Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3626

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Inledning och idépolitisk utgångspunkt

Mer valfrihet och stärkt kvalitet i barnomsorgen

Värna och utveckla barnomsorgspengen – även för egna barn

Barnomsorgspeng för egna barn

Mindre barngrupper i förskolan

Säkra rätten till familjedaghem

Öppen förskola

Ökad samverkan mellan fritids och idrottsrörelsen

Förebygg övergrepp mot barn

Fokus på läsning och bildning

Läs- och skrivinlärning

Mer lärarledd undervisning

Fortbildning i svenska som andraspråk

Utbildningsträffar för föräldrar

En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter

Speciallärarlyft

Bättre diagnostisering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (99)
Behandlas i betänkande (15)