Allmänna motioner om inkomstskatter

Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Riksdagen vill avskaffa RUT- och ROT-avdrag för arbeten utomlands (SkU13)

Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt. Bakgrunden är att kostnaderna för RUT- och ROT-avdrag har ökat de senaste åren. Riksdagen menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten.

Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande om det särskilda avtalet mellan Sverige och Danmark om arbetspendlingen i Öresundsregionen, det så kallade Öresundsavtalet.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om HUS-avdrag. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Sk216. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag, förutom punkten 16 där kammaren biföll reservation 15.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Skatteutskottet vill avskaffa RUT- och ROT-avdrag för arbeten utomlands (SkU13)

Skatteutskottet vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Utskottet förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt. Bakgrunden är att kostnaderna för RUT- och ROT-avdrag har ökat de senaste åren. Utskottet menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.