Till innehåll på sidan

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Betänkande 2022/23:SkU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
31 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel (SkU17)

Den tillfälliga utökade skattenedsättningen på viss diselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruket ska gälla under hela 2023. Riksdagen har tidigare fattat beslut om en tillfällig skattenedsättning, och riksdagen sade ja till regeringens förslag om att förlänga tiden för så kallad jordbruksdiesel. Enligt beslutet ska en nedsättning av koldioxidskatten beviljas med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden 1 juli till 31 december 2023. För en sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten beviljas med 1 582 kronor per kubikmeter. Bakgrunden till beslutet är att stödja svenska näringar som fått kraftigt ökade kostnader.

 

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-09
Justering: 2023-05-23
Trycklov: 2023-05-23
Reservationer: 2
Betänkande 2022/23:SkU17

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-09

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel (SkU17)

Den tillfälliga utökade skattenedsättningen på viss diselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruket ska gälla under hela 2023. Riksdagen har tidigare fattat beslut om en tillfällig skattenedsättning, och nu vill skatteutskottet att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om att förlänga tiden för så kallad jordbruksdiesel. Enligt förslaget ska en nedsättning av koldioxidskatten beviljas med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden 1 juli till 31 december 2023. För en sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten beviljas med 1 582 kronor per kubikmeter. Bakgrunden till förslaget är att regeringen vill stödja svenska näringar som fått kraftigt ökade kostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-29
Debatt i kammaren: 2023-05-30

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 54 Peder Björk (S)

Fru talman! Redan år 2005 infördes en nedsättning av koldioxidskatten på diesel som används i arbetsmaskiner i jord, skogs- och vattenbruksverksamheter. Det gjordes då för att stärka jord- och skogsbrukets internationella konkurrenskraft. Därefter har skattenedsättningens storlek varierat under åren. Nedsättningen, som även gäller bränsleförbrukning i skepp och vissa båtar i sådana verksamheter, har på senare tid tillfälligt utökats genom dels förändrade återbetalningsbelopp för koldioxidskatt, dels återbetalning av energiskatt.

Den senaste tillfälliga utökningen av skattenedsättningen upphör enligt nu gällande lagstiftning den 1 juli 2023. Då upphör nedsättningen av energiskatten, och nedsättningen av koldioxidskatten återgår till ett tidigare fastslaget belopp. En ny lag måste helt enkelt på plats för att nedsättningen av skatt på diesel ska fortsätta gälla, och det är också skälet till att vi här i dag i kammaren debatterar Skatteutskottets betänkande nummer 17 med den föga spännande, men ack så viktiga, rubriken Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord, skogs- och vattenbruk.

Fru talman! Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatterna infördes mot bakgrund av att priset på flera viktiga insatsvaror inom dessa näringar ökat kraftigt, inte minst på grund av kriget i Ukraina. Men det finns också ett behov av att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion i den extraordinära situation som råder på grund av händelserna i omvärlden. Tyvärr kvarstår skälen även i dag, och i flera avseenden har problemen fördjupats.

I den proposition som ligger till grund för dagens debatt om en förlängning av skattenedsättningen gör den sverigedemokratiskt styrda regeringen bedömningen att den höga inflationen, den dystra ekonomiska utsikten i närtid för bland annat hushållen och den instabila säkerhetssituationen i vårt närområde sammantaget bidrar till en oförutsebar utveckling. Det är en bedömning som helt klart går att instämma i, men den högerkonservativa regeringen hade kunnat göra betydligt mer för att underlätta i en ekonomiskt svår tid.

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Exempelvis kunde ju Sverigedemokraterna och regeringen ha låtit bli att sänka skatten med 13 miljarder kronor för dem med de absolut högsta inkomsterna. I stället kunde de pengarna ha använts för att underlätta för familjer som kämpar med att få vardagen att ekonomiskt gå ihop. Eller för den delen kunde ju Sverigedemokraterna och regeringen ha lyssnat på de kommun- och regionpolitiker från såväl vänster som höger som desperat ropar efter ekonomiskt stöd för att inte behöva genomföra stora nedskärningar i bland annat skolan, äldreomsorgen och sjukvården.

Fru talman! Svenska jordbrukare har det otroligt tufft just nu. En förlängning av tillfälligt nedsatt skatt på diesel är en klen tröst när man bland annat fått vänta orimligt länge på elstöd, som dessutom bara ges till företagare i södra Sverige, och när man från den ena dagen till den andra fått ändrade förutsättningar och ökade kostnader för biogas. Det räcker knappast med en förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning för att priserna på exempelvis mejeriprodukter och spannmål inte ska bli ännu högre.

Med det sagt är det bra att det blir en förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen. Även om skattelättnaden inte förändrar hela situationen mildrar den åtminstone den utsatta situation som svenska företag inom de areella näringarna för närvarande befinner sig i.

(Applåder)


Anf. 55 Ilona Szatmári Waldau (V)

Fru talman! De gröna näringarna har avgörande betydelse för våra möjligheter att bygga ett hållbart samhälle. Vänsterpartiets inriktning är att staten genom ekonomiskt stöd och styrmedel ska bidra till ett jord, skogs och vattenbruk som bedrivs hållbart i enlighet med antagna mål, såväl nationellt som globalt, och som stärker vår nationella självförsörjningsgrad av livsmedel.

Med anledning av Rysslands fullskaliga krig i Ukraina anser vi att ett ekonomiskt stöd för lantbruket har varit motiverat och att det fortsatt behövs på grund av kraftigt ökade priser på insatsvaror som drivmedel, konstgödsel, utsäde och foder. Där delar vi regeringens bedömning. Ökade drivmedelspriser är betydande kostnader för många gröna näringar.

Vi måste dock också fasa ut de fossila bränslena och stärka övergången till hållbara alternativ genom ett ökat statligt stöd. Generella stödformer som kompenserar för ökade kostnader på ett flertal insatsvaror är viktiga för att stärka gröna näringar i kristider, inte att subventionera fossila bränslen.

I fredags träffade jag LRF och en lantbrukare på en gård i mina hemtrakter. Vi pratade en del om hur jordbruket kan bidra till klimatomställningen. Gården har gjort ett flertal anpassningar, men ekonomin är ett problem. Till exempel har man av ekonomiska skäl tvingats gå över från HVO till diesel i sina jordbruksmaskiner. Det är ingenting man på gården egentligen vill, men dieseln är så mycket billigare. LRF:s representanter vittnade om att det är vanligt att lantbrukare har bytt ut alternativa bränslen till diesel nu när den subventioneras.

Regeringens förslag i propositionen försvårar alltså Sveriges möjligheter att genomföra den nödvändiga klimatomställningen. Det inte bara gynnar företag med hög förbrukning av diesel utan uppmuntrar företag att använda diesel i stället för mer miljömässigt hållbara drivmedel. Företag som vidtagit åtgärder för att minska sin förbrukning av diesel missgynnas av förslaget då prisskillnaden ökar ytterligare mellan dieseln och fossilfria alternativ.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Förslaget tar heller inte hänsyn till andra prisökningar som drabbar lantbrukarna. Det gäller till exempel priserna på konstgödsel, utsäde och foder.

Vänsterpartiet anser att andra stödformer bör införas i stället och att dessa bör fokusera på att stärka lönsamheten i jordbrukssektorn. Det behövs stödformer som är frikopplade från förbrukning av fossila resurser. Efter den extrema torkan 2018 infördes flera krisstöd till lantbruket som huvudsakligen baserades på areal och djurenheter. Stödet hade därmed en ökad träffsäkerhet för att kompensera för ökade priser på alla insatsvaror och styrde inte mot ökad klimatbelastning.

Ett sådant stöd skulle även förhindra risken att prisökningar på insatsvaror inom jordbruket vältras över på hushållens redan hårt ansträngda ekonomi. Ett areal- och djurenhetsbaserat stöd är därför ett bättre alternativ. Krispaketet som genomfördes 2019 anses av många bedömare generellt ha fungerat bra.

Regeringen brister i satsningar för att stärka jordbrukets hållbarhetsomställning och vår självförsörjning av livsmedel.

Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2023 föreslagit ett ökat nationellt stöd till jordbruket med över 1,5 miljarder kronor jämfört med regeringen. Satsningarna rymmer bland annat stöd för åtgärder som minskar beroendet av importerade insatsvaror i jordbruket och stärker jordbrukets kollektiva nytta för miljö och klimat. Tillsammans bidrar dessa satsningar till ett mer robust samhälle som starkare förmår hantera krissituationer och som minskar vår klimat- och miljöpåverkan. Det är ett stöd för jordbruket som gynnar både brukaren och miljön.

Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 1.


Anf. 56 Per Söderlund (SD)

Fru talman! Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni i år, på bland annat diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet föreslås bli förlängd så att en utökad nedsättning ska gälla även under det andra halvåret 2023.

Enligt förslaget ska nedsättningen av koldioxidskatt medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden den 1 juli-31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska även en nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi samt i en tidigare beslutad ändring i den lagen och föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för bränsleförbrukning som skett före den 1 juli 2023.

Regeringen kommer även att verka för att skatten på diesel för jord, skogs- och vattenbruk ska ligga på EU:s miniminivå under 2024 och 2025.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Fru talman! Den tillfälligt utökade nedsättningen av dessa skatter infördes mot bakgrund av att priset på flera viktiga insatsvaror inom nämnda näringar hade ökat kraftigt, inte minst på grund av kriget i Ukraina. Den motiverades också av behovet av att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion under den extraordinära situation som rådde på grund av händelserna i omvärlden. Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 bedömt att dessa förhållanden kommer att kvarstå under hela 2023.

Att inte förlänga nedsättningen skulle innebära att kostnaderna för dessa branscher rullades över på konsumenterna, vilket skulle vara mycket olyckligt under de konjunkturmässiga förhållanden som nu råder. Det är inte svårt att se att åtgärderna, som sätts in tidigt i produktionskedjorna, håller nere prisökningar och därmed inflationen, något som jag tror vi alla är överens om är något positivt.

Fru talman! Miljöpartiet och Vänsterpartiet har motionerat om att avslå propositionen och återgå till tidigare nivåer i nedsättningen av dessa skatter. Det skulle slå hårt mot landets lantbrukare och andra som tar del av nedsättningen. Kostnadsökningarna skulle drabba alla medborgare som försöker stötta svensk livsmedelsproduktion genom att köpa svenska produkter.

I sin motion hänvisar Miljöpartiet dessutom till utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67. Det är lite märkligt att man hänvisar till den eftersom följande slås fast i utredningen: "Svensk produktion har i jämförelse med andra länder låga utsläpp av växthusgaser per producerad enhet."

I utredningen konstateras också att på kort sikt, till år 2030, ligger den största potentialen för att minska fossilberoendet i att öka användningen av biodrivmedel. Vi har ju alla sett hur inblandningen av just biodrivmedel har ökat drivmedelspriserna. Man ska också vara medveten om att LRF och Maskinentreprenörerna i sina remissvar tvärtom önskar en minskning av inblandningen av biodrivmedel.

Vidare konstateras i utredningen att "det i dag saknas större arbetsmaskiner som kan drivas av el eller andra drivmedel som biogas och etanol. Utredningen bedömer att till 2045 bör en omställning till självkörande arbetsmaskiner och nya system för att bruka marken, vilka i dag är under utveckling, att vara verklighet".

Den utredning som Miljöpartiet hänvisar till bekräftar alltså i princip att det inte går att ersätta dieseldrivna jordbruksmaskiner med dagens teknik. Lösningarna ligger mer än 20 år framåt i tiden. Då kan man inte blunda för de problem som bland annat landets lantbrukare tampas med i dag medan vi står här och diskuterar.

Miljöpartiet säger sig vilja se ett levande lantbruk som säkrar en hög självförsörjning av livsmedel, foder, energi och råvaror i hela Sverige. Dessa politiska förslag säger något helt annat.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 57 Helena Lindahl (C)

Fru talman! Det finns risk för att jag upprepar lite grann av det mina kollegor har sagt. Ni får stå ut med det. Upprepning är ju kunskapens moder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Jag och Centerpartiet tycker att det är jättebra att regeringen vill förlänga den tillfälliga utökningen av skattelättnaden. Den upphör ju egentligen den 1 juli 2023. Med regeringens förslag blir det året ut. Centerpartiet var med och initierade den första lättnaden. Vi är jätteglada över att regeringen fortsätter och att man ser de utmaningar våra svenska bönder har. Många saker är naturligtvis orsakade av kriget i Ukraina. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter att upprätthålla den svenska livsmedelsproduktionen.

Fru talman! Det som Centerpartiet också skulle vilja är att de gröna näringarna även fortsättningsvis får förbättrade och långsiktiga villkor. Det är avgörande för att man ska kunna göra långsiktiga investeringar, ta kloka beslut om framtidsplaner och så vidare. Därför skulle vi vilja att nedsättningen av skatten på diesel som används inom jord, skogs- och vattenbruk ska permanentas och fasas över till en typ av jordbruksavdrag genom ett slags grön skatteväxling. Ett sådant permanent jordbruksavdrag skulle stärka företagens konkurrenskraft och samtidigt påskynda omställningen av det svenska jordbruket. Dessutom skulle vi vilja införa en biopremie för rena biodrivmedel. Tanken är att den ska utjämna den prisskillnad som i dag finns mellan fossila och förnybara drivmedel.

Jag skulle också vilja säga några ord om det svenska jordbruket. För några veckor sedan var det en bonde som hörde av sig till mig. Jag ser att han även har ringt och försökt få tag på mig i dag. Han är mjölkbonde boende i Västerbotten. Det är som att bönderna på något sätt drabbas av slag på slag. Nu har också ersättningen för mjölken sjunkit väldigt mycket. Senast jag hörde tror jag att det var 73 eller 74 öre mindre per liter, vilket innebär enorma pengar. Det har att göra med att mejerierna inte kan ta emot lika mycket mjölk; mycket av den ost man tillverkar säljer man inte, eftersom människor i dag letar efter lägre priser, vilket naturligtvis är förståeligt. Problemet blir då att inkomsten blir bedrövlig för våra bönder. Därför är den här tillfälligt utökade sänkningen av dieselkostnaden välkommen.

Jag skulle vilja vädja till alla partier här inne att göra mer, för det behövs. Är det så att vi vill säkra och öka vår egen livsmedelsproduktion och anser att livsmedelsproduktion här i Sverige är en del av vårt totalförsvar måste vi göra mer för att rädda de jordbruk som finns kvar. Ni vet ju själva - läggs ett jordbruk en gång ned är det inte säkert att det startas upp en gång till. Jag vill passa på, fru talman, att skicka den stafettpinnen vidare till alla kamrater i det här rummet.

Jag ställer mig bakom regeringens förslag men yrkar bifall till reservation 2.


Anf. 58 Crister Carlsson (M)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till skatteutskottets förslag i betänkandet Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord, skogs- och vattenbruk. Den här tillfälliga nedsättningen gäller bland annat diesel som förbrukas under det andra halvåret 2023.

Varför då detta, fru talman? Jo, den här tillfälliga nedsättningen av skatter på jordbruksdiesel infördes på grund av att priset på flera viktiga insatsvaror, det vill säga varor som används och förbrukas vid tillverkning av andra varor, gått upp markant. Omständigheterna som rådde då - Ukrainakriget, inflation och stigande räntor - råder ju även i dag. Vi har också tidigare haft en pandemi som påverkat hela samhället. Tyvärr verkar oroligheterna hålla i sig i Sverige och övriga världen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Jordbruksdiesel är för jord, skogs- och vattenbruket en viktig insatsvara som förväntas ha ett fortsatt högt pris under resten av året. Det här stödet innebär att vi stöttar den inhemska livsmedelsproduktionen i en svår tid när matpriserna redan ökat markant. Moderaterna och Tidöpartierna stöttar både hushåll och företag genom detta svåra ekonomiska läge. Detta är den senaste stödåtgärden i raden som bland annat innefattar elstöd, gasstöd, sänkt skatt på drivmedel och en sänkning av reduktionsplikten till EU:s miniminivå.

Det här är ett omfattande stöd som ger en skattelättnad på cirka 380 miljoner under 2023. Ungefär 25 000 företag inom jord, skogs- och vattenbruksnäringarna beräknas omfattas av beslutet. Främst mindre företag omfattas, med undantag för vissa större företag inom skogsindustrin.

Fru talman! En annan aspekt vi också måste ta hänsyn till är hur detta ska ses ur beredskapssynpunkt. Vi måste stå stabilt vad gäller livsmedelsförsörjningen i en krissituation. Sverige har en självförsörjningsgrad på cirka 50 procent, medan exempelvis Finland har en självförsörjningsgrad på 80 procent. I det kortare perspektivet kan det här förslaget underlätta, men långsiktigt måste vi också titta på andra saker ur den synpunkten.

Fru talman! En del påpekar att vi får en ökad påverkan på klimatet genom beslutet. Men man ska då veta att Sverige i en internationell jämförelse är relativt klimatvänligt och att den svenska mjölk- och köttproduktionen har en avsevärt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Sverige bör därför så långt det är möjligt öka sina marknadsandelar på bekostnad av länder där livsmedel som går att odla här i Sverige produceras mer klimatbelastande.

Arbetsmaskiner drivs i dag mestadels på fossila bränslen, och i dag finns det mycket färre alternativ för dem än för lättare fordon. Förhoppningsvis får vi eltraktorer någon gång i framtiden, men det är tyvärr inte aktuellt i dag. Denna temporära lösning är väldigt viktig för många företag men bedöms ha en liten eller försumbar påverkan på klimatet i förhållande till de totala utsläppen, i synnerhet som åtgärden är tillfällig och den föreslagna utökningen av skattenedsättningen endast gäller under andra halvåret 2023.

Fru talman! Som sagt är jordbruksdiesel i jord, skogs- och vattenbruket en viktig insatsvara som förväntas ha ett fortsatt högt pris under resten av året. Det här stödet innebär att vi stöttar den inhemska livsmedelsproduktionen i en svår tid när matpriserna redan ökat markant. Utöver att företagen kompenseras stöttas också våra hushåll i en tuff tid.


Anf. 59 Marielle Lahti (MP)

Fru talman! Det här kommer att bli lite repetition av vad ledamoten från Vänsterpartiet sa. Vi har en gemensam reservation, nummer 1, som jag yrkar bifall till. Jag skulle också vilja bemöta några av de saker som kollegan från Sverigedemokraterna lyfte.

Med anledning av den kostnadsökning som har drabbat det svenska jordbruket till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och som har inneburit ett väldigt högt kostnadsläge för många av jordbrukets viktiga insatsvaror, vilket flera talare har sagt, menar vi att det är motiverat att stötta jordbruket. Så är det helt klart. Men det är viktigt att vi kan hitta sätt att stötta jordbruket och samtidigt fortsätta omställningen till ett fossilfritt jordbruk med en ökad miljö- och klimatnytta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Därför krävs det nya stödformer som inte undergräver den gröna omställningen och som bidrar till utfasning av fossila resurser. Vi menar att förslaget till förlängning kommer att försvåra Sveriges möjligheter att genomföra klimatomställningen.

Det gynnar företag med hög förbrukning av diesel och tar inte hänsyn till hur drabbade de är av den pågående prisökningen på andra insatsvaror, till exempel konstgödsel och foder.

Det finns alltså fler områden utöver bränsle där våra jordbruk behöver stöd. Det är därför vi vill ha ett jordbruksavdrag. Det är mycket riktigt som ledamoten innan mig sagt att vi hänvisar till en tidigare rapport. Vi tror väldigt mycket på den.

Vi behöver ha en hög grad av självförsörjning av livsmedel i Sverige. Det är ytterst en säkerhetsfråga. Men vi måste också ta med oss att vi inte utgår från ett nolläge.

Det finns företag och jordbruk som har vidtagit åtgärder för att minska sin förbrukning av diesel. De missgynnas nu direkt av regeringens förslag eftersom prisskillnaden ökar ytterligare mellan diesel och fossilfria alternativ.

Därför riskerar man att låsa fast jordbruk i beroendet av importerade insatsmedel, vilket gör oss sårbarare i krissituationer.


Anf. 60 Cecilia Engström (KD)

Fru talman! Det fria och självständiga Ukraina är utsatt för ett anfallskrig från Ryssland. Den europeiska energikris som följt i dess spår bidrar till att drivmedelspriserna alltjämt är höga. Sverige har valt det enda moraliskt riktiga i denna internationella kris att helhjärtat och solidariskt stödja Ukrainas folk. Aggression från andra länder får aldrig löna sig.

Fru talman! Tyvärr behöver vi därför fatta beslut om en förlängning året ut av den utökade skattenedsättningen på diesel som används i arbetsmaskiner som används inom jord-, skogs- och vattenbruket.

Konsekvensen av höga drivmedelspriser blir att Sveriges lantbrukare pressas än hårdare. Möjligheten för familjer att lägga svenskt kött på grillen i sommar försämras när matpriserna blir höga.

Svenskt jordbruk och skogsbruk är näringar som sysselsätter tiotusentals människor i Sverige och bidrar till att människor kan bo och leva även på landsbygden. De bidrar till att kommande generationer kan ta del av det vi anser självklart, det öppna svenska landskapet.

Fru talman! Kristdemokraterna vill fortsätta att värna den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka vår självförsörjningsgrad. Det är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv men också för att minska överkonsumtionen av antibiotika och för att vårt svenska jordbruk är relativt klimatvänligt.

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Klimateffektiviteten i svenskt jordbruk är hög i ett internationellt perspektiv. Produktionen av livsmedel från svenskt jordbruk bör därför öka och ta marknadsandelar från livsmedel som producerats på mer klimatbelastande sätt och importeras till Sverige. Att svenskt lantbruk dessutom är en förebild i djurskyddshänseende är någonting som allt som oftast glöms bort i debatten.

Fru talman! Vi kristdemokrater är stolta över att vara med och bidra till att öka svenskt jordbruks konkurrenskraft. På så vis kan vi göra en insats för klimatet, bidra till svenskt lantbruks överlevnad, öka självförsörjningsgraden, slå ett slag för djurskyddet samt motverka den kraftiga ökning av antibiotikaresistens som finns i världens storskaliga jordbruksindustri.

Genom att bidra till sänkt skatt för svenskt lantbruk sänker vi kostnadsnivån och uppmuntrar samtidigt svenska konsumenters och barnfamiljers möjlighet att även i fortsättningen kunna lägga svenskt kött på grillen.

Fru talman! Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på reservationerna.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 31 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-31
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:69 punkterna 1-3 och avslår motionerna

  2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) och

  2022/23:2361 av Marielle Lahti m.fl. (MP).
  • Reservation 1 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940013
  SD620010
  M60008
  C20004
  V02004
  KD17002
  MP01602
  L13003
  -1000
  Totalt26736046
  Ledamöternas röster
 2. Permanent skattenedsättning på viss dieselanvändning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C).
  • Reservation 2 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940013
  SD620010
  M60008
  C02004
  V20004
  KD17002
  MP16002
  L13003
  -1000
  Totalt28320046
  Ledamöternas röster