns andra former av avtal som inte är bindande men innehåller förpliktelser av andra slag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Fru talman! Ett bygglov är den yttersta förutsättningen för att det ska bli en byggnation. Men bygglovet kommer vanligtvis sent i processen, så sent att det för en bostadsutvecklare inte är möjligt att stoppa byggnationen utan att det får stora ekonomiska konsekvenser. För köparen kan det vara av värde att veta att det förutsatt att bygglov ges kommer att gå att flytta in vid en angiven tidpunkt och att i samband med överlåtelseavtalet förvissa sig om att det finns ett bygglov som är beviljat. För Centerpartiet är det underordnat vad det giltiga avtalet heter och när i skedet det tecknas så länge det går att frånträda men ändå ger en trygghet åt båda parter.

Fru talman! Centerpartiet anser att en underhållsplan ska vara aktuell och gå att överblicka. Vi har därför föreslagit att underhållsplaner ska kunna sträcka sig över 30 år i stället för 50, som föreslagits här. Det är inte bättre ju fler år en underhållsplan sträcker sig över. Tvärtom ger det kortare tidsperspektivet en bostadsägare större möjligheter att sätta sig in i och förstå vilka åtgärder föreningen kommer att vidta och när. Vi ställer också krav på att planen ska hållas uppdaterad och aktuell löpande över de kommande 30 åren. Vi anser att vårt förslag stärker köparen i förhållande till bostadsutvecklaren och den förening som bildats vid byggnation.

Den ekonomiska planen med sin underhållsplan på 30 eller 50 år ska godkännas av intygsgivare som är oberoende av varandra, föreslår regeringen. Att personer är utbildade, certifierade och kunniga i fastighetsekonomi och teknik är ett viktigt konsumentskydd. Det är bra att det kommer att införas krav på oberoende intygsgivare, men vi anser att regeringen återigen ställer kraven för högt. Det är en åsikt som Centerpartiet delar med många av remissinstanserna.

Vi bedömer också att det kan vara svårt att hitta så pass många intygsgivare att deras oberoende av varandra kan garanteras. Det torde vara omöjligt att bevisa i vilken grad och på vilket sätt de annars kan vara oberoende. Med de krav som ställs kommer man på sikt att få ett skrå av experter som möts och samarbetar i olika konstellationer, speciellt på mindre orter och i regioner där avstånden är stora och antalet bostadsprojekt är litet, liksom tillgången på intygsgivare. Kravet på oberoende riskerar att bli ett slag i luften som i praktiken kommer att visa sig vara svårt att upprätthålla. Centerpartiet yrkar bifall till vår reservation nummer 2.

Jag instämmer i Ola Möllers anförande vad gäller bostadsbedrägerierna i bostadsrättsföreningarna Ida och Kinesiska muren i Malmö, vilka har uppmärksammats i denna kammare många gånger. Det ska inte tillåtas att människor utnyttjas och luras på så basala behov som en bostad, något man sparat till och betalat för. I fallet Kinesiska muren blev det så att ägarna till dessa bostäder fick behålla besittningsskyddet och sin lägenhet men förlorade sina pengar.

Nu fattar vi i riksdagen det självklara beslutet att principen en medlem, en röst, som gäller i de flesta andra föreningar, även ska gälla för medlemmar i en bostadsrättsförening. När det gäller en så viktig sak som samägande av bostäder och därtill hörande gemensamma utrymmen och utemiljöer kan ingen annan princip få lov att råda. Centerpartiet har inget mer att tillägga om detta, förutom att vi tycker att förslaget borde ha genomförts för länge sedan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Vi vill också påminna om att vi driver förslag gällande behovet av ett bostadsrättsregister. Vi menar att pantsättning av en bostadsrätt ska kunna redovisas i ett sådant register. Det skulle även kunna bidra till att motverka missbruk av tillgångar inom bostadsrättsföreningar och bidra till ökad transparens.

Fru talman! Tryggare bostadsrätt är ett dubbelriktat svärd. Tryggheten ska omfatta dem som bygger, bildar föreningar eller säljer likaväl som dem som köper och äger en befintlig bostadsrätt.


Anf. 89 Viktor Wärnick (M)

Fru talman! För de allra flesta människor är köpet av en egen bostad den största investering de gör i livet, i vart fall ditintills - boendekarriärer förekommer ju som bekant. Likväl är det ofta oerhört stora summor pengar och stora lån som förekommer vid köp av exempelvis en bostadsrätt. Stor glädje och en smula ångest i en omväxlande kombination - igenkänning för många som gått igenom processen att köpa sig ett hem.

Därför är det viktigt med ett starkt konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Våren och hösten 2020 riktade därför riksdagen, i många delar på moderat initiativ, tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag på åtgärder som stärker konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Vi moderater välkomnar därför regeringens proposition, vars ambition bland annat är att stärka konsumentskyddet i samband med köp av nyproducerade bostadsrätter. Vi anser dock att regeringens förslag i ett par avseenden är för långtgående och därmed riskerar att vara kontraproduktivt för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet, vilket är särskilt oklokt när i stället fler bostäder behöver komma på plats.

Samtidigt finns det andra förslag och delar där regeringen inte stärker konsumentskyddet tillräckligt mycket. Därför är det glädjande att utskottets majoritet har tillstyrkt Moderaternas och Liberalernas samt Kristdemokraternas alla yrkanden med förslag på förbättringar av propositionens innehåll.

Fru talman! Den mest förekommande affärsmodellen för företag som bygger bostadsrätter i dag går ut på att det är bostadsrättsföreningen som bär finansieringen med byggherren som säkerhet. Bankerna beviljar bostadsrättsföreningen byggkreditiv när byggherren fått en viss andel av lägenheterna bokade eller sålda. Det förutsätter alltså att byggherren tidigt i processen kan knyta kunder till byggprojektet. Att ändra den ordningen och i stället kräva att byggherren ska bära lånen själv skulle ge omfattande konsekvenser.

Dagens modell har brister, men det är viktigt att ha den gängse affärsmodellen i åtanke när förändringar av villkoren föreslås, så att bostadsbyggandet inte påverkas negativt på ett sätt som inte står i proportion till ett ökat konsumentskydd. Den modell där endast skärpta förhandsavtal skulle vara tillåtna, vilket regeringen föreslår, skulle påtagligt öka de finansiella riskerna för byggherren. Dessa risker skulle naturligtvis vältras över och resultera i högre priser för den framtida bostadsrättsföreningen och -innehavaren. Förslaget skulle också påverka antalet projekt som en byggherre kan ha igång samtidigt och dessutom påverka konkurrensen negativt, då nya och mindre aktörer skulle ha svårt att få finansiering. Sammantaget skulle det leda till ett minskat byggande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Fru talman! Regeringen föreslår flera tydliggöranden av vad ett förhandsavtal ska innehålla, och det tycker vi i grunden är bra. Det föreslås dock att förhandsavtalet ska innehålla uppgifter om bygglov, vilket tillsammans med förslaget om att alla föravtal förutom förhandsavtal ska vara ogiltiga riskerar att få olyckliga konsekvenser. Bygglov ges generellt sett sent i processen, och de nuvarande förslagen i kombination skulle innebära att kunder kan knytas till projektet först långt senare än i dag, med stora konsekvenser för projektets finansiering som följd.

Vi i utskottsmajoriteten - Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet - vill att förslaget om att andra föravtal än förhandsavtal ska vara ogiltiga ska avslås och att regeringen i stället ska återkomma med förslag på hur villkoren för andra föravtal än förhandsavtal kan skärpas. Till exempel bör sådana avtal endast få vara giltiga en kortare tid, såsom ett år, och den möjliga ekonomiska konsekvensen för en konsument som frånträder ett sådant avtal bör kraftigt begränsas.

Fru talman! Utgångspunkten är att bostadsrättsinnehavaren ska få tillträde till lägenheten i samband med eller i nära anslutning till upplåtelsen. I praktiken har dock tiden mellan upplåtelse och tillträde blivit allt längre, inte sällan flera månader.

Regeringen föreslår i sin proposition att tiden för upplåtelse ska framgå av förhandsavtalet, men de nämner inget om tiden för tillträde inom ramen för förhandsavtalet.

Vi menar att det konsumenten egentligen vill och behöver veta i samband med att förhandsavtalet skrivs är när man får tillträde, när man får nycklarna, till bostadsrätten. Därför föreslår vi i utskottsmajoriteten även här att det av förhandsavtalet inte bara ska framgå beräknad tid för upplåtelse, som regeringen föreslår, utan också beräknad tid för tillträde, i ett intervall om upp till tre månader. I de fall kunden inte får tillträde inom det angivna intervallet ska kunden som huvudregel ha rätt att frånträda avtalet.

Fru talman! Konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter behöver stärkas, men det måste ske i proportion till inverkningarna på bostadsmarknadens funktionssätt. Vi moderater har tillsammans med utskottsmajoritetens partier tillsäkrat att så nu också sker.

Det är inte ofta man som ledamot i opposition har förmånen att säga följande ord: Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.


Anf. 90 Larry Söder (KD)

Fru talman! Jag börjar där Viktor Wärnick slutade. Det är ganska udda att som opposition vara nöjd med de beslut som utskottet tagit. Men utskottet tyckte att våra förslag var bra, och nu finns de med i propositionen. Vi står därför bakom utskottets förslag i dess helhet.

Att köpa en bostad, oavsett om det är en bostadsrätt eller ett småhus, kostar för de flesta väldigt mycket pengar, och det kan vara den största affären man gör. Att konsumenten ska veta en massa och kunna ställa alla de rätta frågorna är att kräva för mycket, så givetvis måste vi ha en konsumenträtt som ger möjlighet att skydda konsumenten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Man tar en risk när man köper en bostadsrätt, och det många inte tänker på är att man tar en risk tillsammans med andra. Det är ju en bostadsrättsförening som gemensamt tar risken. Därför är det bra att ha insyn i hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut, hur planerna ser ut framåt och vilken belåningsgrad med mera som finns. Då kan man som konsument göra kloka överväganden av riskerna vid köp av en bostadsrätt.

Det är också viktigt att bostadsrättsföreningar liksom övriga föreningar bygger på demokratisk grund. Detta föreslås i propositionen, och det tycker vi är väldigt bra.

Det är viktigt med konsumentskydd vid köp av bostadsrätt, men konsumentperspektivet får samtidigt inte bli enkelriktat och försvåra bostadsbyggandet så att företagen väljer att bygga annat än det som faktiskt behövs där och då i kommunen.

Kristdemokraterna är glada att regeringen har återkommit till riksdagen med lagförslag efter tillkännagivandena från bland annat våren 2020. Vi skäller ofta på regeringen för att man inte tar hand om oppositionens tillkännagivanden. Här har man kanske inte gjort exakt som vi önskar, men man har återkommit och gjort ett gediget och bra arbete som vi tror stärker konsumentskyddet på flera olika sätt.

I likhet med regeringen anser Kristdemokraterna att det är viktigt att konsumentskyddet stärks för dem som köper en nyproducerad bostadsrätt.

Vi tycker dock att regeringen har gått lite för långt. Bankerna kräver ju att en viss andel av lägenheterna ska vara bokade eller sålda innan man får finansiering. Vi menar att med den modell som finns i propositionen får byggherrar och bostadsföreningar ta en så stor risk att byggandet kanske inte blir av. Då kommer det att byggas färre bostadsrätter i Sverige, och kanske slås också små byggherrar som bygger med stor risk på mindre orter ut, vilket vi tycker är fel.

Vi tycker också att det är lite jobbigt att förhandsavtalen inte ska omfatta en tid som sträcker sig längre än tre månader. Vi tror att det kommer att innebära att fastigheterna i det närmaste måste vara klara innan avtalen skrivs, vilket innebär en stor risk för dem som bygger fastigheterna. De kommer alltså inte att kunna säkra upp med lån innan dess.

Regeringen föreslår dock en viktig sak: att avtalet ska innehålla en specifik dag då man ska få tillträde till lägenheten. Det har funnits situationer med förhandsavtal där man inte vetat vad som händer om man inte får tillträde till lägenheten under det tidsspann som stipulerats från början. Vi menar att detta måste regleras på ett eller annat sätt.

Precis som en majoritet i utskottet vill vi att regeringen utreder hur reglerna om andra avtal än förhandsavtal, vars syfte är framtida upplåtelse av en viss lägenhet med bostadsrätt, skulle kunna tydliggöras och skärpas för att åstadkomma ett stärkt konsumentskydd - med möjlighet också för byggherrar att kunna finansiera byggandet utan att löpa alltför stor risk.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 91 Jakob Olofsgård (L)

Fru talman! Bostadsrätt är en mycket svensk boendeform som bygger på föreningstanken, alltså på att den enskilde engagerar sig och går ihop med andra för att tillsammans driva denna boendeform. Den är ett bevis på vad vi människor kan skapa tillsammans, men den bygger på att den enskilde har ett engagemang och inte bara överlåter till någon annan att lösa allt. Hur bra en bostadsrättsförening fungerar är upp till medlemmarna i föreningen, och det är precis så vårt lands civilsamhälle är uppbyggt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

En viktig förutsättning för att en bostadsrättsförening ska kunna fungera är förtroende. Utan det blir det en dåligt fungerande förening. Det finns olika medel för att upprätthålla detta förtroende i bostadsrättsföreningen, och i dag debatterar vi just sådant som kan säkerställa en fungerande bostadsrättsförening, speciellt i byggfasen. Det handlar både om att skapa ett skydd för den konsument som ska köpa sig en bostadsrätt för första gången och påbörja sin bostadsresa i ett ägt boende och om att ge föreningen en bra start på sin verksamhet.

Fru talman! Det är kanske inte så konstigt att vi i vårt land är ensamma om boendeformen bostadsrättsförening. Den är omständlig. Men det är också så demokratin fungerar: omständlig, lite bökig, dyr ibland men har till syfte att det ska fungera för medborgarnas bästa.

I byggfasen finns en byggherre. Det är oftast en byggaktör som har förvärvat en tomt att skapa bostäder på. Denna styrs av efterfrågan på bostäder och ska kombinera detta med att få lönsamhet. När byggaktören har gjort sin marknadsanalys och investerat stora pengar i markinköp och projektering vet den fortfarande inte om affären kommer att lyckas och om några bostäder kommer att säljas. Men i detta läge är den så pass övertygad att den lägger ut bostäderna till försäljning för att hitta bostadsrättsköpare.

Byggherren kan nämligen inte börja bygga förrän den fått lån från banken. Man behöver ett byggkreditiv för att få en byggstart. För att få detta lån måste hos de flesta banker en viss andel av lägenheterna knytas till ett bindande förhandsavtal. Bokningsavtal syftar till att komma fram till ett förhandsavtal och knyta till sig intressenter så att byggaktören vågar ta steget och investera, projektera och marknadsföra sig.

Ett bokningsavtal är både för den som letar bostad och för aktören något väldigt positivt. Det här är något bra och ingenting som vi ska ta bort. Det syftar till att i ett tidigt skede hitta potentiella köpare för att kunna få ett byggkreditiv av banken.

Regeringen vill med sitt förslag förbjuda dessa bokningsavtal. Varför? Jo, man såg att det i vissa fall fanns brister avseende hur avtalen tecknades och sköttes. Men i stället borde man ha fokuserat på att förbättra dem så att de fungerar. Att avskaffa dem, så som regeringen vill, utgör den breda vägen, en lätt lösning, för ett stort problem. Byggherren ska på något magiskt sätt själv kunna skapa en god ekonomi och ha pengar på banken. Detta drabbar framför allt de små byggaktörerna, eftersom de inte vet om de kan sälja några lägenheter.

Fru talman! Att regeringen föreslår flera förbättringar med förhandsavtal är bra, och vi välkomnar detta. Bra jobbat! Ett exempel är att förhandsavtal ska innehålla uppgifter om bygglov. Det är oerhört viktigt för konsumenten. Men med dagens handläggningstider, när det dröjer innan man får bygglov, riskerar detta att bli kontraproduktivt. Detta skulle fördröja processen ännu längre, och byggaktören kanske inte vågar gå in i affären om man inte vet om man har några intressenter. Det här skulle resultera i ett dyrare boende. Vem får betala det? Jo, kunden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tryggare bostadsrätt

Av detta skäl ska, så som föreslås i betänkandet, andra avtal förbättras och skärpas. För många byggaktörer i vårt land fungerar det här bra i dag. Det finns goda exempel att utgå från. Man kan utreda dem för att sedan göra dem till standard för exempelvis bokningsavtal. De ska vara tidsbegränsade, och de ekonomiska förbindelserna ska anges i bokningsavtalen.

Vi brukar säga: Gör om och gör rätt! Det gör vi också i och med detta betänkande.

Fru talman! När det gäller förhandsavtalet - det bindande avtalet - innehåller regeringens förslag flera förtydliganden för att göra dessa bättre. Det välkomnar vi. För den oinvigde kan bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal te sig komplicerat, men de finns för allas bästa.

När någon köper en bostad på papper är information och dokumentation i ett förhandsavtal mycket bra. Man har kanske sett bostaden genom modern VR-teknik men inte på riktigt utan bara på papper. Bostaden är ännu inte byggd. Ett avtal är bra för att undvika framtida tvister. Det inskärper även ansvaret för den byggande styrelsen.

Den byggande styrelsen har ännu inte nämnts i debatten. Den består inte av dem som ska bo i föreningen utan av byggaktören och andra som man har plockat in för att under byggtiden skapa en fungerande förening. Dokumentationen behövs för att den byggande styrelsen inte ska kunna göra frånsteg från det som kunden har köpt eller bokat. Det är otroligt viktigt.

Det finns, återigen, byggherrar i vårt land som sköter detta exemplariskt. De ansluter sig till exempel till Trygg BRF. Genom det är man mycket transparent. Man visar för konsumenten hur byggande och köp fungerar. Men för tillfällen när det inte fungerar eller när det slarvas och utnyttjas behöver förhandsavtalen skärpas, och det är bra.

Något som totalt missas i förslaget är att kunden behöver veta när den ska få flytta in. Det är det man tänker på när man köper en bostad. När får jag nycklarna? När får jag bära in mina möbler och får jag sova där den första natten? Detta är viktigt för en kund att veta. Det är mycket rimligt att få veta detta.

Det här ska kunna fungera med ett tidsspann på tre månader, vilket många byggaktörer i dag har. Det finns som sagt goda exempel och lösningar. Man måste gå hela vägen och låta utreda det här.

Det finns nämligen byggaktörer som skjuter på inflyttningsdatumet lite i taget. Den enskilde står kanske där med en annan bostad som man sålt och behöver flytta ifrån men sitter fast i ett bindande förhandsavtal. Man behöver veta när man får sina nycklar och när man får flytta in i sin bostad.

Så här får det inte gå till, utan det här behöver utredas. Regeringen behöver snarast komma med förslag för att lösa detta som är ett reellt problem i dag. Även möjligheten att kunna frånträda sitt avtal, om kunden inte får tillträde till sin lägenhet, ska vara bestämd. Det ska också kunna finnas förslag på viten om detta inte följs.

Tryggare bostadsrätt

Fru talman! Tidigare har mycket byggt på förtroendet för bostadsrätten som boendeform. Detta förtroende är i dag hotat på olika sätt. De åtgärder som föreslås i betänkandet och som Liberalerna står bakom syftar till att bostadsrätten ska vara en attraktiv, bra svensk boendeform också i framtiden. Där ska de boende själva kunna engagera sig i sitt eget ägda boende eller, som man säger på bostadsrättsspråk, det upplåtna boendet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 14 juni.)

Regional fysisk plane-ring i Hallands län

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-14
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 3, Voteringar: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20220614CU24, Beslut

Beslut 2021/22:20220614CU24

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget om andra föravtal än förhandsavtal
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen
a) avslår 5 kap. 1 § tredje stycket regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4520 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L) yrkandena 1 och 2 samt

avslår proposition 2021/22:171 punkt 1 i denna del.
  • Reservation 1 (S, V, MP)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086014
M590011
SD52009
C27004
V02304
KD17005
L17003
MP01105
-1100
Totalt173121055
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Amloh, SofiaSNejsakfråganSödermanlands län
Andersson, DanielSNejsakfråganÖrebro län
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, PontusSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Baylan, IbrahimSNejsakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSNejsakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjellqvist, ElsemarieSNejsakfråganStockholms kommun
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Bladelius, YasmineSNejsakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSNejsakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSNejsakfråganKronobergs län
Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
Deremar, CatarinaCJasakfråganUppsala län
Dibrani, AdnanSNejsakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engdahl, KarinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
Eriksson, SofieSNejsakfråganDalarnas län
Eriksson, ÅsaSNejsakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPNejsakfråganHallands län
Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
Fazelian, AylinSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Ferm, MariaMPNejsakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Frimert, AndersSNejsakfråganJämtlands län
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
Fundahn, MarianneSNejsakfråganSkåne läns södra
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSNejsakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPNejsakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
Hirvonen, AnnikaMPNejsakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPNejsakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-NejsakfråganStockholms län
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSNejsakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSNejsakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
Köse, SerkanSNejsakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Laitinen Carlsson, DianaSNejsakfråganJönköpings län
Lantz, GustafSNejsakfråganUppsala län
Larsson, MalinSNejsakfråganVästernorrlands län
Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, RikardSNejsakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPNejsakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSNejsakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSNejsakfråganÖstergötlands län
Ling, RasmusMPNejsakfråganMalmö kommun
Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSNejsakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
Marmgren, MartinMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Melki, AphramCJasakfråganStockholms län
Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSNejsakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
Nordborg, GudrunVNejsakfråganVästerbottens län
Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ojanne, AlexanderSNejsakfråganStockholms kommun
Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSNejsakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSNejsakfråganKalmar län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richthoff, Roger-JasakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSNejsakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Sacrédeus, LennartKDJasakfråganDalarnas län
Sandell, JoakimSNejsakfråganMalmö kommun
Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSNejsakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSNejsakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
Strömberg, Anna-BelleSNejsakfråganVästernorrlands län
Strömkvist, MariaSNejsakfråganDalarnas län
Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Tegnér, MathiasSNejsakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPNejsakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
Törnestam, AndreaSNejsakfråganStockholms kommun
Töyrä, EmiliaSNejsakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSNejsakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSNejsakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSNejsakfråganStockholms län
Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, BjörnSNejsakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
Österberg, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
2. Lagförslaget om intygsgivares oberoende
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) i de delar det avser 3 kap. 3 §.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:171 punkt 1 i denna del och avslår motion

2021/22:4623 av Ola Johansson (C) yrkande 3.
  • Reservation 2 (C)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860014
M590011
SD53008
C02704
V23004
KD17005
L17003
MP11005
-2000
Totalt26827054
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCNejsakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, PontusSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
Deremar, CatarinaCNejsakfråganUppsala län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engdahl, KarinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Frimert, AndersSJasakfråganJämtlands län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
Marmgren, MartinMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Melki, AphramCNejsakfråganStockholms län
Modig, LindaCNejsakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richthoff, Roger-JasakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Sacrédeus, LennartKDJasakfråganDalarnas län
Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Törnestam, AndreaSJasakfråganStockholms kommun
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
3. Lagförslagen i övrigt
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
3. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
4. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
5. lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2021:516)
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:171 punkterna 1 i denna del och 2-5.
4. Den framtida regleringen av förhandsavtal
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4520 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3 samt

2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L) yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 3 (S, V, MP)
5. Den framtida regleringen i övrigt
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4515 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2021/22:4623 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 4 (C)
  • Reservation 5 (V)