Protokoll 2021/22:130 Tisdagen den 14 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:130

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att

Carl-Oskar Bohlin (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i OSSE-delegationen.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:
prot. 2021/22:31 för torsdagen den 2 juni från justitieutskottet,
prot. 2021/22:35 för torsdagen den 9 juni från civilutskottet och
prot. 2021/22:61 för torsdagen den 9 juni från socialutskottet.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2021/22:FPM101 Nytt direktiv om återvinning av tillgångar och förverk­ande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.