En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Ny sexualbrottslagstiftning införs (JuU29)

Det införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Syftet med det är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Förslaget innebär bland annat att:

  • Gränsen för om en gärning ska räknas som straffbar ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. En gärningsman ska kunna dömas för till exempel våldtäkt även om hen inte använt sig av våld eller hot.
  • Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Riksdagen riktar också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om att minimistraffet för våldtäkt av så kallad normalgrad och för köp av sexuell handling av barn bör höjas. Även maximistraffet för köp av sexuell handling av barn bör höjas tycker riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om att straffminimum för våldtäkt av normalgraden bör höjas från fängelse i två år till fängelse i tre år och att straffskalan för köp av sexuell handling av barn bör skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse i lägst sex månader, dels 30 genom att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-17
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:JuU29

Ny sexualbrottslagstiftning införs (JuU29)

Det införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Syftet med det är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Förslaget innebär bland annat att:

  • Gränsen för om en gärning ska räknas som straffbar ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. En gärningsman ska kunna dömas för till exempel våldtäkt även om hen inte använt sig av våld eller hot.
  • Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om att minimistraffet för våldtäkt av så kallad normalgrad och för köp av sexuell handling av barn bör höjas. Även maximistraffet för köp av sexuell handling av barn bör höjas tycker utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
9 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar det utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken i de delar det avser 27 kap. 20 d §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:177 punkt 2.1 i denna del.

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i rättegångsbalken i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:177 punkterna 1 och 2.1 i denna del.

3. Bristande frivillighet som gräns för straffansvar och ett oaktsamhetsrekvisit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1032 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2017/18:1106 av Hans Hoff (S),

2017/18:2840 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1,

2017/18:3433 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2017/18:3604 av Linda Snecker m.fl. (V),

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25 och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 1 (KD)

4. Skärpt straff för våldtäkt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att höja straffminimum för våldtäkt av normalgraden från fängelse i två år till fängelse i tre år och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4125 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD) och

bifaller delvis motionerna

2017/18:170 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:1130 av Edward Riedl (M),

2017/18:2986 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:3438 av Fredrik Schulte (M),

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18 och

2017/18:4115 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

5. Översyn av 6 kap. brottsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4115 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 257 38 0 54


6. Brottsrubricering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 3 (C)

7. Internetbaserade sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 4 (C)

8. Köp av sexuell handling av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att straffskalan för köp av sexuell handling av barn bör skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse i lägst sex månader, dels genom att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:278 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) yrkande 4 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 16,

2017/18:2358 av Richard Jomshof (SD) yrkande 2 och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

9. Köp av sexuell tjänst m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:278 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

2017/18:599 av Anna Wallén (S) och

2017/18:2358 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1.