Ändringar i medborgarskapslagen

Betänkande 2023/24:SfU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 maj 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Skärpta krav för att bli svensk medborgare genom anmälan och utökade möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap (SfU15)

Riksdagen sa ja till ändringar i medborgarskapslagen.

En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Regeringen föreslår att kraven för att förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan ska skärpas.

De föreslagna bestämmelserna innebär att en person som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller har anknytning till vissa grupper och organisationer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Bestämmelserna ska, med vissa undantag, omfatta alla som har fyllt 15 år. Enligt regeringen behöver det svenska medborgarskapets betydelse stärkas såväl rättsligt som symboliskt.

Regeringen föreslår också att möjligheterna att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap ska utökas. Syftet är att stärka skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 oktober 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-05-14
Justering: 2024-05-21
Trycklov: 2024-05-22
Reservationer: 3
Betänkande 2023/24:SfU15

Alla beredningar i utskottet

2024-05-02, 2024-05-14

Skärpta krav för att bli svensk medborgare genom anmälan och utökade möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i medborgarskapslagen.

En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Regeringen föreslår att kraven för att förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan ska skärpas.

De föreslagna bestämmelserna innebär att en person som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller har anknytning till vissa grupper och organisationer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Bestämmelserna ska, med vissa undantag, omfatta alla som har fyllt 15 år. Enligt regeringen behöver det svenska medborgarskapets betydelse stärkas såväl rättsligt som symboliskt.

Regeringen föreslår också att möjligheterna att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap ska utökas. Syftet är att stärka skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 oktober 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-05-24
Debatt i kammaren: 2024-05-27
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:SfU15, Ändringar i medborgarskapslagen

Debatt om förslag 2023/24:SfU15

Webb-tv: Ändringar i medborgarskapslagen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 4 Viktor Wärnick (M)

Fru talman! I mars 2022 sköts en oskyldig trebarnspappa ihjäl på Delta Gym i centrala Stockholm av en 16-årig utländsk kille. Pappan fick, på grund av att han råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, betala med sitt liv. En helt fruktansvärd händelse.

Killen dömdes i tingsrätten till sluten ungdomsvård i 2 år och 11 månader. Hovrätten skärpte sedan straffet till 4 års sluten ungdomsvård. Bara en månad efter att domen fallit fritogs killen från Sis-hemmet i samband med ett tandläkarbesök.

Något som upprörde många - inklusive mig själv - var att killen dessutom under den tid han var misstänkt för mordet kunde, så att säga, belönas med ett svenskt medborgarskap. Det är en helt befängd ordning.

Fru talman! Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället. Det svenska medborgarskapet ska ha stor betydelse, både rättsligt och symboliskt. För oss moderater står det klart att värdet av det svenska medborgarskapet måste respekteras och värnas i mycket högre grad än i dag.

Historien om mordet på Delta Gym visar på så många felaktigheter och brister i den svenska lagstiftningen. Nu tar den moderatledda regeringen itu med dessa problem.

Vi genomför paradigmskiften inom flera områden för att få ordning på Sverige, något som Socialdemokraterna tillsammans med sina samarbetspartier inte lyckades med under sina åtta år vid regeringsmakten.

Listan av åtgärder - genomförda och kommande - är lång. Den 15 maj begränsade vi möjligheterna att använda mobiltelefoner och datorer på Sis-hemmen. En utredning pågår som ser över SIS uppdrag med syfte att föreslå en helt ny organisation och verksamhet för att göra vården tryggare och höja säkerheten.

Vi skärper straffen, och sommaren 2026 står ungdomsfängelser klara. Det pågår även en utredning för att möjliggöra betydligt fler utvisningar av utlänningar som begår brott. Och i dag debatterar vi och kommer senare att fatta beslut om att ungdomar som är skäligen misstänkta eller dömda för allvarligare brott inte ska kunna få svenskt medborgarskap.

Det tar tid att städa upp efter Socialdemokraternas handlingsförlamning. Men med reform efter reform för den moderatledda regeringen Sverige i en bättre riktning. Vi står på brottsoffrens och de hederliga människornas sida. Steg för steg gör vi Sverige säkrare och tryggare.

Fru talman! Betydelsen av det svenska medborgarskapet har under alltför lång tid undervärderats. Medborgarskap har givits ut alldeles för lättvindigt, utan några större krav på vare sig språkkunskaper, egenförsörjning eller hederligt levnadssätt. Fokus har mer varit på den enskildes rättigheter än skyldigheter.

För oss moderater är det både självklart och viktigt att det svenska medborgarskapet ska ges ett större värde, såväl rättsligt som symboliskt. Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter.

I dag tar vi ett viktigt steg för att uppvärdera medborgarskapet. Enligt gällande ordning finns två sätt att förvärva medborgarskap: antingen genom en ansökan eller genom en anmälan. Anmälan om medborgarskap är en förenklad process som primärt används för barn och unga.

För att förvärva medborgarskap genom anmälan uppställs i dag bara ett fåtal villkor, och Migrationsverket som hanterar ärendena har inte rätt att göra någon sökning i misstanke- eller belastningsregistret. Det var därför Delta Gym-mördaren kunde bli svensk medborgare under tiden som han redan var misstänkt för brottet.

I den moderatledda regeringens proposition föreslås att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, det vill säga brott för vilket det svåraste straffet är fängelse i fyra år eller mer, inte ska kunna få svenskt medborgarskap. Även upprepad brottslighet och brott som har begåtts utanför Sverige ska diskvalificera personer från att bli svenska medborgare.

Personer som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till grupper och organisationer vars verksamhet innefattar systematiska, omfattande och grova övergrepp på andra människor ska inte heller kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. De nya reglerna ska, förutom med vissa undantag, gälla för alla som har fyllt 15 år.

Fru talman! Denna ändring är nödvändig för att värna vårt öppna och trygga samhälle. Medborgarskap ska inte ges till den som är dömd eller misstänkt för allvarligare brott. Vi får inte underskatta betydelsen av säkerhetsfrågor inom migrationspolitiken. Naiviteten måste bort.

Vi befinner oss i en tid när rekordmånga personer nekas medborgarskap till följd av att Säkerhetspolisen anser att den som ansöker om medborgarskap är för farlig. Då kan inte heller det enkla förfarandet genom anmälan utgöra ett sätt för potentiella säkerhetshot att ändå bli svenska medborgare.

Fru talman! Jag vill samtidigt poängtera att dagens förändringar endast är första steget i den moderatledda regeringens arbete med att höja kraven för att förvärva svenskt medborgarskap.

Det pågår fler reformarbeten för att skärpa kraven för att förvärva ett svenskt medborgarskap. I höst redovisas en utredning om skärpta krav för medborgarskap vid ansökningsförfarandet. Enligt direktivet ska utredningen bland annat presentera krav på längre hemvisttid i Sverige, egenförsörjning, hederligt levnadssätt och ytterligare kunskaper om det svenska samhället för att kunna förvärva svenskt medborgarskap. Det är efterlängtade och nödvändiga krav som det svenska folket efterfrågar.

Parallellt pågår en utredning som ser över möjligheten att återkalla medborgarskap för personer med dubbla medborgarskap som begått systemhotande brottslighet, brott mot mänskligheten, vissa andra internationella brott eller andra mycket allvarliga brott eller vars medborgarskap förvärvats till följd av oriktiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande.

Fru talman! I propositionen föreslås också ändringar vad gäller reglerna kring befrielse från medborgarskap. Vi ökar skyddet för både barn och vuxna så att de inte mot sin vilja ska tvingas avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Det är inte minst viktigt för att skydda utsatta personer.

För oss moderater är barnets rätt och principen om barnets bästa en viktig grundregel. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid. Inga barn ska mot sin vilja föras utomlands för att utsättas för tvångsäktenskap, könsstympning eller andra former av hedersrelaterat våld eller förtryck.

Nu på lördag, den 1 juni, träder nya regler i kraft som också utvidgar utreseförbudet. Därigenom stärks barnens skydd mot att föras utomlands och fara illa. Det stärkta skyddet av medborgarskapet tillsammans med det utvidgade utreseförbudet utgör viktiga delar för att minska risken att flickor och pojkar förs ut ur Sverige och utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Fru talman! Precis som i tidigare ärenden här i riksdagen rörande det migrationspolitiska området är den rödgröna oppositionen splittrad. Socialdemokraterna påstår sig bedriva en stram migrationspolitik, men det är mycket tydligt att det kommer att bli svårt för dem att samla sitt lag för att göra det. Den bilden befästs i och med dagens ärende.

Till saken hör att Migrationsverket redan år 2017 hörde av sig med en hemställan till den dåvarande S-regeringen om medborgarskap genom anmälan. Det tog därefter två år innan S-regeringen tillsatte en utredning som skulle se över detta. Ytterligare två år senare, den 2 juli 2021, presenterades utredningen. Remisstiden löpte ut den 4 november 2021. Men efter detta hände ingenting. Socialdemokraterna gjorde ingenting.

Det är också besynnerligt att Socialdemokraterna inte har en enda representant närvarande för att debattera i dag. Det är mer än beklämmande att de inte bemödar sig att delta i den här debatten. Ord och handling hänger inte ihop. Socialdemokraternas nonchalans är slående.

Fru talman! Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger som vanligt nej till den moderatledda regeringens skärpningar inom migrationsområdet. Det kanske också var anledningen till att de förslag vi debatterar i dag inte lades fram av den dåvarande S-regeringen.

Vi kan konstatera att en socialdemokratisk regering innebär att Vänstern och Miljöpartiet får diktera migrationspolitiken och att Socialdemokraterna bokstavligt talat lämnar walkover - om det råder inga tvivel.

Fru talman! En moderatledd regering är den enda garanten för en stram migrationspolitik. Vi är garanten för att det svenska medborgarskapet nu ska uppvärderas och förenas med krav på såväl egenförsörjning som kunskaper i svenska och samhällskunskap samt ett hederligt levnadssätt.

Jag yrkar självfallet bifall till regeringens proposition om dessa nödvändiga och efterlängtade ändringar i medborgarskapslagen, det vill säga bifall till utskottets betänkande.

(Applåder)


Anf. 5 Tony Haddou (V)

Fru talman! Propositionen som vi debatterar i dag innehåller förslag på två områden, dels ändrade regler för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan, dels ändringar i regler om befrielse från svenskt medborgarskap.

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens förslag vad gäller skärpta krav för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan. Jag vill därför inleda med att yrka bifall till reservation 1 i betänkandet.

Som vi hörde av ledamoten som talade tidigare är det här helt enkelt ett led i regeringens och Sverigedemokraternas migrationspolitik. Förslagen syftar till att försvåra för och förhindra människor som kommer till vårt land att tilldelas svenskt medborgarskap, och som vanligt är det rättssäkerheten som den här regeringen tummar på.

Detta är en utveckling som Vänsterpartiet inte accepterar, speciellt inte i dessa förslag, då själva syftet med att få svenskt medborgarskap genom anmälan är att underlätta för barn och unga att bli svenska medborgare för att säkerställa att de får en stark samhällsgemenskap och därigenom lättare integreras i det svenska samhället.

Att regeringen och Sverigedemokraterna vill göra det betydligt svårare att bli svensk medborgare är inget nytt, men alla eventuella förslag som läggs fram behöver vila på en gedigen grund då medborgarskapet är av stor betydelse för enskilda och deras integration i Sverige. Vi menar att dessa förslag inte gör det. I stället för att lägga vikt vid rättssäkerhet och gedigna analyser och vid att människor ska komma in i samhället vill regeringen på alla sätt göra klyftan ännu större mellan medborgare och icke medborgare.

Då bör man ställa sig frågan vad som händer när man får en växande grupp personer, framför allt barn och unga, som befinner sig i landet och saknar medborgarskap och dess grundläggande rättigheter. De ställs utanför möjligheten att påverka sin situation. Att hålla framför allt barn och unga utanför medborgarskapet kommer att leda till ett större avstånd från samhället med sämre förutsättningar för integration och inkludering.

Sverige har en lång tradition av att se medborgarskapet som ett redskap för integration. Medborgarskapet bidrar positivt till individens integrationsprocess, vilket gynnar både individ och samhälle i stort. En relevant fråga är om det får orimligt långtgående negativa konsekvenser för den enskilde att nekas svenskt medborgarskap. Det allmännas intresse av att neka medborgarskap bör också ses i perspektivet av att det kan få stora negativa konsekvenser för ett demokratiskt samhälle om personer som är bosatta i landet sedan lång tid inte ges rätt att fullt ut delta i exempelvis demokratiska processer.

När det kommer till brott och att inte kunna få svenskt medborgarskap genom anmälan är flera av förslagen alldeles för ingripande och slår oproportionerligt hårt mot barn och unga vuxna - den primära målgruppen för att få medborgarskap genom anmälan. Här borde en gedigen barnkonsekvensanalys ha gjorts av vad det innebär att inte beviljas medborgarskap på grund av en brottslig gärning som begåtts under den tid personen var barn och därmed minderårig.

Som Advokatsamfundet och andra remissinstanser lyfter kan regeringens förslag ses som en dubbelbestraffning: dels avtjänar man straff, dels nekas man medborgarskap. Vidare är konsekvenserna av förslagen som läggs fram oprecisa och svåröverskådliga och utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv alltför vaga.

Ser man förslaget om brott som begåtts utanför Sverige utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte direkt en lätt sak att avgöra. Flera remissinstanser lyfter att många asylsökande har flytt från länder med erkända brister i rättssystemen, diktaturer rakt av. Här behöver regeringen se över i vilken utsträckning sådan brottslighet kan och bör beaktas; annars riskerar förslaget att leda till en oförutsägbar tillämpning.

När det kommer till förslagen vad gäller säkerhetsärenden ifrågasätter vi, i likhet med Advokatsamfundet, rättssäkerheten. Det har exempelvis återkommande visat sig att personer som inte är misstänkta för någonting utvisas helt rättslöst i dag med hänvisning till att det handlar om ett säkerhetsärende. Vad gäller förslagen här saknas tydliga definitioner och fastställda kriterier för hur prövningen ska göras, vilket öppnar upp för godtyckliga bedömningar. Det är inte rättssäkert.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill också att den som är skäligen misstänkt för brottslighet inte kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Här vill jag framhålla, fru talman, precis som bland andra Advokatsamfundet gör, att en viktig och grundläggande mänsklig rättighet är att en person ska anses oskyldig fram till dess att det finns en fällande dom.

Att neka en person möjlighet att förvärva svenskt medborgarskap för skälig misstanke om brott sätter personen i samma kategori som personer dömda för allvarligt brott. Det är inte förenligt med svensk rättstradition, rättsstatens principer eller grundläggande mänskliga rättigheter. Man kan väl vid det här laget säga att rättssäkerhet inte är något som den här regeringen håller högt. Det har inte minst samröret med dem som bedriver trollfabriker bevisat.

(Applåder)


Anf. 6 Viktor Wärnick (M)

Fru talman! Egentligen är det kanske inte förvånande att Vänsterpartiet är emot också denna rimliga skärpning på det migrationspolitiska området, nämligen att den som har begått ett brott eller är misstänkt för ett allvarligt brott inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Vänsterpartiet är nämligen emot alla relevanta skärpningar på det migrationspolitiska området.

Vänsterpartiet vill tillbaka till utlänningslagens utformning så som den såg ut före 2015, det vill säga det år då över 160 000 personer ansökte om asyl i Sverige. Vänsterpartiet vill inrätta amnestier för dem som tillräckligt länge gömt sig och levt olovligen i Sverige. Vänsterpartiet vill helt enkelt montera ned alla de grundläggande principer som finns avseende en reglerad invandring.

Nu vill man heller inte på något sätt åtgärda de uppenbara brister som finns i medborgarskapslagstiftningen avseende anmälningsförfarandet. Inte ens unga killar som begår allvarliga brott i Sverige, som ytterst skjuter och mördar oskyldiga människor i vårt land, ska alltså kunna nekas medborgarskap genom anmälan, enligt Vänsterpartiets förslag. Hur kan det på något endaste vis vara rimligt?


Anf. 7 Tony Haddou (V)

Fru talman! Hade ledamoten lyssnat på anförandet hade han hört vilka frågor jag lyfte där, exempelvis vad som händer i ett samhälle när man får en växande grupp utanför medborgarskapet. Vad blir konsekvenserna av det? Sådana analyser gjordes inte i den här propositionen, varken en barnkonsekvensanalys eller en gedigen översikt över rättssäkerheten. Jag tycker att det är djupt allvarligt att regeringen lägger fram förslag utan att ha sett över vilka konsekvenserna blir i samhället.

Ledamoten är inne på dem som begår brott. Vi tycker att de som begår brott ska avtjäna straffet, men sedan handlar det om att komma in i samhället på ett sådant sätt att man avhåller sig från att begå ytterligare brott. Det är där vi lägger vikten. Först och främst vill vi att människor inte ens ska begå brott, men det allra största problemet där är att vi har en regering som skär ned på brottsförebyggande insatser runt om i landets kommuner. Det är djupt allvarligt.

Men har du begått ett brott och avtjänat ditt straff ska du bli hjälpt ut ur brottsligheten. Det är så vi vill att människor ska komma in i samhället. Det ansvaret ser jag inte att den här regeringen tar. Tvärtom ser man till att människor inte får medborgarskap och håller dem i periferin.

Hade ni gjort en sådan konsekvensanalys hade vi nu haft en mer seriös debatt och diskussion. Men det är otroligt svårt med en regering som hela tiden lägger fram det ena populistiska förslaget efter det andra. Det är djupt allvarligt.

Ledamoten tog upp flera förslag ur Vänsterpartiets migrationspolitik. Jag får svara på det i nästa replik. Men jag är ändå lite chockad över att ledamoten tycker att detta är rimligt utan att ha gjort några analyser över huvud taget och inte kan svara på frågan om konsekvenserna av att ha människor utanför systemen.


Anf. 8 Viktor Wärnick (M)

Fru talman! Konsekvenserna av den nuvarande politiken har vi ju sett. Jag tog upp ett exempel i mitt anförande med trebarnspappan som förlorade livet och den 16-årige kille som ändå kunde få svenskt medborgarskap genom anmälan. Detta är konsekvenserna av Vänsterpartiets alternativ, för Vänsterpartiet säger nej till alla ändringar som föreslås av regeringen vad gäller medborgarskapslagen. Den ordning vi har i dag är stötande, och det är därför vi tar itu med detta.

Det är ingen mänsklig rättighet att bli svensk medborgare. Att bli svensk medborgare är förbundet med både rättigheter och skyldigheter. Det är det finaste vi har i förhållande till medlemskap i det svenska samhället. Det är därför vi gör de här ändringarna. De är rimliga. De är relevanta.

De brottstyper det rör sig om som ska förhindra att man kan bli svensk medborgare genom anmälan, oavsett om man är skäligen misstänkt eller har begått brottet och blivit dömd, kan till exempel vara grov misshandel, grovt narkotikabrott, övergrepp i rättssak, sabotage mot blåljusverksamhet och våldtäkt, även oaktsam våldtäkt. Det är helt rimligt att vi ser till att sådana människor inte får bli svenska medborgare genom det här förenklade förfarandet.

Fru talman! Jag vill ändå i Socialdemokraternas fullständiga utevaro i denna debatt ställa en relevant fråga i konsumentupplysningssyfte. Socialdemokraterna tänker ju sig att stödja ett regeringsinnehav på Vänsterpartiet, om olyckan skulle vara framme 2026. Vänsterpartiet vill säkert också ingå i regeringen, har jag förstått. Jag skulle vilja veta om Vänsterpartiet kommer att kräva att de skärpningar som vi nu gör rullas tillbaka för att stödja Magdalena Andersson som statsminister.


Anf. 9 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag tackar så mycket för ledamotens frågor. Jag får väl börja i den ände där ledamoten slutade. Den frågan är svår att besvara. Socialdemokraterna är ju inte är med i den här debatten, så ledamoten får vänta på det svaret. Det är ju också så att knappt halva mandatperioden har gått, så ledamoten kommer att få sitta i två år till och vänta på vad som ska hända.

Vi i Vänsterpartiet presenterar dock vår politik. Vi har en ganska stor reservation i detta betänkande. En del av den läste jag upp i mitt huvudanförande. Brister kan åtgärdas, vill jag ändå säga, när det kommer till brott och straff. Det handlar om hur man gör det. Det är detta jag har pratat om i flera minuter nu. Vi har ingen tilltro till att den här regeringen ska göra det. Nästa person jag ska ha ett replikskifte med är från Sverigedemokraterna. De bedriver kampanj med desinformation och trollfabriker. Det är inga politiker vi kan lita på. Det är inget som vi lättvindigt kan säg ja till. Det är inget som vi ser någon rättssäkerhet i. Det skadar Sverige något oerhört när man har sådana politiker, som ledamoten har rullat ut röda mattan för. Det är politiker som har platser i Regeringskansliet. Det är djupt allvarligt.

Brister kan åtgärdas, men det handlar om vilka som gör det och hur man gör det. Rättssäkerheten är ingenting som den här regeringen väger in över huvud taget.

Jag kan berätta för ledamoten att om han hade läst igenom exempelvis Advokatsamfundets remissvar hade han sett vilka otroligt allvarliga problem med rättssäkerheten det är med det ni lägger fram. Det kan vi inte säga ja till.


Anf. 10 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Vänsterpartiet motsätter sig denna proposition på rätt många grunder. Jag vill gärna gå igenom några av dessa grunder för att förstå hur Vänsterpartiet egentligen tänker.

Vad vi diskuterar är reglerna kring hur en utlänning genom ett enkelt anmälningsförfarande kan bli svensk medborgare. Vänsterpartiet skriver i sin reservation att de motsätter sig förslaget att utlänningar som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet ska diskvalificeras från att bli svenska medborgare genom ett anmälningsförfarande.

Vänsterpartiet menar alltså att även utlänningar som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet ska kunna bli svenska medborgare genom en anmälan. Vänsterpartiets motivering för denna bisarra ståndpunkt är att det ska vara lätt för barn och unga att bli svenska medborgare.

Man vill inte bli förbannad, men hur kan vi ha riksdagsledamöter som inte förstår att utlänningar som hotar Sveriges säkerhet inte på något sätt ska bli svenska medborgare? Om någon har kommit till det här landet och enligt Säkerhetspolisen skulle utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet menar Vänsterpartiet att den personen ska bli svensk medborgare bara för att han eller hon är ett barn.

Jag fattar: Vänsterpartiet bryr sig om utlänningar. Jag förstår den biten. Men bryr sig inte ledamoten om alla andra som bor i Sverige och som hotas av dessa utlänningar, som enligt ett gediget underlag skulle utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet? Bryr sig inte Vänsterpartiet om sina egna väljare, som också skulle vara hotade i en sådan situation? Är det verkligen så illa att Vänsterpartiet vill att utlänningar som utgör ett hot mot Sverige ska kunna bli svenska medborgare genom ett enkelt anmälningsförfarande?


Anf. 11 Tony Haddou (V)

Fru talman! En av de frågor jag fick var hur vi kan ha riksdagsledamöter som lägger fram en sådan här reservation mot regeringens politik. Ja, hur kan vi ha ledamöter i Sveriges riksdag och ett helt parti som har tillgång till Regeringskansliet, som bedriver trollfabriker och desinformationskampanjer? Det kan ledamoten fundera på när han sätter sig ned igen. Detta är det allvarliga demokratiska problemet här.

Som svar på frågan gällande säkerhetsärenden vill jag säga att jag inte vet varför detta är otydligt för ledamoten. Det står väldigt tydligt i vår reservation att vi motsätter oss detta med anledning av rättssäkerheten.

Handläggning av säkerhetsärenden måste gå rättssäkert till. Jag tog i mitt anförande upp att vi har människor i Sverige som har utvisats rättslöst med hänvisning till säkerhetsintressen. Detta är djupt allvarligt och går emot rättsstatens principer. Vi kan inte ha det så; vi litar absolut inte på den här regeringen när det gäller detta. Det är inte bara vi som tycker detta. Flera remissinstanser lyfter rättssäkerheten.

Det jag tycker är allvarligt är att Sverigedemokraterna står här och helt lättvindigt blåser bort hela rättssäkerheten. Det är djupt allvarligt vilket sluttande plan Sverige är på, med Sverigedemokraterna. Inte nog med att de öppet bedriver trollfabriker och desinformationskampanjer - de driver också igenom förslag som inte ökar rättssäkerheten över huvud taget, tvärtom.

Vi delar uppfattningen hos remissinstanser som Advokatsamfundet och flera andra, som är inne på att detta öppnar för godtyckliga bedömningar. Det är allvarligt. Vi behandlar inte svensk lagstiftning på det sätt som Sverigedemokraterna gör när de lättvindigt kastar bort rättssäkerheten. Det är djupt allvarligt, tycker jag.


Anf. 12 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Vi kan alltså konstatera att Vänsterpartiet vill att utlänningar som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet ska kunna bli svenska medborgare genom en enkel anmälan. Vänsterpartiet skriver också i sin reservation att även de som begått allvarliga brott som kan ge fyra års fängelse eller mer ska kunna bli svenska medborgare genom anmälan.

Fru talman! Detta är verkligen svårt att förstå. Någonstans har man svårt att ta in det här. För vad är det för brott vi talar om? Grov misshandel, sabotage mot blåljusverksamhet och våldtäkt, för att ge bara några exempel. Vänsterpartiet tycker att en utlänning som har begått något av dessa brott genom ett enkelt anmälningsförfarande ska kunna bli svensk medborgare.

Och brottsoffren då? Ägnar ledamoten över huvud taget en tanke åt hur de känner sig? Man har blivit våldtagen, och våldtäktsmannen blir svensk medborgare genom en enkel anmälan. Det är en omänsklig och osympatisk ståndpunkt. Men Vänsterpartiet har kanske en förklaring till varför de tycker så.

I sin reservation skriver Vänsterpartiet att förslaget om att de som begår allvarliga brott inte ska kunna bli svenska medborgare genom anmälan är alltför ingripande och slår oproportionerligt mot barn och unga vuxna.

Fru talman! Något annat som är ingripande är våldtäkt. Vi har ett parti här som står på våldtäktsmännens sida. De står upp för våldtäktsmännens rätt att bli svenska medborgare. Det är skamligt. Vänsterpartiet borde skämmas.


Anf. 13 Tony Haddou (V)

Fru talman! Som jag sa: Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Det är djupt allvarligt att ledamoten står och uttrycker sig på det här sättet. Det är fruktansvärt allvarligt att ledamoten avslutar med att ett parti står på våldtäktsmännens sida och så vidare.

Jag vet inte om ledamoten är kvar i desinformationskampanjen och trollfabrikerna, men jag kan väl säga så här till ledamoten: En bra sak att göra är att ibland gå ut från trollfabrikerna och från nätet och se verkligheten för vad den är. Detta borde ledamoten lägga fokus på. Man kan inte hålla på och anklaga ledamöter på det här sättet.

Ledamoten säger att han har svårt att förstå. Vi har en reservation på runt tio sidor. Det är väl bara att läsa våra ståndpunkter. Jag har även här återigen förklarat. Jag tror att detta är det fjärde replikskiftet där jag får förklara hur man gör detta.

Vi har noll tilltro eller tillit till den här regeringen när det gäller rättssäkerheten. Flera saker sker på godtyckliga grunder; det är allvarligt.

När det gäller brottsoffren är det just deras sida vi står på. Problemet är, som jag sa till den tidigare talaren, att vi har en regering som har skurit ned runt om i kommunerna när det gäller brottsförebyggande insatser och så vidare. Vilka drabbas av er politik? Vilka blir brottsoffer? Vi vill ha en politik där människor inte blir brottsoffer. Men ni kommer i sista ledet och pekar på medborgarskapet och vill ta det från människor. Men i alla hundra steg dessförinnan för att människor inte ska begå brott är ni inte med över huvud taget.

Det är ren populism vi hör här. Vi i Vänsterpartiet har varit väldigt tydliga i vår politik. Vi instämmer med de remissinstanser som är kritiska till detta, bland annat Advokatsamfundet, som har mycket högre juridisk kompetens än den ledamot jag har framför mig och dessutom uttalar sig på saklig grund i stället för att använda sig av desinformation.


Anf. 14 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Enligt medborgarskapslagen finns det vissa grupper i Sverige som kan få svenskt medborgarskap inte genom att ansöka om medborgarskap hos Migrationsverket utan genom en enkel anmälan. I medborgarskapslagen framgår vilka grupper det handlar om: främst barn och unga som har levt i Sverige länge eller är statslösa.

Fru talman! När jag berättar för människor om att det i vissa fall går att anmäla sig till ett medborgarskap märker jag att detta är ett främmande koncept. Många vet inte att det finns grupper som kan få medborgarskap genom en enkel anmälan, och många blir upprörda över att det finns en sådan ordning. Varför ska det vara så lätt att bli svensk medborgare? Ska det svenska medborgarskapet verkligen ha ett så lågt värde?

Därför vill jag betona att Sverigedemokraterna som parti i princip är emot att utlänningar får svenskt medborgarskap genom anmälan. Vi anser att alla borde ansöka om medborgarskap och genomgå en ordentlig utredning för att beviljas medborgarskap.

De som blir medborgare genom anmälan kommer ofta från länder som kulturellt och värderingsmässigt ligger långt från Sverige. Förra året var det främst personer från Syrien, Eritrea och Afghanistan som blev medborgare genom anmälan. Hela 2 783 syrier blev svenska medborgare förra året genom ett förenklat anmälningsförfarande som innebär att medborgarskap måste beviljas ifall man lever upp till vissa enkla kriterier.

Det är en självklarhet att Sverigedemokraterna i princip är emot ett sådant sätt att bevilja medborgarskap. Det här sättet att bevilja medborgarskap urholkar medborgarskapets värde.

Dock finns det för tillfället vissa konventioner som hindrar oss från att avveckla anmälningsförfarandet för medborgarskap. Det som däremot går att göra framgår i den proposition som diskuteras i dag. Det regeringen föreslår och Sverigedemokraterna stöder är att krav införs i medborgarskapslagen som innebär att den som blir dömd för ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse i fyra år eller mer inte kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Detta är ett första steg när det gäller att försvåra för utlänningar att få medborgarskap genom anmälan, vilket även framkommer i propositionen, där regeringen ser goda grunder att på sikt även låta fler brott omfattas av denna bestämmelse, exempelvis brott med ett maximistraff på minst två år.

Den nuvarande regeringen har även genom Utredningen om skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap gett en utredare i uppdrag att föreslå ett krav på hederligt levnadssätt för de grupper som kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Propositionen i dag och dess förslag är ett första steg som baseras på de utredningar som Socialdemokraterna lämnade efter sig, där det fortfarande rådde en liberal syn på migrationspolitiken.

De utredningar som denna regering har tillsatt kommer att leda till mycket hårdare lagstiftning när det gäller medborgarskap genom anmälan. De brott som enligt denna proposition kan diskvalificera en utlänning från att få medborgarskap genom anmälan är brott som grov misshandel, grovt narkotikabrott, sabotage mot blåljusverksamhet och våldtäkt.

Jag tror att många som ser på denna debatt häpnar över att de utlänningar som har begått dessa fruktansvärda brott hittills har kunnat få svenskt medborgarskap genom en enkel anmälan. Det är en skandal och ett stort svek mot brottsoffren. Nu rättar vi till detta. Det ska aldrig få hända igen.

I propositionen finns även förslaget att utlänningar som har begått upprepad brottslighet som ger exempelvis två eller tre års fängelse ska diskvalificeras från att bli svenska medborgare genom anmälningsförfarande. Det kan handla om våldsbrott, vapenbrott eller narkotikabrott.

Även brott som har begåtts utanför Sverige och där utlänningen har blivit dömd kan diskvalificera utlänningen från att bli medborgare i Sverige genom anmälningsförfarande om brottet är allvarligt och har skett upprepade gånger. Detta innebär att kriminella som kommer till Sverige inte kommer att kunna bli svenska medborgare genom anmälningsförfarande.

Det är en skandal att det är först nu ett sådant hinder upprättas. För många svenskar är det en självklarhet att någon som har begått allvarliga kriminella handlingar i sitt hemland inte ska kunna bli svensk medborgare genom en enkel anmälan, men detta verkar inte ha varit självklart för Socialdemokraterna.

I propositionen föreslås också att den som är skäligen misstänkt för brottslighet där det lägsta straffet är fyra års fängelse eller mer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan.

Det är viktigt att människor anses vara oskyldiga fram till dess att det finns en fällande dom. Däremot är det inte en självklarhet att man ska kunna få svenskt medborgarskap genom en enkel anmälan när man är skäligen misstänkt av rättsvårdande myndigheter för att ha begått ett brott.

Redan i dag gäller ordningen att även misstanke om brott beaktas när en utlänning ansöker om medborgarskap. Att misstanke om brott ska utgöra ett hinder för att få medborgarskap är alltså inget nytt i medborgarskapslagen. Däremot vore det orättvist mot brottsoffret om en person som polisen utreder som skäligen misstänkt för ett allvarligt brott kan bli svensk medborgare genom en enkel anmälan. Jag tror att många i samhället skulle tycka att det var en förkastlig ordning.

Som jag nämnde tidigare kan hela konceptet med att utlänningar blir svenska medborgare genom anmälningsförfarande ifrågasättas. Det är helt förkastligt att en utlänning som är skäligen misstänkt för ett allvarligt brott kan bli svensk medborgare genom anmälan innan brottsutredningen har avslutats. Detta visar att Sverige har haft en liberal migrationspolitik där kriminella personer haft en väg in i det svenska medborgarskapet. Det är självklart att det saknas förtroende för en sådan migrationspolitik.

Det är även märkligt att Socialdemokraterna inte hann anta lagstiftning som hindrade detta under de åtta år de satt vid makten. Vad var det som hindrade dem? Är det så svårt att förstå att utlänningar som är skäligen misstänkta för allvarliga brott inte ska kunna bli svenska medborgare?

Något som chockerar många är att det i dag inte finns ett hinder för att de som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet ska kunna bli svenska medborgare genom anmälan. En utlänning som på något sätt utgör ett hot mot Sveriges säkerhet har alltså hittills kunnat bli svensk medborgare genom ett enkelt anmälningsförfarande.

Detta innebär i praktiken att en utlänning kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan, trots att Säkerhetspolisen har information som kan tyda på att utlänningen utgör en fara för rikets säkerhet. Under de åtta år som Socialdemokraterna hade makten lade de inte fram någon proposition för att ändra detta, vilket är märkligt.

I den här propositionen föreslår regeringen att den utlänning som bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Det är ett förslag som har förankring hos allmänheten. Att utlänningar som enligt Säkerhetspolisen utgör ett hot mot Sveriges säkerhet kan bli svenska medborgare är skandal. Att vi antar en lag som hindrar detta är inte något konstigt. Det märkliga är att Socialdemokraterna inte gjorde något åt detta under de åtta år de satt vid makten.

Självfallet ska Sveriges fiender inte bli svenska medborgare. Tyvärr har även utlänningar som varit verksamma i organisationer som begått grova övergrepp på andra människor kunnat bli svenska medborgare genom anmälan. En utlänning som varit en del av en organisation som ägnar sig åt tortyr och avrättningar har alltså kunnat bli svensk medborgare genom anmälan.

Fru talman! Jag tror att de flesta som ser på denna debatt undrar hur politikerna tänker egentligen - varför ska sådana människor kunna bli svenska medborgare? Jag kan inte riktigt svara på det eftersom jag inte tycker att de ska kunna bli det. Det jag kan konstatera däremot är att Socialdemokraterna inte stoppade detta under de åtta år de satt vid makten. Jag förstår inte varför. Man hinner genomföra en utredning och lägga fram en proposition under åtta år om viljan finns, men det har inte funnits någon sådan vilja.

Sverigedemokraterna kommer tillsammans med regeringen att sätta stopp för detta här och nu. I propositionen finns ett förslag som innebär att den som har varit verksam i eller haft bestämmande inflytande över en organisation eller grupp vars verksamhet innefattar systematiska, omfattande och grova övergrepp på andra människor inte kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan.

Det är självfallet fruktansvärt att sådana monster har kunnat bli svenska medborgare. Det måste ha varit en hemsk upplevelse för deras offer att se dessa förbrytare gå runt i Sverige som svenska medborgare, men vi sätter stopp för det här och nu. De nya krav som jag har redogjort för när det gäller svenskt medborgarskap genom anmälan kommer att gälla alla utlänningar som har fyllt 15 år.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

Jag vill återigen betona att Sverigedemokraterna i princip är emot att utlänningar får medborgarskap genom anmälan. Vi anser att alla utlänningar ska ansöka om svenskt medborgarskap.

Jag vill säga att det betänkande som propositionen baseras på lämnades till den socialdemokratiska regeringen i juli 2021. Detta innebär att Socialdemokraterna hade mer än ett år på sig att lägga fram en proposition med liknande förslag som regeringen har lämnat. De valde att inte göra det. Jag tänker inte spekulera i varför de inte lade fram en sådan proposition, men de hade alla möjligheter att göra det. De hade alla möjligheter att föra en stram migrationspolitik. De valde att inte göra det.

Propositionen är en mindre pusselbit i Tidöavtalets stora förändring av migrationspolitiken. Mer kommer att komma, speciellt när det gäller ändringar av medborgarskapslagen. I slutet av mandatperioden kommer vi att ha ett regelverk kring svenskt medborgarskap som är förankrat hos svenska folket och som kommer att se till att svenska medborgare verkligen är svenska medborgare.


Anf. 15 Tony Haddou (V)

Fru talman! Sverigedemokraterna pratar mycket om brott. Det hörde vi ledamoten prata om här. Samtidigt skär man ned på samtliga brottsförebyggande insatser runt om i landets kommuner. Man skär ned på yrkesgrupper som är helt avgörande i kampen mot brottslighet, och man skär också ned på kvinnojourer och så vidare. Detta får oerhörda konsekvenser i samhället.

Fru talman! Det finns mycket som hotar vår sammanhållning. Man kan säga att Sverigedemokraterna jobbar hårt och effektivt med just det, dels genom den politik de för, dels genom det som jag var inne på tidigare: trollfabriker och desinformation.

Högerpartierna har inte bara samröre med dem som driver trollfabrikerna, utan hela deras makt utgår till och med från dem som driver trollfabriker. Man har bjudit in dem till Regeringskansliet. Demokratins grundvärden står på spel, och detta ser vi även i förslag som läggs fram.

För ansökan om medborgarskap via anmälan föreslås här att den som är skäligen misstänkt för brott ska sättas i samma kategori som den med fällande dom. Det är ett starkt avsteg från svensk rättstradition och rättsstatens principer. Precis som Advokatsamfundet påpekade i sin remiss är det en grundläggande mänsklig rättighet att en person ska anses oskyldig fram till dess att det finns en fällande dom.

Rättssäkerhet är uppenbarligen något som Sverigedemokraterna inte håller högt. Därför vill jag fråga ledamoten följande: Vad ger Sverigedemokraterna rätt att straffa en person som är skäligen misstänkt, och som ni redan på förhand har straffat enligt ert förslag, men som sedan visar sig vara helt oskyldig, när svensk domstol, den syn vi har på demokrati och svensk rättstradition inte gör det?


Anf. 16 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! En person som är skäligen misstänkt är absolut inte skyldig till brottet. Däremot har personen i fråga inte någon rättighet att få medborgarskap genom en enkel anmälan. Det är viktigt att även brottsoffrets behov beaktas.

När det pågår en brottsutredning kan en person vara skyldig eller oskyldig, men det är olämpligt att bevilja någon ett medborgarskap genom ett enkelt anmälningsförfarande under en brottsutrednings gång då personen i fråga är skäligen misstänkt för brottet. Jag tror att rätt många förstår att vi inte kan ha ett samhälle som belönar kriminella. Vi kan inte bevilja personer medborgarskap när de eventuellt är skyldiga och skäligen misstänkta för ett brott, låt oss säga våldtäkt, medan brottsoffret får se på när den eventuella gärningsmannen beviljas medborgarskap.

Vad gäller brottsförebyggande åtgärder i landets kommuner gör ju de sin egen budget. Det finns kommuner som min hemkommun Malmö där man satsar på arabiska filmfestivaler och Ibn Rushd. De väljer själva om de vill satsa på brottsförebyggande åtgärder. Där handlar det nog om att kommunerna slösar pengar på fel saker.

Ledamoten tog upp det här med trollfabriker. Jag kan köpa ledamoten en sagobok. Det är det enda jag vet om troll; de finns i sagoböcker. Jag hör alla prata om troll, så jag vill gärna dela ut sagoböcker till alla i oppositionen så att de kan läsa dem.

Jag känner inte till några troll i verkligheten. Jag vet egentligen inte vad ledamoten talar om när han talar om troll.


Anf. 17 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det här är djupt allvarligt och anmärkningsvärt. Nekar ledamoten till Kalla faktas avslöjanden? Är det vad vi hör här i kammaren? Skulle det som Kalla fakta har avslöjat för hela Sverige inte ha hänt? Nekar ledamoten till dessa avslöjanden? Det är min första fråga.

Det är djupt allvarligt att vi har en riksdagsledamot som efter att det har avslöjats att det finns trollfabriker och pågår desinformationskampanjer hos Sverigedemokraterna inte bara förnekar allvaret i det hela, utan också står och raljerar om att han kan köpa oss sagoböcker. Under mina år i riksdagen, fru talman, är det här kanske det mest allvarliga jag har hört. Det gäller inte bara förnekandet utan också att man som sverigedemokrat så lättvindigt kan raljera över detta. Det är bortom alla gränser.

Man kan nog säga att Sverigedemokraterna är unika. De är det enda partiet i Sverige som bedriver desinformationskampanjer och har trollfabriker, och de raljerar över det. Sedan står de här och nekar när en riksdagsledamot ställer frågor om det. Det är djupt anmärkningsvärt.

Låt mig återgå till sakfrågan. Ledamoten säger att personen i fråga ska vara skyldig, men det vi kommer att rösta om nu handlar om att man är skäligen misstänkt. Det står tydligt så i propositionen. Man kommer att kategoriseras som dömd. Har ledamoten läst den egna propositionen som han har varit med om att lägga fram? Det är min andra fråga.


Anf. 18 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Svaret är: Ja, jag har läst propositionen. I den står det att när brottsutredningen är avslutad kan personen, utlänningen, anmäla sig för att få medborgarskap om situationen så tillåter.

Det känns som att ledamoten Haddou inte har läst propositionen. Vi pratar om en person som är skäligen misstänkt för ett allvarligt brott, till exempel grov misshandel eller våldtäkt. Att bevilja medborgarskap till en sådan person har ingen förankring bland allmänheten, och det vore djupt olämpligt.

Fru talman! Vi får ändå ett ganska högt arvode. Jag tror att väljarna förväntar sig att vi ska diskutera sakfrågor här. Det är därför jag raljerar över det som ledamoten Haddou säger om trollfabriker. Jag tycker faktiskt att det är larvigt att ta upp det när vi diskuterar medborgarskapslagen. Medborgarskap är mycket viktigare än något larvigt drev.

Det är också olämpligt att ledamoten Haddou tar upp det här. De som tittar på debatten vill veta vad vi tycker om propositionen och vill att vi ska diskutera den. Vi har ju läst propositionen och borde diskutera den och inte något drev. Att ledamoten frågar mig vad jag tycker om det här drevet och om trollfabriker uppskattar nog inte så många människor med tanke på de arvoden vi får och att vi ska vara inlästa på de här frågorna och diskutera medborgarskapslagen i dag.


Anf. 19 Andre vice talman Julia Kronlid

Jag vill inför fortsättningen av debatten påminna om att ämnet för denna debatt är ändringar i medborgarskapslagen.


Anf. 20 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Miljöpartiet tycker att vi ska hålla det svenska medborgarskapet högt. Vi tycker att det är viktigt att det finns en noggrannhet när man fattar beslut, och vi tycker också att det är mycket oroande att det nu diskuteras att olika svenska medborgarskap skulle kunna få olika värde och betyda olika mycket beroende på om man också har ett annat medborgarskap.

Det är dock inte detta som dagens proposition handlar om, utan i dag handlar det om ändringar för personer som inte ansöker om svenskt medborgarskap utan som vill förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan, och det gäller framför allt barn och ungdomar.

Detta enklare förfarande är i grunden något som vi i Miljöpartiet tycker ska finnas kvar. Det är rimligt att till exempel barn som är uppvuxna i vårt land ska kunna förvärva medborgarskap på enklare sätt än det mer komplicerade och långsamma ansökningsförfarandet. Det gäller inte minst då vi kan konstatera att väntetiderna för detta nu är många år, något som jag hoppas att regeringen kommer att arbeta för att korta ned.

Det finns ett uppmärksammat fall då en ung person anmälde och fick svenskt medborgarskap samtidigt som en lagföringsprocess för mord pågick. Denna situation hade nog ingen förutsett när utlänningslagens bestämmelser om anmälan om medborgarskap skrevs.

Nu har vi en situation där väldigt unga barn och ungdomar har dragits in i grov kriminalitet och också skjuter och skjuts. Vi i Miljöpartiet tycker att det är rimligt att en person som är dömd för mord inte ska kunna få svenskt medborgarskap genom anmälningsförfarandet. Det var för övrigt vår regering som tillsatte en utredning i frågan.

Men det förslag som nu har kommit fram har brister. Bristerna är faktiskt så allvarliga att Lagrådet, som prövar alla lagförslag, avstyrker den här utformningen. En sådan brist är att det inte är allvaret i brottet som personen har begått som avgör om man kan få svenskt medborgarskap genom anmälan eller inte. I stället är det själva typen av brottslighet. Det betyder att en person som har begått ett brott som inte alls är att betrakta som grovt, alltså ett brott för vilket man kanske döms till fängelse i 14 dagar eller inte döms till fängelse alls, också skulle kunna träffas av den här bestämmelsen.

Ett ännu allvarligare problem med den här lagstiftningen är att man genom att ta bort möjligheten att förvärva medborgarskap genom anmälan redan om personen bara är misstänkt straffar personer som inte har begått brott. Och det räcker med väldigt låg grad av misstanke, som sedan kan visa sig vara felaktig. Det här vänder vi i Miljöpartiet oss kraftfullt emot.

I Sverige är det en grundläggande princip att man inte anses skyldig om man inte är dömd för brott. Det måste alltså finnas en fällande dom. Det är en fundamental rättsprincip som vi i Miljöpartiet värnar om. Den sätts åt sidan i den här propositionen.

Man skulle kunna tänka sig ett annat alternativ. Man skulle kunna tänka sig att om en person är misstänkt för mord kan man vilandeförklara prövningen av anmälan om medborgarskap tills man vet om det faktiskt leder till en fällande dom eller inte. Det är också något som har lyfts fram av Lagrådet.

Vi väljer därför att uppmana regeringen att återkomma med förslag som innebär att personer som har begått allvarliga brott utesluts men inte andra. Det här lagförslaget är inte tillräckligt bra. Det riskerar att leda till att människor mister rättigheter på grunder som inte ens regeringen själv anger vara syftet. Vi tycker att det är fel att personer som är felaktigt misstänkta för brott ska drabbas och förlora en möjlighet att förvärva medborgarskap genom det här enklare förfarandet.

Den som inte kan få medborgarskap genom anmälan kommer visserligen att kunna göra en ansökan om medborgarskap. Det är alltså inte ett absolut hinder för all framtid mot att få ett svenskt medborgarskap. Men vi tycker att möjligheten att få svenskt medborgarskap genom anmälan ska finnas kvar, och den ska finnas kvar särskilt för barn och unga som faktiskt inte har begått några brott alls eller som har begått brott som inte är allvarliga.

Fru talman! Ett viktigt förslag i propositionen handlar om att det ska bli svårare för föräldrar att stryka sina barns svenska medborgarskap. Vi vet att det förekommer att barn förs ut ur Sverige med tanke på till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning med mera. De här barnen ska fortsatt kunna ha det svenska samhällets skydd, och då behöver de kunna fortsätta vara svenska medborgare.

Det är väldigt viktigt att arbetet stärks vad gäller att förhindra att barn befrias från sitt medborgarskap när det inte är för barnets bästa. Det har vi också uppmanat regeringen till.

Jag yrkar därför bifall till Miljöpartiets reservation 2 och reservation 3.


Anf. 21 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att berömma Miljöpartiet för att de, till skillnad från Vänsterpartiet, ändå accepterar att utlänningar som är ett hot mot Sveriges säkerhet inte ska kunna få svenskt medborgarskap genom anmälan. Det visar på en självbevarelsedrift och genuin omtanke om människor som lever i Sverige. Det är viktigt att man också berömmer varandra i en debatt, när det är välförtjänt.

Det är däremot märkligt att Miljöpartiet motsätter sig propositionen eftersom de enligt sin reservation menar att vissa allvarliga brott i sammanhanget kan betraktas som mindre allvarliga. Jag har en ganska enkel fråga till Miljöpartiet. I vilka sammanhang skulle brott som misshandel, våldtäkt och sabotage mot blåljusverksamhet betraktas som mindre allvarliga, enligt Miljöpartiet? Det är nämligen dessa brott som exemplifieras i propositionen som brott som skulle leda till att en utlänning diskvalificeras från att kunna få svenskt medborgarskap genom anmälan.

I vilka sammanhang kan en utlänning begå våldtäkt och ändå ha rätt till svenskt medborgarskap genom anmälan, om Miljöpartiet fick bestämma?


Anf. 22 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Jag vill ställa en motfråga till Nima Gholam Ali Pour. Om en person döms för ett brott till exempelvis 14 dagars fängelse, anser Sverigedemokraterna då att det är att bli dömd för ett grovt brott? Det är den springande punkten i hur regeringen har valt att utforma det här förslaget. Man har sagt att det är brottstypen och inte det brott som personen faktiskt har begått som avgör om personen ska uteslutas från att ha möjlighet till medborgarskap genom anmälan.

Det betyder att det gäller även en person som har begått ett brott där domstolen bedömer straffvärdet till kanske 14 månader eller kanske till och med befriar från straff. Vi har till exempel fall där personer som har bistått andra människor att ta sitt liv har dömts för brott men fått ett mycket lägre straff än det vanliga minimistraffet, eftersom man har ansett att det har varit allvarligt förmildrande omständigheter.

Skillnaden mellan hur vi i Miljöpartiet och även Lagrådet å ena sidan och regeringen å andra sidan har sett på det är att vi i Miljöpartiet tycker att gärningen som individen har begått och inte själva brottstypen i sig ska avgöra vilka konsekvenserna blir. Vi tycker att det är mycket mer rättvist att utgå från att en person som har begått ett grovt brott faktiskt ska ta konsekvenserna av det, snarare än att man har begått ett brott av en viss typ som skulle kunna vara mycket grövre i ett helt annat sammanhang.

Jag vet inte om Nima Gholam Ali Pour hänger med, men om man läser Lagrådets yttrande får man en väldigt pedagogisk genomgång av de här skiljelinjerna.


Anf. 23 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Nu leker ledamoten med orden. Brott som kan leda till fyra års fängelse eller mer brukar inte ofta leda till fängelse i 14 dagar. Jag vet inte hur ofta det händer. Det kan ha hänt. Men jag tror inte att brott som kan leda till fyra års fängelse eller mer brukar leda till 14 dagars fängelse.

Nu diskuterar vi ändringar i medborgarskapslagen. Det är viktigt att betona för dem som tittar på debatten att Sverigedemokraterna och regeringen vill utvisa fler kriminella utlänningar. Vi diskuterar medborgarskapslagen, men egentligen handlar det om att vi vill utvisa dem som begår sådana allvarliga brott.

Det finns nu flera utredningar som ska ta fram lagstiftning som skapar större möjligheter att inte bara utvisa kriminella utlänningar utan också återkalla uppehållstillstånd och utvisa utlänningar på grund av bristande levnadssätt. Jag vill inte föregå dessa utredningar, men syftet är att fler kriminella utlänningar ska utvisas. Det är Sverigedemokraternas ståndpunkt. Dessa utlänningar ska inte bara inte kunna få medborgarskap genom anmälan, utan de ska faktiskt utvisas från landet.

Det finns inget sammanhang där våldtäkt eller för den delen andra brott som ger fyra års fängelse eller mer kan anses vara mindre allvarliga brott, som Miljöpartiet skriver i sin reservation.

Får man fyra års fängelse eller mer i ett land som Sverige har man begått ett riktigt allvarligt brott, och då ska man utvisas och absolut inte få medborgarskap. Det är samhällsskadligt att sådana utlänningar ska få svenskt medborgarskap, och det är tragiskt att Miljöpartiet fortsatt stöder kriminella utlänningars vistelse i Sverige.


Anf. 24 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Jag tycker att det är tydligt att Nima Gholam Ali Pour inte har riktigt har förstått förslagets innebörd. Det lagförslag som nu kommer från regeringen innebär att personer som har dömts till 14 dagars fängelse kan förlora rätten att få medborgarskap genom anmälan.

Det första brott i brottsbalken där vi har en straffskala som spänner från 14 dagars fängelse till fyra år är barnadråp. Det finns alltså personer som kan dömas för detta. Det kan handla om till exempel en nyförlöst kvinna som dödar barnet strax efter födseln när hon är i ett slags upprivet sinnestillstånd, som det står i lagen - ett sinnestillstånd som tack och lov drabbar väldigt få kvinnor. Men för det brottet kan man alltså få sex års fängelse, men man kan också få 14 dagars fängelse.

Det finns ett antal sådana brott där minimistraffet är 14 dagars fängelse och maximistraffet är fyra år eller mer. Det gör att en person som bara döms till 14 dagars fängelse med det här lagförslaget förlorar rätten till medborgarskap genom anmälan.

Samtidigt påstår regeringen att detta ska drabba personer som har begått grova brott. Det verkar inte riktigt rimligt. Jag tycker verkligen inte att man kan påstå att om någon döms till 14 dagars fängelse är det att anse som ett grovt brott. Då har man liksom förändrat betydelsen av vad som är grova brott.

Detta blir återigen min motfråga till dem som står bakom förslaget: Om man döms till 14 dagars fängelse, tycker ni då att man har begått ett grovt brott?


Anf. 25 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Jag vill börja denna debatt med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut, vilket också innebär bifall till propositionen gällande ändringar av regler för medborgarskap - både de skärpningar som görs och den förändring som görs vad gäller befrielse från svenskt medborgarskap.

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan en individ och en stat. Genom medborgarskapet erhålls ett antal tunga rättigheter, till exempel rösträtt i riksdagsval. Att erhålla ett svenskt medborgarskap innebär en delaktighet i en större gemenskap, med skyldigheter och rättigheter gentemot andra. Genom medborgarskapet stärks känslan av delaktighet, samhörighet och identitet. Då ett medborgarskap medför långtgående rättigheter behöver villkoren för att förvärva medborgarskap skärpas.

Alldeles för länge har det varit alldeles för enkelt att bli svensk medborgare, till exempel när man är under utredning för brott. Tidigare i debatten har det lyfts exempel. Det är en situation som väcker upprördhet och behöver ändras.

Fru talman! Den här regeringen gör stora förändringar på migrationsområdet för att korrigera den situation och de problem som vi kan se i vårt samhälle. Dagens debatt handlar om ett förslag som är ett första steg i förändringarna gällande möjligheterna att få svenskt medborgarskap. Lagförslaget innebär att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller har en anknytning till vissa grupper och organisationer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan.

Samtidigt innebär förslaget också förändringar som rör befrielse från svenskt medborgarskap. Ändringarna innebär ett förstärkt skydd för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation. Ingen ska mot sin vilja, till exempel på grund av att han eller hon lever i en hederskontext, tvingas att avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Föräldrar som skickar sina barn utomlands i syfte att gifta bort dem, för uppfostringsresor eller för könsstympning kan i dag befria barnet från dess svenska medborgarskap. Detta försvårar och ibland omöjliggör för svenska myndigheter och ambassader att hjälpa barnet. Lagförslaget innebär därför ett ökat skydd för barn och ungdomar som lever i en utsatt situation.

Fru talman! Resan fram till den lag som vi nu debatterar har varit onödigt lång. Lagförändringen följer av en utredning som presenterades 2021. Den utredningen tillsattes av den dåvarande S-MP-regeringen. Utredningen togs fram efter att Migrationsverket i sin hemställan redan 2017 hade efterfrågat att ett krav på hederligt levnadssätt skulle införas i anmälningsärenden.

Även Säkerhetspolisen framhöll för regeringen att det bör införas en möjlighet för Migrationsverket att avslå en anmälan om medborgarskap med hänvisning till att den som anmälan avser utgör ett hot mot rikets säkerhet. Migrationsverket hemställde alltså om den ändring som vi nu har för beslut här senare i veckan här i riksdagen redan 2017. Det tog alltså den förra regeringen två år innan den ens tillsatte en utredning, och när utredningen sedan presenterade sina förslag lade man slutsatserna i skrivbordslådan.

Den nuvarande regeringen gör nu det som Socialdemokraterna inte mäktade med att göra. Det är sannerligen hög tid att lyssna till de krav på förändring och skärpning som både Migrationsverket och Säpo sedan lång tid tillbaka har efterfrågat.

Under de åtta år som Sverige hade en S-regering var det svårt att se en rak linje vad gäller migrationspolitiken, vilket dagens ärenden också understryker. Politiken på migrationsområdet behöver styras upp för att vi ska komma till rätta med de problem vi ser i vårt samhälle, och dagens regeringssamarbete ger denna grund för handlingskraft. Det behöver och förtjänar Sverige.

Fru talman! I denna debatt framgår det, liksom i många andra debatter på migrationsområdet på senare tid, att det saknas en samlad opposition. Vad gäller just denna lagändring kan vi se att Socialdemokraterna och Centern ställer upp på den, även om de inte aktivt deltar i debatten i dag, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin vana trogna väljer en väg med reservationer mot det som föreslås.

Dagens debatt visar också på vilka krav och vilka lagar som kommer att bli en verklighet om det - vilket jag självklart inte vill - skulle bli ett annat regeringssamarbete efter nästa val. Kan Socialdemokraterna verkligen verkställa sin aviserade stramare migrationspolitisk tillsammans med de samarbetspartier man har bjudit in till samarbete? Dagens debatt är ytterligare ett exempel som visar att det kanske inte kommer att bli så med en ny regering.

Man kan undra och kanske se det som ett tecken att det förslag som vi nu debatterar, som Migrationsverket och även Säpo efterfrågade redan 2017, hamnade på standby hos Morgan Johansson trots behovet av förändring. Vi får se vad man kan genomföra när man nu aviserar en skarpare politik. Man kan fråga sig: Vad är det för politik som Socialdemokraterna kan driva och genomföra när Miljöpartiet, Vänstern och Centern har ställt ultimatum för att ge sitt stöd?

Fru talman! Till skillnad från Socialdemokraternas kaoskoalition kommer Tidöpartierna att fortsätta leverera. Många utredningar är på gång. Under detta år kommer många av dem att avslutas och leda fram till propositioner under 2024 och 2025. Nästa steg är att införa mycket tydligare krav på den som ska få svenskt medborgarskap. Medborgarskap ska inte längre ges till den som inte kan tala svenska eller inte förstår och respekterar vårt lands demokratiska värderingar.

Vad gäller dessa förändringar för svenskt medborgarskap pågår just nu en utredning som syftar till att ytterligare skärpa kraven och därigenom uppvärdera det svenska medborgarskapet. Avrapportering av denna utredning sker i höst.

Att ställa krav handlar om att stärka den svenska gemenskapen och vad det svenska medborgarskapet symboliserar. Att ställa krav vad gäller språk, hederlighet och kunskap om svenska värderingar utgör, som jag ser det, också en förutsättning för en god integration.

Värdet av det svenska medborgarskapet ligger i vår gemenskap, vilka krav vi ställer på varandra och vilka grundläggande principer som vi gemensamt försvarar. Regeringen och Sverigedemokraterna går nu från ord till handling för att uppvärdera medborgarskapet.

Fru talman! Vi kristdemokrater kommer att fortsätta vårt arbete för en ansvarsfull och medmänsklig migrationspolitik där människor som vi tar emot ges goda förutsättningar till integration i vårt samhälle men samtidigt får en tydlig kravbild när det gäller vad som förväntas för att erhålla ett svenskt medborgarskap.

Och som tidigare sagt yrkar jag bifall till utskottets förslag och därigenom också regeringens proposition, som innebär att lagändringar genomförs i medborgarskapslagen.


Anf. 26 Mauricio Rojas (L)

Fru talman! Att bli svensk medborgare innebär att man fullt ut och på ett oåterkalleligt sätt blir en del av vår nationella gemenskap. Det är det finaste Sverige kan ge en utlänning, men det är också förpliktande. Man får rättigheter men också skyldigheter.

Det måste finnas en bra balans mellan det ena och det andra. Så har tyvärr inte varit fallet hittills. Därför är jag glad över att vara med i det parlamentariska underlaget för en regering vars arbete inriktas mot att återställa balansen och uppvärdera det svenska medborgarskapets dignitet.

Fru talman! Att inte ställa höga krav för att man ska kunna få bli svensk medborgare devalverar inte bara medborgarskapets betydelse utan även betydelsen av att vara med i en ödesgemenskap som till syvende och sist kan kräva allt från oss.

Liberalerna har länge arbetat för att höja medborgarskapets status, till exempel genom att ställa ett språkkrav för att man ska kunna få bli svensk medborgare. När vi framställde detta tämligen minimala krav blev vi, som bekant, stämplade som främlingsfientliga och mycket mer.

Sverige har förlorat årtionden tack vare motståndet mot denna och andra viktiga åtgärder syftande till att stärka medborgarskapets värde och delaktigheten i samhällsgemenskapen. Resultaten är, som vi vet, en enorm splittring och ett förödande utanförskap.

Men tiderna förändras, och nu finns det i denna kammare en bastant majoritet för detta språkkrav och likaså för andra krav gällande de personer som vill bli svenska medborgare.

Vi vill gärna gå längre i detta avseende och ställa krav på kunskaper i hur Sverige fungerar och om de grundläggande värden som utgör fundamentet för vår fria, demokratiska och jämställda samhällsgemenskap. Vi vill också, enligt Tidöavtalet, se en längre vistelsetid, ett hederligt levnadssätt och ett försörjningskrav som villkor för att man ska kunna få bli svensk medborgare.

Det är inga extrema krav utan normaltillståndet i en stor majoritet av länderna runt om i världen.

Fru talman! Vi vill gärna att medborgarskapet ska ses som både en sporre till och ett bevis på en lyckad integration, det vill säga som en slutstation i en integrationsprocess som går via olika etapper, som på ett balanserat sätt ger tillgång till allt fler rättigheter men också ställer allt högre krav på den person som fullt ut vill ingå i den svenska samhällsgemenskapen.

Den proposition som vi debatterar i dag är en del av det viktiga arbete som regeringen bedriver för att stärka det svenska medborgarskapets ställning.

Så är det i två avseenden.

För det första föreslår regeringen att unga personer som är skäligen misstänkta eller dömda för viss brottslighet, som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan, det vill säga på ett praktiskt taget ovillkorat sätt.

De nya bestämmelserna i lagen om svenskt medborgarskap föreslås med vissa undantag gälla för alla som har fyllt 15 år. Det skulle förhindra att det som hände med den 17-årige pojke från Armenien som sköt ihjäl trebarnspappan och ordningsvakten Fredrik Andersson på ett gym och ändå fick bli svensk medborgare skulle upprepas.

För det andra föreslår regeringen ändringar i reglerna om befrielse från svenskt medborgarskap. Ändringarna innebär ett förstärkt skydd för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation. Ingen ska mot sin vilja, till exempel på grund av att han eller hon lever i en hederskontext, tvingas avsäga sig sitt svenska medborgarskap.

Fru talman! Det handlar om högst rimliga förslag, som Liberalerna givetvis ställer sig bakom. Oppositionen visar i detta avseende samma splittring som vi numera är vana vid. Socialdemokraterna ställer sig bakom regeringens förslag, och så gör också Centerpartiet. Men de gör det lite i smyg och har valt att inte delta i denna debatt. Det kan fortfarande rättas till om någon ledamot från Socialdemokraterna eller Centerpartiet skulle vilja det.

Miljöpartiet och framför allt Vänsterpartiet ställer sig vid sidan av riksdagsmajoriteten i dessa frågor. Det är inget nytt under solen, med andra ord.

Sist men inte minst, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 27 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Den tragiska händelsen har nämnts flera gånger tidigare i dag, men den förtjänar att uppmärksammas igen.

I mars 2022 mördades Fredrik Andersson när han försökte skydda en medmänniska på Delta Gym. Det var ett mord som nog berörde oss alla.

Först: En oskyldig och mycket modig trebarnspappa mördades på ett gym i centrala Stockholm. Det är ännu ett civilt offer för det grova våldet och gängkriminaliteten, som har slagit rot i vårt samhälle. Sedan är det ilskan över att mördaren kunde bli svensk medborgare samtidigt som han var skäligen misstänkt för mordet och på flykt undan rättvisan.

Detta var möjligt eftersom han var ung. Barn och unga vuxna kan i vissa situationer beviljas svenskt medborgarskap genom ett förenklat förfarande, en så kallad anmälan. Det ställs då avsevärt lägre krav än vid en ansökan om medborgarskap. Man gör inga slagningar i misstankeregister eller i belastningsregister. Den som uppfyller de formella kraven för medborgarskap genom anmälan har, till skillnad från vad som gäller vid en ansökan, en ovillkorlig rätt att få ett svenskt medborgarskap.

Konsekvensen blev att en person beviljades svenskt medborgarskap samtidigt som han alltså var anhållen i sin frånvaro för mord.

Fru talman! Att det svenska medborgarskapet så lättvindigt ges till personer som har begått eller är skäligen misstänkta för allvarlig brottslighet och som sedan inte kan utvisas på grund av sin brottslighet är stötande.

Det svenska medborgarskapets betydelse måste stärkas. Därmed måste kraven för att man ska kunna få det också skärpas. Det är därför som regeringen har lagt fram denna proposition, Ändringar i medborgarskapslagen, som vi debatterar i dag.

Regeringens förslag innebär att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan.

Jag tror att dessa skärpningar framstår som självklara för de flesta i Sverige. Ändå har ingen tidigare regering genomfört förslagen.

Det är aningen symtomatiskt att Socialdemokraterna inte ens närvarar i debatten här i dag. Det kanske säger någonting om intresset.

En annan viktig förändring som föreslås i propositionen är att prövningen ska göras utifrån omständigheterna vid beslutstidpunkten och inte omständigheterna vid anmälan. Detta kan möjligen låta tekniskt men är faktiskt viktigt i praktiken. Det innebär att omständigheterna när beslutet fattas kommer att vara avgörande för om en person kan bli svensk medborgare. Vi kan nämligen inte fortsätta att ha regler som förhindrar Migrationsverket att avslå en anmälan om medborgarskap även om till exempel ett permanent uppehållstillstånd för den som anmälan avser har återkallats efter anmälningstillfället.

Fru talman! Det svenska medborgarskapet är någonting som förenar alla medborgare. Sverige är en liberal demokrati, där vi samlas kring en rad fundamentala värderingar. Det handlar om jämställdhet och jämlikhet, att barn har egna rättigheter och att vi respekterar individuella fri- och rättigheter.

Ett allvarligt hot mot det öppna och jämställda samhället är de individer och grupper som inte delar dessa grundläggande värderingar utan i stället upprätthåller ett förtryck och våld i den så kallade hederns namn. Alltför många, både män och kvinnor, drabbas av hedersförtrycket. Det måste bekämpas - på alla fronter och med samhällets samlade krafter. Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime - har bland annat pekat ut ett stärkt skydd för barns medborgarskap som ett av flera viktiga verktyg för att skydda barn från hedersförtryck.

Jag är därför särskilt stolt över att regeringen föreslår stärkt skydd från befrielse från medborgarskap för både barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation. Jag kan inte nog betona vikten av att staten inte viker sig en tum för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Om det till exempel finns misstankar om att ansökan om befrielse sker i syfte att försvaga barnets skydd, exempelvis mot att föras ut ur landet och giftas bort mot sin vilja, är det viktigt att myndigheterna har verktyg för att kunna stoppa detta.

Det föreslås därför att en ansökan ska kunna avslås om det finns anledning att anta att sökanden inte själv vill befrias från sitt svenska medborgarskap. Därutöver föreslås att det som förutsättning för barns befrielse från svenskt medborgarskap ska krävas att befrielsen inte bedöms stå i strid med barnets bästa. Vid den bedömningen ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Om barnet har fyllt tolv år krävs dessutom att barnet samtycker till befrielsen. Under vissa förutsättningar ska även ett beslut om befrielse kunna återkallas.

Fru talman! Efter varje sommarlov vittnar tomma stolar om förtryck i hederns namn. Klasskamrater saknar dem som har förts bort mot sin vilja till ett för dem främmande land. Kanske får de aldrig mer gå i skolan. De barnen ska vi aldrig svika. Inga stolar ska gapa tomma efter barn som förts ut ur landet under tvång.

Jag vill att varje barn som utsätts för hedersförtryck och riskerar att föras ut ur landet ska veta att vi gör allt i vår makt för att skydda dem. Vi stärker medborgarskapet så att de också ska ha rätten att drömma, leva det liv de vill och älska den de vill - att också de fullt ut ska få vara en del av vårt öppna, fria och jämställda Sverige.

(Applåder)

I detta anförande instämde Viktor Wärnick (M) och Mauricio Rojas (L).


Anf. 28 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att jag instämmer i det sista: Det är viktigt att Sverige fortsätter att ta ansvar för de barn som förs ut ur landet mot sin vilja till exempel för barnäktenskap eller tvångsäktenskap. Om föräldrarna förhindras att beröva barnet dess svenska medborgarskap kan svenska myndigheter fortsätta sitt arbete. Det är viktigt.

Jag vill dock fråga statsrådet varför regeringen inte har tagit till sig av Lagrådets synpunkter på den här lagen. Varför vill regeringen att personer som felaktigt blivit misstänkta för brott ska förlora möjligheten att förvärva medborgarskap genom anmälan? Om man i stället hade utformat lagen så att en anmälan vilandeförklaras i väntan på att man antingen konstaterar att personen är skyldig till ett brott som är grovt eller kanske frias helt från misstanke för att misstanken var felaktig skulle man ju hamna i ett läge där man uppnår syftet, det vill säga att personer som har begått allvarliga brott förlorar möjligheten att förvärva medborgarskap genom anmälan och i stället måste ansöka om medborgarskap medan personer som felaktigt har misstänkts för brott så att säga inte blir straffade.


Anf. 29 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Tack, Annika Hirvonen, för frågan! Först vill jag bara uttrycka att jag är väldigt glad att vi är överens om de delar som gäller att stärka barns rätt till sitt eget medborgarskap och möjligheterna för svenska myndigheter att skydda de barn som riskerar att föras bort i exempelvis hederns namn. Det är bra att vi är överens om det.

Lagrådets kritik tar framför allt sikte på att man egentligen vill att vi ska göra en mer komplicerad bedömning, det vill säga titta på en straffvärdesbedömning i stället för straffskalan för det brott som en person är misstänkt för i det här fallet.

Vi menar att det anmälningsförfarande som vi debatterar i dag är ett förenklat och betydligt mer formellt förfarande som bygger på att det också går att göra en mer förenklad bedömning. När det krävs en djupare bedömning är man hänvisad till själva ansökningsförfarandet. Det finns alltså fortfarande en möjlighet för individen att få sin sak prövad, vilket naturligtvis är viktigt.

Det finns ju en möjlighet också när misstanken inte längre kvarstår att söka via anmälan. Jag tycker därför att vi har landat i en rimlig bedömning.


Anf. 30 Annika Hirvonen (MP)

Fru talman! Det är mycket riktigt så att man kan anmäla igen, men det förutsätter ju att man fortfarande uppfyller ålderskraven. Personer som har blivit felaktigt misstänkta för brott riskerar att lida rättsförlust när de i stället hamnar i det i dag extremt långa ansökningsförfarandet, där det kan ta flera års tid att få sitt ärende prövat. Med en vilandeförklaring skulle man inte förlora rättigheten utan ha möjlighet att fortsatt kunna få medborgarskap genom anmälan.

Vi tycker inte att det är rätt att personer straffas när de inte har begått brott. Det förekommer faktiskt att personer blir misstänkta för brott på felaktig grund och misstanken sedan avskrivs. Jag undrar därför varför regeringen inte har tagit till sig av kritiken och i stället tagit fram ett förslag som innebär att det är de som har begått grova brott som drabbas och inte personer som inte har begått grova brott.

Jag vill också kommentera det som Maria Malmer Stenergard sa om att det här skulle vara den enklaste lösningen. Jag förstår inte varför det skulle vara så komplicerat att titta på domarna. Där står det ju hur många år som domstolen bedömer att just den enskilda gärningen förtjänar i straff. Jag tycker faktiskt att det är rimligt att vi bedömer gärningens allvar och inte brottstypen. Det är inte komplicerat.


Anf. 31 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Tanken är, som jag sa, just att det anmälningsförfarandet ska vara ett förenklat förfarande, och då ska det också kräva en begränsad arbetsinsats. Den enskilda individen blir inte rättslös, för det finns fortfarande möjligheten att gå via ansökningsförfarandet.

Jag hyllade i ett tidigare inlägg att vi var överens om vissa delar i den här propositionen, men jag tror kanske att de andra delarna speglar vår väldigt olika inställning till det svenska medborgarskapet. Från Moderaternas och regeringens sida menar vi att värdet av det svenska medborgarskapet behöver stärkas, och det är faktiskt viktigt att det ska krävas ganska mycket för att bli svensk medborgare. Fokus ska inte ligga på att eliminera hinder för att bli svensk medborgare.

Det är viktigt att medborgarskapet stärks, och då måste vi i det här förenklade förfarandet också ha tydliga möjligheter att förhindra människor att bli medborgare om det finns minsta tvivel om de faktiskt bör bli svenska medborgare. Då är man i stället hänvisad till ansökningsförfarandet, och där menar jag att regeringen har landat i en rimlig avvägning.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 29 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-05-29
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 1, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skärpta krav för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  a) lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i de delar det avser 6–10, 18, 19 och 27 §§ samt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till grundförfattningen, 
  b) lag om ändring i lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:107 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motionerna

  2023/24:2847 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkandena 1-8 och

  2023/24:2857 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 4 och 5.
  • Reservation 1 (V)
  • Reservation 2 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S910015
  SD610011
  M580010
  C19005
  V01806
  KD16003
  MP00153
  L11005
  -1001
  Totalt257181559
  Ledamöternas röster
 2. Lagförslaget i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om medborgarskap  i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:107 punkt 1 i denna del.
 3. Stärkt arbete i ärenden om befrielse från medborgarskap

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2857 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) yrkande 3.
  • Reservation 3 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S910015
  SD610011
  M580010
  C19005
  V18006
  KD16003
  MP01503
  L11005
  -1001
  Totalt27515059
  Ledamöternas röster