Till innehåll på sidan

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Proposition 2021/22:200

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-31
Bordlagd
2022-03-31
Hänvisad
2022-04-01
Motionstid slutar
2022-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Regeringens proposition

2021/22:200

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Prop.

2021/22:200

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2022

Magdalena Andersson

Anna Ekström (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om tobaksfria nikotin- produkter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produkt- krav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen har utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har utvecklats. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.