Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Betänkande 2021/22:SoU31

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till förbud mot smaksättning av e-cigaretter (SoU31)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att förbjuda de tillsatser till elektroniska cigaretter som leder till en tydlig doft eller smak av annat än tobak.

Regeringen vill skärpa reglerna kring tobaksfria nikotinprodukter. Det handlar bland annat om bestämmelser kring produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Regeringen föreslår också att vätskor till elektroniska cigaretter inte ska få tillhandahållas konsumenter om de innehåller tillsatser som leder till en tydlig doft eller smak av något annat än tobak.

I sitt förslag skriver regeringen att det är angeläget att utvecklingen med en ökad användning av elektroniska cigaretter bland barn och unga bromsas och att det inte bör vara tillåtet att använda
tillsatser av smakämnen som gör de elektroniska cigaretterna attraktiva för barn, unga och icke-rökare.

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler men sa däremot nej till ett förbud mot smaksättning. Anledningen är att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Enligt riksdagen bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över frågan om att göra det straffbart att ge eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

De nya reglerna börjar huvudsakligen gälla den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på propositionens förslag om förbud mot smaksättning. Bifall till motioner om förbud mot smaksättning och motioner med tillkännagivande om följdändringar. Bifall till en motion med tillkännagivande om att regeringen bör se över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-02
Justering: 2022-06-14
Trycklov: 2022-06-16
Reservationer: 10
Betänkande 2021/22:SoU31

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-12, 2022-06-02

Nej till förbud mot smaksättning av e-cigaretter (SoU31)

Socialutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att förbjuda de tillsatser till elektroniska cigaretter som leder till en tydlig doft eller smak av annat än tobak.

Regeringen vill skärpa reglerna kring tobaksfria nikotinprodukter. Det handlar bland annat om bestämmelser kring produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Regeringen föreslår också att vätskor till elektroniska cigaretter inte ska få tillhandahållas konsumenter om de innehåller tillsatser som leder till en tydlig doft eller smak av något annat än tobak.

I sitt förslag skriver regeringen att det är angeläget att utvecklingen med en ökad användning av elektroniska cigaretter bland barn och unga bromsas och att det inte bör vara tillåtet att använda tillsatser av smakämnen som gör de elektroniska cigaretterna attraktiva för barn, unga och icke-rökare.

Socialutskottet säger i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler men säger däremot nej till ett förbud mot smaksättning. Anledningen är att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Enligt utskottet bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över frågan om att göra det straffbart att ge eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

De nya reglerna föreslås huvudsakligen börja gälla den 1 augusti 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-20
Debatt i kammaren: 2022-06-21
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SoU31, Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Debatt om förslag 2021/22:SoU31

Webb-tv: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 24 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Det här blir förmodligen min sista debatt i denna kammare den här mandatperioden. Förra gången som jag sa de orden handlade debatten om att göra barnkonventionen till svensk lag. När jag blickar tillbaka kan jag konstatera att majoriteten av alla mina anföranden i den här kammaren har handlat om just barns och ungas uppväxtvillkor och om rätten till en god, trygg och säker uppväxt.

Också debatten i dag handlar i mångt och mycket om detta, fru talman. I dag debatterar vi regeringens förslag till hårdare regler för nya nikotinprodukter. Det är en proposition som innehåller många bra och viktiga förslag. Den syftar framför allt till att skydda barn och unga från att lockas att börja använda skadliga och beroendeframkallande produkter men också till att reglera en snabbt framåtväxande marknad på området.

I dag finns det fler nikotinprodukter på marknaden än någonsin tidigare. Produkter med hög nikotinhalt kan i dag säljas och marknadsföras helt oreglerat till barn under 18 år. Det vill vi ändra på.

Att de nya nikotinprodukterna breder ut sig på detta vis är ett stort problem av flera skäl. Det största problemet, som vi ser det, är att det gör nya generationer beroende av nikotin. Tobaks- och nikotinprodukter är starkt beroendeframkallande, särskilt under tonåren. Studier visar också att tidig debut förknippas starkt med ett beroende i vuxen ålder, en längre exponeringstid och därmed ökad risk för olika sjukdomar och för tidig död.

På senare år har det kommit en rad nya nikotinprodukter som marknadsförs aktivt som tobaksfria, till exempel tobaksfritt nikotinsnus och ecigaretter. Det låter ofta i debatten, framför allt från industrin, som att dessa produkter är mycket mindre skadliga, men faktum är att nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper påverkar både kropp och hälsa negativt. Vi vet ännu inte hur farliga de här produkterna faktiskt är.

Dessutom omfattas många av dessa produkter i dag inte av den lagstiftning som ligger till grund för tobakslagstiftningen, trots att de i grunden innehåller samma beroendeframkallande substans. Genom att smaksätta ecigaretter med diverse godis- och fruktsmaker lockar tobaksbolagen i dag in barn och unga i ett nikotinberoende. Det tycker vi socialdemokrater är fel, fru talman.

Jag noterar dock att en majoritet av partierna i socialutskottet inte tycker att det här är problematiskt. De tycker att bubbelgumssmak på beroendeframkallande nikotinprodukter är en alldeles ypperlig idé och avslår därför regeringens förslag på smakförbud.

Jag tycker naturligtvis att detta är beklagligt. Det är nämligen en myt att de nya nikotinprodukterna får färre människor att röka, även om tobaksindustrins enorma påverkanskampanj de senaste månaderna kan få en att tro något annat. En nyligen publicerad vetenskaplig översikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, visar tvärtom att risken är hög för att personer som använder snus och e-cigaretter också röker vanliga cigaretter. Oberoende studier visar också att försök till rökstopp med hjälp av nikotinprodukter ofta i stället förstärker beroendet och leder till ett skadligt blandbruk.

Vem som helt förstår ju också att det inte är den medelålders kvinnan eller mannen som industrin vill locka att använda dessa skadliga produkter när man smaksätter dem med bubbelgums- och jordgubbssmak och med en aggressiv marknadsföring riktar sig till barn och unga. Därför tycker vi, fru talman, att det vore viktigt att reglera både smakerna och marknadsföringen av de här produkterna. Tyvärr ser det alltså ut som att vi i dag inte får igenom något smakförbud.

Dock ser det ut som att vi kommer att få igenom de övriga viktiga förslagen i den nya propositionen, och det är jag naturligtvis glad för. Det handlar exempelvis om förslag om reglering av produkternas innehåll, utformning, märkning och marknadsföring. Förpackningarna ska förses med en innehållsdeklaration och får inte utformas för att likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Marknadsföringen ska innehålla en tydlig hälsovarning och får inte uppmana till köp eller riktas till ungdomar under 25 år. Kommersiell reklam för tobaksfria nikotinprodukter får inte heller sändas på tv eller i radio. Lagförslaget innehåller också införandet av en åldersgräns på 18 år för köp av dessa produkter, något som otroligt nog inte finns i dag. Försäljare av tobaksfria nikotinprodukter måste lämna in en anmälan till kommunen. De måste kontrollera åldern på sina kunder, och de måste tydligt informera om åldersgränsen på försäljningsstället. Dessutom anser ett enigt utskott att ett tillkännagivande bör ges till regeringen om att se över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Fru talman! Om vi på riktigt menar att folkhälsan är viktig att värna, om vi på riktigt anser att det är viktigt att skydda barn och unga från dessa skadliga produkter och från att hamna i ett beroende, måste vi våga ta dessa men också flera andra viktiga steg för att reglera marknaden. Vi har också ett ansvar som lagstiftare att inte låta oss påverkas av stora miljardindustriers försök till påverkan. Det är helt enkelt inte rimligt att vi tillåter att barn och unga hamnar i nikotinberoenden som ofta blir livslånga. Därför är det nu dags för en hårdare reglering av nya nikotinprodukter.

Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nummer 2.

(Applåder)


Anf. 25 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Jag har varit ledamot av riksdagen länge nu, trots min ungdom, faktiskt i snart tolv år. Det har varit spännande år. Men detta är min första mandatperiod i socialutskottet. Jag har känt att vi i socialutskottet har gjort skillnad på riktigt. Vi har drivit viktiga frågor framåt. Ofta har vi gjort det i stort samförstånd. Tillkännagivandena till regeringen har varit många från ett helt enigt socialutskott. Riksdagen har visat sig stark och handelskraftig när vi haft en svag och passiv regering. Som moderat är jag särskilt stolt över att vi moderater lyckats driva igenom viktiga förändringar för socialt utsatta barn, ett arbete som måste fortsätta.

Fru talman! Det finns såklart många frågor inom socialutskottets hägn där åsikterna går kraftigt isär partierna emellan. Ett område som vi debatterat mycket under mandatperioden och där konfliktlinjerna ständigt gör sig påminda är ANDTS, det vill säga politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Nu har vi åter att debattera en del av detta område, nämligen politiken avseende tobaks- och nikotinprodukter.

Fru talman! Det första större ärende som jag fick möjlighet att arbeta med under hösten 2018 i socialutskottet var betänkandet Ny lag om tobak och liknande produkter, där en proposition från regeringen med samma titel behandlades. Propositionen innehöll bra och viktiga förslag för att minska rökningen och de tobaksrelaterade skadorna. Vi moderater omfamnade då bland annat förslaget om att göra lekplatser, idrottsplatser och hållplatser inom kollektivtrafiken rökfria. Men det var också en proposition som innehöll många riktigt dåliga förslag - förslag som var oproportionerliga, förslag som var klåfingriga och förslag som inte hade stöd i fakta.

Riksdagen avslog då också flera delar av regeringens proposition. Bland annat sa riksdagen nej till regeringens förslag om att förbjuda självbetjäning av tobaksvaror. Vuxna människor ska inte förbjudas att i den lokala butiken plocka sig en dosa snus ur snuskylen. Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om nya bestämmelser avseende marknadsföring och näthandel. Regeringen försökte slå undan benen för näthandeln genom diskriminerande bestämmelser.

I den proposition som vi nu debatterar har regeringen återkommit med ett nytt förslag avseende marknadsföringsbestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter. Det är ett förslag som inte är lika illa som det vi behandlade i början av mandatperioden men som jag och Moderaterna likväl anser att det finns starka skäl att avslå. Låt mig motivera varför!

Flera remissinstanser har lyft fram att regeringens förslag till nya regler snedvrider konkurrensen mellan fysiska butiker och nätbutiker. Vidare motiverar regeringen behovet av ny lagstiftning bland annat med att lagstiftningen behöver förtydligas. Men lagstiftningen riskerar med regeringens förslag snarare att bli ännu krångligare och ännu svårare att tillämpa. Regeringens förslag innebär att marknadsföringsbegreppet i lagen om tobak och liknande produkter ska få en annan innebörd än det allmänna marknadsföringsbegreppet och inte tolkas i enlighet med svensk marknadsföringslagstiftning. Hur kan regeringen mena att en sådan förändring skulle göra lagstiftningen tydligare?

Ett ytterligare skäl att säga nej till regeringens förslag om nya bestämmelser i kap. 4 i lagen om tobak och liknande produkter är att regeringen ännu en gång verkar ha gått längre än vad som är motiverat av EU-rätten. För oss moderater är det viktigt att värna Sveriges självbestämmande över snuset. Mot bakgrund av de skäl jag nu nämnt yrkar jag bifall till reservation nummer 3, som innebär avslag på den del av regeringens proposition som rör förändrade marknadsföringsbestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter.

Vi moderater vill se bestämmelser som utgår från den tydliga inriktning som riksdagen tidigare gett uttryck för om att skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaks- och nikotinprodukter behöver beaktas när politiken utformas samt att webbutiker inte bör diskrimineras i förhållande till fysiska försäljningsställen.

Fru talman! Dessvärre är det inte bara förslaget om förändrade marknadsföringsbestämmelser i regeringens proposition om hårdare regler för nikotinprodukter som inte är i linje med vad riksdagen tidigare fattat beslut om. I förra veckan kritiserade jag regeringen hårt för att vara häpnadsväckande nonchalant inför riksdagen och de beslut som vi här fattat. Vi har en historiskt svag regering som ständigt verkar behöva påminnas om att den faktiskt är underordnad riksdagen. I dag kommer regeringen att få ytterligare en sådan påminnelse, då riksdagen på Moderaternas förslag kommer att rösta nej till regeringens förslag om att införa ett smakförbud för ecigaretter.

Det finns många skäl till att regeringens förslag om smakförbud bör avslås, men sammanfattningsvis är förslaget ett flagrant exempel på klåfingrig plakatpolitik som dessutom riskerar att bli folkhälsopolitiskt kontraproduktiv.

För oss moderater är det självklart att det övergripande målet för politiken avseende tobaks- och nikotinprodukter bör vara att minska de tobaksrelaterade skadorna. Politiken ska bidra till att färre får cancer och att färre dör. Av detta följer att vår främsta prioritet fortsatt måste vara att minska den traditionella rökningen, som orsakar så mycket ohälsa och så många förtida dödsfall.

Nio av tio lungcancerfall är relaterade till tobaksrökning. Sverige har dock EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet, vilket förklaras av att Sverige i ett internationellt perspektiv har väldigt få rökare. Detta förklaras i sin tur av att många i Sverige snusar i stället för att röka. Våra svenska erfarenheter visar tydligt att mindre skadliga tobaks- och nikotinprodukter kan spela en avgörande roll för att minska rökningen och därmed de tobaksrelaterade skadorna.

E-cigaretter utgör liksom snus ett betydligt mindre skadligt alternativ till rökning. Om vi ska fortsätta minska den traditionella rökningen är det min bestämda uppfattning att vi bör passa oss för att göra betydligt mindre skadliga alternativ, såsom snus och e-cigaretter, mindre attraktiva för rökare. Men det är såklart vad regeringen gör med sitt förslag om smakförbud på e-vätskor. Konsekvensen av regeringens förslag riskerar alltså att bli större tobaksrelaterade skador. Det, fru talman, är skäl nog att avslå regeringens proposition i denna del, men det finns fler skäl.

Ett skäl är att regeringens föreslagna lagstiftning riskerar att bli mycket svår att tillämpa och att vi rent av skulle få en godtycklig och rättsosäker lagstiftning och tillämpning. Regeringens förslag innebär nämligen inget totalt smakförbud. Regeringens förslag innebär ett förbud mot tillsatser i e-vätskor som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. Det är ingen enkel sak att definiera vad som är en tobakssmak eller tobaksdoft. Det är heller ingen enkel sak att framställa de här smakerna i e-vätska.

Ett annat skäl att säga nej till regeringens förslag är att ett smakförbud riskerar att bana väg för ökad illegal handel. Seriösa aktörer på den svenska marknaden kommer att få svårt att överleva samtidigt som kriminella alldeles säkert inte kommer att försitta chansen att sko sig på förbudet.

Fru talman! Det sista argument som jag vill lyfta fram för varför regeringens smakförbud bör avslås är principiellt. Ett smakförbud är principiellt fel. Vuxna människor som använder e-cigaretter måste få lov att välja de smaker de önskar, och vi ska politiskt inte förbjuda sådant som inte är farligt. Och smak är inte farligt.

Däremot är nikotin farligt, och därför behövs en lagstiftning för alla nikotinprodukter, särskilt för att skydda barn och unga. Vi välkomnar därför och ställer oss bakom den del av regeringens proposition som handlar om att få på plats en lagstiftning också för de tobaksfria nikotinprodukterna, såsom nikotinportioner.

Regeringen förtjänar dock kritik för att ha dröjt så länge med att lägga ett förslag på riksdagens bord. Under ett antal år har det lagstiftningsmässigt varit fritt fram att sälja och marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter till barn och ungdomar. Det är bra att den dörren nu slås igen, men vi moderater tycker att mer behöver göras för att skydda barn och unga. Jag är därför glad att hela utskottet nu ställer sig bakom Moderaternas förslag att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Fru talman! Vi moderater har lagt fram ett annat förslag, som tyvärr verkar bli nedröstat av bland andra Socialdemokraterna. Vi anser att det finns skäl att undersöka om det utifrån ett hälsoperspektiv kan vara motiverat att införa begränsningar av den högsta tillåtna nikotinhalten i tobaksfria nikotinprodukter, givet nikotinets beroendeframkallande och hälsoskadliga effekter.

Avslutningsvis, fru talman, vill jag understryka vikten av att tobaks- och nikotinpolitiken fokuserar på att minska de tobaksrelaterade skadorna. Därför behöver vi fokusera dels på att jobba förebyggande, dels på att minska rökningen. För detta krävs en i stora delar annan politik än den som den nuvarande regeringen för.

Med detta, fru talman, vill jag inte bara tacka för ordet utan också tacka mina kollegor i utskottet och riksdagen i stort liksom talmanspresidiet och alla fantastiska medarbetare i Riksdagsförvaltningen för den mandatperiod som nu lider mot sitt slut. Jag ser nu fram emot demokratins slutspel - valrörelsen.

(Applåder)


Anf. 26 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Tack, ledamoten Hultberg, för ditt anförande!

Jag måste börja med att säga att jag hyser den största respekt för ledamoten Hultbergs engagemang i både dessa och många andra frågor. Vi är oftast inte överens. Det är inte konstigt - det ska så vara. Men vi har ofta en bra dialog. Vi har också haft det om det här betänkandet, där vi har kommit överens om till exempel hårdare straffbestämmelser för dem som förmedlar tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Jag tycker att förslaget är bra, så tack för det, ledamoten Hultberg!

Vi är inte överens i frågan om smaksättning av e-cigaretter. I många andra frågor väljer Moderaterna att lyfta fram barnens perspektiv, barnens skydd mot en otrygg och osäker uppväxt, barnens skydd mot skadliga produkter. I många andra avseenden lyfter Moderaterna också upp frågan om att förslag som läggs fram ska bygga på evidens, beprövad erfarenhet och forskning. Men när det kommer till frågan om smaksättning av e-cigaretter har Moderaterna fullständigt kapitulerat för industrins lögner om att bubbelgumssmak på e-cigaretter skulle få folk att sluta röka. Alla rapporter som kommer nu visar på raka motsatsen. Det lockar barn och unga att börja med e-cigaretter och leder till att de också börjar röka.

Jag vill fråga ledamoten Hultberg: Varför är barnens situation inte viktig när det kommer till dessa frågor?


Anf. 27 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Det är glädjande att Socialdemokraterna har uppmärksammat det stora engagemang som Moderaterna har för att stärka barns ställning, inte minst när det gäller att skydda socialt utsatta barn. Därför har Moderaterna drivit på för och tycker att det är viktigt att få på plats en lagstiftning som täcker alla produkter som innehåller nikotin eller tobak.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen har suttit på händerna i många år och låtit de nya produkterna ta marknadsandelar och att man har låtit oseriösa aktörer ha en aggressiv marknadsföring riktad direkt mot barn och unga. Jag beklagar det, och jag välkomnar därför att vi nu äntligen får en lagstiftning på plats som täpper till dessa möjligheter.

Jag tycker också, fru talman, att det är viktigt att vi har en lagstiftning som fokuserar på resultat. Min bestämda uppfattning är att det finns stora risker med det förslag som regeringen går fram med här. I bästa fall är det förslag till smakförbud som regeringen lägger fram när det gäller e-cigaretter dålig plakatpolitik, men jag skulle nog vilja kalla det för påfågelspolitik. Smakförbudet är som påfågelns stora solfjäder, ett ornament. Det är ett attribut som faktiskt är en belastning men som syftar till att få regeringens politik att framstå som handlingskraftig.

Jag är bekymrad över att smakförbudet kommer att leda till att fler väljer att återgå till traditionella cigaretter. Den stora evidens som ledamoten Bladelius säger finns för ett smakförbud känner jag inte alls igen. Tvärtom finns det många rapporter som visar att den traditionella rökningen har ökat igen i de länder och delstater där smakförbud har införts.

Jag tycker att Socialdemokraterna, regeringen och ledamoten Bladelius blir svaret skyldiga när det gäller att presentera den evidens som skulle visa att de tobaksrelaterade skadorna minskar med ett smakförbud.


Anf. 28 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Jag är glad över att jag efter debatten kan visa ledamoten Hultberg den evidens och de forskningsstudier som jag har läst. Vi kan sätta oss ned sedan så ska jag visa dem.

De allra flesta studier som kommer nu visar att unga e-cigarettanvändare också använder vanliga cigaretter. Det finns ingen evidens för att ecigaretter skulle leda till att färre röker vanliga traditionella cigaretter. Det var till och med så, när en forskargrupp nyligen skulle titta på frågan om huruvida färre röker traditionella cigaretter och går över till ecigaretter, att de inte kunde hitta en enda person att intervjua. Så pass få är de.

När det kommer till e-cigaretter med bubbelgumssmak, popcornssmak, salttillsatser och så vidare finns det studier som visar att användningen går lägre och lägre ned i åldrarna. Polisen varnar för att barn så unga som i mellanstadieåldern använder e-cigaretter på daglig basis och att det har skett en explosionsartad utveckling på området.

Det är barn och unga som lockas att använda e-cigaretter, och det är smaksättningen som är den största anledningen till det. Ledamoten Hultberg stod i talarstolen och sa att smaksättningen inte är farlig, men jag menar raka motsatsen. Den är anledningen till att fler barn och unga kommer att ha ett nikotinberoende framöver. Jag och Socialdemokraterna tycker inte att det är en bra idé. Vi vill skydda barn och unga. Det är därför vi har lagt fram förslaget till lagstiftning. Moderaterna kommer att rösta emot det, och detta är beklagligt.


Anf. 29 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Det som jag tycker är beklagligt är den principlöshet som Socialdemokraterna har och deras ovilja att fatta beslut på ett gediget faktamässigt underlag. Den stora evidens som ledamoten Bladelius talar om finns inte. Det finns många rapporter som leder i bevis eller snarare driver att hälsokonsekvenserna skulle bli negativa om man införde smakförbud.

Fru talman! Jag tycker att det finns anledning både för mig och för ledamoten Bladelius att vara ödmjuka. Detta är relativt nya produkter, och forskningsläget är inte det bästa. Visar det sig i framtiden att smaksättningen skulle vara den stora inkörsporten och att det skulle vara ett större problem än att smakförbudet skulle leda till att färre slutar röka - jag tror att e-cigaretterna är ett viktigt verktyg för att fler ska sluta röka - är vi naturligtvis beredda att titta på den forskningen.

Men jag tycker att det är väldigt konstigt och ologiskt att ledamoten Bladelius kan argumentera med själ och hjärta för ett smakförbud när det gäller e-cigaretter men inte motsvarande förbud när det gäller andra nikotinprodukter. Varför ska vissa produkter regleras smakmässigt och andra inte? Jag är naturligtvis bekymrad över att detta bara är första steget och att den som i dag snusar Göteborgs Rapé snart inte ska få göra det längre och att smakförbudet ska vidgas till fler produkter.

Fru talman! Jag och Moderaterna säger nej till detta förbud eftersom vi menar att det saknas faktamässigt stöd för att man skulle uppnå det som man vill med förslaget och eftersom det riskerar att leda till en ökad illegal handel. En ökad illegal handel och att våra unga konsumenter skulle tvingas söka sig till kriminella aktörer tror jag inte är det bästa sättet att skydda dem. Jag är också återigen bekymrad över att det skulle leda till att fler väljer att återgå till rökning. Och det är just den traditionella tobaksrökningen som vi måste prioritera om vi på riktigt vill rädda liv.


Anf. 30 Clara Aranda (SD)

Fru talman! I dag debatterar vi regeringens förslag till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagförslaget innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och besvär som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen omfattar även nikotinprodukter som ännu inte har utvecklats.

I propositionen föreslås ett förbud mot tillsatser i e-vätskor som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak.

I utskottets tidigare debatt gällande ANDTS-politiken lyfte jag fram hur Sverigedemokraterna ser på skademinimering och vikten av att politiken ska utgå från fakta.

Vår uppfattning är att fokus måste vara att rädda liv och att i så stor utsträckning som möjligt minska skador. Därför är det fortsatt väldigt viktigt att vi arbetar för att minska just tobaksrökningen som innebär så väldigt stora hälsorisker. Vi kan och bör inte likställa snus eller andra rökfria tobaks- och nikotinprodukter med tobaksprodukter som man röker, eftersom dessa produkter inte har samma hälsorisker.

Fru talman! Vi vet att tobaksrökning är en riskfaktor för flera sjukdomar, som cancer, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och olika lungsjukdomar. Rökning är en av de största orsakerna till sjukdom och död i Sverige.

Det bedrivs i dag ett aktivt tobaksförebyggande arbete, och jag är helt övertygad om att vi alla i den här kammaren är överens om att rökningen måste minska totalt sett och att vi ska fortsätta att arbeta tydligt och kraftfullt för att så ska ske.

På 1177:s hemsida går det att läsa om läkemedel som ökar chansen att bli rökfri och att dessa läkemedel kan fördubbla chanserna att lyckas sluta röka. Det handlar bland annat om tuggummin, munspray, sugtabletter och plåster, vilka innehåller nikotin. Dessa läkemedel finns att köpa i mataffärer och apotek för den som har fyllt 18 år.

Om man tittar vidare på smaksättningen av dessa läkemedel som ska vara till hjälp för den som vill sluta röka finns det en rad olika smaker att välja mellan - fruktmint, frukt och mint, för att ge några exempel. Det är alltså smaksatta nikotinprodukter som klassas som läkemedel anpassade för individer som vill sluta röka.

Vårdguiden 1177 hänvisar likväl vidare till Sluta-röka-linjen, som är ett kunskapscentrum riktat till personer som vill sluta röka. Där är rådgivarna kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik. För den som inte vet är Sluta-röka-linjen en statligt finansierad nationell och kostnadsfri stödlinje vars verksamhet huvudsakligen finansieras från Socialdepartementet. På Sluta-röka-linjens hemsida går det också att läsa om hur nikotinläkemedel ökar chansen för rökstopp. Man skriver också att användning av nikotinläkemedel kan vara särskilt hjälpsamt för den som är starkt beroende av nikotin och för den som tidigare har haft väldigt stora besvär med att sluta röka.

Fru talman! Det går därför att konstatera det faktum att nikotinprodukter har en ganska viktig roll att spela för individer som vill sluta röka.

Efter att ha läst väldigt många mejl från personer som har lyckats sluta röka traditionella cigaretter med hjälp av e-cigaretter har jag fått en större insikt i hur viktig smaksättningen faktiskt är för dessa individer. Att kunna avvänja sig från tobakssmaken kan också spela en viktig roll när det handlar om att komma ut ur ett tobaksberoende.

I den bästa av världar skulle tobaks- och nikotinprodukter inte brukas. Verkligheten är dock lite mer komplicerad än så, och vi måste alltid se till hur vi på ett effektivt sätt kan minimera negativa hälsoeffekter och minska skadeverkningarna i så stor utsträckning som möjligt. Det uppnår vi inte genom att ta bort alternativen som faktiskt kan leda människor ut ur ett mycket hälsoskadligt beroende.

Samtidigt vill jag understryka att Sverigedemokraterna ser att det är problematiskt med en utveckling där barn och unga tilltalas av och använder sig av e-cigaretter. Det är enormt viktigt att barn inte ges tillgång till dessa produkter. Därför är det viktigt med ett ålderskrav som syftar till att förhindra att nikotinprodukter brukas av minderåriga.

Det är också mycket angeläget att regeringen ser över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år, vilket utskottet nu också föreslår i ett tillkännagivande till regeringen. Sverigedemokraterna ser det som en viktig åtgärd för att ytterligare förhindra minderåriga att använda sig av denna typ av skadliga produkter.

Jag vill med detta sagt yrka bifall till reservation 4 och önska er alla en trevlig sommar.


Anf. 31 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Jag har noterat de gånger som ledamoten från Sverigedemokraterna har stått i talarstolen och hänvisat till alla de mejl som vi riksdagsledamöter i socialutskottet har fått från alla som säger sig ha slutat röka med hjälp av e-cigaretter.

Jag vill börja med att rikta en fråga till ledamoten från Sverigedemokraterna som är ansvarig för dessa frågor för sitt parti i socialutskottet. Tror ledamoten verkligen att det är Ann-Marie 69 år som halv tre på natten skickar ett mejl till oss riksdagsledamöter och som hävdar att hon har slutat röka på grund av e-cigaretter med bubbelgumssmak?

Det är naturligtvis så att vi som sitter i Sveriges riksdag, som är lagstiftare och som är ansvariga för dessa frågor måste ha en förståelse för och kunna värja oss mot den enorma påverkanskampanj som leds av industrin i dessa frågor. Naturligtvis är det den industrin som ligger bakom dessa mejl.

Om det hade varit vanliga personer bakom alla dessa mejl är det lite märkligt att forskarlag som vill titta på dessa frågor inte hittar en enda person att intervjua. De som lyckas sluta röka med hjälp av e-cigaretter med bubbelgumssmak, i stället för att ta hjälp av de evidensbaserade rökavvänjningsprodukter som finns på marknaden, är nämligen otroligt få.


Anf. 32 Clara Aranda (SD)

Fru talman! Tack, ledamoten, för frågan!

Nu är det så att jag tror att jag själv kan avgöra vilka mejl som kommer till mig som är riktiga mejl från riktiga individer. Det handlar inte bara om mejl. Jag träffar väljarna och människor ute på gatan. Jag diskuterar med dem, och jag lyssnar till vad de har att säga.

Jag har anhöriga som har lyckats sluta röka med hjälp av dessa produkter. Om jag har fått mejl och människor har pratat med mig och framfört sin åsikt lyssnar jag till det och försöker se till verkligheten. Jag lever inte i en bubbla, och jag antar inte att allting som kommer till mig är någon påverkanskampanj. Det kan såklart vara så, absolut. Jag säger inte att det inte är så. Men jag är också tillräckligt klok för att avgöra när det är så. Det hoppas jag ändå att ledamoten har förtroende för.

Problemet med regeringens proposition är att förslagen baseras på antaganden och inte på fakta. Vi behöver ta hänsyn till skadeverkningarna när vi fattar beslut. Det är viktigt. Vilka långtidsstudier kan vi ta hänsyn till nu? Det finns inga. Det är för tidigt. Varför måste regeringen ha så bråttom med de här besluten?

Som ledamoten Johan Hultberg tidigare föredrog har liknande smakförbud införts. Det har visat sig att de smakförbuden har lett till att ungdomar i stället börjar att gå tillbaka till cigarrettrökning, som är ännu mer hälsoskadligt. Hur ser regeringen och ledamoten från Socialdemokraterna på det?


Anf. 33 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Min fråga till ledamoten från Sverigedemokraterna var om hon på fullaste allvar inte tror att det är industrin som ligger bakom de enorma mängder mejl som vi får klockan halv tre på natten.

De kommer från folk som hävdar att det är e-cigarretter med bubbelgumssmak som har hjälpt dem att sluta röka vanliga traditionella cigaretter. Då var min fråga till ledamoten om hon på fullaste allvar inte tror att det är industrin som ligger bakom den enorma påverkanskampanjen.

Jag vill ställa ytterligare en fråga. Det handlar om när ledamoten från Sverigedemokraterna talar om att förslagen ska bygga på evidens. Vi kan stå här och kasta evidens fram och tillbaka, fru talman, och hävda att vi har evidens hur mycket som helst.

För oss socialdemokrater handlar e-cigaretterna och skademinimeringsperspektivet om att skydda barn och unga. Det vi ser i dag i flera studier är att barn och unga lockas inte bara av smakerna utan också den extremt aggressiva marknadsföringen när det kommer till de här produkterna.

Jag tycker inte att skadereduceringsperspektivet ska stå över när det är ett faktum att vi i dag har barn och unga som hamnar i ett starkt nikotinberoende därför att de pushas in i att testa de här olika produkterna. Det gäller trots att de inte är exakt lika farliga som traditionella cigaretter.

Hur pass farliga och skadliga de här produkterna är vet vi inte i dag. Det vi vet är att nikotin är skadligt både för kropp och hälsa. Det är som allra mest skadligt i ungdomen och tonåren. Där vill vi sätta stopp så att inte fler barn och unga ska hamna i beroende av dessa produkter och skadas av dem.


Anf. 34 Clara Aranda (SD)

Fru talman! Ledamoten påstår alltså att det inte finns tillräcklig evidens, eller bevis, för vilka hälsorisker som finns. Det är det vi ska ta reda på innan vi fattar beslut. Det är det viktiga. Anser ledamoten att det finns tillräckligt med fakta för att fatta de här besluten på bästa sätt och att vi kan säkerställa att det inte är hälsofrämjande? Jag tvivlar på det.

Till skillnad från Socialdemokraterna värnar Sverigedemokraterna varje människas rätt att forma sitt eget liv och att själv fatta viktiga beslut som rör den egna hälsan. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att fatta de rätta besluten för den egna hälsan. Vi tror däremot inte på att man ska moralisera och komma med pekpinnar.

Anser inte Socialdemokraterna att det är det egna ansvaret för den egna hälsan som i grund och botten är det viktigaste och det som vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för?


Anf. 35 Anders W Jonsson (C)

Fru talman! Den här debatten är föranledd av att regeringen har lagt fram en proposition som handlar om hårdare tag mot nikotinprodukter. Den propositionen, fru talman, är välkommen.

Vi har under senare år fått ett antal nya nikotinprodukter som inte den nuvarande lagstiftningen alls är anpassad till. Jag tänker framför allt på ehälsocigaretterna men även på de snusprodukter som sägs vara tobaksfria. Låt mig vara tydlig med att det definitivt inte är några hälsoprodukter. Nikotin är starkt vanebildande, och det är inte någonting som kan rekommenderas att användas fritt.

Jag reagerar lite grann på diskussionen om att bara för att det finns läkemedel som är framtagna med gedigen forskning för att använda för rökstopp - nikotintuggummin och så vidare - skulle det vara fritt fram för allehanda produkter som plötsligt innehåller lite nikotin att kunna användas. Det är lika långsökt som om man skulle säga att bara för att det finns vissa läkemedel som är baserade på delar av cannabisplantan ska det därför vara fritt fram att tillhandahålla cannabis.

Vi ska vara väldigt noga i den här kammaren när vi uttalar oss om evidens. När det gäller de produkter som ska saluföras som läkemedel och göras tillgängliga för en bred allmänhet måste det finnas gedigen forskning bakom.

Icke desto mindre är det riktigt stora hotet mot hälsan fortfarande röktobaken. Även om dessa produkter definitivt inte är några hälsoprodukter, och det inte finns evidens för att det skulle vara medel som ska förskrivas och användas för rökstopp, är röktobaken fortfarande det riktigt stora hotet mot den svenska folkhälsan.

Där ligger vi tack och lov i dag på ganska låga nivåer. Det är därför propositionen är väldigt välkommen. Den innebär en skärpning och modernisering av lagstiftningen i syfte att minska skadeverkningarna.

Den innebär mycket tydligare och skärpta marknadsföringsregler för e-cigaretter och därtill kopplade olika produkter. Den innebär stopp för sponsring av tobaksvaror och e-cigarretter, påfyllningsbehållare och också en skärpning för de så kallade tobaksfria nikotinprodukterna.

Den fråga där det egentligen finns en åsiktsskillnad gäller huruvida man ska ha en lag som säger att det ska vara förbjudet att ha smaktillsatser. Där stöder vi majoriteten i utskottet. Vi tycker inte att riskerna med de produkterna lever upp till den nivån att man helt ska förbjuda smaktillsatserna.

Fru talman! Att främja folkhälsa handlar för oss framför allt om att arbeta genom att öka upplysningen. Det gäller att se till att öka kunskapen och skapa en stark inre motivation.

Förbud kan man använda i vissa fall, men det blir väldigt lätt kontraproduktivt. Det ska användas framför allt när det handlar om att skydda ungdomar. Det ska dessutom användas när det handlar om oerhört hälsofarliga produkter.

De hälsorisker som är förknippade med de här produkterna tycker vi inte når upp till den nivån att smaktillsatser ska förbjudas. Vi tycker dessutom att det i ett läge där man vill skydda ungdomar är betydligt viktigare att man från regeringens sida följer den majoritet som finns.

Det finns ett förslag till tillkännagivande som säger att det ska vara förbjudet att sälja de här produkterna till någon under 18 år. Menar man allvar med att man verkligen vill skydda ungdomar är det den vägen man ska gå och inte laborera med olika smaktillsatser.

Vi står därför bakom utskottets förslag i betänkandet, men jag vill också yrka bifall till vår reservation nummer 6.


Anf. 36 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Hälsan fortsätter att vara ojämlikt fördelad mellan olika socioekonomiska grupper i Sverige. Det slår rapporten Folkhälsans utveckling Årsrapport 2021, utgiven av Folkhälsomyndigheten, fast.

Det är folkhälsa man ska ha i fokus när man diskuterar de här frågorna. Hälsa har, fru talman, blivit en tydlig jämlikhetsfråga. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Skillnaderna i hälsa syns framför allt mellan grupperna med förgymnasial och eftergymnasial utbildning. Människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position man har i samhället.

Klyftan har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått av dödlighet. Alla stora dödsorsaker i befolkningen är vanligare bland dem som har kort utbildning. Det här är en klassfråga. Denna grupp rapporterar också sämre allmänhälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa.

Fru talman! Daglig tobaksrökning är en av de främsta riskorsakerna för sjukdomsbördan i Sverige. Så är det fortfarande, trots att andelen personer som röker har minskat sedan 80-talet. Rökning är starkt förknippat med en ökad risk för lungcancer, KOL och hjärt- och kärlsjukdomar. Varannan person som röker dör i förtid.

Fru talman! Andelen som uppger att de röker tobak dagligen är större i grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning än i gruppen med eftergymnasial utbildning. År 2021 uppgav 5 procent att de röker ibland. Högst andel som röker ibland, 8 procent, ses bland unga vuxna, 16-29 år. Det kan vi fundera på, för det här blir nästa generations rökare. Rökning handlar mycket om tillvänjning. Vi vet att tobak är en produkt som är väldigt skadebildande och även väldigt beroendeframkallande.

Dessutom har daglig snusanvändning ökat bland unga vuxna de senaste åren, och tydligast ökning ses bland kvinnor. Det kan man fundera på. I åldersgruppen 16-29 år har andelen kvinnor som uppger daglig snusanvändning ökat från 3 procent 2018 till 9 procent 2021.

Fru talman! Det här är förstås en fråga om marknadsföring. Varför har tobaksindustrin och privata aktörer tagit fram olika smaker på snus och ecigaretter? Det kan vi fundera på. Hallon, jordgubb - you name it. Är det för vuxna som ska sluta röka? Ja, man kanske samtidigt har något slags sötbehov då. Eller är det för barn och unga, apropå tillvänjning? Det blir helt enkelt en psykologisk tillvänjning. Tobaksindustrin har alltid med sig sina psykologer i en stor hop efter sig.

Vi har välkomnat regeringens proposition Hårdare regler för nya nikotinprodukter. Tobaksindustrin och andra omkringliggande aktörer har starka ekonomiska intressen av att bredda marknaden, inte minst i Sverige, där andelen som röker dagligen har minskat under de senaste åren.

Vad gör man då? Philip Morris har lagt ett bud på Swedish Match på 161 miljarder. Det kan man fundera på. Varför gör de det nu, när folk röker mindre? Det är självklart för de nya produkternas skull. Det handlar om pengar, och det handlar om tillvänjning. Det handlar helt enkelt, fru talman, om att få in kulorna på ett annat sätt.

Vänsterpartiet har aldrig prioriterat tobaksindustrins intressen eller på något sätt låtit dem hindra arbetet för att förbättra folkhälsan.

Regeringens förslag i propositionen syftar till ett förbud mot försäljning av vätska med en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak som är avsedd att konsumeras genom elektroniska cigaretter, så kallade ecigaretter. Förbudet mot smak föreslås även omfatta nikotinfria vätskor.

När bestämmelserna om e-cigaretter infördes i svensk rätt framförde ett flertal remissinstanser att även e-cigaretter utan nikotin borde omfattas av regleringen, bland annat eftersom de efterliknar och kan normalisera rökning. Det kan man fundera på.

Fru talman! Finland har sedan en tid ett förbud mot försäljning av vätska med karakteristiska dofter och smaker för användning i e-cigaretter. Förbudet omfattar både vätska som innehåller nikotin och vätska som inte innehåller nikotin.

Av de finska förarbetena framgår att syftet med att förbjuda karakteristiska dofter och smaker i vätskor som används i e-cigaretter är att göra produkterna mindre lockande för barn och unga och att förhindra att produkterna blir en inkörsport till nikotinberoende för minderåriga. Jag tycker, fru talman, att det låter ganska rimligt.

Däremot kan vuxna rökare som vill övergå till att använda e-cigaretter göra det också i fortsättningen. Vänsterpartiet menar att en viktig intention med en lagändring om förbud mot försäljning av smaksatt vätska ska vara att minska användningen av produkterna bland barn och unga för att förhindra att produkterna blir en inkörsport till tobaksbruk och dessutom minska normaliseringen av rökning.

Samtidigt har e-cigaretter i vissa fall haft en påvisad effekt när det gäller att vuxna tobaksrökare övergår till att använda e-cigaretter. Det är därför, som vi skrev i vår följdmotion, viktigt att detta verkligen leder till en minskad tobaksrökning. Därför vill vi också ha en eventuell ändring i lagen om man följer upp detta och det visar sig att så inte är fallet.

Fru talman! Det tobaksfria snuset lanserades 2016 och är den vanligast förekommande produkten bland de tobaksfria nikotinprodukterna. Det är en succé, skulle jag vilja påpeka. Marknaden är väldigt glad för detta. På samma sätt som smaksatta vätskor avsedda att konsumeras genom e-cigaretter saknar det tobaksfria snuset den karakteristiska tobakssmaken och kan därför smaksättas på många olika sätt.

Till skillnad från när det gäller e-cigaretter är kunskapsnivån lägre om huruvida det tobaksfria snuset fungerar som en inkörsport till snus med tobak eller om tobakssnusare övergår till att använda tobaksfritt snus.

Vi menar att lagen riskerar att framstå som inkonsekvent om det ena tillåts säljas och det andra förbjuds, om det kan påvisas att även det tobaksfria snuset är en inkörsport till tobaksbruk. Vi i Vänsterpartiet vill därför utreda frågan. Vi vill att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att utreda ett eventuellt förbud mot smaksatt tobaksfritt snus på liknande premisser som förbudet mot smaksatta vätskor avsedda att konsumeras genom e-cigaretter.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nummer 10 och hoppas att det är tydligt.

Jag vill också passa på att tacka när jag står i den här talarstolen. Man vet ju inte om det är sista gången den här perioden eller inte. Det känns som att allt kan hända, och man åker ständigt bergochdalbana i riksdagen.

Men jag vill alltså tacka presidiet, talmannen och hans handgångna talkvinnor - talmän. Jag vill också tacka alla ledamöter i utskottet. Ha en bra sommar! Det hoppas jag att vi får, och jag hoppas att vi inte blir inkallade på olika sätt. Jag tror inte att vi riktigt pallar det.

(Applåder)


Anf. 37 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Kristdemokraternas mål är att minska skador kopplade till tobak och nikotin. Vi kan nå det målet genom att lägga kraft på att etablerade rökare uppmuntras att övergå till rökfria nikotinprodukter. Samtidigt är det viktigt att bedriva ett starkt förebyggande arbete så att unga varken börjar röka eller använda andra nikotinprodukter.

Vi vet alla att rökningen är det som är absolut farligast för vår hälsa. Men utifrån alla de negativa hälsoeffekter som finns även av andra nikotinprodukter, inte minst för barn och unga, välkomnar vi kristdemokrater den nya lagen om hårdare regler för nikotinprodukter. Att det nu kommer att införas en åldersgräns för försäljning av nikotinprodukter är avgörande för att begränsa tillgängligheten för barn och unga.

Jag vill därför tacka regeringen för att detta lagförslag äntligen kommer. Det är mycket välkommet och efterlängtat, och det är ett förslag som vi kristdemokrater helhjärtat står bakom.

Jag hoppas också att regeringen nu skyndsamt kommer att genomföra det förslag som kommer från Moderaterna och som handlar om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Det är ett förslag som har fått stöd från ett enigt utskott och som när det blir verklighet - vilket vi nu hoppas att det blir - kan minska risken för att barn och unga får tillgång till nikotinprodukter. Det är jätteviktigt.

Ett annat av Moderaternas förslag som jag önskar hade fått stöd av en majoritet i utskottet handlar om att införa en begränsning av högsta tillåtna nikotindos i de tobaksfria produkterna. Om vi hade fått hela kedjan av åldersgräns, straff för langning och en maxhalt av nikotin på plats skulle vi ha haft ett mycket bättre och heltäckande skydd för nikotinets skadeeffekter. Jag beklagar därför att förslaget inte fick stöd av en majoritet.

Jag yrkar bifall till reservation 9.

Fru talman! När det gäller regeringens förslag om förbud mot tillsatser i e-vätskor som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak ställer vi kristdemokrater oss bakom förslaget att avslå detta förbud.

E-cigaretter är precis som produkterna i den nya lagen om hårdare regler för nikotinprodukter ingen hälsovara, men vi anser att det är bättre att etablerade rökare väljer ett alternativ som jämförelsevis är mindre skadligt. Utifrån att det nu finns åldersgränser för alla dessa produkter är det också rimligt att regleringen av smaksättning är densamma för nikotinprodukter och e-cigaretter.

Men återigen: Vi måste minska exponeringen för barn och unga. Vi kristdemokrater bidrog därför till en så kallad skarp skrivning i utskottets ställningstagande kring vikten av ett starkt förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga börjar använda nikotinprodukter, men också vikten av en välfungerande tillsyn över att tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte säljs eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till barn och unga.

Fru talman! För att det förebyggande arbetet ska vara framgångsrikt är det avgörande att det är evidensbaserade metoder som används. I sammanhanget vill jag därför passa på att återigen betona vikten av att Sverige får ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention.

(Applåder)


Anf. 38 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Tack, ledamoten Steensland, för ditt anförande!

Jag uppskattar verkligen innerligt ledamoten Steenslands hårda och gedigna arbete i de här frågorna, som vi haft ett gemensamt ansvar för under mandatperioden från olika partier. Vi är inte alltid överens, men jag vet att ledamoten Steensland har ett enormt starkt engagemang i dessa frågor.

Jag önskar naturligtvis att alla ska rösta på Socialdemokraterna i valet, men gör man inte det hoppas jag att man kryssar in Steensland i denna kammare igen. Jag tror att det är viktigt att vi också fortsättningsvis har en ledamot som är så öppen och engagerad och vill komma överens. Det krävs nämligen att man gör det, fru talman, på det här området. Detta är viktiga frågor, och vi behöver jobba aktivt med dem också framöver.

Vi är också överens i många frågor i propositionen. En fråga vi inte är överens om är smaksättningen. Jag hade önskat att ledamoten Steensland kanske hade sett mer av ett försiktighetsperspektiv här, att hellre skydda barn och unga än att inte göra det.

Men med det sagt, fru talman, är jag tacksam över ledamoten Steenslands engagemang i dessa frågor. Jag är också alldeles övertygad om att en socialdemokratisk regering kommer att ta flera steg i de här frågorna, kanske också när det gäller den reservation som Steensland lyfte här i talarstolen. Jag tycker också att det är en oerhört viktig fråga att komma vidare med.

Jag hoppas på ett gott samarbete också framöver i dessa frågor, fru talman.


Anf. 39 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Tack, ledamoten Yasmine Bladelius, för de fantastiskt fina orden! Jag blir lite rörd här. Varmt tack för ditt stöd!

Jag uppskattar också det engagemang som ledamoten har. Vi måste arbeta tillsammans långsiktigt för att övergripande minska det mänskliga lidandet och de skadeeffekter som finns i samhället av nikotin och tobak men också av alkohol, narkotika, dopning och spel om pengar. Jag vet att vi delar det engagemanget, och jag tror nog att vi kommer att komma överens om ganska många delar där framöver.

Fru talman! Jag vill bara ytterligare understryka hur oerhört viktigt det är, nu när vi har åldersgräns för de tobaksfria nikotinprodukterna, att vi fortsätter se till att tillsynen blir stark så att vi verkligen säkerställer - det är ju det viktigaste, som vi delar - att barn och unga inte har tillgång till dessa produkter och inte heller exponeras för dem.

Det är därför det är så viktigt med det evidensbaserade förebyggande arbetet. Jag vet att vi delar de synpunkterna, så jag hoppas att vi kan hitta en samsyn framåt där.


Anf. 40 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Jag kan inte annat än hålla med om det anförande som ledamoten Steensland nyss höll. Jag vill också passa på att önska både ledamoten Steensland och talmannen, talmanspresidiet och mina kamrater i kammaren en god sommar. Upp till kamp!


Anf. 41 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Tack, Yasmine Bladelius, och lycka till i valrörelsen! Jag vill också passa på att rikta mitt varmaste tack till talmanspresidiet och alla som jobbar inom riksdagens förvaltning. Och vilket fantastiskt socialutskott vi har! Våra tjänstemän är kompetenta, flexibla och tillmötesgående.

Vi har som ledamöter strävat efter att hitta en samsyn i väldigt många viktiga frågor, inte minst i beroendefrågorna när det gäller vård och behandling. Där uppskattar jag det varma samarbete som vi har haft över partigränserna - ett fantastiskt gott samarbete i många frågor. Det bygger ju den här långsiktigheten: att vi ser människor som är i utsatthet och som behöver stöd från lagstiftningen för att komma på en bättre plats. Jag är oerhört stolt över den lilla del som jag har bidragit med under den här tiden.

Tack för dina fina ord, Yasmine Bladelius!


Anf. 42 Barbro Westerholm (L)

Fru talman! Liberalerna välkomnar att vi nu får den här lagen om hårdare regler för nikotinprodukter. När vi halv nio i morse fick veta att EU inte hade satt sig emot lagen kändes det som att det här måste vi fira extra. Vi visste ju inte om vi skulle få en debatt i dag eller inte. Därför skickade jag alla mina tack mot slutet av mitt anförande i debatten förra veckan.

Nikotin är lika vanebildande som morfin. Det kom in i Sverige med tobaksbruket för 500 år sedan. Hade det kommit i dag hade vi nog narkotikaklassat det, och då hade det blivit en helt annan debatt än vad vi har nu.

Det tog alltså 500 år innan cancerrisken blev uppenbar. Där måste jag säga att vi i Sverige har lyckats väl med att minska tobaksbruket. Men det är ju nikotinet i tobaken som gör det så svårt för många att sluta röka. Vi vet inte vilka som blir beroende och vilka som har lätt att sluta röka. Men hälsoriskerna i form av cancer såg vi, och därför tog man fram nikotinprodukter som tuggummi, plåster och så vidare. Snuset kom också att framhållas som ett bra alternativ.

Nu har vi alltså fått de tobaksfria produkterna. Det jag ser väldigt allvarligt på är det vita snuset, men också nikotin i e-produkter och annat. Det marknadsförs som rökavvänjning, men det visar sig att verkligheten inte är sådan. Detta är en inkörsport till beroende bland barn och ungdomar. Det finns många beskrivningar av det.

Därför är det extra viktigt att sätta in insatser för att förebygga användning av nikotinprodukter bland ungdomar. Här har en organisation som A Non Smoking Generation en väldigt viktig roll att spela just i att gå över till att arbeta mot nikotinanvändningen.

Det är bra att vi får en 18-årsgräns här. Det är bra att ett förbud mot langning utreds. Det jag personligen gärna hade sett var att vi också hade gått emot detta med smak- och lukttillsatser, men ibland måste man som politiker göra vissa kompromisser för att ta steg framåt.

Jag misstänker att vi om några år får en ny "mellanölsdebatt". Ni som var med på 60- och 70-talet minns mellanölet, som framställdes som ofarligt men kom att bli väldigt mycket använt bland ungdomar. Där fick man gå in med åtgärder, men här är det uppenbarligen ännu för tidigt. Genom 18-årsgränsen och den här starka signalen mot langning tror jag att vi kan hantera många av riskerna.

Vi i Liberalerna anser att den här lagen bör kopplas ihop med tobakslagen och ingå i en strategi mot beroendesjukdomar av olika slag. Vi har debatterat i andra sammanhang att man behöver se beroende som det som förenar de här olika produkterna som människor blir fast i användningen av - de blir ofria - för då blir det ett annat sätt att arbeta med strategin.

Jag har arbetat med tobaksfrågan sedan slutet av 60-talet då jag var inne i forskning kring riskerna med p-piller och blodproppsrisken. Då blev det tydligt att blodproppar på den arteriella sidan var vanligare bland dem som rökte. Sedan kom också studier som visade att rökning under graviditet kunde öka risken för olika problem hos det väntade barnet. Men man var inte riktigt klar över om det var tobaken eller nikotinet i rökprodukten som låg bakom. Men mer och mer visar nu på nikotinets kärlskadande effekter, och därför blir det viktigt att vi koncentrerar oss på nikotinet som sådant.

I en av replikväxlingarna här togs alla de email som en del av er får om nikotinlagen upp. Jag får inte ett enda, och jag får inga kontakter med tobaksindustrin eller nikotinindustrin. Det har jag inte fått sedan riksdagens kvinnor i början av 90-talet drev frågan om en tobakslag. Jag tycker att det är lite intressant att se vilka man lägger ned tid på att kontakta. Det vill jag addera här.

Jag yrkar bifall till reservation 7 under punkt 8 och avstår från att tacka er en gång till.

(Applåder)


Anf. 43 Anders W Jonsson (C)

Fru talman! Jag är också oerhört glad över att den här debatten blev av så att jag kunde få en chans att tacka dig, Barbro Westerholm, som jag har följt sedan tidigt 80-tal. Då var jag kandidat och såg dig som generaldirektören. Jag har sett dina insatser i riksdagen under både 90-tal och 00-tal, och ända sedan 2006 har jag haft glädjen att arbeta tillsammans med dig genom socialutskottet.

Vi har just sett prov på den enorma kompetens som Barbro besitter. Referenser från abortsituationen på 50-talet, neurosedynkatastrofen på 60talet - det finns inte en fråga som vi diskuterar där inte Barbro kan bidra med sin djupa kompetens. Hon har anknytning till forskarvärlden men har också varit med under många år och varit aktiv inom det här området.

Barbro Westerholm har också gjort en annan bedrift. Hon har kunnat gå från att vara generaldirektör och professor till att ta plats i riksdagen och här kunna göra en strålande insats. De flesta som provar att göra den karriären klarar inte av det, för de har ofta en sjukdom som man brukar kalla för professoriasis: Jag vet bäst och ni andra ska bara lyssna på vad jag har att säga! Det är en åkomma som Barbro definitivt inte har lidit av, utan hon har verkligen lyckats behärska parlamentarismens verktyg på ett framstående sätt.

Kollegor och gruppledare i Liberalerna har sagt: Barbro är alltid väldigt lojal, men hon har varit svår att kontrollera i vissa lägen. Det är sådana riksdagsledamöter vi behöver. Det är få riksdagsledamöter, tycker jag, som på egen hand i kraft av sin person har lyckats åstadkomma lika mycket som Barbro Westerholm har gjort.

Jag är oerhört tacksam över att ha haft förmånen att jobba ihop med dig, Barbro, under de här åren. Stort tack!


Anf. 44 Barbro Westerholm (L)

Fru talman! Stort tack till dig för de orden, Anders W Jonsson!

När folk frågar mig vilken som har varit min bästa tid i riksdagen svarar jag att det är när jag har varit ersättare i socialutskottet. Då får jag frågan: Men vill du inte vara ordinarie? Är man ordinarie innebär det att vara på alla utskottsmöten, men jag har velat resa ut i landet och möta människor i deras vardag. Det är lättare att göra det om man är ersättare. Sedan kan man med motioner och debatter och allt ändå påverka.

Om någon i den kommande riksdagen är lite ledsen över att inte bli ordinarie - för det är fint, och vi har ju ett statustänkande - vill jag säga: Tänk på vilken frihet det ger att vara arbetande ersättare!

(Applåder)


Anf. 45 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Tack, Barbro Westerholm, för ditt fantastiska arbete under så många år!

Jag vill minnas - eller det kan jag ju såklart knappast göra - att Barbro Westerholm blev ledamot av Sveriges riksdag 1988 första gången. Då var jag tre år, fru talman. Det vittnar om hur långsiktig och enträgen Barbro Westerholms politiska gärning har varit.

Hon är en person som har jobbat för sina idéer och sin övertygelse envetet och enträget år efter år och mandatperiod efter mandatperiod. Det enträgna arbetet, fru talman, har gett fantastiska resultat.

Jag är särskilt tacksam över Barbro Westerholms arbete och engagemang för alla människors lika värde, alla människors rätt att få vara vem man vill och få älska vem man vill. Inom de frågorna har Barbro Westerholm varit en pionjär. Hon lyfte frågorna när de var kontroversiella. Det är också, apropå vad ledamoten Anders W Jonsson sa nyss, ett bevis på Barbro Westerholms person - hon har varit en person som inte har vikt sig för tuffa frågor eller frågor där det inte är så bekvämt att göra sig hörd i debatten. Det ska hon ha ett stort tack för.

Barbro Westerholm är liberal, men ibland har jag tänkt att hon borde vara moderat. Ledamoten Westerholm fyller snart 90 år, och alltjämt jobbar hon enträget och hårt här i Sveriges riksdag till gagn för Sveriges befolkning. Snacka om att helga arbetslinjen!

Varmt tack för ditt fantastiska arbete, Barbro Westerholm! Jag ser fram emot debatten som jag vet att du kommer att fortsätta lyfta och som handlar om en annan kontroversiell fråga, nämligen dödshjälp. Stort tack!

(Applåder)


Anf. 46 Barbro Westerholm (L)

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Fru talman! Någonting för er här att tänka på framöver är hur viktigt det är när man snavar över problem som påverkar människors livskvalitet att då inte bara konstatera det och skynda vidare som om inget har hänt. Fundera över vad man kan göra. Samla kunskap om problemet. Var saknas kunskap? Går det att få fram mer? Vilka kan tänkas stödja insatser här? Vilka motarbetar, och vad är deras argument? Kanske det ligger något i deras argument som man ska ta vara på.

Man ska se var man har sina vänner, för man klarar inte att driva igenom svåra frågor ensam. Sedan lägger man upp en strategi, och det är som för generaler när det gäller att föra krig: Ingen strategi funkar, utan man måste vara förberedd på oväntade situationer och hugga när tillfället ges.

Det är det som har hänt under alla de här åren. Man får lägga saker och ting åt sidan, och så plötsligt kommer en möjlighet och man får opinionen med sig - och så lossnar det! Men man måste vara envis, ha tålamod och hela tiden bygga på kunskap.

Tack snälla för ditt anförande, Johan Hultberg!

(Applåder)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-21
Förslagspunkter: 12, Acklamationer: 5, Voteringar: 7
Stillbild från Beslut 2021/22:SoU31, Beslut

Beslut 2021/22:SoU31

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Produktanmälan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 5 § regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 1 i denna del och avslår motion

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.
  • Reservation 1 (M, KD)
 2. Förbud mot smaksättning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a §,
  b) ställer sig bakom det som utskottet anför om följdändringar och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

  avslår proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del.
  • Reservation 2 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S089011
  M61108
  SD53008
  C27004
  V02304
  KD18004
  L18002
  MP01204
  -0101
  Totalt177126046
  Ledamöternas röster
 3. Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 4 kap. 1-4 §§.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del och avslår motion

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 3 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M06208
  SD05308
  C27004
  V23004
  KD01804
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt170133046
  Ledamöternas röster
 4. Lagförslaget i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om tobaksfria nikotinprodukter,
  2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
  3. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
  4. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),
  5. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
  6. lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter med den ändringen att
  - uttrycket "rubriken närmast före 8 kap. 4 §" i ingressen ska bytas ut mot "rubriken närmast före 8 kap. 5 §",
  - 1 kap. 3 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
  - 8 kap. 5 § ska betecknas 8 kap. 6 §,
  - ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
  i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan under förslagspunkterna 1-3.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkterna 1 i denna del, 2-5 och 6 i denna del.
 5. Skadeverkningar och kunskapsunderlag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 3-5.
  • Reservation 4 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M06208
  SD05308
  C27004
  V23004
  KD18004
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt188115046
  Ledamöternas röster
 6. Tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 5 (M, SD, KD)
 7. Analys av privatimport och konsumtion

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.
  • Reservation 6 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD53008
  C02704
  V22005
  KD18004
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt27527047
  Ledamöternas röster
 8. En gemensam lag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L).
  • Reservation 7 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M61108
  SD53008
  C27004
  V23004
  KD18004
  L01802
  MP12004
  -1001
  Totalt28419046
  Ledamöternas röster
 9. Nikotindos

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 8 (M)
 10. Nikotinhalt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 9 (M, KD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (M, KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M06208
  SD52009
  C27004
  V23004
  KD01804
  L01802
  MP12004
  -1001
  Totalt20498047
  Ledamöternas röster
 11. Straffansvar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffansvar och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.
 12. Utvärdering och utredning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4639 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 10 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD53008
  C27004
  V02205
  KD18004
  L18002
  MP12004
  -0101
  Totalt27923047
  Ledamöternas röster