Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Debatt om förslag 26 april 2018
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenHans Hoff (S)
 2. Hoppa till i videospelarenChristina Östberg (SD)
 3. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 4. Hoppa till i videospelarenKarin Rågsjö (V)
 5. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 6. Hoppa till i videospelarenHans Hoff (S)
 7. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 8. Hoppa till i videospelarenHans Hoff (S)
 9. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 10. Hoppa till i videospelarenKarin Rågsjö (V)
 11. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 12. Hoppa till i videospelarenKarin Rågsjö (V)
 13. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 14. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 15. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 16. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 17. Hoppa till i videospelarenEmma Henriksson (KD)
 18. Hoppa till i videospelarenSten Bergheden (M)
 19. Hoppa till i videospelarenKarin Rågsjö (V)
 20. Hoppa till i videospelarenSten Bergheden (M)
 21. Hoppa till i videospelarenKarin Rågsjö (V)
 22. Hoppa till i videospelarenSten Bergheden (M)
 23. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 24. Hoppa till i videospelarenSten Bergheden (M)
 25. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 26. Hoppa till i videospelarenSten Bergheden (M)
 27. Hoppa till i videospelarenKristina Yngwe (C)
 28. Hoppa till i videospelarenBengt Eliasson (L)
 29. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 30. Hoppa till i videospelarenBengt Eliasson (L)
 31. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 32. Hoppa till i videospelarenBengt Eliasson (L)
 33. Hoppa till i videospelarenChristina Örnebjär (L)
 34. Hoppa till i videospelarenMaria Abrahamsson (M)
 35. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 35

Anf. 26 Hans Hoff (S)

Fru talman! Det finns barn som varje dag bävar för hur det kommer att vara när de kommer hem från skolan. Det är barn som lever i familjer där det finns alkoholproblem. Det förekommer också ofta misshandel och övergrepp i familjen. Minst 72 000 barn i Sverige har en förälder med allvarliga alkoholproblem. Uppskattningsvis 380 000 barn lever i familjer där minst en vuxen har ett riskbruk av alkohol. Minst hälften av alla våldsbrott i Sverige är alkoholrelaterade. De mänskliga tragedierna går inte att överskatta.

Vi får ändå konstatera att Sveriges alkoholpolitik har varit framgångsrik. Tack vare det statliga alkoholmonopolet är den totala konsumtionen låg jämfört med andra länder och dessutom sjunkande. Det är oerhört positivt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! I dag sker en historisk förändring i den tidigare så framgångsrika svenska alkoholpolitiken. För första gången finns nu en majoritet i riksdagen för att införa gårdsförsäljning av alkohol. Låt mig säga att det inte är ett problem i sig om vingårdar i Sverige får möjlighet att sälja sitt egenproducerade vin på gården. Det skulle sannolikt inte ens leda till en mätbar ökning av den totala alkoholkonsumtionen. Med andra ord skulle det vara helt oproblematiskt sett till alkoholens skadeverkningar för människor och samhället i stort.

Det som däremot är ett enormt problem och faktum är att det inte stannar vid försäljning på gårdar. Det innebär de facto att det svenska systembolagsmonopolet på försäljning av alkohol avskaffas. Om man öppnar för gårdsförsäljning kan Sverige i förlängningen inte hindra mikrobryggerier, andra alkoholproducenter eller livsmedelsbutiker från att också få sälja alkohol. Det gäller både svenska och utländska aktörer.

Detta har klargjorts i två statliga utredningar som har genomförts av borgerliga regeringar. Utredningarna har, liksom den tidigare borgerliga regeringen, konstaterat att det inte skulle vara möjligt att behålla Systembolagets monopol om gårdsförsäljning infördes. Därför gick inte heller den borgerliga regeringen vidare med ett sådant förslag.

Fru talman! Enligt publicerad forskning skulle ett avskaffat monopol på försäljning av alkohol leda till en kraftig ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige. Det skulle i sin tur få omfattande negativa konsekvenser. Enligt publicerad forskning skulle det årligen innebära närmare 29 000 fler misshandelsfall. Ytterligare 1? 400 personer skulle dö i alkoholrelaterade sjukdomar, olyckor och självmord. Vi skulle få 8 000 fler fall av rattfylleri. Fler kvinnor kommer att våldtas och misshandlas. Fler barn kommer att växa upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol.

Återigen: Det är inte svenska vingårdars eventuella försäljning som utgör problemet. Problemet är avskaffandet av det viktigaste alkoholpolitiska verktyg vi har: det svenska alkoholmonopolet.

Detta vet de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, för det har konstaterats i två utredningar och av den tidigare borgerliga regeringen. Ändå vill de i dag genomföra detta. Man måste då fråga sig varför. En möjlighet är att man vilseleder väljarna att tro att gårdsförsäljning är förenligt med ett bibehållet alkoholmonopol. En annan möjlighet är att man faktiskt vill att alkoholen ska få säljas i livsmedelsbutiker. Jag tror att det är det senare det handlar om.

Beslutet i dag kommer på sikt att innebära att den så framgångsrika svenska alkoholpolitiken skrotas. Sprit, starköl och vin kommer att bli som vilken vara som helst i våra livsmedelsbutiker.

Fru talman! Vi är väl medvetna om vilka enormt starka ekonomiska intressen som finns i detta. För alkoholindustrin och handeln betyder ett avskaffande av det statliga monopolet på alkoholförsäljning mångmiljardvinster. Priset får vi alla betala i form av ökade sjukvårdskostnader, kriminalitet och otrygghet. Men det högsta priset kommer barnen som växer upp med missbrukande föräldrar och de kvinnor som våldtas och misshandlas att få betala.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna förutom reservation 3, som jag yrkar bifall till.

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

(Applåder)

(forts. § 8)


Anf. 116 Christina Östberg (SD)

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Herr talman! I dag ska vi debattera alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Det är ett område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Alla områden är lika viktiga, men för tids vinnande kommer jag endast att beröra tobak och det förebyggande arbetet bland framför allt våra unga.

Det finns alltför många som säljer tobaksvaror till minderåriga och endast riskerar en varning. Det tycker vi är ett alldeles för lindrigt straff. Det är alltid den som lämnar ut varan som personligen är ansvarig för att inte någon under 18 år ska kunna köpa tobak. Vi håller med om att tobakslagen behöver ses över och skärpas så att den som bryter mot lagen med att sälja tobaksprodukter till minderåriga omgående blir av med tillståndet för att sälja tobaksvaror. I och med det yrkar jag bifall till reservation 5.

Nio av tio av dem som börjar använda tobak gör det innan 18 års ålder. Att tidigt börja arbeta förebyggande mot tobaksbruk är oerhört viktigt eftersom tobaksbruket ofta är inkörsporten till tyngre droger. Man börjar inte med narkotika, utan man tar det steg för steg.

År 2016 förnyades ANDT-strategin, vilken består av sex mål. Ett av målen är att antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol successivt ska minska.

Alla målen är viktiga i strategin, men att få våra unga att avstå från att börja med droger anser jag är prio ett.

Skolan är en av de viktigaste arenorna i det tobaksförebyggande arbetet. Skolan är den plats, näst efter hemmet, som kan påverka barns och ungdomars val av livsstil mest.

Det finns flera organisationer och föreningar runt om i vårt land som aktivt arbetar förebyggande mot droger. Jag tänkte nämna föreningen Be smart i min hemkommun Söderhamn. Där arbetar man förebyggande på ett föredömligt sätt.

Be smart är ett verktyg för att skapa gemenskap och en vi-känsla hos de barn och ungdomar som gör smarta val. Genom att bli medlem i Be smart skriver man ett kontrakt med sina föräldrar där man aktivt väljer bort alkohol, droger, mobbning och andra negativa beteenden. Med Be smart vill man visa att bra val leder till positiva effekter och tydliggöra för barnen och ungdomarna att det är många som väljer att avstå från alkohol, tobak och droger med mera. Som medlem i Be smart får du en massa bra förmåner, och du har möjlighet att följa med på roliga resor, disco, filmkvällar och annat skoj.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Sedan skolavslutningen 2007 finns ett evenemang som heter School's Out. Arrangemanget är en nykter festival där något för alla åldrar finns representerat. Det är ett medvetet val att lägga evenemanget på skolavslutningen för att skjuta på eventuella alkoholdebuter och för att visa att man kan ha roligt utan alkohol.

Herr talman! Rökningen minskar generellt i vårt samhälle, men inte i skolan där våra barn ska lära för livet. Trots att rökning är förbjudet inom skolans område röker 7 procent av eleverna varje eller nästan varje dag i gymnasiets årskurs 2. Ytterligare 18 procent röker sporadiskt.

Med ett genomtänkt förebyggande arbete har skolan stora möjligheter att lyckas förebygga tobaksdebuter. Ju tidigare man börjar med tobak, desto större är risken att framöver utveckla sjukdomstillstånd beroende på detta, vilket får konsekvenser för både individen och samhället i stort.

För att sådant förebyggande arbete ska lyckas är det viktigt att man parallellt ser till att försvåra för våra unga att få tillgång till tobak, alkohol och narkotika. Det är av stor vikt att föräldrar och skola samarbetar - där våra barn tillbringar sin fritid - och vi beslutsfattare. Alla har vi en stor uppgift att försöka förhindra att våra unga hamnar i missbruk och själva visa att vi är goda förebilder.

Propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter är under beredning och kommer så småningom att debatteras här i kammaren. Den innehåller viktiga förslag som också kommer att påverka tobaksbruket för alla.


Anf. 117 Jan Lindholm (MP)

Herr talman, åhörare, tittare och lyssnare! Den rödgröna feministiska regeringen arbetar systematiskt och målmedvetet för en långsiktigt hållbar välfärdspolitik.

Välfärdspolitiken har många ben. Trygghet vid sjukdom och arbetslöshet liksom ekonomisk trygghet vid barnafödande och efter arbetslivets slut, det vi kallar pensionering, är nog de bitar i trygghetspolitiken som de flesta i första hand tänker på när man talar om välfärdsfrågor.

Men i Sverige har vi även valt att bygga stödsystem för att underlätta för medborgarna att hantera alla de risker som konsumtionssamhällets lockelser innebär. Vi har ett skolsystem vars uppgift inte bara är att producera en väl fungerande arbetskraft utan också att förmedla kunskaper om livsvillkor, sociala färdigheter, folkhälsokunskap och en massa annat som underlättar för medborgarna att leva ett bra liv.

Det här betänkandet fokuserar på några av de njutningsmedel som kan utgöra ett hot mot hälsan och välfärden för den enskilde och dess närstående om de inte hanteras med stor försiktighet.

Tack vare starka folkrörelser och insiktsfulla politiker har Sverige sedan lång tid präglats av regler och värderingar som bromsat bruket av alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel.

Det finns emellertid oerhört stora ekonomiska intressen i dessa produkter, så dragkampen om kunderna pågår ständigt. Ser vi tillbaka några årtionden, eller kanske hundra år, så ser vi att resultatet av dragkampen har böljat fram och tillbaka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Det finns drogliberaler som anser att det är helt upp till den enskilde att avgöra sitt eget bruk av droger. Men då tycks man ha glömt bort att vårt samhällskontrakt runt välfärdssamhället även omfattar värderingar. I grunden bygger modellen på att vi tar ansvar för varandra, inte bara för oss själva.

Det finns självklart mycket att säga om barn som far illa när föräldrarna inte klarar att begränsa sitt bruk av tobak, alkohol eller andra droger. Det handlar inte enbart om omfattningen av bruket utan även om hur drogerna används. Barnen drabbas alltid värst.

Det finns också mycket att säga om hur tryggheten i samhället förändras av påverkade bilförare eller oberäkneliga personer i andra sammanhang i samhället. Droger leder ofta till våld, och alkohol är en stor anledning till växande vårdkostnader.

Jag tror att alla vi i socialutskottet skulle kunna prata i timmar om de problem som ANDT-användandet skapar. Men jag tänkte, herr talman, fokusera på förslaget om gårdsförsäljning, vilket säkert kollegorna i utskottet förstår. I betänkandet finns nämligen ett förslag om att än en gång utreda frågan om gårdsförsäljning av alkohol.

Frågan har redan utretts två gånger under alliansregeringens tid, och man konstaterade då att det inte är möjligt. Det kristdemokratiska statsrådet Maria Larsson konstaterade 2012 att det inte är möjligt att kombinera gårdsförsäljning med ett bibehållande av Systembolagets monopol - som ju utgör en annan av de stödstrukturer som vi har skapat för att hjälpa människor att leva ett bra liv.

Vi ska inte glömma bort att när Sverige gick med i EU var kravet att avveckla Systembolaget skarpt och tydligt. EU:s krav var att Sverige skulle öppna upp och avreglera marknaden för alkohol helt och hållet. Den kompromiss man lyckades nå för att skydda de svenska konsumenterna mot överkonsumtion av alkohol var att monopolet får vara kvar under förutsättning att inhemska produkter inte gynnas på något sätt och att alla producenter - notera det: alla producenter - i EU som så önskar har rätt att sälja via Systembolaget.

Från Miljöpartiets sida ser vi därför förslaget att än en gång, alltså en tredje gång, utreda frågan om gårdsförsäljning som ren populism. Alliansregeringen pressade nämligen utredarna i botten senast frågan utreddes. Utredarna konstaterade då att om gårdsförsäljning tillåts förutsätter det att alla tillverkare av alkoholdrycker inom EU måste beredas plats att sälja sina drycker även på dessa gårdar. Varje gård skulle då i praktiken bli en Systembolagsbutik.

Utredarna konstaterade vidare att begreppet gård enligt EU inte kan avgränsas till landsbygden. Rätten att etablera gårdsförsäljning innebär därför att sådana försäljningsställen kan etableras var som helst i landet.

Kravet på icke-diskriminering innebär även att EU inte accepterar en begränsning för producenter i andra EU-länder att etablera så kallad gårdsförsäljning i Sverige. Det är en självklarhet enligt EU-rätten att alla företag inom EU ska hanteras på samma sätt och ha samma villkor.

Det oppositionen föreslår utan att våga säga det är därför att än en gång utreda hur man kan slå undan benen på den svenska alkoholpolitiken så att landet kan översvämmas av försäljningsställen för alkohol. Ni som agerar för gårdsförsäljning förstår kanske inte konsekvenserna. Men om ni anser att ni har förstått tycker jag att det vore mer rakryggat av er om ni tydligt deklarerade att det ni eftersträvar är fri etableringsrätt för försäljning av alkohol. Om det inte är på det sättet, om det inte är det ni eftersträvar, är ert förslag i dag enbart populistiskt valfläsk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och till utskottets förslag i övrigt.

(Applåder)


Anf. 118 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! I dag är 800 000 personer beroende av alkohol, 55 000 personer är beroende av narkotika och ungefär 45 000 har ett läkemedelsrelaterat beroende. Det leder till 2 500 dödsfall per år på grund av olika beroenden. Fyra av fem våldsbrott begås under påverkan, och samhällets kostnader är nio gånger högre än det belopp kommuner och landsting lägger på vård och behandling. Det är illa, men framför allt innebär det ett mänskligt lidande.

Då kommer den samlade högern in och vill tala om gårdsförsäljning som sin största fråga i dag, som om alkohol vore vilken vara som helst. Jag måste säga att jag är förundrad. Jag kommer tillbaka till den frågan.

I dag finns det politiker från nästan samtliga partier som litar på forskning och evidens. Det finns fler som inte tror att en enbart repressiv narkotikapolitik är en bra modell för att begränsa antalet beroende.

Vänsterpartiet är det parti som länge har fokuserat på en narkotikapolitik byggd på forskning och evidens. Det är också vi som har drivit frågan om sprutbyte och gjort att det nu realiseras, vilket vi gillar.

Jämlikhet är en nyckelfaktor för att färre ska hamna i beroende. Färre livschanser ger fler missbrukare. Vänsterpartiet vill stärka resurserna för vård och behandling, lagstifta om rätt till hjälp för anhöriga, förstärka vårdgarantin för beroende, stärka arbetet med unga i beroende, skapa fler avgiftningsplatser, öka tillgängligheten och ha särskilt fokus på kvinnor och unga. Men vi vill även minska skadorna för dem som är aktiva i sitt beroende, bekämpa de höga dödstalen och sist men inte minst öka polisens arbete mot den grova narkotikabrottsligheten.

Vi har ju drivit frågan om att ta bort kriminaliseringen för eget bruk. Polisen fokuserar alltför ofta på den enskilda missbrukaren medan man har minskat fokus på langningen. Det är narkotikan som ska vara olaglig och inte missbrukarna. Vi vill utreda hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet missbrukare och brukare och på deras livskvalitet, hälsa och drogfrihet.

Vi anser att det behövs ett gediget nationellt kunskapscentrum för narkotikaområdet med grund i forskning där man kan sammanställa och bedöma kvaliteten i det som görs på området, bevaka forskningen internationellt och sammanställa en årlig rapport om den nationella situationen och utvecklingen när det gäller narkotikarelaterade skador och dödsfall, där Sverige har legat väldigt högt väldigt länge. Vi vill att regeringen utreder förutsättningarna för ett nationellt kunskapscentrum för insatser mot narkotikarelaterade skador och dödsfall med syfte att minska sjuklighet och dödlighet hos gruppen som använder narkotika. Det är reservation 2, och den yrkar jag bifall till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Ungefär 400 000 barn växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion, och 100 000 barn har en situation där föräldrarna är i kontakt med beroendekliniker eller vårdas på sjukhus för missbruk och beroende. Men det är bara 2 000-3 000 barn som får stöd på grund av föräldrarnas missbruk. Många av de här barnen far väldigt illa. I dag är det frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till de här barnen. Därför vill vi att regeringen utreder om lagstiftning behövs för att barn och unga till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa ska få breda stöd och hjälpinsatser.

När ni då öppnar dörren mot alkoholindustrin, som ni faktiskt gör, börjar man undra: Vad blir konsekvenserna för de här barnen?

Vänsterpartiet står för en solidarisk alkoholpolitik. Det innebär att vi anser att tillgängligheten av alkohol ska vara begränsad. Vi ska ha höga skatter, ett starkt Systembolag och strängare regler för privatinförsel. Det är något helt annat än flumhögerns idéer runt det här, måste jag säga.

Lägre totalkonsumtion innebär att den alkoholrelaterade ohälsan och dödligheten minskar. Det är det vi har jobbat efter i Sverige, men det kanske ni på högerkanten har missat. Ju mer alkohol som konsumeras, desto större blir skadorna.

Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av Systembolaget skulle självklart innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik vi har haft i Sverige och som har varit väldigt framgångsrik väldigt länge.

Systembolaget är ganska fantastiskt, tycker jag. Förutom att man kan köpa lokalt producerade produkter i den närmaste Systembolagsbutiken kan konsumenter i hela landet beställa produkten för uthämtning i någon av Systembolagets mer än 400 butiker eller hos något av ca 500 ombud. Systembolaget har nämligen allt. Det är ett fantastiskt ställe. Man kan gå in och få tips om vad man ska ha till lammköttet och så vidare. Men de håller också igen alkoholkonsumtionen. Det är liksom prio ett - trodde jag.

De har så många olika varor, så mycket service och så mycket ansvarstagande. Men ni gamblar med det här. Ni öppnar dörren, och det gör ni för att ni tror på marknadskrafterna även när det gäller alkoholpolitiken. Och det är inte första gången den här frågan kommer upp. Den har utretts två gånger. Alla har sagt nej. Den 16 september 2012 uttalade statsrådet Maria Larsson i en radiointervju att den dåvarande regeringen inte avsåg att lämna något förslag med anledning av förslagen i delbänkandet om gårdsförsäljning. Regeringen bedömde nämligen att det inte var möjligt att behålla Systembolagets monopol om den föreslagna gårdsförsäljningen infördes.

Vad är det som har förändrats under den här tiden? Det här är ju ren populism som ni kör vidare på. Ert tillkännagivande är långt borta från folkhälsan men nära de lobbyorganisationer som drivit frågan. Ni står alltid marknaden nära.

Jag står bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer men väljer att yrka bifall enbart till reservation 2. Jag yrkar avslag på allt annat.

(Applåder)


Anf. 119 Emma Henriksson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Herr talman! I det betänkande som vi i dag har att behandla finns ungefär 200 olika yrkanden som ledamöter av parlamentet har lagt fram under allmänna motionstiden samt ett antal motioner som partierna har lagt fram. Att debatten inte handlar så mycket om hela bredden beror på att merparten av dessa yrkanden har behandlats av utskottet tidigare, och de behandlas därför i förenklad form. Av de 200 tror jag att det är 34 som betänkandet behandlar mer specifikt, och en del av dem rör samma sak.

Jag kommer, som flera andra i debatten, att fokusera på frågan om alkohol och hur vi i vårt land ska fortsätta att stå upp för det som är Kristdemokraternas hållning när det gäller alkohol. Vi ska ha en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik. Det har tjänat oss mycket väl och är mycket viktigt för att minimera de skador som vi vet att ett högt bruk av alkohol för med sig.

Som flera talare har varit inne på är det barn som i mycket stor utsträckning riskerar att fara illa när vuxna dricker; det gäller såklart också om de själva dricker. Vi vet att mycket av våldet, både på gator och torg och i nära relationer, beror på ett högt bruk av alkohol. Därför är det viktigt att vi har en restriktiv alkoholpolitik, och det ska Sverige fortsätta att ha.

Detta kräver både generella och särskilda åtgärder för att generellt, med en solidarisk ambition, minska den totala konsumtionen och specifikt hjälpa dem som har hamnat i missbruksproblematik och lider av alkoholismsjukdom.

Men det behövs också bredd i insatserna i form av information och en aktiv prispolitik. Kristdemokraterna har varit med om att höja alkoholskatten förut, i regeringsställning, och vi är beredda att göra det igen. Det är nämligen ett viktigt verktyg. Åldersgränser är ett viktigt verktyg.

Men ett av de kanske viktigaste verktygen är detaljhandelsmonopolet, och det försvarar Kristdemokraterna. Detaljhandelsmonopolet har vad man i detta sammanhang kan tycka är bieffekter. För dem som vill ha ett begränsat bruk av alkohol innebär det en stor bredd i utbudet, framför allt på landsbygden, där man utan ett detaljhandelsmonopol sannolikt skulle få ett ganska begränsat utbud. Men det är ändå en sekundär fråga i detta sammanhang. Detaljhandelsmonopolet innebär att vi håller nere bruket. Detta är det solidariska: att vi tar ansvar för varandra som medmänniskor.

Vi kristdemokrater är inte beredda att riskera alkoholmonopolet. Och precis som Hans Hoff lyfte är det inte gårdsförsäljning i sig som är det stora hotet mot folkhälsan. Flera bedömare drar slutsatsen att gårdsförsäljning inte i sig skulle påverka alkoholbruket i någon större omfattning och därmed inte ha så stor påverkan på folkhälsan. Men om ett gårdsförsäljningsundantag skulle innebära att detaljhandelsmonopolet hotas finns det stora risker.

Det är just därför, herr talman, som utskottsmajoritetens beslut är utformat så som det är: "under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas." Det handlar alltså inte om att det borde eller skulle kunna upprätthållas, utan vi ska under förutsättning att detaljhandelsmonopolet kan upprätthållas verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.

Det vi i höga toner hör om att vi egentligen vill något annat, att det egentligen betyder något annat eller att det kommer att innebära något är alltså inte korrekt. Beslutet gäller under förutsättning att detaljhandelsmonopolet upprätthålls. Vi ser nämligen att gårdsförsäljningen i sig kan medföra något positivt, för landsbygden och besöksnäringen, och därför vill vi inte vara emot det om det går att införa utan att det hotar folkhälsan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Herr talman! Jag kan uppfattas som lite tjatig i denna debatt, men jag vill verkligen ännu en gång inskärpa att Kristdemokraterna ser positivt på gårdsförsäljning och ser fördelarna, men enbart om vi behåller Systembolagets alkoholmonopol.

Frågan har utretts tidigare. Båda de tidigare djupgående utredningarna landade i att det då inte fanns förutsättningar för att införa gårdsförsäljning. Jag förstår dem som tänker: Varför ska man då utreda det en gång till? Har vi inte bottnat så mycket som det går i detta? Jag har stor förståelse för de argumenten. Men samtidigt vet vi att saker och ting förändras. Om det nu skulle finnas möjlighet att förena dessa två saker menar vi att det kan vara värt att testa den vägen.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 120 Hans Hoff (S)

Herr talman! Är det något parti som verkligen vet att detta inte är möjligt så är det Kristdemokraterna. Är det något parti som verkligen känner till de sociala konsekvenserna om alkoholmonopolet försvinner - hur många barn som kommer att fara illa, hur många fler kvinnor som kommer att våldtas och hur många fler människor som kommer att misshandlas - så är det Kristdemokraterna.

Varför säger jag detta? Jo, Kristdemokraterna hade Socialdepartementet i den tidigare borgerliga regeringen. Det var Göran Hägglund och Maria Larsson som hade ansvar för de här frågorna. Man körde frågan om gårdsförsäljning i botten. Man konstaterade, såväl i Socialdepartementet som i hela regeringen, att det inte är förenligt att införa gårdsförsäljning och samtidigt ha kvar alkoholmonopolet.

Detta stod Kristdemokraterna upp för i riksdagen så sent som för ett år sedan. I ett utlåtande till miljö- och jordbruksutskottet konstaterade vi detta, och då var Kristdemokraterna också med och sa: Detta är ett hot mot alkoholmonopolet. Därför avslogs de motionerna. I dag har vi en riksdagsmajoritet för att gå vidare med detta.

Antingen vilseleder man alltså väljarna med någon form av alkoholpopulism, eller så har det nu växt fram en annan syn på alkoholfrågorna, där vi faktiskt tar de första stegen mot att ta bort det absolut viktigaste verktyget vi har i Sverige för att ha en låg alkoholkonsumtion, det vill säga det statliga alkoholmonopolet. Min fråga till Kristdemokraterna och Emma Henriksson är, herr talman: Vilket av dessa två alternativ är det?


Anf. 121 Emma Henriksson (KD)

Herr talman! Utskottet behandlar ganska många motioner som handlar om gårdsförsäljning på lite andra sätt. Många av dem återkommer från år till år, men också i detta betänkande finns de med för förenklad behandling. Det finns motioner om att man ska införa försök på olika sätt, kanske testregioner eller så. Detta bifaller inte utskottet. Förutsättningarna är desamma som när vi behandlat detta tidigare. Skulle vi göra försök skulle det nämligen kunna riskera att erodera alkoholmonopolet - att det upphör genom att vi har överskridit det som är möjligt enligt det avtal vi har med de andra europeiska länderna. Därför är vi inte beredda att göra något sådant och att gå den vägen, och därför bifalls inga motioner som går i den riktningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Det vi säger är att detta bara kan tillåtas om detaljhandelsmonopolet kan upprätthållas - endast under den omständigheten. Då är vi beredda, för det är inte gårdsförsäljningen i sig vi är emot. Det är alkoholmonopolets bevarande vi är för. Där har inget förändrats, vare sig inom mitt parti, hos dem som företrätt oss tidigare eller som företräder oss nu eller vid de omröstningar vi har haft internt när frågan har diskuterats på våra riksting. Det finns en lika stark och solidarisk hållning, just på grund av det som Hans Hoff pekar på: Vi vet vilka riskerna skulle vara.

Vi är inte beredda att gå den vägen. Men att utreda innebär i sig inget hot. Och om det nu ändå skulle finnas en väg är det väl inte det som är problemet?


Anf. 122 Hans Hoff (S)

Herr talman! Jag sa det vid två tillfällen i mitt anförande, och jag kan säga det igen för kunskaps skull: Att tillåta gårdsförsäljning av vin eller andra egenproducerade produkter skulle inte i någon omfattning öka totalkonsumtionen. Jag tror inte att det ens skulle vara mätbart, och det skulle i sig inte vara något problem. Vi skulle heller inte ha något emot det.

Men detta handlar om risken för alkoholmonopolet. Två regeringar och också den nuvarande socialdemokratiska regeringen konstaterar att detta inte är möjligt att förena med alkoholmonopolet. Det är en fråga som är så utredd och körd i botten att vi vet att någon sådan möjlighet inte finns. Ändå driver man detta vidare.

Det måste ju finnas någon orsak till att man driver det vidare när man vet att det inte går. Jag börjar mer och mer luta åt att det handlar om att man vill öppna för en alkoholmarknad i Sverige. Det är mångmiljardbelopp det handlar om för alkoholindustrin och för handeln. Det kommer inte att stanna vid gårdar, utan sedan kommer mikrobryggerier, andra tillverkare och till sist livsmedelshandlarna. Då är det helt plötsligt en näringspolitisk fråga, och där får man ju inte diskriminera andra aktörer när det handlar om försäljning och liknande. Ett tu tre har vi en situation som i Tyskland och Danmark med alkohol i livsmedelsaffärer, på bensinmackar och på 7-Eleven-affärer. Det kommer att bli en konsumtionsökning som kommer att vara grotesk.

Som jag sa i mitt anförande finns det forskning publicerad om vad detta skulle innebära. Det innebär enorma sociala konsekvenser för barn, kvinnor och män - ja, för alla. Det får konsekvenser för rattonykterheten och så vidare. Jag är djupt oroad över att vi i dag har en majoritet i Sveriges riksdag för att gå vidare med denna fråga.


Anf. 123 Emma Henriksson (KD)

Herr talman! Jag delar helt ledamotens uppfattning om riskerna. Det är allvarliga risker, och just därför är det så viktigt att vi står upp för att bevara alkoholmonopolet.

Jag vädjar ändå till debattörerna från övriga partierna: Försök inte att få debatten att handla om något annat än det beslut som vi faktiskt ska ta! Vi tar inte ett beslut om att riva upp alkoholmonopolet. Vi tar inte ett beslut som innebär att alkoholmonopolet riskerar att rivas upp. Det fanns motioner med sådana förslag, men det förslag vi nu debatterar innebär inte det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Jag läser igen: "Enligt utskottet bör regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning." Lyssna särskilt på de sista orden: "i begränsad utsträckning."

Jag håller med om att det är en skillnad mellan att små gårdar producerar vin och säljer i liten omfattning och att det öppnas bryggerier i vart och vartannat gathörn eller att någon säljer sin kryddade snaps och så vidare. Det är viktigt att de som ser positivt på gårdsförsäljning av viner också ser den andra delen, som kanske innebär något annat.

Jag återkommer till att det inte är gårdsförsäljningen per se som är problemet. Därför kommer vi heller inte att stå upp för något som innebär att alkoholmonopolet riskeras. Men det är inte relevant att vara helt emot gårdsförsäljning. Om en utredning skulle visa att det är förenligt med alkoholmonopolet menar vi att det kan vara välkommet.


Anf. 124 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Emmas parti, Kristdemokraterna, har ju i likhet med Liberalerna i många decennier stått för en väldigt restriktiv alkoholpolitik. Jag är lite förvånad över att ni hoppade in i det här förslaget. Precis som tidigare undrar jag vad det är ni väntar er att få se genom en tredje kostsam utredning. Vad är det ni vill ha?

Ni vill ha något som säger att gårdsförsäljning är helt förenlig med alkoholmonopolet. Det har ju de andra utredningarna sagt att det inte är. Vad är det som har förändrats? Det är jag väldigt nyfiken på.

EU tittar på detta nu. Vi lever ju inte i en liten bubbla, utan EU är väldigt intresserat av vad som händer i frågan. Det är ju en thin line, så att säga. Om vi ska få ha kvar detaljhandelsmonopolet måste vi hålla oss inom ramarna. Annars kan vi säga tack och hej till det. Vad är det ni tror att en tredje utredning ska visa?

Att Moderaterna är med på förslaget förvånar mig inte alls, för de har mer av en hej och hå-inställning till alkohol. Men att ni kristdemokrater gör det förvånar mig väldigt, för ni har stått på en helt annan sida. Ni har också haft en minister som mycket tydligt har deklarerat att det inte är förenligt med att behålla alkoholmonopolet.

Vad är det som har förändrats, tror du? Vad är det utredningen ska komma fram till? Och varför tror ni inte på den forskning som finns i den här frågan? Forskningen säger väldigt tydligt att om alkoholmonopolet ryker är vi väldigt illa ute. Att ni verkligen vågar gå denna smala balansgång förvånar mig.


Anf. 125 Emma Henriksson (KD)

Herr talman! Jag blir lite förvånad när Karin Rågsjö frågar varför vi inte tror på forskningen om de negativa konsekvenser det skulle få om alkoholmonopolet slopas. Det är nog ingen som inte har förstått att vi inte är beredda att riskera alkoholmonopolet.

Vi tror på forskningen. Vi tror på erfarenheten. Det finns evidens i vardagen som visar att alkoholmonopolet är viktigt. Det är en helt central del i den restriktiva och solidariska alkoholpolitiken. Vi kommer inte att riskera den. Beslutet i dag innebär inte att vi riskerar den, för den är en förutsättning för det beslut som ska tas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Vad kan då en ny utredning innebära? Jag är inte säker på att en ny utredning kan komma fram till något nytt. Det kan mycket väl vara så att en ny utredning kommer fram till samma sak - alltså att det inte går - även om man tittar på andra vägar än man har tittat på förut. Därför räds jag inte en sådan utredning. En förutsättning för att i begränsad utsträckning införa gårdsförsäljning är ju att det ska gå att förena med detaljhandelsmonopolet. Därför är jag inte så rädd för vad en sådan utredning kommer fram till.


Anf. 126 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! På Emma Henriksson låter det nästan som om man redan vet svaret. Därför förvånar det mig att ni kristdemokrater inte valde att låta bli att hoppa ombord på detta tåg, som ju tydligt drivs av Moderaterna. Liberalerna driver det lite mer marginellt, måste jag säga. Varför ställde ni er inte vid sidan? Ni kunde ha sagt att detta inte kändes okej och att det inte kommer att leda någonstans, men i stället har ni rusat med i det alkoholpopulistiska gänget.

Bakom detta finns det väldigt starka marknadskrafter och stora lobbygrupper. Det är inte bara begränsat till Sverige utan finns också utomlands. De skulle jättegärna vilja att vi inte hade monopol. Då skulle man få kränga alkohol lite varstans, och deras marknadsandelar skulle öka betydligt om folk drack mer.

Jag är fortfarande förvånad över att just KD är ett av de partier som driver den här frågan och nästan säger sig veta - innan utredningen ens har börjat - att utredningen inte kommer att ge något svar. Jag förstår inte vad som har förändrats i EU och i Sverige. Det ska det bli intressant att se.

Du, Emma Henriksson, säger själv att ingenting kommer att förändras. Men varför valde ni inte att ställa er vid sidan? Ni har ju inte drivit den här frågan med emfas tidigare.


Anf. 127 Emma Henriksson (KD)

Herr talman! Jag är inte säker på att vi driver den med särskilt stor emfas. Att det blir hetta i den här debatten beror på att det påstås en massa saker: att partierna egentligen har en annan agenda och att beslutet egentligen innebär något annat.

Gårdsförsäljning i sig skulle kunna medföra något positivt. Gårdsförsäljning i sig innebär inte ett hot mot folkhälsan. Det är något som vi anser. Det är något som flera andra företrädare i debatten har hävdat. Hans Hoff var väldigt tydlig i sitt anförande och i replikskiftet med att det inte är gårdsförsäljningen i sig som är hotet.

Vi vinner ingenting i folkhälsa på att vara emot det som inte hotar folkhälsan. Det finns ett förakt mot politiker ändå när de så att säga tar till strängare regler och hårdare ramverk än vad som är nödvändigt för att begränsa.

Om gårdsförsäljning kan införas så att det får de positiva effekter som det skulle kunna ha för en livskraftig landsbygd, för besöksnäringen och för Sverige som besöksnation utan att det riskerar folkhälsan är vi inte rädda för att öppna för den möjligheten. Men det gör inte att vi ruckar på principen. Alkoholpolitiken ska vara restriktiv.

Är det någon som tror att Kristdemokraterna går marknadskrafters ärenden? Om vi skulle göra det skulle vi säga: Sänk alkoholskatten! Ta bort Systembolaget! Gör reklam! Ta bort åldersgränser! Det är motsatsen till vad vi gör. Vi står upp för, och kommer fortsatt att stå upp för, en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

(forts. § 10)


Anf. 128 Jan Lindholm (MP)

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Vi diskuterar en fråga som är av oerhört stor betydelse för folkhälsan. Jag lyssnade noga på Emma Henriksson, och jag tror att vi är överens om att försäljning av drycker som tillverkas på gården inte är ett problem. Jag har uppfattat att Kristdemokraternas ståndpunkt är att försäljningen i sig inte är fel, men jag tror att man menar att försäljningen av det som produceras på gården inte bidrar. Där tror jag att vi är överens - så länge som det håller sig till denna försäljning.

Nu är det dock så att denna försäljning inte är aktuell i sammanhanget. Tidigare utredningar har visat att gårdsförsäljning inte kommer att omfatta endast det som produceras på gården, utan det kommer att vara så att alla producenter i hela EU som vill sälja på gården i fråga kommer att få göra det.

Emma Henriksson säger att det finns ett undantag och att detta inte ska hota detaljmonopolet. Men i den utredning som kom fram till att det inte är möjligt säger man klart och tydligt i uppdraget att gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten och detaljhandelsmonopolet utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan.

Jag undrar vad det är som är nytt. I er motivering kan jag inte se att det skulle ha hänt någonting sedan 2010. Jag kan inte se att det de facto skulle ha hänt någonting i EU-lagstiftningen eller i EU-praxis eller att det på något sätt skulle ha hänt någonting annat i världen som gör att en utredning skulle kunna komma fram till något annat. Det ni föreslår i betänkandet är ju exakt det som man hade i uppgift att utreda 2010.

Du använde beteckningen "i begränsad omfattning". Kan du tala om för mig vad "begränsad omfattning" betyder i din argumentation?


Anf. 129 Emma Henriksson (KD)

Fru talman! Att det i så fall ska införas i begränsad omfattning är inte bara någonting som jag säger i debatten, utan det är detta som är beslutet. Det är detta - att det möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning - som är utskottsmajoritetens text.

Det kan naturligtvis vara lite svårt att definiera. Vi har dock just denna problematik: Är det bara det som produceras på den egna platsen som man möjliggör, eller skulle det innebära att man öppnar upp möjligheten för fullsortimentsförsäljning? Då menar vi att det inte är gårdsförsäljning - det är inte i begränsad utsträckning. Det är alltså en förutsättning i det beslut som tas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Ledamoten frågade också vad som har ändrats sedan den senaste utredningen. Jag är inte övertygad om att någonting har ändrats. Jag är inte övertygad om att ytterligare en utredning kommer att komma fram till någon annat. Men jag är heller inte rädd för att med de förbehåll som finns - att det ska vara i begränsad utsträckning och under förutsättning att alkoholmonopolet kan upprätthållas - öppna möjligheten om det skulle finnas förutsättningar att göra det.


Anf. 130 Jan Lindholm (MP)

Fru talman! Emma Henriksson är inte rädd för att genomföra en utredning, därför att hon vet att den inte kommer att komma fram till någonting annat än det som den tidigare utredningen har kommit fram till. Jag tror att det förhåller sig så.

Då kan man fråga: Vad är motivet att lägga ned pengar på en utredning? Vi har ju nu en mandatperiods erfarenhet av att utredningsresurser är en knapp resurs i Regeringskansliet. Varför är det så viktigt att lägga resurser på något som ni vet inte kommer att leda till någonting annat än det vi redan vet? Det är en viktig fråga att få svar på. Vad begränsad omfattning innebär vet man tydligen inte.

En annan fråga som jag tror att lyssnarna skulle vara intresserade av att få svar på är om Emma Henriksson kan gå i god för att det som sägs nu verkligen gäller när utredningen är genomförd, om den nu blir genomförd. Jag hoppas ju att kammaren tar sitt förnuft till fånga och inser att man inte ska slösa pengar på någonting som inte kommer att ge någonting annat än det som redan har kommit fram två gånger. Men om det nu skulle vara så att utredningen kommer fram till att detta inte går, gäller då fortfarande löftet att det inte kommer att bli någon förändring som riskerar monopolet? Det skulle jag vilja veta.


Anf. 131 Emma Henriksson (KD)

Fru talman! Det jag vet är vad som är Kristdemokraternas hållning. Jag har lyssnat på företrädare för andra partier, både nuvarande regeringspartier och aspirerande partier i Alliansen, och på det som är utskottsmajoritetens förslag - och det är bevarande av alkoholmonopolet, inte ett riskerande av alkoholmonopolet. Det finns ingen majoritet för någonting som skulle riskera alkoholmonopolet.

Givet att jag inte tror att partierna genomgår någon metamorfos inför nästa mandatperiod är jag rätt övertygad om att detta kommer att fortsätta gälla, därför att det är det som är ställningstagandet i de ingående partierna.

Sedan är det klart att jag lika lite som någon annan i någon som helst fråga kan lova att alla partier för alltid kommer att inta samma ståndpunkter som de för närvarande har. Men beslutet vi tar nu är helt tydligt. Det som mitt parti och de andra allianspartierna, som vi vill ingå i en regering med, kommer att arbeta för är att om det är möjligt möjliggöra gårdsförsäljning i begränsad omfattning med bevarat alkoholmonopol. Om det är möjligt är vi beredda att göra det, men inte under några andra förutsättningar. Det är detta som vi söker stöd för. Det är inget annat vi söker stöd för, inget annat vi vill göra och inget annat vi kommer att göra. Det finns ingen dold agenda, utan det här är det beslut som vi vill att riksdagen ska fatta.


Anf. 132 Sten Bergheden (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Först och främst vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Varje enskild människa är den viktigaste utgångspunkten för Moderaternas politik. Sverige är ett av världens bästa länder att leva och växa upp i, men även om mycket är bra får vi aldrig sluta att ta tag i det som verkligen är problem.

Många människor i Sverige mår mycket bra och lever fantastiska liv långt upp i åren. Samtidigt finns det barn, unga och vuxna som inte har det så bra. Det finns de som växer upp och lever i en miljö som ibland är direkt skadlig och farlig.

Ett långvarigt och omfattande missbruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak är förenat med fara för livet. Det är ett faktum. Samtidigt kan bruk av alkohol, exempelvis i samband med måltider, utgöra en stor njutning. Balans är lika viktigt här som i andra delar av livet. Att bedriva ett förebyggande hälsoarbete är en självklarhet, så att fler får tillgång till ny kunskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt måste människor själva få bestämma över sina egna liv.

Fru talman! Vi vill hjälpa människor som behöver stöd, vård och behandling. Det ska vi göra genom en gedigen analys där verkligheten betraktas ur olika perspektiv. Utan analys kan vi inte komma till rätta med dagens och morgondagens brister och utmaningar.

Sveriges restriktiva politik gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak är i grunden bra. Moderaterna strävar efter att hitta en väl avvägd balans mellan å ena sidan restriktivitet och å andra sidan möjligheter för gårdsförsäljning av exempelvis öl, vin och cider som produceras lokalt runt om i Sverige. Självklart ska sådan verksamhet kunna bedrivas under kontrollerade former även i Sverige när det är fullt möjligt i andra länder i världen.

Fru talman! Under många år har Moderaterna och allianspartierna jobbat för att hitta en lösning för att kunna tillåta gårdsförsäljning. Nu är hela Alliansen överens om att försöka genomföra detta, vilket är mycket bra. Ett stort tack till alla allianspartier i detta arbete!

Fru talman! Vi vill ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och cider under förutsättning att Systembolagets monopol kan upprätthållas, vilket är viktigt.

Fru talman! I övriga delar av Europa och världen är gårdsförsäljning redan tillåtet, och det har gett landsbygden ytterligare ett ben att stå på. Finland, som också är med i EU, har redan gårdsförsäljning. De har också ett alkoholmonopol, precis som Sverige.

Sverige har stora förutsättningar att öka arbetstillfällena inom själva produktionen men framför allt inom besöksnäringen. Hur många besök har inte våra vin- eller ölproducenter runt om i landet, där de jobbar med att visa upp sin verksamhet? Besökarna får sedan provsmaka och lära sig om produktionen och arbetet på vingården eller i bryggeriet. Men sedan, fru talman, när det kommer till frågan om de får köpa med sig någon av dessa premiumprodukter är detta i Sverige helt omöjligt. Då ska de i stället beställa eller ta sig till närmaste systembolag för att kunna få tag i produkterna. Detta uppfattas av många besökare och turister som både krångligt och byråkratiskt. Många avstår därför från ett eventuellt köp. Detta ger ingen bra bild av Sverige som ett land som vill utveckla och ta vara på landsbygden och företagsamheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Moderaterna och Alliansen har nu arbetat fram en majoritet för att tillåta gårdsförsäljning i Sverige. Det ger fler jobb och ökad turism och skapar nya möjligheter för landsbygden. Medan vi i Alliansen vill ge landsbygden dessa nya möjligheter säger Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern blankt nej till detta. Den 9 september kan vi byta ut denna landsbygdsfientliga regering. Låt oss verkligen göra det.

Fru talman! Det har varit känt länge att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har motarbetat gårdsförsäljning i Sverige. De har därmed aktivt motarbetat nya jobb och företag på landsbygden och i Sverige i övrigt. Regeringen har nyligen presenterat sina förslag för landsbygden men nämner inte med ett enda ord gårdsförsäljningen och dess möjligheter. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern vill uppenbarligen inte ta vara på landsbygdens möjligheter.

Vi moderater vill ha en levande landsbygd med företag, jobb och tillväxt, medan Socialdemokraterna med beslut efter beslut försöker försämra situationen på landsbygden. Gårdsförsäljning är inget hälsoproblem utan en möjlighet för landets mindre bryggerier och vinodlingar att jobba vidare.

Fru talman! Vi ser möjligheter, medan vänsterpartierna bara ser problem. Vi ser nya företag och nya jobb på landsbygden, medan vänsterpartierna gör allt för att stoppa detta. Vi vill tillåta gårdsförsäljning, medan vänsterpartierna är emot detta. Politik är att vilja, sa någon, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern har tydligen ingen vilja.

Fru talman! Vi moderater tror på att landsbygden kan producera mycket mer mat och dryck och mer skog. Det kan öka turismen, ge fler företag och fler jobb och en ökad tillväxt i hela Sverige. Landsbygden är en av våra stora tillgångar, och vi tänker ta vara på den.

Vi säger ja till gårdsförsäljning. Vi säger ja till fler jobb och tillväxt i hela landet. Men vi säger nej till denna landsbygdsfientliga regering.

(Applåder)


Anf. 133 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Ja, Sten, det här blev en intressant debatt. Det känns som att jag har hamnat i näringsutskottet och inte i socialutskottet. Du lyfter upp näringsprinciper och helt andra frågor än de frågor vi debatterar.

Jag vet inte om gårdsförsäljning kan rädda landsbygden. Jag tror att de rödgröna partierna har bättre grejer på gång.

Men nu återgår jag till det vi ska tala om, nämligen alkoholpolitiken. Du sa något intressant i ditt anförande, Sten, för du sa att det redan pågår gårdsförsäljning i andra länder. Ja, det gör det, i Frankrike, Tyskland, Italien och så vidare, men där har man inte något monopol.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Du nämnde också Finland. Det är ett intressant land som man alltid ska kolla på, för där har de många bra grejer på gång. Men Finlands enda undantag från sitt systembolag är att man får sälja alkohol gjord på jästa bär på den sextionde breddgraden; det är ju ganska begränsat. Är det något liknande du har planerat, Sten?

Jag måste fråga efter att ha lyssnat på dig: Vad tycker Moderaterna om Systembolaget och alkoholmonopolet? Tycker ni att vi ska ha det kvar? Tycker ni att vi ska stärka det?

Vårt alkoholmonopol har bidragit till en mindre alkoholkonsumtion och färre alkoholskador, och det är det denna debatt ska handla om och inte näringsprinciperna. Bakom frågan om gårdsförsäljningen står hela marknaden på tå och hoppas att Systembolaget ska krackelera så att man kan få kränga sina produkter på ett helt annat sätt.

Så vad tycker Moderaterna egentligen om Systembolaget och alkoholmonopolet?


Anf. 134 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag var rätt tydlig i mitt anförande med att vi säger ja till Systembolaget. Vi tänker till och med fatta ett beslut om att en förutsättning är att Systembolaget kan fortsätta. Detta borde vara tydligt och klart för den som har lyssnat på debatten.

Karin Rågsjö nämnde att de rödgröna har satsat på landsbygden. Då har ni gjort det utan att någon har märkt det, för ingen har märkt något annat än att ni har lagt på nya bensin- och dieselskatter och en flygskatt och att ni tänker lägga på en kilometerskatt.

Er enda satsning på landsbygden är buskröjning i de områden som har börjat växa igen på grund av er dåliga landsbygdspolitik. Här har ni satsat pengar. I stället för att se till att vi har betande djur och tillväxt på landsbygden tar ni fram röjarlag som ska hålla buskarna borta från de marker som växer igen under er ledning. Er landsbygdspolitik lämnar alltså en hel del övrigt att önska.

Vänsterpartiet är ju rätt högljudda i denna debatt, så jag måste fråga: Vad är tillgängligt när vi talar om folkhälsa? Är det mer tillgängligt att åka ut på landsbygden och köpa en flaska premiumvin eller premiumöl, som kanske kostar det dubbla mot vad motsvarande skulle kosta någon annanstans, än att via Systembolagets hemleverans få en bag-in-box till dörren?

Er politik gynnar absolut inte folkhälsan på det sätt som ni påstår i debatten. Er politik hjälper ju dem som vill ha leverans till dörr medan vi tycker att människor kan åka till bryggerier eller gårdsförsäljning för att köpa en premiumprodukt.


Anf. 135 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Om debatten om folkhälsoproblemen ska hållas på denna nivå får jag nog byta utskott och sitta i näringsutskottet, för det är där du rör dig, Sten.

För mig är folkhälsa att vi har ett alkoholmonopol som håller i och har en fantastisk service. Det har alkoholmonopolet i dag med sina olika ställen där vi kan beställa produkter och få råd och tips samtidigt som det håller emot alkoholkonsumtionen.

Vad har du för tankar om totalkonsumtionsmodellen, Sten? Det hör nämligen till denna debatt. Släpper vi för mycket på kranarna kommer många människor dricka mycket mer, och då får vi fler alkoholskador. Detta har Sverige jobbat mot, och vi lyckades behålla vårt systembolag i förhandlingarna med EU. Men det var mycket villkorat, och lättar vi det och börjar sälja bärvin och sedan andra produkter är det kört för Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Jag tror inte att det största problemet på landsbygden eller i folks medvetande när det gäller folkhälsan är hur alkoholen ska komma hem. Det är inte det folkhälsa handlar om. Folkhälsa handlar om hur vi undviker att tillvaron för många översköljs av alkohol, exempelvis barn och unga. Det är det den restriktiva alkoholpolitiken i Sverige handlar om, inte om hur man snabbt kan få hem en bag-in-box eller köpa bärvin i exempelvis Falkenberg.

Jag undrar fortfarande vad er inställning till monopolet är. Den låter lite krackelerad.


Anf. 136 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag upprepar: Vi vill ha kvar Systembolaget, men vi vill också hitta en lösning för att införa gårdsförsäljning i Sverige.

Flera talare har sagt att gårdsförsäljningen inte är något problem för folkhälsan, men ni försöker ändå stoppa det. Ni är till och med så rädda att ni inte ens vågar titta på en sådan lösning. Finland är också med i EU, och de har hittat en lösning. De har även utökat vissa delar och anpassat med olika volymer och annat.

Utredningen får självfallet titta på hur vi kan förena gårdsförsäljning med bibehållet monopol. Liksom en majoritet i Sverige vill vi ha kvar monopolet, men vi vill också utveckla landsbygden och ge den ytterligare ett ben att stå på så att både produktion och besöksnäring kan öka. Detta är fullt möjligt enligt näringen och många andra, och då är det självklart att vi ska ta vara på den möjligheten.

Vi har tänkt utveckla landsbygden lite mer än att bara ordna röjarlag som ska röja bort den busk som vuxit upp under era fyra år.

Låt oss ha en lite mer sansad debatt. Det handlar inte Systembolagets vara eller inte vara utan om gårdsförsäljning, som vi är för, vilket jag sa i mitt anförande. Ni är emot det, men ni har inga bra argument utan påstår bara att något ska hända. Skulle vi hamna i det läget att EU vill pröva detta kommer gårdsförsäljningen att prövas separat, om den strider mot det hela. Man prövar inte monopolet. Det kan vara bra att veta i en debatt där några kanske försöker vilseleda andra.


Anf. 137 Jan Lindholm (MP)

Fru talman! Det sista Sten Bergheden sa var mycket intressant. Det kan tolkas som att ni avser att införa detta utan att ha kontrollerat med EU hur det fungerar. Du sa att då skulle man få pröva detta i EU, vilket gör mig ännu mer rädd.

Fru talman! Jag är van vid att Moderaterna är noga med statsfinanserna, med ekonomin. Därför undrar jag varför ni vill utreda detta igen. Det enda argument Sten Bergheden hade i sitt anförande var att Alliansen är överens. När man sitter i regering, vilket ni gjorde i två mandatperioder, är förutsättningen för det arbete man bedriver att man är överens. Ni har varit överens om detta två gånger tidigare, så jag förstår inte vad det nya är i att ni är överens denna gång. Det är ju samma formuleringar denna gång som tidigare i det som ska utredas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Den fråga jag ställde till Emma Henriksson och inte fick något svar på ställer jag till dig också, Sten Bergheden. Vad är det ni vet som har hänt i hur EU hanterar detta som gör att det finns en anledning att utreda? Det finns inget i betänkandet som ni kan hänvisa till som ger anledning att pröva detta en gång till.

Vi har begränsade resurser för att utreda saker. Då ska vi försöka använda dem till sådant som kan leda någonstans. Gårdsförsäljning enligt den modell som även Moderaterna står bakom, det vill säga gårdsförsäljning som inte tillåter att det säljs några andra alkoholhaltiga drycker än de som produceras på gården, har redan testats två gånger.

Därför undrar jag: Vad vet ni som vi andra inte vet som gör att man kan lägga pengar på detta en gång till?


Anf. 138 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Först och främst tänker jag inte föregripa den utredning som kommer att ske. Om vi hade alla svar på de frågor Jan Lindholm ställde om exakt hur det ska se ut skulle vi inte behöva någon utredning. Det är därför vi kommer att tillsätta en - det är grunden.

Jan Lindholm från Miljöpartiet påstår att man inte ska slänga bort pengar på en utredning. Jag vet inte om Miljöpartiet över huvud taget ska tala om att slänga bort pengar på utredningar. Jag kan bara nämna Bromma flygplats. Hur många utredningar gjordes, och hur mycket pengar lade ni i Miljöpartiet och regeringen på att utreda en nedläggning av Bromma flygplats? Om ni hade använt de pengarna till att i stället sätta upp de alkobommar som vi behöver vid våra gränsstationer runt om i landet hade vi stoppat alkoholmissbruk och fulla chaufförer som kör in i landet. Men ni valde att lägga pengarna på en utredning av något så meningslöst som en nedläggning av Bromma flygplats.

Jag tror inte att Miljöpartiet är rätt parti att över huvud taget ifrågasätta en utredning när det gäller gårdsförsäljning av öl och vin.


Anf. 139 Jan Lindholm (MP)

Fru talman! Det är lika intressant varje gång en motdebattör inte har några argument och inte vill diskutera sakfrågan. Sten Bergheden väljer att prata om helt andra saker. Men nu har vi faktiskt ett betänkande som handlar om ANDT-frågor, och det som vi - alla parter här - har valt att diskutera är i huvudsak gårdsförsäljning. Då tycker jag att man ska hålla sig till ämnet.

Anser Moderaterna att en utredning av gårdsförsäljning ska handla om försäljning av drycker som tillverkas på gården, eller är det tänkt att bli så som den tidigare utredningen sa: att detta förutsätter att även andra producenter inom EU får sälja sina drycker och produkter på dessa gårdar? Vad är det som gäller? Vad är det ni vill åstadkomma?

Jag har fortfarande inte fått höra något annat argument än att ni är överens i Alliansen, vilket ni varit två gånger tidigare, då ni tillsatte utredningar med samma syfte och samma uppdrag. Vad är det ni vet som gör att ni vill kasta bort pengar på detta en gång till, när ni har fått så tydliga signaler? Begreppet gård har ju inte ens något med landsbygden att göra. Sten Bergheden argumenterar mycket om landsbygden, men gård är ju överallt, enligt EU-rätten. Gårdsförsäljningen kommer inte att ske på landsbygden, utan den kommer att ske där kunderna finns.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Det är märkligt att man inte kan hålla sig till ämnet. Jag vet inte om Sten Bergheden är så insatt i betänkandet, men här handlar det om en fråga som är mycket noggrant utredd under ert eget partis ledning två gånger. Fakta ligger på bordet. Varför kastar man bort pengar på detta en gång till?


Anf. 140 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Jag vet inte om jag var otydlig i mitt förra inlägg, men jag sa: Jag tänker inte göra utredningen. Vi tänker tillsätta en utredning som tittar på hur detta ska lösas - just den formulering som vi är överens om. Jag kan läsa upp den för ledamoten en gång till om det var otydligt.

Vi vill ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, exempelvis öl, vin och cider, under förutsättning att Systembolagets monopol kan upprätthållas. Det är vårt ingångsvärde.

Sedan vill Jan Lindholm att jag ska lägga direktiv till utredningen om vad den ska komma fram till och vad vi tror och tänker. Jag vet inte hur ni i Miljöpartiet jobbar med utredningar, men lades direktiv till utredningen att Bromma flygplats skulle läggas ned? Jobbar man på det sättet? Nej, vi tittar på detta förutsättningslöst. Men vi har ambitionen att hitta en möjlighet att tillåta gårdsförsäljning i Sverige, för vi tror att det är bra för landsbygden.

Vi tror att det är bättre att satsa på att landsbygden av egen kraft kan bygga upp sina näringar och jobba vidare. Vi tror inte på sådana akutåtgärder som Miljöpartiet och den övriga delen av regeringen jobbar med - att sätta igång ett röjningsarbete efter en misslyckad landsbygdspolitik.


Anf. 141 Kristina Yngwe (C)

Fru talman! Svensk dryckesproduktion har ökat explosionsartat de senaste tio åren. 555 nya producenter av alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin, cider och sprit har etablerat sig sedan 1990-talet, och i dag sysselsätter dessa företag ca 5 000 personer. De finns över hela landet, från Skåne till Norrbotten, och är oftast små eller medelstora företag, till stor del lokaliserade på gårdar i landsbygderna eller på små orter.

Men det går fortfarande inte att sälja öl och vin till besökare på plats, något som begränsar verksamheten radikalt och försämrar svensk dryckesexports möjligheter men också svensk besöksnärings potential.

I Skottland står till exempel whiskyindustrin i form av produktion och besöksmottagande för 10 500 direkta arbetstillfällen, varav 7 000 i landsbygder.

Genom att tillåta försäljning till besökare på gårdar och bryggerier skulle konnässörer och entusiaster få möjlighet att köpa med sig dryck, och försäljning till utländska besökare skulle kunna gynna dryckesexporten och stärka svensk turistnäring i hela landet.

Den besöksutredning som presenterades för regeringen i fjol konstaterar att möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle gynna utvecklingen av företagande, sysselsättning och måltidsturism i hela Sverige.

Finland, som också har ett detaljhandelsmonopol, lyfts ofta upp i debatten - även här. Där har det länge varit tillåtet med försäljning av bär- och fruktviner, en produktion som i dag inte är så stor i Sverige men som jag tror har potential.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Finska riksdagen har även nyligen beslutat att tillåta gårdsförsäljning av öl upp till 12 procent för bryggerier i Finland. Förändringen sätter en gräns för maximal produktion men innefattar i princip alla hantverksbryggerier. I Finland handlar tydligen gårdsförsäljning mer om nationell politisk vilja än om EU:s regelverk.

Det som utskottet nu säger är att man vill försöka hitta en modell att kunna kombinera Systembolagets dryckesmonopol med gårdsförsäljning. En modell som utredningar skulle kunna titta på är att låta producerande företag bli lagerhållande ombud för Systembolaget och sälja sina drycker på plats på gården.

Om oron över vad EU kommer att tycka är stark föreslår Centerpartiet att modellen testas i ett antal utvalda försökslän under en försöksperiod. Region Skåne har redan beslutat att ansöka som försökslän, så landet är redo för verkstad. Om EU skulle motsätta sig modellen är det bara att rulla tillbaka och försöka igen. Nu är det dags att släppa denna det-går-aldrig-mentalitet och faktiskt försöka.

Fru talman! I dag finns småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker i hela landet, även i centrala delar av städer och tätorter. Att möjliggöra gårdsförsäljning för dessa småskaliga öltillverkare menar vissa meningsmotståndare skulle öka tillgängligheten. Men, fru talman, systembolagen ligger på de mest centrala och lättillgängliga platserna i varje stad. Systembolaget har även inrättat e-handel med ombud, och i dag finns ca 500 ombud i landet. För att ytterligare tillgängliggöra alkoholen för svenska folket har Systembolaget infört hemkörning för den som inte vill eller kan ta sig till ett fysiskt systembolag.

Man pratar även om Systembolaget som garant för kvalitet. Systembolagets mest storsäljande vin 2016 var Zumbali - en tre liters vit bag-in-box för 60 kronor litern. Den billigaste ölen på Systemet kostar mindre än den billigaste alkoholfria ölen på Systemet, och den billigaste gårdsölen är drygt 10 kronor dyrare än den mest storsäljande burkölen. Samtidigt har den svenska hantverksölen på rekordsnabb tid fått internationell uppmärksamhet för sin kvalitet, och flera svenska ölsorter och bryggerier rankas högt på internationella listor.

Missförstå mig inte - jag och Centerpartiet anser att det finns verkligt stora fördelar med Systembolagets detaljhandelsmonopol, inte minst utifrån en folkhälsoaspekt. För att föregripa eventuella replikfrågor vill jag säga: Ja, Centerpartiet står bakom Systembolaget. Jag tycker dock att det blir en konstig debatt när Systembolaget hyllas ohämmat medan gårdsförsäljning utmålas som ett hot, samtidigt som vi ser att Systembolaget satsar på att storsälja billiga mängdprodukter och öka tillgängligheten till alkohol för svenska folket.

Fru talman! Det svenska alkoholmonopolet gör även att små producenter är helt i händerna på Systembolagets regelverk och logistikverksamhet för att nå ut till konsumenten. Flera producenter vittnar om att det har blivit allt svårare och krångligare att sälja sina produkter via Systembolaget.

Med förändrat distributionssystem och ändrat regelverk har nu många små, lokala producenter av hantverksproducerade drycker fått svårare att få ut sina produkter på systembolag både i närområdet och i övriga landet och har därför fått se sig om efter nya försäljningskanaler, som restauranger eller export, för att kunna fortsätta med sin verksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Vi menar att det är viktigt att statliga Systembolaget som monopolföretag tar ett särskilt ansvar och säkerställer att förutsättningarna för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter är likvärdiga i hela landet. Men i stället för att se att svenska hantverksdrycker är en växande bransch med stor potential, där Systembolaget med sitt monopol skulle kunna underlätta för denna näring att fortsätta växa i hela landet, går man till storms mot dem.

I höstas kördes en reklamkampanj i skånska tidningar: Hur mycket kostar en flaska vin på en gård i Skåne? Lika mycket som hela Systembolaget. Stora och statliga Systembolaget drog alltså med svenska folkets pengar i gång en kampanj som specifikt riktade sig mot Marguerite och Staffan på Snårestad Vin och Marie-Louise och Carl-Magnus på Villa Mathilda i Arild och utmålade dem som ett hot mot folkhälsan - småföretagare som vill skapa en levande landsbygd och stärka Sverige som mat- och dryckesnation, som vill skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Samma argumentation använder ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i sin argumentation och målar upp ett skräckscenario med våldtäkter, misshandel och ond bråd död om gårdsförsäljning skulle bli verklighet. Jag tycker att det är fult och ovärdigt.

Skulle det finnas en genuin vilja att ta vara på den otroliga potential som finns i Sverige vad gäller småskaligt producerade alkoholhaltiga drycker skulle regeringspartierna försöka hitta vägar för att underlätta för denna näring att växa från de promillen av den totala försäljningen som det faktiskt rör sig om. Men i stället väljer de att göra det till en stridsfråga om folkhälsan och utmåla de småskaliga producenterna som hot.

Fru talman! Jag och Centerpartiet är så glada över att en majoritet av riksdagen i dag uttrycker sitt stöd för gårdsförsäljning av vissa alkoholhaltiga drycker. Gårdsförsäljning är verkligen en möjlighet för hela Sverige att växa. Regeringspartiernas kompakta motstånd visar dock tydligt en sak: Ska gårdsförsäljning bli verklighet behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

(Applåder)

I detta anförande instämde Anders W Jonsson (C).


Anf. 142 Bengt Eliasson (L)

Fru talman! Socialutskottets betänkande 8 handlar om en bredd av frågor när det gäller droger och missbruk i vårt land.

Jag kommer att koncentrera mig på det som handlar om alkohol, och senare kommer min kollega Christina Örnebjär att tala om det som handlar om narkotika.

Fru talman! Den som är fast i ett missbruk är inte fri. Den som lider under ett alkoholmissbruk har ett svårt lidande och utsätter ofta även sin omgivning för mycket sorg, elände och lidande.

Det är viktigt att slå fast att Liberalerna står för en mycket restriktiv alkoholpolitik. Vi vill behålla Systembolagets monopol, och vi strävar efter att ha en hög alkoholskatt som viktiga redskap för att hålla alkoholskadorna nere.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Dessutom vill en överväldigande majoritet av det svenska folket av en rad olika skäl behålla Systembolaget. Men man vill de facto behålla det. Det vill även jag och Liberalerna.

Vi vill skydda unga från tidig kontakt med alkohol. Samtidigt är alkoholskadorna, som många har sagt i debatten, mycket dyra och svåra för samhället. Ju senare unga börjar dricka alkohol, desto mindre är risken för alkoholproblem längre fram i livet. Det är därför som det är så viktigt med förebyggande arbete för barn, ungdomar och föräldrar.

Med detta sagt måste jag också med emfas framhålla att vi liberaler har en stor tilltro till att vuxna människor är kloka nog att bestämma över sitt eget liv. Inget av den restriktivitet eller den skadeprevention som jag har nämnt, och som många talare har nämnt här i dag, skulle på något sätt motverkas av att vi samtidigt gynnar entreprenörskap, upplevelseindustri eller besöksnäring genom småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Fru talman! I Sverige får vi nu allt fler mikrobryggerier, vinproducenter och producenter av sprit. Hemma i mitt Halland har vi flera mycket seriösa entreprenörer som satsar medvetet på att skapa delikatesser av absolut högsta kvalitet och som även har fått internationella utmärkelser. Denna verksamhet är oftast, men inte alltid, gårdsbunden och en del i att utveckla och skapa sysselsättning i delar av Halland som inte är tätortsnära eller som inte ligger vid kusten. På samma sätt som våra producenter av ost, charkuterier, fiskprodukter och allt annat godis kan låta besökare smaka på det som de säljer av sina varor direkt vid gården är det fullständigt naturligt att även gårdar som producerar öl eller vin kan göra det.

Liberalerna är för idén om att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets försäljningsmonopol. Vi liberaler anser inte att gårdsförsäljning i liten skala av egenproducerade drycker i sig är något hot mot den restriktiva alkoholpolitiken. Den volym av gårdsförsäljning av öl och vin som kan förutses innebär inte enligt vår mening någon allvarlig försämring av den svenska alkoholpolitiken. Den kommer inte att bidra till att öka alkoholskadorna. Enligt gårdstillverkarna själva är försäljningen via Systembolaget mycket viktigare för deras affärsidé än gårdsförsäljning när det gäller volym. Men gårdsförsäljningen är en viktig del för att de ska kunna utveckla och dela sin marknadsföring i samarbete med lokala upplevelseproducenter i besöksnäringen - att få till detta med leder och besöksslingor så att bussturister faktiskt ska hitta ut på landet och uppleva mer.

Det är enligt oss möjligt att förena en socialt ansvarstagande alkoholpolitik med en öppen och välkomnande syn på de entreprenörer som driver småskalig alkoholproduktion i vårt land. Naturligtvis måste detta följas upp. Uppföljning av de tillstånd som ges för gårdsförsäljning ska i mångt och mycket antagligen göras på samma sätt som när det gäller andra utskänkningstillstånd på pubar, restauranger med flera platser. I första hand är detta en fråga om att främja företagande i form av småskaligt entreprenörskap, skapa arbetstillfällen och stärka den svenska turistnäringen.

Fru talman! Det är av denna anledning som utskottets beslut inte enbart är en stor framgång, utan det är också välbalanserat i sin formulering. Liksom föregående talare vill jag citera följande: "Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning och tillkännager detta för regeringen."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Det handlar inte om att luckra upp den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Den ska även i framtiden ligga fast. Det handlar om företagsamhet, besöksnäring och helhetsupplevelser. Därmed yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet.

(Applåder)


Anf. 143 Jan Lindholm (MP)

Fru talman! Jag undrar om ni är överens i Alliansen. Vi har nu hört en företrädare för Moderaterna och en företrädare för Centerpartiet tala om försöksverksamhet. Vi hörde Kristdemokraternas företrädare tala om vilka risker detta skulle innebära och att det är just därför som ni inte ställer er bakom motionerna med dessa yrkanden.

Då får jag ställa min förhoppning till Liberalerna och Kristdemokraterna i detta fall. Därför undrar jag om Liberalerna också kan tänka sig en försöksverksamhet, och om ni kommer att se till att en eventuell - gud förbjude - alliansregering efter valet börjar med en försöksverksamhet av gårdsförsäljning.


Anf. 144 Bengt Eliasson (L)

Fru talman! Tack, Jan Lindholm, för frågan! Hur ett genomförande och införande av en ny lagstiftning som skulle tillåta entreprenörskap på landsbygden ska gå till är just det som vi måste titta på. Det är det som en utredning ska komma fram till.

Om vi sedan ska förorda att det ska vara försökslän eller försöksverksamheter på andra sätt eller hur det annars ska göras i en genomförandeperiod vet inte jag. Vi har inte tagit ställning till det i förväg.

Vi får först se om det är möjligt att genomföra något sådant här under förutsättning att detaljmonopolet kan upprätthållas. I så fall kommer vi att bifalla ett förslag till en sådan lagstiftning. Då får vi också se vad rekommendationerna är för införandet.


Anf. 145 Jan Lindholm (MP)

Fru talman! Jag tolkar detta som att Liberalerna kan tänka sig en form av försöksverksamhet. Jag tror att det är viktigt att detta kommer fram. Nu är inte Emma Henriksson kvar i kammaren, men Kristdemokraterna lär säkert i efterhand få reda på vad som sägs nu även om deras företrädare inte är här.

Jag tror att detta är avgörande eftersom den analys som tidigare är gjord, två gånger, och som åtminstone Kristdemokraterna fortfarande håller fast vid säger att försöksverksamhet är ett allvarligt hot mot att vi kan behålla monopolet.

Bengt Eliasson talar väl för de små producenterna i Halland. Jag vill bara säga till dig: Den stora marknaden för dem du värnar finns via Systembolaget, inte via egen gårdsförsäljning. Tänk på det när ni går vidare i frågan!


Anf. 146 Bengt Eliasson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Jag upprepar mitt tidigare svar: Hur en sådan här ny lagstiftning ska införas och i vilka steg det behöver ske kan jag inte svara på i dag. Det ska vi inte heller svara på i dag. Beslutet i dag är att tillkännage för regeringen att genomföra en utredning och titta på möjligheterna - att se möjligheterna.

Vi värnar detaljmonopolet, vi värnar Systembolaget och vi värnar den mycket restriktiva alkoholpolitiken för folkhälsans skull och för alla dem som Hans Hoff i sitt inledningsanförande så väl beskrev. Det handlar om de konsekvenser som bland annat alkoholmissbruk leder till.

Skillnaden mellan oss är att vi också ser möjligheterna med en småskalig försäljning. Det handlar om att gynna entreprenörskap, gynna landsbygdsutveckling och gynna de producenter i Halland som vill utveckla besöksnäringen tillsammans med andra intressenter som gör andra saker. De behöver hjälpas åt med att dra till sig folk, intresse och så vidare. Det gör man via upplevelser: att kunna äta tillsammans, att kunna provsmaka vin och att också kunna ta med sig produkterna hem därifrån.

Din oro för vår del, Jan Lindholm, är ganska obefogad när det gäller sättet att göra detta. Våra duktiga utredare och sedan den här kammaren kommer att få besluta om exakt hur ett försök eller ett införande av en ny lagstiftning ska komma att ske.


Anf. 147 Christina Örnebjär (L)

Fru talman! En man från en av brukarföreningarna sa till mig en gång: Man kan inte hjälpa en död knarkare. Därför måste vi hjälpa folk medan de fortfarande lever. Under bara det här dygnet kommer tre personer i Sverige att dö en drogrelaterad död.

I Sverige har vi i dag, sedan lång tid tillbaka, en nolltolerans mot narkotika i samhället. Det är enkelt att ta till sig, det är enkelt att förstå och det är enkelt att kommunicera. Jag önskar att det också vore enkelt att genomföra. Vi liberaler vill ha en annan nollvision: en nollvision när det gäller drogrelaterade dödsfall och drogrelaterat lidande. Det viktigaste borde ju vara att människor inte ska behöva dö, inte behöva lida och inte behöva må dåligt.

Den nolltolerans mot narkotika som vi har i dag har tyvärr blivit en nolltolerans mot den som använder narkotika. Jag har mött så många förtvivlade mammor, pappor, barn och syskon som berättar om hur liten hänsyn som tas till psykiatriska diagnoser eftersom utgångspunkten är att det är drogerna som är problemet. För den som är skör rycks mattan undan när man avslutar behandlingar för att man först vill utreda ett drogmissbruk.

När vi pratar om alkohol pratar vi ofta om bruk och missbruk och ibland också om riskbruk. Många känner nog igen arbetskollegan som dricker på tok för mycket på varenda konferens eller grannen som har en bag-in-box med rosé i köket under semestern och är lite småpackad mer eller mindre varenda dag. Men de sköter sina jobb, sina hem och sina familjer. Få skulle komma på tanken att kalla dem vare sig alkoholister eller, för den delen, kriminella. Det är få som säger något om ditt alkoholbruk innan du har fått problem som verkligen märks.

Jag tänker inte jämföra alkohol med narkotika. Det vore i delar naivt och i andra delar inte relevant. Men jag tänker jämföra synen på människan. Den som är alkoholist och missbrukar ser vi som sjuk. Den som missbrukar narkotika är bara kriminell. Om vi verkligen menar allvar med att beroende är en sjukdom kan vi inte fortsätta att använda straff som bot.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Fru talman! Vi pratar ofta om skyddsfaktorer men också om det som brukar kallas för riskfaktorer. Det är därför vi så ofta pratar om utanförskap och socioekonomi och om vikten av sammanhang, trygghet, saker att göra och folk som bryr sig om en. Varför tror vi då att vi kan få bort ett beroende genom att ta bort allt det som skyddar?

Ett första steg för att faktiskt hjälpa i stället för att stjälpa vore enligt mig att avkriminalisera användning av narkotika för eget bruk. Det är någonting som även WHO stöder. Den som har narkotika i kroppen ska inte behandlas som kriminell bara för att den har narkotika i kroppen.

Jag vill vara väldigt tydlig här eftersom vi ofta missförstår varandra. Till att börja med är det här än så länge min åsikt och inte partiets. Men jag jobbar på det! Det andra som ofta missförstås är skillnaden mellan att legalisera och att avkriminalisera. Jag vill vara tydlig: att sälja, smuggla, langa, tillverka och så vidare ska fortsatt vara olagligt. Den som medan den är påverkad stjäl, misshandlar, förstör någonting eller, för den delen, kör bil begår givetvis en brottslig handling.

Det handlar inte heller om att göra drogerna lagliga; det är inte legalisering jag talar om. Avkriminalisering av eget bruk handlar om att minska skador. Det handlar om socialpolitik. Det är mot langarna, smugglarna och tillverkarna som polisens insatser borde riktas. Det är där rättspolitiken borde komma in.

Självklart ska vi fortsätta att prioritera förebyggande arbete så att människor väljer att inte prova eller använda narkotika. Problemet är att den tonåring som i dag väljer att testa någon form av narkotika och sedan åker dit ses som kriminell. Varken för den nyfikna eller den kanske upproriska tonåringen eller för den med skör psykisk hälsa som självmedicinerar är det till någon hjälp att behandlas som kriminell.

Effekten blir snarare den precis motsatta. Tonåringen stämplas som kriminell och får en prick i ett register, vilket gör allt från att söka jobb till att få bostad svårare. Vissa jobb går helt enkelt inte att få om man har en prick i registret. Den sköre som blir av med sitt stöd tar till den hjälp som finns, vilket tyvärr ofta är just droger. Jag är övertygad om att det finns en annan och bättre väg att gå.

Fru talman! Vi liberaler vet att för den som har utvecklat ett beroende måste det finnas insatser som inte kräver total drogfrihet. Sprututbyte är en viktig insats, och det behövs fler sprututbyten, men det handlar om så mycket mer. Att ta sig ur beroendet är en lång process, och stödet behöver finnas hela tiden, om än i olika former.

För en del personer med beroende är stödjande insatser som tak över huvudet, mat i magen och rena kläder på kroppen det första steget mot ett liv utan narkotika, medan andra behöver annat stöd för att komma till rätta med en helt annan problematik först. Ytterligare andra har egentligen ingen beroendeproblematik, och då är det inte heller så man ska behandla det.

Vi liberaler tycker också att huvudansvaret för beroendevården ska flyttas till sjukvården eftersom det faktiskt upplevs som ganska stigmatiserande att i dag söka vård. "Gå till soc" har en helt annan klang än "gå till doktorn".

För barn är stöd och hjälp extra viktigt. Men det är ändå sällan man pratar med personer som har utvecklat ett beroende om deras roll som föräldrar eller med barnen heller för den delen. För den som har vuxit upp i en familj där någon är beroende är risken sju gånger högre att själv utveckla ett missbruk. I dag räknar man med att minst 60 000 barn i Sverige har en eller två föräldrar med allvarliga missbruksproblem. Förutom risken att själv utveckla ett missbruk är död i självmord, olyckor eller våld tre gånger så stor som för jämnåriga som växer upp utan missbruk i familjen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

De här barnen behöver stöd. Det kan handla om samtal - någon att prata med helt enkelt - eller att någon helt enkelt finns där och hjälper till med läxorna.

Även för andra anhöriga behöver det finnas någonstans att vända sig, någonstans att få stöd och hjälp. Det är inte bara den enskilda individen som drabbas vid ett riskbruk eller ett beroende utan även omgivningen - familj, vänner och kollegor. De behöver stöd och hjälp. Dessutom visar all evidens vi har att inkludering av omgivningen också ökar möjligheterna för att de insatser vi gör faktiskt ska lyckas.

I boken Vi begravde våra barn möter vi 33 förtvivlade mammor vars barn har dött en narkotikarelaterad död. Gemensamt för nästan allihop med barn som var myndiga när de utvecklade ett missbruk är att de har känt sig utestängda, maktlösa och hjälplösa. De har inte kunnat hjälpa sina barn eftersom man som myndig är ansvarig för sina egna handlingar och sitt eget liv. Samtidigt slutar man aldrig någonsin att vara någons barn. Och man slutar aldrig någonsin att vara förälder.

Jag har drivit, och kommer att fortsätta att driva, frågan om avkriminalisering internt i mitt parti. Den är min åsikt men inte partiets - än. Vad Liberalerna däremot säger med stark, enad röst är att den svenska narkotikapolitiken inte fungerar. I 30 år har det varit förbjudet att använda narkotika i Sverige, men trots det minskar vare sig narkotikan eller antalet som använder den. Vi misslyckas med de allra mest utsatta. De dör. Vi misslyckas också med de andra, de som vi tror att vi hjälper, genom att dra undan de insatser som faktiskt fungerar och i stället behandla dem som kriminella. Resurserna på narkotikaområdet går till polis och rättsväsen, som faktiskt många gånger stjälper, i stället för till vård och stöd som hjälper.

Sverige ska ha en missbruksvård som ligger i framkant, som är human och som ger resultat. Nollvisionen ska handla om noll drogrelaterat lidande och noll drogrelaterad död. Det är dags att byta straff och död mot vård och stöd.

(Applåder)


Anf. 148 Maria Abrahamsson (M)

Fru talman! Jag börjar också med att vifta med en brasklapp om att det jag nu tänker säga är mina egna åsikter.

Vi har i allmänhet inga problem med att betrakta överkonsumtion av alkohol, läkemedel, spel, ja till och med sex och kalorier, som sjukliga beteenden på vilka samhället förväntas reagera med vård och hjälpinsatser - inte med rättegång. Men personer som röker hasch eller injicerar narkotika hotas av fängelse.

Jag menar och tycker att det inte är försvarbart att värdera en viss typ av missbruk som en kriminell handling medan andra varianter av missbruk privilegieras som ett sjukdomstillstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

I år fyller svensk narkotikapolitik 30 år. Det var 1988 som inte bara innehav utan också bruk av narkotika blev kriminaliserat. Fem år senare skärptes straffmaximum för det egna bruket till sex månaders fängelse. Därmed fick polisen befogenhet att drogtesta personer som kunde misstänkas för narkotikapåverkan. Tanken med straffskärpningen var förstås inte att stigmatisera eller kriminalisera människor som lider av beroendesjukdom. Syftet var att sända tydliga signaler om att narkotika inte tolereras i det svenska samhället.

Problemet var bara att de här signalerna inte uppfattades så som lagstiftaren hade tänkt sig. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister registrerades över 900 narkotikarelaterade dödsfall 2015. Jag tror att det är den senaste statistiken. Detta ska jämföras med antalet döda i trafiken samma år, som var 260. I veckan fick vi den senaste statistiken för 2017 vad gäller trafikdöda - antalet var 254. Det är skillnad.

Fru talman! Narkotikalangare står inte högt i kurs i min värld heller. Att sko sig på andras drogberoende är inget staten ska se mellan fingrarna med. Men med det sagt är narkotikamissbruk en sjukdom och ska betraktas som en sådan. Därför ska den som är fast i missbruk inte straffas för vare sig innehav eller konsumtion.

I år fyller svensk narkotikapolitik 30 år. Den svenska narkotikapolitiska visionen om ett narkotikafritt samhälle är vacker, verkligen, men den har föga med verkligheten att göra. Just därför, fru talman, måste den svenska narkotikapolitiken omprövas.

(Applåder)


Anf. 149 Kerstin Lundgren (C)

Fru talman! När jag såg att det fanns möjlighet att få göra ett inlägg i en socialpolitisk debatt kunde jag inte hålla mig från att göra det. Den här gången har jag faktiskt en motion som finns med bland övriga motioner och som avslås av utskottet med stark frenesi. Den handlar om gårdsförsäljning.

Fru talman! Det här är spännande. Jag kan åka till Norrtälje och sätta mig på färjan till Åland och handla, men jag kan inte åka till Norrtälje och besöka något av mikrobryggerierna för att äta och prova och kanske också, om jag tycker att det smakar bra, få köpa med mig något innan jag åker därifrån. Vi säger ja till färjeförsäljning och omhuldar den, därför att det handlar om arbetstillfällen och om vår vana. Men många här säger nej till gårdsförsäljning av vana och av rädsla.

Egentligen handlar det här om en ny tid. Människor söker möjligheter att köpa närodlat och gårdar som erbjuder ost, mat, kött och annat men också goda drycker. När det gäller de olika mikrobryggerierna eller gårdarna som tillverkar sådant är det få som tror att det kommer att vara stora busslaster med folk som åker dit för att handla. Folk åker i busslaster till Tyskland för att handla, eller möjligen med Finlands- och Ålandsbåtarna, men inte till mikrobryggerier i Norrtälje eller på Ekerö eller något annat ställe.

Norge och Finland har gjort det möjligt att förena detaljhandelns monopol med gårdsförsäljning. I Norge har man nu, precis som i Finland, öppnat för en större procenthalt än tidigare, och man har inte upplevt några problem. Den socialpolitiska delen av att just de här små aktörerna, som utestängs från Systembolaget för att de inte är så stora, får sälja sina produkter behöver inte bli ett problem. De små gårdarna som ger möjlighet att verkligen få uppleva en helhet med både mat och dryck vill vissa stoppa. Jag vill utveckla dem, och jag tycker att det är bra att man har tagit ett steg på vägen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig en försöksverksamhet, därför att vanans makt är stor och rädslans makt också här är någonting som styr - rädslan för uppfinningsrikedom och möjlighet att utveckla jobb, företag och upplevelser på landsbygden. Jag tycker att vi ska bejaka den här vägen, och jag välkomnar att utskottet nu ändå tar ett litet steg i den riktningen. Jag ska med glädje rösta för utskottets linje i den här delen. Jag hade också gärna röstat för min motion, men jag väljer att gå på det som kan samla en majoritet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 2 maj.)

Beslut

Regeringen borde verka för att tillåta viss gårdsförsäljning under vissa förutsättningar (SoU8)

De senaste åren har den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker utvecklats i snabb takt och det finns ett stort intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor. I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. Frågan om det även ska vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol har behandlats tidigare av riksdagen som då sagt nej till förslagen.

Riksdagen tycker att regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från två allmänna motionstider om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Enligt utskottet bör regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.