Till innehåll på sidan

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Proposition 2022/23:69

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-14
Bordlagd
2023-03-14
Hänvisad
2023-03-15
Motionstid slutar
2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:69

Förlängning av den tillfälligt utökade

Prop.

skattenedsättningen på viss dieselanvändning

2022/23:69

inom
jord-,
skogs- och vattenbruk

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2023
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig
jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.
Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt medges

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.