Yttrandefrihet

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 januari 2021

Beslut

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas (UU7)

Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kommissionen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2022.

Tillkännagivandet bygger på ett utskottsinitiativ från utrikesutskottet, som väcktes i samband med behandlingen av cirka 23 förslag inom området yttrandefrihet i motioner från den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Ett utskottsinitiativ betyder att initiativet till förslaget kommer från utskottet och inte från en proposition eller motion.

Riksdagen sa delvis ja till flera motioner om regeringens agerande när det gäller frihetsberövade svenskar utomlands. Riksdagen sa nej till de övriga förslag som behandlades.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen, om att tillsätta en oberoende undersökningskommission om regeringens agerande i fråga om två svenska medborgare som är frihetsberövade utomlands. Därmed föreslår utskottet att ett antal motioner bifalls delvis. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-10-15, 2020-11-10, 2020-11-12, 2020-11-26, 2020-12-03

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas (UU7)

Utrikesutskottet vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kommissionen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2022.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett utskottsinitiativ som väcktes i samband med behandlingen av cirka 23 förslag inom området yttrandefrihet i motioner från den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Ett utskottsinitiativ betyder att initiativet till förslaget kommer från utskottet och inte från en proposition eller motion. Utskottet föreslår också att riksdagen säger delvis ja till flera motioner om regeringens agerande när det gäller frihetsberövade svenskar utomlands. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till de övriga förslag som behandlats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.