Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas (MJU15)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade drygt 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, jakt på säl, rovdjurspolitik, allemansrätten samt skyddad skog och mark.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10 ett tillkännagivande om att regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-04-21, 2020-04-23

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om tillkännagivande lades fram när utskottet behandlade drygt 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör naturvård och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, jakt på säl, rovdjurspolitik, allemansrätten samt skyddad skog och mark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.